Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav - 12.Sınıflar

Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav - 12.Sınıflar sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav - 12.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Nakşibendi tarikatı hangi coğrafyalarda yaygın bir şekilde görülür?

  A) Türkiye, İran ve Afganistan         B) Fas, Tunus ve Cezayir              
  C) Hindistan, Pakistan ve Bangladeş    D) Suudi Arabistan, Katar ve BAE      
  E) Endonezya, Malezya ve Brunei       

 2. Cevap: A Açıklama:

  Nakşibendi tarikatı, özellikle Türkiye, İran ve Afganistan gibi Orta Asya ve Ortadoğu coğrafyalarında yaygın bir şekilde görülmektedir. Tarikat, İslam'ın tasavvufi bir yolunu takip etmektedir ve özellikle zikir ve nefs terbiyesi gibi uygulamalarıyla tanınmaktadır. 3. Mevlevilikte semah, aşağıdaki unsurlardan hangisini temsil eder?

  A) Dini bilgi            B) Ruhsal bağlantı      
  C) Sosyal statü          D) Mekanik hareketler   
  E) Bedensel güç         

 4. Cevap: B Açıklama:

  Mevlevilikte semah, ruhsal bağlantıyı temsil eder ve semah dönmeleri ile semazenler, manevi bir yolculuk ve Allah'ın dönüşü olan sema yoluyla Tanrı'ya yaklaşmayı hedefler. Semah, Mevlevi tarikatının en önemli uygulamalarından biridir ve semazenlerin sema esnasında dönerken elleri açık tutması, yüzlerinin de aydınlık bir ifadeye sahip olması önemlidir. 5. Mevlana'nın "Mesnevi" adlı eseri, aşağıdaki konulardan hangisini ele almaktadır?

  A) Mevlevi tarikatının kuruluşu    B) Dini ritüellerin uygulanması   
  C) Tasavvufi düşünceler            D) İslam'ın doğuşu                
  E) Siyasi olaylar                 

 6. Cevap: C Açıklama:

  Bu soru, Mevlana'nın "Mesnevi" adlı eserinin hangi konuyu ele aldığını test etmektedir. Mevlana'nın bu eseri, tasavvufi inançlara ve manevi dünyaya dair birçok hikaye ve öğüt içermektedir. Bu nedenle, doğru cevap C seçeneği olan "Tasavvufi düşünceler"dir. 7. Mevlevilikte yapılan zikirlerin amacı nedir?

  A) Hafıza geliştirmek
  B) Ruhsal derinleşme ve Allah'a yakınlaşma
  C) Kendini savunmak
  D) Eğlenmek
  E) Dini bilgi edinmek

 8. Cevap: B Açıklama:

  Mevlevilikte yapılan zikirlerin amacı, ruhsal derinleşme ve Allah'a yakınlaşmadır. Bu zikirler, kişinin nefsinin arındırılmasını ve Allah'a daha yakın olmasını sağlayan manevi bir uygulamadır. Mevlevi geleneğinde zikir, semazenlerin dönerek yaptığı bir ritüeldir ve sema törenleriyle tanınır. 9. Mevlevilikte öğretilen "Aşk" kavramı, aşağıdaki unsurlardan hangisiyle ilişkilidir?

  A) Manevi bir bağlantı    B) Maddi zenginlik       
  C) Siyasi güç             D) Sınıf ayrımı          
  E) Biyolojik bağlantı    

 10. Cevap: A Açıklama:

  Mevlevilikte öğretilen "Aşk" kavramı manevi bir bağlantıyla ilişkilidir ve tasavvuf felsefesinde merkezi bir konumdadır. Aşk, Allah'a ulaşmanın en yüksek ve saf formu olarak görülür. Ayrıca Mevlevilikte sema ayinleriyle birlikte "Aşk" kavramı sembolik bir şekilde ifade edilir. 11. Kadirilik, hangi mezhebe bağlı bir tarikattır?

  A) Şafii    B) Hanefi    C) Hanbeli    D) Maliki    E) Hiçbiri

 12. Cevap: B Açıklama:

  Kadirilik, Hanefi mezhebine bağlı bir tarikattır. Kadirilik, 12. yüzyılda Türkistan'da doğmuş ve Anadolu'ya yayılmış bir tarikattır. Kadirilik'in kurucusu olan Kadir Geylani, Hanefi mezhebinin görüşlerine bağlıydı ve tarikatın prensipleri de Hanefi mezhebinin öğretilerine dayanmaktadır. 13. Kadirilikte zikir esnasında hangi sözler söylenir?

