2022-2023 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test

2022-2023 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test CEVAPLARI

 1. Hinduizmde "dharma" kavramı nedir?

  A) Tanrıların insanlarla olan ilişkisini açıklayan bir kavram
  B) İlahi adaletin gerçekleşmesi için gerekli olan enerji
  C) Toplumsal düzen ve ahlaki ilkelerin bütünü
  D) Bir insanın doğru yolu bulmasına yardımcı olan bir kavram
  E) Bir insanın toplumsal statüsünü belirleyen bir ilke

 2. Cevap: C Açıklama: C) Toplumsal düzen ve ahlaki ilkelerin bütünü: Hinduizmde "dharma" kavramı, insanların bir arada yaşamalarına yardımcı olan toplumsal ve ahlaki kurallar bütününü temsil eder. D) Bir insanın doğru yolu bulmasına yardımcı olan bir kavram: Dharma, Hinduizm'de, kişinin manevi gelişimine ve hakikati keşfetmeye yönelik yoluna katkıda bulunacak şekilde doğru yolu bulmasına yardımcı olacak bir kavramdır. E) Bir insanın toplumsal statüsünü belirleyen bir ilke: Dharma, bir kişinin toplumsal konumunu ve rollerini belirleyen bir

 3. Hinduizm'in temel metinlerinden biri olan Bhagavad Gita'da hangi Tanrı, savaşın öncesi sırasında savaşçı Arjuna'ya öğütler verir?

  A) Şiva    B) Vişnu    C) Brahma    D) Kali    E) Ganesha

 4. Cevap: B Açıklama: Bhagavad Gita, durumun özümsemesinin anlaşılmasına ve kutsal açıdan doğru adımların atılmasına yardımcı olacak şekilde Hinduizm'in temel metinlerinden biri olarak kabul edilir. Metnin içinde, savaşçı Arjuna'ya yardım etmek için Vişnu tarafından yapılan öğütler bulunur. Bu durumda, Bhagavad Gita'da Vişnu, savaşın öncesi sırasında savaşçı Arjuna'ya öğütler verir.

 5. En'âm suresi 151-152. ayetlerde hangi kavramlar vurgulanmaktadır?

  A) Ahlaki değerler ve doğru davranışlar
  B) İbadet ve duaların önemi
  C) Allah'ın kudreti ve adaleti
  D) Ahiret hayatı ve hesap verme
  E) Peygamberlik ve vahiy kavramları

 6. Cevap: A Açıklama: Cevap: En'âm suresi 151-152. ayetler; Allah'ın kudretinin, adaletinin, ahiret hayatında insanların hesap vermesi sonucunda diğer peygamberlerin de vahiy kavramlarıyla aralarındaki ilişkiden bahsettikleri vurgulanmaktadır. Ahlaki değerler ve doğru davranışlar, İbadet ve duaların önemi ve ahiret hayatının da anılmasıyla bu ayetler içinde bulunan kavramlar arasındadır.

 7. Sağlık alanında etik açıdan tartışmalı bir konu olan organdonasyonu ile ilgili olarak, aşağıdaki hangi görüş savunulabilir?

  A) Organ bağışı yapmak, insan hayatını kurtarmak için en etkili yoldur.
  B) Organ bağışı yapmak, kişinin vücuduna saygısızlık anlamına gelir.
  C) Organ bağışı yapmak, insanların ticari amaçlarla kullanılmasına neden olabilir.
  D) Organ bağışı yapmak, kişinin dinine göre yasaktır.
  E) Organ bağışı yapmak, ahlaki açıdan doğru değildir.

 8. Cevap: A Açıklama: A) Organ bağışı yapmak, insan hayatını kurtarmak için etik olarak doğru bir seçim olup önemli bir yükümlülük olarak görülmektedir. B) Organ bağışı yapan kişi, rızası dahilinde verdiği organla bireysel hak ve özgürlüklerine saygı duyulmasını istemelidir. C) Organ bağışı üzerindeki ahlaki tartışmalar, organ bağışlamasının kişisel ya da kurumsal ticari çıkar amacıyla döndürülmemesi için gereklidir.

 9. Aşağıdakilerden hangisi alkolün vücuda olumsuz etkilerinden biri değildir?

  A) Beyin fonksiyonlarının bozulması    B) Karaciğer hastalıkları             
  C) Kanser riskinin artması             D) İnsanları daha enerjik yapması     
  E) Bağırsak problemleri               

 10. Cevap: D Açıklama: Alkolün vücuda olumsuz etkilerinden biri değildir olan A seçeneği, insanları daha enerjik yapmasıdır. Alkol, bir süre için insanlara enerji ve güç verir, ancak bu durum sonraki günlerde uykusuzluk ve öfke nöbetlerine yol açabilir. Aynı zamanda, alkol kullanımına bağlı olarak kan kırmızı hücre sayısında azalma ve bedensel reflekslerin azalması da mevcuttur.

 11. İslam iktisadında devletin rolü nedir?

  A) Mümkün olduğunca küçük olmalıdır
  B) Ekonomik faaliyetlere müdahale etmemelidir
  C) Toplumsal adaleti sağlamak için aktif rol almalıdır
  D) Yalnızca dış ticaret ile ilgili faaliyetleri denetlemelidir
  E) İktisadi faaliyetlerin tamamına müdahale etmelidir

 12. Cevap: C Açıklama: C) İslam iktisadında devletin rolü, toplumsal adaleti sağlamak için aktif bir şekilde müdahale etmektir. Bu, ekonomik faaliyetleri denetlemekten, dış ticaret ile ilgili faaliyetleri kontrol etmekten veya herhangi bir mikro veya makro ekonomik faaliyetin tamamına müdahale etmek gibi çeşitli farklı rolleri içerir. Devletin bu rolleri oynamasındaki amaç, vatandaşların haklarını ve güvenliklerini korumak ve toplumsal adaletteyi desteklemektir.

 13. Dini meselelerin çözümünde temel ilke ve yöntemlerden biri olan "icma" kavramı nedir?

  A) Kişisel yargı        B) Toplumsal yargı    C) Dini birlik
  D) İbadet yöntemi    E) Yaratılış inancı

 14. Cevap: B Açıklama: B) Toplumsal yargı: İcma, dini meselelerin çözümünde kullanılan bir toplumsal yargı yöntemidir. İcma, herhangi bir toplumun dini anlayışlarını ve yorumlarını ortak bir kabule dayandırmak için birlikte oluşturulan kararlara gösterilen saygı ve iyimser önerilerden oluşur. C) Dini birlik: İcma, dinlerin toplumlar arasında paylaşılan dini inançların birleşmesiyle elde edilen ortak anlayış anlamına gelir. İcma, çoğunlukla İslam dini uygulamalarının etkilenmekte olduğu bir topluma

 15. Dini meselelerin çözümünde temel ilke ve yöntemlerden biri olan "istihsan" kavramı nedir?

  A) Adil olma            B) İstisnai durumlar   
  C) Örnek alma           D) Aklın kullanımı     
  E) Toplumsal yargı     

 16. Cevap: B Açıklama: B) İstihsan, dini meselelerin çözümünde kullanılan temel bir ilke ve yöntemdir. İstihsan, telif edilmemiş üstün hukuki bir güç olarak tanımlanır. İstihsan, aklın kullanımı ile yeni bir çözüm getirmeyi ve istisnai durumlarda akla uygun olarak toplumsal yargıya göre hareket etmeyi hedefler.

 17. Dini meselelerin çözümünde temel ilke ve yöntemlerden biri olan "urf" kavramı nedir?

  A) Toplumsal yargı      B) Kişisel yargı       
  C) Adil olma            D) Adaletli olma       
  E) İstisnai durumlar   

 18. Cevap: A Açıklama: A) Urf, İslami medeniyetin önemli bir ilkesi ve çözüm yöntemi olarak kabul edilir. Dini hukuk alanında, toplumun uyguladığı hakim kuralların ve geleneklerin ahlaki anlayışa uygun olarak değer yargılarına dayalı olarak tanımlanmasıdır. B) Urf, çatışmalarda taraflar arasındaki kişisel görüşleri ve müzakere sürecinin sonucunda ortaya çıkan geçici bir çözümdür. Geçerliliği tarafların anlaşmasından kaynaklanır ve davranış kalıplarının hangi koşullara göre değişebile

 19. Hucurât Suresi 10. ayetteki "inanın fesih bir söz söylemekten kaçının" ifadesi neyi vurgular?

  A) İnsanların düşüncelerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgular.
  B) İnsanların dilleriyle yaptıkları eylemlerin sonuçlarından sorumlu olduklarını vurgular.
  C) İnsanların doğruyu söylemeleri gerektiğini vurgular.
  D) İnsanların başkalarına zarar vermekten kaçınmaları gerektiğini vurgular.
  E) İnsanların karşısındakine saygılı bir üslupla konuşmaları gerektiğini vurgular.

 20. Cevap: E Açıklama: Cevap: Sorunun cevabı “E” şıkkıdır. Çözümünde vurgulanan nokta, insanların diğer insanlar ile karşı karşıya geldiğinde onlara saygılı ve dengeli bir üslupla konuşması gerektiği vurgulanmaktadır. Bununla birlikte, insanların başka insanlara fesih sözler söylemekten kaçınmaları gerekmektedir. Ayrıca, konuşma stilinin, ilişkileri olumlu bir biçimde etkilemesine de özen gösterilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

 21. Hucurât Suresi 10. ayetteki "Şüphesiz Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir" ifadesi hangi mesajı verir?

  A) İnsanların Allah'ın hikmetini anlamaları gerektiğini vurgular.
  B) İnsanların doğruyu bulmaları için Allah'ın yol göstericiliğine ihtiyaçları olduğunu vurgular.
  C) İnsanların yaptıklarının Allah tarafından bilindiğini vurgular.
  D) İnsanların Allah'a karşı saygılı ve itaatkar olmaları gerektiğini vurgular.
  E) İnsanların Allah'ın varlığına inanmaları gerektiğini vurgular.

 22. Cevap: A Açıklama: A) Çünkü ayetteki ifade, Allah'ın hakkıyla bilen olduğunu ve hikmet sahibi olduğunu vurguluyor. Buna göre, insanların Allah'ın hikmetini anlamaları gerektiği mesajı veriliyor. B) Ayrıca, insanların doğruyu bulmak için Allah'ın yol göstericiliğine ihtiyaç duydukları farkedilir. Bu da, ayetteki "Şüphesiz Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir" ifadesinin insanların Allah'a karşı saygılı ve itaatkar olmaları gerektiğini vurguladığı mesajını vermesini sağlıyor. C) Huc

 23. Hucurât Suresi 10. Ayet, hangi konuya işaret etmektedir?

  A) Ticaret                B) Eğitim                
  C) Dinî inançlar          D) Siyaset               
  E) Toplumsal ilişkiler   

 24. Cevap: E Açıklama: Cevap: Hucurât Suresi 10. Ayet, Müslümanların aralarında barış, sevgi ve adaletle yaşama konusunda uyarmaktadır. Ayet, İslam'ın temel ilkelerinden olan toplumsal ilişkiler konusunu kapsamaktadır. Ayet, İslam'da müminlerin birbirlerine gösterdikleri saygıyı, merhameti ve anlayışı vurgulamaktadır.

 25. Alevilik-Bektaşilik'te "Allah ile kul arasına giren her şey arızadır" anlayışı neyi ifade eder?

  A) Alevilik-Bektaşilik'te Tanrı'nın varlığına yönelik bir eleştiri yapar.
  B) Aracılık sistemi ve din adamlarına karşı bir eleştiri yapar.
  C) Dinsel ritüelleri reddeder.
  D) Ahlaki ilkelerin önemini vurgular.
  E) İnsanın doğayla bütünleşmesini savunur.

 26. Cevap: B Açıklama: Cevap B) Aracılık sistemi ve din adamlarına karşı bir eleştiriyi vurgulamaktadır. Alevilik-Bektaşilik inancındaki bu anlayış, bir kişinin Tanrıyla doğrudan etkileşime girmesini savunmak için aracılık sistemine veya diğer türlü din adamına gereksinim olmadığını ifade eder. Böylece insanların Tanrı ile daha direkt olarak bağlantı kurması gerektiği öne sürülmektedir. Bu anlayış, Tanrı’ya olan saygı ve bağlılık çerçevesinde kutsal ilkelere bağlı kalarak yaşamayı öngörür.

 27. Alevilik-Bektaşilik'te cem ayini nedir?

  A) İslam'ın beş şartını yerine getirme ayini
  B) İnsanın Tanrı ile birleştiği bir ayin
  C) Cenaze töreni
  D) Aşure ayini
  E) Ramazan ayında yapılan iftar yemeği

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda Alevilik-Bektaşilik'te "cem ayini"nin ne olduğu sorulmaktadır. Doğru cevap seçeneği "B) İnsanın Tanrı ile birleştiği bir ayin"dir. Cem ayini, Alevi-Bektaşi topluluğunun en önemli ibadetlerinden biridir ve topluluk üyelerinin Tanrı ile birleştiği, dualar ettiği ve semah döndüğü bir ayindir. 29. Alevilik-Bektaşilik'te "Pir" neyi ifade eder?

  A) Dinsel ritüelleri yöneten kişi
  B) İbadet yeri
  C) Tanrı'nın varlığına yönelik eleştiri
  D) İnsanın Tanrı'ya ulaşma sürecinde rehberlik eden kişi
  E) Alevi-Bektaşi öğretilerini kötüye kullanan kişi

 30. Cevap: D Açıklama:

  Bu soruda "Pir" terimi, Alevilik-Bektaşilikte insanın Tanrı'ya ulaşma sürecinde rehberlik eden kişiyi ifade etmektedir. Bu rehber, dinsel ritüelleri yöneten bir lider değil, manevi bir önderdir ve öğrencilerine yol gösterir. 31. Alevilikte "Hak Muhammed Ali" üçlemesi neyi ifade etmektedir?

  A) Tanrı, Hz. Muhammed ve Hz. Ali'nin birliğini
  B) Hz. Ali'nin peygamberlik hakkını
  C) Hz. Ali'nin Hz. Muhammed'in vasiyetini yerine getirdiğini
  D) Hz. Ali'nin Hz. Muhammed'den sonra halife olması gerektiğini
  E) Hz. Ali'nin sevgi ve saygınlığını

 32. Cevap: A Açıklama:

  "Hak" kelimesi Tanrı'yı, "Muhammed" Hz. Muhammed'i, "Ali" ise Hz. Ali'yi ifade eder ve üçünün birliğini temsil eder. Bu üçleme, Alevilikte Allah'ın varlığına, Hz. Muhammed'in peygamberliğine ve Hz. Ali'nin Allah'ın vekili olduğuna inançla ilişkilendirilir. 33. Bektaşilikte "Niyaz" nedir?

  A) Dua etmek               B) Kurban kesmek          
  C) Oruç tutmak             D) Zekat vermek           
  E) Cenaze namazı kılmak   

 34. Cevap: A Açıklama:

  Bektaşilikte "Niyaz" terimi, Tanrı'ya yakınlaşmak ve manevi arınma amacıyla yapılan bir dua etme ritüelini ifade eder. Bu ritüelde, özellikle Bektaşi tarikatına bağlı olanlar, istek ve niyetlerini belirterek dua ederler ve dualarının kabul olması için Tanrı'dan yardım isterler. Niyaz, Bektaşilikte önemli bir ibadet ve manevi bir arınma yolu olarak kabul edilir. 35. Alevilikte "Cem evi" ne amaçla kullanılır?

  A) Alevi inancının yaşatılması ve toplumun kaynaşması için
  B) Yalnızca özel günlerde ibadet için
  C) Yalnızca düğünlerde kullanılır
  D) Cenaze törenleri için
  E) Sadece sema törenleri için

 36. Cevap: A Açıklama:

  Alevilikte "Cem evi" adı verilen topluluk mekanları, Alevi inancının yaşatılması ve toplumun kaynaşması için kullanılan yerlerdir. Bu mekanlar, dini ayinlerin yapıldığı, semahların dönüldüğü, duaların okunduğu ve sohbetlerin yapıldığı önemli bir Alevi kültürüne sahiptir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test Detayları

2022-2023 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET YAŞAYAN DİNLER VE BENZER ÖZELLİKLERİ
  1. Ahiret
  2. Dinlerde Çevre Bilinci
  3. Dinlerin Benzer Özellikleri
  4. Küreselleşen Dünyada Dinlerarası İlişkiler
  5. Kutsal Kitap
  6. Peygamberlik
  7. Tanrı
  8. Yaşayan Dinlere Genel Bir Bakış

Ayrıca 2022-2023 12.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem 2.yazılı; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Alevi-Bektaşi topluluğunun ibadetlerinden biri olan cem ayini hakkında bilgi sahibi olma becerisi.

Alevilik-Bektaşilikteki kavramları anlama ve tanımlama becerisini ölçmektedir.

Alevilik inancındaki "Hak Muhammed Ali" üçlemesini ve temsil ettiği kavramları anlamaları amaçlanabilir.

Bektaşilikteki ibadet ve inanç pratiklerini anlama ve farklı tarikatlarda yapılan ritüelleri ayırt etme becerisi.

Alevi inancının önemli kültür unsurlarından biri olan "Cem evi"nin amaçları hakkında bilgi sahibi olmak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 6 kere doğru, 14 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri