2022-2023 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav (TEST)

2022-2023 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Matematik Uygulamaları alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav (TEST) CEVAPLARI

 1. Bir kavanozun içindeki su seviyesi 5.8 cm iken, 100 ml su ekleniyor ve su seviyesi 8.4 cm'ye yükseliyor. Kavanozun hacmi kaç mL'dir?

  A) 340 mL    B) 350 mL    C) 360 mL    D) 370 mL

 2. Cevap: C Açıklama:

  Soruda, bir kavanozun içindeki su seviyesinin ve sonrasında eklenen su miktarının verildiği, kavanozun hacminin ise bulunması istenildiği belirtiliyor. İlk ölçümdeki su seviyesi 5.8 cm, sonraki ölçümde ise 8.4 cm olduğundan, kavanoza eklenen su miktarı 8.4 cm - 5.8 cm = 2.6 cm dir. Kavanoza eklenen su miktarı 100 mL olduğundan, 2.6 cm³ su hacmi 100 mL ye eşittir. Bu bilgiden yola çıkarak, kavanozun hacmi 100 mL + 2.6 cm³ = 360 mL dir. 3. Bir kovada 1/4 oranında yağ, 2/5 oranında süt, geri kalanı ise su bulunuyor. Bu kovadaki sıvı miktarı 8 L ise, kaç L süt bulunmaktadır?

  A) 2 L    B) 2.5 L    C) 3 L    D) 3.5 L

 4. Cevap: B Açıklama:

  Soruda verilen kovadaki sıvının toplam oranı 1'dir çünkü kovadaki yağ, süt ve su oranları toplandığında 1'i verir. Buna göre, kovadaki sütün oranını bulmak için 1/4 ve 2/5'i toplamalı ve elde edilen toplamı 1'den çıkarmalıyız. Yani, 1 - (1/4 + 2/5) = 1/10 olur. Bu oran, kovadaki sıvının 8 L olduğu bilgisine göre süt miktarını hesaplamak için kullanılabilir. Sonuç olarak, süt miktarı 8 L x 1/10 = 0.8 L veya 2/5 L olur. Cevap B seçeneğidir. 5. Bir kavanozda 4/5 oranında su, kalanı ise süt bulunuyor. Kavanozun toplam hacmi 2.5 L ise, süt miktarı kaç mL'dir?

  A) 100 mL    B) 200 mL    C) 250 mL    D) 500 mL

 6. Cevap: D Açıklama:

  Bu soruda, verilen oranlara göre kavanozdaki su miktarı hesaplanarak, kavanozdaki süt miktarı bulunabilir. Toplam hacim 2.5 L olduğu için, su miktarı (4/5) x 2.5 = 2 L olur. Dolayısıyla, süt miktarı 2.5 L - 2 L = 0.5 L = 500 mL olur. 7. Bir kovada 36 L su bulunuyor. Bu suyun 3/4'ü bir tanka, geri kalanı ise bir başka tanka aktarılıyor. İlk tanktaki suyun seviyesi 1.8 m yükselirken, ikinci tanktaki suyun seviyesi 1.2 m yükseliyor. İlk tankın hacmi kaç L'dir?

  A) 54 L    B) 76.6 L    C) 90 L    D) 108 L

 8. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda verilen bilgiler kullanılarak ilk tankın hacmi hesaplanabilir. İlk olarak, 36 L suyun 3/4'ü tanka aktarıldığına göre, toplamda aktarılan su miktarı (36 x 3/4) = 27 L'dir. İkinci olarak, suyun seviyesinin 1.8 m yükseldiği ilk tankın hacmi, V = Ah formülü kullanılarak hesaplanabilir, burada A taban alanıdır, h yükseklik ve V hacmi temsil eder. Bu durumda, V1 = A1 x h1 = (27/3) x 1.8 = 48.6 L'dir. Benzer şekilde, ikinci tanktaki suyun hacmi V2 = A2 x h2 = (27/4) x 1.2 = 8.1 L olur. Toplamda, 48.6 + 8.1 = 56.7 L su ilk tankta kalmıştır. Dolayısıyla, ilk tankın hacmi 56.7 / (3/4) = 75.6 L'dir. 9. Bir prizmanın tabanı altıgen olup bir kenarı 6 cm'dir. Prizmanın yüksekliği 8 cm ve hacmi 144√3 cm³ olduğuna göre, prizmanın yüzey alanı kaç cm²'dir?

  A) 216√3    B) 432√3    C) 648√3    D) 864√3

 10. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda, verilen prizmanın hacmi ve tabanının şekli verilerek yüzey alanının bulunması istenmektedir. Prizmanın tabanı altıgen olduğundan, her bir kenarı 6 cm olan altıgenin alanı hesaplanır ve 6 x 6√3 = 36√3 cm²'dir. Prizmanın yüzey alanını hesaplamak için, her altıgen yüzeye 2 eşit yüzey eklenir ve sonuçta 12 yüzey oluşur. Dolayısıyla prizmanın yüzey alanı, 12 x 36√3 = 432√3 cm²'dir. 11. Bir silindirin hacmi 144π cm³, yüksekliği 6 cm olduğuna göre, silindirin taban yarıçapı kaç cm'dir?

  A) 2    B) 2√6    C) 4    D) 5

 12. Cevap: B Açıklama:

  Verilen soruda, silindirin hacmi ve yüksekliği verilmiştir ve taban yarıçapının bulunması istenmektedir. Silindirin hacmi, taban alanı ile yüksekliğin çarpımına eşittir, yani V = πr²h. Verilen değerler kullanılarak denkleme yerleştirildiğinde, 144π = πr² x 6 elde edilir. Bu denklem basitleştirilerek, r² = 24'e dönüştürülebilir. Bu nedenle, taban yarıçapı r = √24 = 2√6 cm'dir. 13. Bir silindirin yüksekliği 10 cm, taban yarıçapı ise 5 cm'dir. Silindirin yüzey alanı kaç cm²'dir?

  A) 300π    B) 350π    C) 400π    D) 450π

 14. Cevap: B Açıklama:

  Silindirin yüzey alanı, iki adet daire alanı ve silindir yüzeyinin açık düzlemsel kısmının toplamına eşittir. Daire alanı 2πr² formülüyle hesaplanırken, silindir yüzeyinin açık düzlemsel kısmının alanı 2πrh formülüyle hesaplanır. Burada r taban yarıçapını, h ise silindir yüksekliğini temsil eder. Soruda verilen değerleri kullanarak hesaplama yaparsak, yüzey alanı 2π(5)² + 2π(5)(10) = 350π cm² olur. Bu nedenle cevap B'dir. 15. Bir kürenin yarıçapı 4 cm'dir. Kürenin hacmi kaç cm³'dir?

  A) 32π    B) 64π    C) 128π    D) 256π

 16. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) 64π'dir. Bir kürenin hacmi 4/3 πr³ formülü ile hesaplanır. Bu soruda verilen yarıçap değeri 4 cm olduğundan, hacim 4/3 π(4)³ = 64π cm³ olarak bulunur. 17. Bir kürenin yüzey alanı 144π cm²'dir. Kürenin yarıçapı kaç cm'dir?

  A) 3    B) 4    C) 5    D) 6

 18. Cevap: D Açıklama:

  Bu soruda verilen yüzey alanı ile kürenin yarıçapı arasındaki ilişkiyi kullanarak çözüm yapabiliriz. Kürenin yüzey alanı formülü, 4πr² olarak bilinir. Buradan yola çıkarak 144π = 4πr² şeklinde denkleme ulaşabiliriz. Her iki tarafı da 4π'ye böldüğümüzde r² = 36 elde ederiz. Bu denklemin çözümü r = 6'dır, dolayısıyla cevap D seçeneğidir. 19. Bir dik piramidin tabanı kare olup yan uzunluğu 6 cm'dir. Piramidin yüksekliği 12 cm olduğuna göre, piramidin hacmi kaç cm³'dir?

  A) 72    B) 144    C) 216    D) 288

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda, bir dik piramidin hacmi hesaplanması istenmektedir. Dik piramidin hacmi, taban alanının yarısının piramit yüksekliği ile çarpımıyla bulunur. Piramidin tabanı karedir ve yan uzunluğu 6 cm olduğu için taban alanı 6 x 6 = 36 cm²'dir. Piramidin yüksekliği 12 cm olduğundan, hacim 1/3 x 36 x 12 = 144 cm³ olacaktır. Dolayısıyla, cevap B seçeneğidir. 21. 1 L'lik bir şişe içinde 3/4 oranında su bulunmaktadır. Şişenin tamamen dolması için kaç ml daha su eklenmelidir?

  A) 250 mL    B) 333 mL    C) 400 mL    D) 500 mL

 22. Cevap: A Açıklama:

  Soruda verilen orana göre, 1 L'lik şişenin içinde 3/4 L su vardır. Şişenin tamamen dolması için eklenmesi gereken su miktarı ise 1 L - 3/4 L = 1/4 L'dir. 1/4 L = 250 mL olduğundan, cevap A seçeneğidir. Bu sorunun çözümü, oran-kıyas yöntemini kullanarak matematiksel bir problemin çözümünü içerir. 23. Çevresi 12 cm olan bir çemberin yarıçapı kaç cm'dir?

  A) 1 cm    B) 2 cm    C) 3 cm    D) 4 cm

 24. Cevap: B Açıklama:

  Soru bir çemberin çevresi verilerek çemberin yarıçapı sorulmaktadır. Çemberin çevresi 2πr formülü ile hesaplanabilir. Buna göre 12 cm çemberin çevresidir ve 2πr = 12 formülüne yerleştirilerek yarıçap r = 6/π ≈ 1.91 cm hesaplanabilir. Bu soru ile öğrencilerin çemberin çevresi ve yarıçapı arasındaki ilişkiyi anlaması ve basit matematiksel formülleri uygulayabilmesi hedeflenir. 25. Bir çemberin çevresi 12π birimdir. Bu çemberin alanı kaç birim karedir?

  A) 9π birim kare         B) 16π birim kare   
  C) 36π birim kare        D) 64π birim kare   

 26. Cevap: C Açıklama:

  Çevresi 12π birim olan bir çemberin yarıçapı 6 birimdir. Bu yarıçap değeri kullanılarak, çemberin alanı formülü olan A=πr² kullanılarak alan hesaplanabilir. Böylece, A=π(6)²=36π birim kare olarak bulunur. 27. Dış çapı 16 cm olan bir halkanın iç çapı 12 cm ise, bu halkanın alanı kaç cm karedir?

  A) 12π cm kare        B) 32π cm kare
  C) 28π cm kare        D) 64π cm kare

 28. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda verilen halkanın iç çapı ve dış çapı bilindiği için, halkanın alanını hesaplamak için alan formülü kullanılabilir. Halkanın alanı, büyük çemberin alanından küçük çemberin alanının çıkarılmasıyla hesaplanır. Bu nedenle, halkanın alanı = π(16/2)^2 - π(12/2)^2 = 64π - 36π = 28π cm^2 dir. K 29. Bir çiftlik sahibi, ineklerin otlayabileceği 60 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğinde bir çayırlık hazırlıyor. Ineklerin yemek yediği bölgenin çevresi ne kadardır?

  A) 240 m    B) 200 m    C) 80 m    D) 100 m

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda verilen çayırlığın uzunluğu ve genişliği bilindiğinden, çevresini hesaplamak için bu iki ölçüyü kullanabiliriz. Çevre hesaplaması için dikdörtgenin uzun kenarı ile kısa kenarının toplamının iki katını bulmamız yeterlidir. Dolayısıyla, 60+40+60+40 = 200 metre olarak bulunur. 31. Kenar uzunlukları 7 cm, 24 cm ve 25 cm olan bir üçgenin alanı kaç cm²'dir?

  A) 75 cm²    B) 84 cm²    C) 84,5 cm²    D) 105 cm²

 32. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) 84 cm²'dir. Üçgenin alanını bulmak için, yarı çevresini hesaplamak gerekir. Yarı çevre, üç kenar uzunluğunun toplamının yarısıdır. Bu üçgenin yarı çevresi (7 + 24 + 25) / 2 = 28'dir. Ardından, alan formülü olan A = √(s(s-a)(s-b)(s-c)) kullanılarak üçgenin alanı hesaplanabilir, burada s yarı çevreyi, a, b ve c ise üçgenin kenar uzunluklarını temsil eder. Bu üçgenin alanı A = √(28(28-7)(28-24)(28-25)) = √(28 x 21 x 4 x 3) = √7056 = 84 cm² olarak bulunur. 33. Bir bahçenin çevresi 72 m, uzunluğu 24 m olan bir dikdörtgen şeklindeki evin etrafındaki bahçenin genişliği ne kadardır?

  A) 12 m    B) 6 m    C) 18 m    D) 30 m

 34. Cevap: A Açıklama: 35. Bir çemberin merkez açısı 60°, çemberin yarıçapı ise 5 cm'dir. Bu açıya karşılık gelen yayın uzunluğu kaç cm'dir?

  A) 2,62    B) 5,24    C) 15    D) 30

 36. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda verilen merkez açısı ve çember yarıçapı kullanılarak, çemberin çevresi hesaplanır ve merkez açısına karşılık gelen yayın uzunluğu formülü olan L = (πr/180) * α kullanılır. Bu formülde, r çember yarıçapı, α ise merkez açısıdır. Çözüm yapılırsa, L = (π*5/180) * 60 = 2,62 cm elde edilir. 37. Bir çemberin alanı 16π birim kare ise, çemberin çevresi kaç birimdir?

  A) 8π    B) 16π    C) 32π    D) 64π

 38. Cevap: A Açıklama:

  Soru, bir çemberin alanı verildiğinde çevresini bulma becerisini ölçmektedir. Çemberin alanı, πr² formülü ile hesaplanabilir. Soruda verilen alan değeri olan 16π, bu formüldeki r² terimine denk gelir. Dolayısıyla, r = 4 birimdir. Çevre ise 2πr formülü ile hesaplanır ve 2π x 4 = 8π birimdir. 39. Bir çemberin merkezi (2, 4) noktasıdır. Bu çemberden geçen doğru parçasının uzunluğu 10 birimdir. Hangisi çemberin denklemi olamaz?

  A) (x-2)^2 + (y-4)^2 = 25     B) (x-2)^2 + (y-4)^2 = 36    
  C) (x-2)^2 + (y-4)^2 = 49     D) (x-2)^2 + (y-4)^2 = 64    

 40. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir. Çünkü, bir çemberin merkezinden geçen doğru parçasının uzunluğu, çemberin çapının uzunluğuna eşittir. Verilen seçeneklerde, B seçeneği çemberin çapının uzunluğu 6 birim olduğundan doğru değildir. Diğer seçenekler ise geçerlidir. 41. Bir çemberin alanı, çemberin çevresinin 9 katına eşittir. Çemberin çevresi kaç birimdir?

  A) 12π    B) 18π    C) 27π    D) 36π

 42. Cevap: C Açıklama:

  Çemberin alanı, πr^2 olarak ifade edilebilir ve çevresi 2πr olarak ifade edilebilir. Soruda verilen bilgiye göre πr^2 = 9(2πr), yani r= 27/2π. Bu değer çevre formülüne yerleştirilerek çemberin çevresi bulunabilir: C = 2πr = 2π(27/2π) = 27. Cevap: C) 27π.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav (TEST) Detayları

2022-2023 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav (TEST) 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav (TEST) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav (TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • GEOMETRİ VE ÖLÇME
  1. Aritmetik ortalamanın denge anlamı vurgulanır
  2. Çember çizmeye yönelik problemlere yer verilir
  3. Düzgün olmayan düzlemsel bölgelerin alanını belirlemeye yönelik stratejiler geliştirir.
  4. Düzlemsel bölgelerin alanlarının bulunmasında kare, dikdörtgen, paralelkenar ve üçgenin alan bağıntılarından yararlanılır
  5. Düzlemsel bölgelerin alanlarının bulunmasında kare, dikdörtgen, paralelkenar ve üçgenin alan bağıntılarından yararlanılır
  6. Hacim kavramı ile uzunluk, kütle ve alan ölçme birimleri arasında ilişki kurulur.
  7. Motor hacmi, ilaç, kozmetik ürünlerinin miktarı ve doğal gaz, su, sıvı yakıt vb. harcama miktarları ile sıvı ölçme birimlerinin ilişkisine yönelik uygulamalara yer verilir
  8. Motor hacmi, ilaç, kozmetik ürünlerinin miktarı ve doğal gaz, su, sıvı yakıt vb. harcama miktarları ile sıvı ölçme birimlerinin ilişkisine yönelik uygulamalara yer verilir
  9. Sınıf sınırlılıkları içinde kalınır.
  10. Somut materyal veya bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılır.
  11. Somut materyaller veya bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılır

Ayrıca 2022-2023 6.sınıf matematik uygulamaları dersi 2.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır

Problemlerde verilen bilgilerin doğru bir şekilde okunması, matematiksel işlemlerin doğru bir şekilde uygulanması ve sonuçların doğru bir şekilde yorumlanması gerektiği.

Oranları kullanarak verilen bilgilerden yola çıkarak matematiksel işlemler yapma becerisi.

Oran problemleri çözme becerisi ve birim dönüşümleri yapabilme becerisi geliştirilir.

Verilen hacim ve oran bilgilerini kullanarak problem çözme becerisi.

Geometrik şekillerin hacim ve yüzey alanlarını hesaplama becerisini ölçmektedir.

Matematiksel denklemlerin kullanımı, basit cebirik işlemleri yapabilme ve problem çözme becerisini ölçmektedir.

Verilen boyutları kullanarak silindirin yüzey alanını hesaplamayı öğreniriz.

Basit hacim hesaplamalarını yapma becerilerini ölçer.

Geometrik şekillerin hacim ve yüzey alanı formüllerini kullanarak problemleri çözmek gerektiği vurgulanabilir.

Matematikte hacim hesaplamayı ve geometrik şekillerin özelliklerini anlamayı öğrenmek için faydalıdır.

Oranları doğru şekilde anlamak, oran-kıyas yöntemi gibi matematiksel stratejileri kullanarak gerçek hayattaki problemleri çözmeyi öğrenmeye yardımcı olur.

Çemberin çevresi ve yarıçapı arasındaki ilişkiyi anlar ve basit matematiksel formülleri uygular.

Geometri konusunda çemberin alanının hesaplanmasını anlamayı ölçmektedir.

Çemberin alanını hesaplayabilme becerilerini ve geometrik şekilleri anlama yeteneklerini ölçer.

Matematiksel düşünme becerilerini ve basit geometrik kavramları uygulama becerilerini test eder.

Üçgenin alanını hesaplama yöntemidir.

Bu soruda, bahçenin çevresi ve evin uzunluğu verilerek bahçenin genişliğinin bulunması istenmektedir. Bahçenin çevresi, dikdörtgen şeklindeki evin etrafındaki toplam uzunluğu ifade eder. Evin uzunluğu 24 m olduğuna göre, genişliği x olsun. Dikdörtgenin iki yanı ve iki köşesi olduğundan, bahçenin çevresi, 2x + 24 + 2x = 72 olarak yazılabilir. Bu denklemi çözerek x = 12 elde edilir. Dolayısıyla, bahçenin genişliği 12 metredir ve cevap A seçeneğidir.

Merkez açısına karşılık gelen yayın uzunluğunu hesaplamayı öğrenmiş oluruz.

Bir çemberin alanı verildiğinde çevresini hesaplayabilmeleri amaçlanmaktadır.

Çemberlerin denklemlerinin anlaşılmasını ve bir çemberin merkez ve çember denklemi arasındaki ilişkinin anlaşılmasını gerektirir.

Problemlerde matematiksel ifadeleri kullanarak, verilen bilgilerden yararlanarak problemi çözebilme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Matematik Uygulamaları alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 11 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 47 kere doğru, 66 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Matematik Uygulamaları dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.