  A) La ilahe illallah           B) Allahuekber                
  C) Bismillahirrahmanirrahim    D) Ya Ali                     
  E) Hiçbiri                    

 14. Cevap: A Açıklama:

  Kadirilik tarikatında zikir esnasında "La ilahe illallah" sözleri tekrarlanır ve bu sözlerin Allah'ın birliğini ve yüceliğini anlatması amaçlanır. Bu sözler aynı zamanda İslam'ın en temel inançlarından biridir. Kadirilik'in zikir uygulamaları, tarikatın kurucusu olan Kadir Geylani'nin öğretilerine dayanır ve geleneksel İslami uygulamaları içerir. 15. Kadirilikte önemli bir yere sahip olan Hakk'a yürüme geleneğine ne ad verilir?

  A) Vuslat    B) Selamet    C) Tevazu    D) İtidal    E) Hiçbiri

 16. Cevap: A Açıklama:

  Kadirilikte önemli bir yere sahip olan Hakk'a yürüme geleneği, "Vuslat" olarak adlandırılır. Bu geleneğe göre, insanın Yaratıcısı'na kavuşması ve O'na yakınlaşması için ölmeden önce zikir ve ibadetle dolu bir yaşam sürdürmesi gerekmektedir. Bu sayede kişi, Hakk'a yürüyerek vuslata erişebilir. Bu geleneğin amacı, insanları dünya hayatında doğru yola yönlendirmek ve ahirette de mutlu bir sona ulaştırmaktır. 17. Kadirilikte tasavvufi görüşlerin anlatıldığı kitaplara ne ad verilir?

  A) Hadis    B) Fıkıh    C) Kıssa    D) Menakıp    E) Hiçbiri

 18. Cevap: D Açıklama:

  Kadirilikte tasavvufi görüşlerin anlatıldığı kitaplara "menakıp" adı verilir. Menakıp, tasavvufi öğretiler ve söylemler üzerine yazılmış eserlerdir ve genellikle tasavvufi şahsiyetlerin hayatlarından örnekler içerir. Bu eserlerdeki hikayeler ve örnekler, okuyuculara tasavvufi anlayışı pekiştirmeyi amaçlar. 19. Rifailikte temel inançlar nelerdir?

  A) Şirk ve bid'at
  B) Tevhid, Adalete İman, İhsan, Sünnete Uymak
  C) Kitap ve Sünneti Aynı Anda Kullanmak
  D) Yalnızca Kur'an'a Uymak
  E) Peygamber'e İnanmak

 20. Cevap: B Açıklama:

  Rifailikte temel inançlar Tevhid, Adalete İman, İhsan ve Sünnete Uymak'tır. Tevhid, Allah'ın birliğine inanmak ve sadece O'na ibadet etmek anlamına gelir. Adalete İman, insanların hakkını gözetmek, dürüstlük ve adaletli olmak anlamına gelir. İhsan ise Allah'ı her an hissetmek ve O'na karşı en üstün ibadeti yapmak anlamına gelir. Sünnete Uymak ise Hz. Muhammed'in sözlerine ve davranışlarına uygun davranmak anlamına gelir. 21. Rifai Tarikatı'nda en çok önem verilen ibadet hangisidir?

  A) Namaz    B) Oruç    C) Zikir    D) Hac    E) Sadaka

 22. Cevap: C Açıklama:

  Rifai Tarikatı'nda en çok önem verilen ibadet zikirdir. Bu tarikatta zikir, Allah'ın isimleri ve sıfatlarının tekrarlanması yoluyla yapılan bir ibadet olarak öne çıkar ve manevi bir birlikteliğin sağlanmasına katkıda bulunur. Zikir, diğer ibadetlerle birlikte yapılır ve Rifai Tarikatı'nda önemli bir yer tutar. 23. Rifailikte manevi önderlerin yeri nedir?

  A) Allah'ın yerine geçerler
  B) Peygamber'in yerine geçerler
  C) İbadetlere öncülük ederler
  D) Kendi kendilerine karar verirler
  E) Tekke liderleri tarafından atama yapılırlar

 24. Cevap: C Açıklama:

  Rifailikte manevi önderler, tekke liderleri olarak kabul edilirler ve tasavvufi yolda öğrencilere rehberlik ederler. İbadetlere öncülük ederek öğrencilerin manevi gelişimine yardımcı olurlar ve tasavvufi öğretileri uygulayarak kendileri de manevi bir yükseliş yaşarlar. Dolayısıyla doğru cevap C) İbadetlere öncülük ederlerdir. 25. Rifailikte müzik ve sema ritüellerinin amacı nedir?

  A) Eğlence                   B) Güç gösterisi            
  C) Tanrı'ya yakınlaşma       D) Kendi kendine keşfetme   
  E) Günah çıkarma            

 26. Cevap: C Açıklama:

  Rifai tarikatında müzik ve sema ritüellerinin amacı, Tanrı'ya yakınlaşma ve manevi bir bağlantı kurmaktır. Bu ritüellerde müzik, zikir ve sema hareketleri aracılığıyla ruhani bir deneyim yaşanması hedeflenir. Bu tarikatta müzik ve sema, dini bir pratik olarak kullanılarak, manevi yükseliş ve bireyin kendini keşfetmesi amaçlanır. 27. Rifailikte "nefs terbiyesi" ne anlam gelmektedir?

  A) Kişinin kendini tanıması ve kontrol etmesi
  B) Kişinin başka insanların nefsine müdahale etmesi
  C) Kişinin sadece maddi dünya ile ilgilenmesi
  D) Kişinin hiçbir şekilde nefsine müdahale etmemesi
  E) Kişinin sadece ibadetlere odaklanması

 28. Cevap: A Açıklama:

  Soru, "Rifailikte 'nefs terbiyesi' ne anlam gelmektedir?" şeklindeki bir sorudur ve cevabı seçenek A'dır. Nefs terbiyesi, kişinin kendi iç dünyasını tanıması, kontrol etmesi ve olgunlaştırması anlamına gelir. Bu terbiye süreci, insanın kötü düşüncelerinden, davranışlarından ve arzularından arınarak daha iyi bir insan olmasını amaçlar. 29. Yesevi tarikatında "İhsan" kavramı neyi ifade eder?

  A) Allah'a yakın olmak ve O'nu sevmek.
  B) Tanrı'ya karşı borçlu olunan ibadetleri yapmak.
  C) Dini kurallara tamamen uymak.
  D) Kendini her şeye adayan bir tarzda yaşamak.
  E) Günah işlememek ve ibadet etmek.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Yesevi tarikatı, İslam tasavvufunun bir dalıdır ve İhsan kavramı, Allah'a yakın olmak ve O'nu sevmek anlamını taşır. Bu, tarikatın en temel prensiplerinden biridir ve manevi bir hedef olarak kabul edilir. 31. Yesevilikte zikir ne anlama gelir?

  A) Allah'ı anma ve yüceltme.
  B) Kurban kesme ve yemek yeme.
  C) Namaz kılma ve oruç tutma.
  D) Şiir yazma ve okuma.
  E) Tarihi olayları hatırlama ve kutlama.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Yesevilikte zikir, Allah'ı anma ve yüceltme eylemidir. Bu, tarikatın temel uygulamalarından biridir ve düzenli olarak yapıldığında manevi bir yükseliş sağlamayı hedefler. Zikir, genellikle belirli duaların tekrarlanması veya Allah'ın isimlerinin sayılması yoluyla gerçekleştirilir. 33. Yesevilikte önemli bir yer tutan "Hatm-i Hâcegân" ne anlama gelir?

  A) Tarikat liderinin yaptığı özel duaların okunması.
  B) Yesevi tarikatının kurucusunun anısına yapılan kutlamalar.
  C) Yesevi geleneğinin takipçilerinin dualarının bir araya getirilmesi.
  D) Tarikat mensuplarının bir araya gelerek yaptıkları törenler.
  E) Yesevi tarikatının önemli kutsal mekanlarında yapılan duaların toplamı.

 34. Cevap: C Açıklama:

  Hatm-i Hâcegân, Yesevilik geleneği içinde önemli bir yere sahip olan, tarikatın kurucusu Hâcegân'ın anısına yapılan özel bir dua ve zikir topluluğudur. Bu toplulukta, Yesevi geleneğine bağlı kişilerin duaları bir araya getirilir ve Hâcegân'ın manevi huzurunda yapılan zikirlerle tamamlanır. Bu uygulama, Yesevilikte önemli bir ibadet ve manevi bir etkinlik olarak görülür. 35. Yesevilikte "Mürşid" ne anlama gelir?

  A) Tarikat lideri veya öğretmeni.
  B) Tanrı'ya yakın olan herkes. 
  C) İslam'ın öncüleri.
  D) Tanrı'nın seçtiği özel insanlar
  E) Yesevilikteki kutsal mekanlar.

 36. Cevap: A Açıklama:

  Yesevilikte "Mürşid", tarikat lideri veya öğretmeni anlamına gelir ve takipçilerine manevi rehberlik eder. Mürşid, Yesevi tarikatının önemli bir kavramıdır ve takipçilerinin manevi yolculuklarında kendilerine rehberlik etmekle sorumludur. 37. Tasavvufi düşünce, İslam dinindeki hangi kaynaklara dayanmaktadır?

  A) Kur'an ve sünnet  B) Sadece Kur'an C) Sadece sünnet
  D) Hadisler                E) Şeriat

 38. Cevap: A Açıklama:

  Tasavvufi düşünce, İslam dinindeki temel kaynaklardan olan Kur'an ve sünnete dayanmaktadır. Ancak tasavvufun yorumlanması ve uygulanması konusunda farklı mezhepler ve düşünce okulları bulunmaktadır. 39. Tasavvufi düşüncenin ortaya çıkışıyla ilgili hangisi doğrudur?

  A) İlk tasavvufi düşünceler, Hz. Muhammed'in hayatından sonra ortaya çıkmıştır.
  B) Tasavvufi düşünceler, İslam'ın başlangıcından itibaren var olmuştur.
  C) Tasavvufi düşünceler, İslam dininin yaygınlaşmasından sonra oluşmuştur.
  D) Tasavvufi düşünceler, İslam dininin yayılmasıyla birlikte İran ve Hindistan'dan etkilenerek oluşmuştur.
  E) Tasavvufi düşünceler, İslam dinindeki yorum farklılıklarından kaynaklanmıştır.

 40. Cevap: D Açıklama:

  Tasavvufi düşüncenin ortaya çıkışıyla ilgili farklı görüşler olsa da, genel olarak İslam dininin yaygınlaşması ve gelişmesiyle birlikte oluştuğu kabul edilmektedir. İslam'ın temel kaynakları olan Kur'an ve sünnete dayanarak oluşan tasavvufi düşünce, farklı dönemlerde İran, Mısır, Irak gibi ülkelerde etkilenerek gelişmiştir. 41. Tasavvufi düşüncenin en önemli öğelerinden biri olan "marifetullah" kavramı ne anlama gelmektedir?

  A) Allah'ı bilmek
  B) Allah'ı sevmek
  C) Allah'ın güzelliklerini görmek
  D) Allah'ın işlerine vakıf olmak
  E) Allah'a yakınlık hissetmek

 42. Cevap: A Açıklama:

  Tasavvufi düşüncenin en önemli öğelerinden biri olan "marifetullah" kavramı, Allah'ı tanımak, bilmek, anlamak ve ona yakınlık hissetmek anlamlarını taşır. Bu kavramın öğrenilmesi ve yaşanması, tasavvufi bir yaşam tarzının önemli bir parçasıdır. Marifetullah, tasavvufi yolculukta önemli bir hedef olarak kabul edilir ve insanın Allah'a yaklaşmasını sağlayan bir araç olarak görülür. 43. Tasavvufi düşüncenin önemli temsilcilerinden biri olan Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin eserleri hangi dille yazılmıştır?

  A) Arapça    B) Türkçe    C) Farsça    D) Urduca    E) İngilizce

 44. Cevap: C Açıklama:

  Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin eserleri Farsça yazılmıştır. Mevlana, Fars edebiyatı ve kültürüne aşina bir aileden gelmesi nedeniyle eserlerinde Farsça'ya ağırlık vermiştir. Mevlana'nın en önemli eseri olan Mesnevi, Farsça yazılmıştır ve İslam dünyasında büyük etki yapmıştır. 45. Tasavvufi düşüncede önemli bir yere sahip olan "zikir" ne anlama gelmektedir?

  A) Allah'ın adını anma ve zikretme
  B) Namaz kılmak
  C) Kurban kesmek
  D) Oruç tutmak                       
  E) Hacca gitmek

 46. Cevap: A Açıklama:

  Tasavvufi düşüncede önemli bir yere sahip olan "zikir", Allah'ın adını anma ve zikretme eylemidir. Zikir, Allah'a yakınlaşma ve O'na bağlanma amacıyla yapılan bir ibadettir. Zikir, kalbin Allah'ı anması ve O'na yönelmesiyle gerçekleşir. Bu yöntem, tasavvufi düşünce ve uygulamaların temel öğelerinden biridir ve müridin Allah'a olan sevgi ve bağlılığını artırmak için kullanılır. 47. Tasavvufi düşüncenin ahlaki boyutu, kişinin hangi davranışları sergilemesi gerektiği ile ilgilidir. Bu davranışlar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

  A) Şeriat    B) Mezhep    C) Hadis    D) Fıkıh    E) Kelam

 48. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda, tasavvufi düşüncenin ahlaki boyutuna odaklanılmaktadır. Tasavvufi düşüncede, kişinin davranışlarına büyük önem verilir ve ahlaki davranışlar teşvik edilir. Bu davranışlar, Şeriat yoluyla ifade edilir ve kişinin Allah'a daha yakın bir ilişki kurmasına yardımcı olur. 49. Tasavvufi düşünce, Allah'ı sevmeyi ve ona yakın olmayı amaçlar. Bu amacı gerçekleştirmek için, tasavvufi düşüncede hangi kavram önemlidir?

  A) İbadet    B) Hizmet    C) Zikir    D) Oruç    E) Namaz

 50. Cevap: C Açıklama:

  Tasavvufi düşüncede, Allah'a yakın olmayı amaçlayan birçok farklı uygulama vardır, ancak zikir kavramı özellikle önemlidir. Zikir, Allah'ı anmak ve ona yakın olmak için kullanılan bir dizi kelime, cümle veya dualardan oluşan bir uygulamadır. Tasavvufi düşüncede zikir, Allah'a yakınlaşmak ve onu sevmek için önemli bir araçtır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav - 12.Sınıflar Detayları

Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav - 12.Sınıflar 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav - 12.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav - 12.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav - 12.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav - 12.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET YAŞAYAN DİNLER VE BENZER ÖZELLİKLERİ
  1. Ahiret
  2. Dinlerde Çevre Bilinci
  3. Dinlerin Benzer Özellikleri
  4. Küreselleşen Dünyada Dinlerarası İlişkiler
  5. Kutsal Kitap
  6. Peygamberlik
  7. Tanrı
  8. Yaşayan Dinlere Genel Bir Bakış

Ayrıca Lise 12.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem sonu test soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Farklı tarikat ve tasavvufi gelenekleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Dinler ve inançlar konusunda bilgi ve anlayış kazandırmayı hedefler.

Mevlana'nın "Mesnevi" adlı eseri, tasavvufi inançlara ve manevi dünyaya dair birçok hikaye ve öğüt içermektedir.

Mevlevilikte yapılan zikirlerin amacını açıklamak.

Mevlevilikte öğretilen "Aşk" kavramının manevi bir bağlantıyla ilişkili olduğunu ve Allah'a ulaşmanın en yüksek formu olarak kabul edildiğini anlamak.

Tarikat ve mezhepler hakkında bilgi sahibi olma.

Kadirilik tarikatının zikir uygulamalarını ve "La ilahe illallah" sözlerinin önemini anlamak.

"Kadirilikte Hakk'a yürüme geleneğinin "Vuslat" olarak adlandırıldığını bilmek" olarak tanımlanabilir.

Kadirilikte kullanılan terimlerin anlamlarını öğrenmek.

Rifaililikte temel inançları öğrenerek, İslam'ın farklı mezhepleri hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür.

Rifai Tarikatı'nda en önemli ibadet zikirdir ve Allah'ın isimleri ve sıfatları tekrarlanarak yapılır.

Rifai tarikatında, manevi önderler öğrencilere rehberlik ederek, tasavvufi öğretileri uygulayarak kendileri de manevi bir yükseliş yaşarken, ibadetlere öncülük ederler.

Rifai tarikatında müzik ve sema ritüellerinin amacı, Tanrı'ya yakınlaşma ve manevi bir bağlantı kurmaktır.

Rifailikte nefs terbiyesi, kişinin kendi iç dünyasını tanıması, kontrol etmesi ve olgunlaştırması anlamına gelir.

Yesevi tarikatında İhsan kavramı, Allah'a yakın olmayı ve O'nu sevmeyi ifade eder.

Yesevilikte zikir, Allah'ı anma ve yüceltme eylemidir.

Yesevilikte Hatm-i Hâcegân'ın önemini anlayabilme.

Yesevi tarikatındaki mürşid kavramını anlamak.

Tasavvufi düşüncenin temel kaynaklarını öğrenmek.

Tasavvufi düşüncenin İslam dinindeki yerini ve oluşum sürecini anlamak.

Marifetullah kavramı sayesinde insan, Allah'ı daha iyi tanıyarak ona yakınlaşma yolunda adımlar atabilir.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin eserlerinin Farsça yazıldığını bilmek

Tasavvufi düşüncenin temel kavramlarından biri olan "zikir" kavramını anlamak.

Tasavvufi düşüncenin ahlaki boyutunu ve ahlaki davranışların önemini anlamakla ilgilidir.

Tasavvufi düşünce ve zikir uygulamaları hakkında bilgi edinme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav - 12.Sınıflar sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav - 12.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 12 kere doğru, 13 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav - 12.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav - 12.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav - 12.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav - 12.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri