2022-2023 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test

2022-2023 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 12.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test CEVAPLARI

 1. Aşırı turizm, hızlı kentleşme ve plansız yapılaşma gibi etkenler, ortak doğal ve kültürel mirasa hangi tür tehditler oluşturur?

  A) İnsan kaynaklı tehditler         B) Doğal kaynaklı tehditler        
  C) Teknolojik kaynaklı tehditler    D) Tarihsel kaynaklı tehditler     
  E) Jeolojik kaynaklı tehditler     

 2. Cevap: A Açıklama: Aşırı turizm, hızlı kentleşme ve plansız yapılaşma gibi etkenler insan kaynaklı tehditler oluşturur. Bunlar doğal alanların tahribatı, patlamalar, inşaatlardaki gürültü kirliliği gibi etkilere sebep olur ve ortak doğal ve kültürel mirası tehlikeye atabilir. Ayrıca, bölgelerin çevresel konuma göre yeterince korunmaması veya arazi tarımsal kullanımının artması da ortak mirasın kalıcı olarak tehdit edilmesine neden olabilir.

 3. Kültürel mirasa yönelik tehditler arasında yer alan "ikame kültürü" ne anlam gelir?

  A) Yerli kültürlerin yabancı kültürler tarafından benimsenmesi
  B) Geleneksel kültürlerin modernleşme sürecinde yok olması
  C) Kültürel mirasın yıkılan eserlerinin tekrar inşa edilmesi
  D) Yerli kültürlerin yozlaşması sonucu yeni kültürlerin oluşması
  E) Kültürel mirasın turistik bir cazibe merkezi olarak kullanılması

 4. Cevap: A Açıklama: A) Ikame kültürü, yerli kültürlerin başka kültürler tarafından benimsenmesi ve onların özelliğini kaybetmesi olarak tanımlanır. Bu, radikal değişimlerden doğan yeni kültürel biçimlerin oluşmasına ve geleneksel kültürlerin modernleşme sürecinde yok olmasına yol açar. B) Ikame kültürü, kültürel mirasın turistik bir cazibe merkezi olarak kullanılmasıyla da ortaya çıkar. Bu durum, eserlerin yıkılmasına yol açabilir veya yerli kültürün yaşatılmasının önüne geçebilir. C) İ

 5. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olmaz?

  A) Sanayi atıkları       B) Tarım ilaçları       
  C) Evsel atıklar         D) Radyoaktif atıklar   
  E) Organik gübreler     

 6. Cevap: E Açıklama: A) Sanayi atıkları, tarım ilaçları, evsel atıklar ve radyoaktif atıklar çevre kirliliğine neden olabilir. B) Organik gübreler çevre kirliliğine neden olmaz çünkü doğal kaynaklıdır ve toprağı besleyerek bitki yetiştirilmesini ve bitkilerin daha verimli yetiştirilmesini destekler. C) Organik gübre crumb yapısı nedeniyle toprakta yerleşmez ve birikmez ve bu nedenle hava kalitesini bozmayacak şekilde tahliye edilir.

 7. Hangi çevre anlaşması nükleer santrallerin çevreye zarar verme riskini en aza indirmeyi amaçlamaktadır?

  A) Kyoto Protokolü        B) Montreal Protokolü    
  C) Helsinki Antlaşması    D) Basel Sözleşmesi      
  E) Paris Antlaşması      

 8. Cevap: C Açıklama: C) Helsinki Antlaşması; Nükleer santrallerin çevreye zarar verme riskini en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Helsinki sözleşmesi, nükleer olayların ve salgınların önlenmesine yönelik güvenlik önlemleri koymak için 1973'ten beri vardır. Bu antlaşma, çevrenin korunması için etkin bir şekilde politika belirlemek için farklı ülkeler arasında bir mutabakat sağlar.

 9. Hangi çevre anlaşması 1987 yılında ozon tabakasının korunmasını hedeflemiştir?

  A) Rio Bildirgesi        B) Kyoto Protokolü      
  C) Montrö Sözleşmesi     D) Basel Sözleşmesi     
  E) Montreal Protokolü   

 10. Cevap: E Açıklama: Cevap: Montreal Protokolü, 1987 yılında imzalanan ve günümüze kadar en önemli çevre anlaşmalarından biri olarak kabul edilen bir anlaşmadır. Bu anlaşmanın amacı ozon tabakasının ciddi şekilde zarar görmüş olan doğal korunmasını sağlamaktır. Anlaşma, dünya üzerindeki tüm uluslar tarafından imzalanmış ve kabul edilmiştir.

 11. Çevre sorunlarını önlemede bireysel sorumluluk kavramı nedir?

  A) Sadece devletlerin sorumluluğundadır.
  B) Sadece endüstriyel şirketlerin sorumluluğundadır.
  C) Bireylerin de katkıda bulunması gerektiğine inanılan kavramdır.
  D) Sadece çevre örgütlerinin sorumluluğundadır.
  E) Hiçbir şey yapmayan insanların sorumluluğundadır.

 12. Cevap: C Açıklama: C) Bireylerin de katkıda bulunması gerektiğine inanılan bir kavram olan bireysel sorumluluk, her bireyin yakınlarındaki insanların, çevresinin ve kurumların doğal çevreyi korumasına katkıda bulunmaları anlamına gelir. Bireyler, atıklarını düzenli olarak yok edebilir, enerji tasarrufu sağlayabilir ve çevre dostu materyaller kullanabilirler. Ayrıca, çöp tesislerinin görevlerini yerine getirerek doğal çevrenin korunmasına yardımcı olabilirler. Bireylerin bu tür uygulamalara katılmaları, çevre sorunlarını

 13. Bireysel sorumluluk kavramı neden önemlidir?

  A) Sadece doğal kaynakları korumak için değil, aynı zamanda toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarını da karşılamak için gereklidir.
  B) Çevre sorunlarının çözümü sadece devletlerin sorumluluğundadır.
  C) Çevre sorunlarının çözümü sadece endüstriyel şirketlerin sorumluluğundadır.
  D) Bireylerin hiçbir etkisi yoktur ve sorumluluk kabul etmek gereksizdir.
  E) Çevre sorunlarının çözümü için yalnızca çevre örgütlerine katkıda bulunmak yeterlidir.

 14. Cevap: A Açıklama: A) Bireysel sorumluluk; hem doğal kaynakların korunması, hem de toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için çok önemlidir. Bu nedenle, her bireyin kendi söz konusu sorumluluklarını yerine getirmesi, çevre sorunlarının çözümünde önemli bir rol oynayacaktır. B) Bireysel sorumluluk, tek başına devletleri veya kâr amacı güden şirketleri suçlamaktan çok daha fazlasıdır. Her bireyin çevreye karşı duyarlı olmak, toplumsal ve ç

 15. Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin çevre sorunlarına yaklaşımları arasındaki farklılıklardan biri değildir?

  A) Ekonomik durumları            B) Toplumsal yapıları           
  C) Doğal kaynak zenginlikleri    D) Nüfus yoğunlukları           
  E) İklim tipleri                

 16. Cevap: E Açıklama: Ülkelerin çevre sorunlarına yaklaşımları arasındaki farklılıklar ekonomik durumları, toplumsal yapıları, doğal kaynak zenginlikleri, nüfus yoğunlukları ve iklim tipleri gibi faktörlerden kaynaklanır. Ekonomik durum, toplumsal yapı ve nüfus yoğunlukları ülkenin ekonomik yapısını etkilerken, doğal kaynak zenginliği ve iklim özellikleri ise çevresel unsurları etkilemektedir. Ülkelerin bu unsurlara dayalı olarak çevre sorunlarına farklı yaklaşımlar geliştirmeleri mümkündür.

 17. Hangi ülke, çevre sorunlarına yaklaşım konusunda örnek alınacak bir model olarak kabul edilmektedir?

  A) İsveç    B) Hindistan    C) Brezilya    D) Nijerya    E) Güney Afrika

 18. Cevap: A Açıklama: A) İsveç, çevre sorunlarına yaklaşım konusunda örnek alınacak bir model olarak kabul edilmektedir; ülkede sürdürülebilirlik için yasalara, politikalara ve standartlara bağlıdır. B) İsveç'te çevre standartlarının yüksek olması ve ülkedeki mevzuatın zorunlu çevresel anlaşmaların önerileriyle uyumlu olması nedeniyle, Çevre Bakanlığının enerji ve karbon emisyonunu kontrol etmeyi amaçlayan özel politikaları vardır. C) Ülke, geleneksel enerji kaynaklarının kullanım

 19. Aşağıdakilerden hangisi, ülkelerin çevre sorunlarına yaklaşımları arasındaki farklılıkların sonucudur?

  A) İklim değişikliği       B) Hava kirliliği         
  C) Su kirliliği            D) Biyoçeşitlilik kaybı   
  E) Nükleer atık sorunu    

 20. Cevap: D Açıklama: Ülkelerin çevre sorunlarını yaklaşımları arasındaki farklılıklar, çevreyi kontrol etmekteki ülkelerin hedeflerinin farklı oluşundan kaynaklanmaktadır. Her ülke aynı çevresel sorunlara farklı kaynaklarla yaklaşabilir; örneğin, bazı ülkeler iklim değişikliğini önlemek için enerji verimliliğine yönelik tedbirler alabilirken, diğerleri hava kirliliğini önlemek için atmosferdeki kirleticileri azaltabilir. Su kirliliğine yaklaşımlar arasında da farklılık görülebilir; bazı

 21. IUCN (Uluslararası Doğayı Koruma Birliği) hangi yıl kurulmuştur?

  A) 1948    B) 1958    C) 1968    D) 1978    E) 1988

 22. Cevap: A Açıklama: Cevap: IUCN 1948 yılında kurulmuştur. Avrupa'da faaliyete başlayan bu birlik, daha sonra ABD ve Japonya gibi ülkelerin katılımıyla büyüyerek uluslararası bir kuruluş halini almıştır. IUCN, tüm dünyadaki doğal kaynakları korumaya yönelik politikaların desteklenmesi ve uygulanması için küresel çabalara liderlik eder.

 23. Dünya Tabiat Vakfı (Nature Conservancy) hangi amaçla kurulmuştur?

  A) İklim değişikliğiyle mücadele       B) Doğal kaynakların korunması        
  C) Nükleer enerjiye karşı mücadele     D) Biyolojik çeşitliliğin korunması   
  E) Dünya barışı için çalışma          

 24. Cevap: D Açıklama: Dünya Tabiat Vakfı (Nature Conservancy), doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve çevrenin korunması amacıyla 1963 yılında kurulmuştur. Vakıf; jeolojik ve ekolojik sistemlerin korunması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve küresel iklim değişikliğine karşı mücadele gibi alanlarla çalışmaktadır. Başlattığı projeler ve araştırmalar aracılığıyla doğal yaşam alanlarının korunmasını desteklemektedir.

 25. Uluslararası çevre politikalarının amacı nedir?

  A) Tek bir ülkeye veya bölgeye odaklanarak çevre sorunlarını çözmek.
  B) Küresel çevre sorunlarına çözüm üretmek.
  C) Ülkelerin sanayileşme süreçlerini hızlandırmak.
  D) Doğal kaynakların en etkili şekilde kullanımını sağlamak.
  E) Yerel yönetimlerin çevre politikalarını koordine etmek.

 26. Cevap: B Açıklama: Cevap: Uluslararası çevre politikalarının amacı, küresel çevre sorunlarına çözüm üretmek, doğal kaynakların en etkin şekilde kullanımını sağlamak ve ülkeler arası çevre politikalarını koordine etmektir. Uluslararası çevre politikaları tek bir ülkeye veya bölgeye odaklanarak çevre sorunlarını çözmeye çalışmaz ve ülkelerin sanayileşme süreçlerini hızlandırmaya çalışmaz.

 27. Çevre politikalarının başarılı olabilmesi için ne tür bir yaklaşım gereklidir?

  A) Yapılan herhangi bir şeyin çevreye zarar vermediğinden emin olmak.
  B) Yeni teknolojilerin kullanımını teşvik etmek.
  C) Çevre sorunlarına neden olan faaliyetlerin tamamen durdurulması.
  D) Sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemek.
  E) Enerji tasarrufu sağlamak.

 28. Cevap: D Açıklama: Cevap, çevre politikalarının başarılı olabilmesi için; sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemek gerekir. Örneğin, mevcut teknolojilerden daha fazla verim alınması ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi ile çevreye zarar vermeden kaynakların ve enerjinin etkin kullanımı sağlanmalıdır. Ayrıca, çevre sorunlarına neden olan faaliyetlerin bertaraf edilmesi ve tasarruflu bir şekilde enerji kullanımı sağlanması gibi önlemler alınmalıdır.

 29. Doğal kaynakların tükenmesi, aşağıdaki sebeplerden hangisiyle ilgili değildir?

  A) İnsanların enerji tüketimlerini artırması
  B) İnsanların tarım faaliyetlerini yoğunlaştırması
  C) İnsan nüfusunun artması
  D) İklim değişikliği ve çevre kirliliği
  E) Sanayi faaliyetlerinin azalması 

 30. Cevap: E Açıklama: Cevap E seçeneği ile ilgili değildir. Çünkü Sanayi faaliyetlerinin azalması, doğal kaynakların tükenmesi ile ilişkili olmayan bir sebeptir. A seçeneği insanların enerji tüketimlerini artırmaları, B seçeneği ise insanların tarım faaliyetlerini yoğunlaştırmaları ile doğal kaynakların tükenmesi arasında yakın bir ilişki vardır. C seçeneği olan insan nüfusunun artması da doğal kaynakların tükenmesi ile ilişkili olan sebeplerden birisidir. D seçeneği olan iklim değişikliği ve çevre kirl

 31. Doğal çevrenin sınırlılığı nedeniyle, aşağıdakilerden hangisi dünya genelinde bir sorun haline gelmemiştir?

  A) Su kaynaklarının tükenmesi
  B) Tarım alanlarının azalması
  C) İklim değişikliği ve çevre kirliliği
  D) Doğal afetlerin sık yaşanması
  E) Doğal kaynakların artması

 32. Cevap: E Açıklama: Cevap E) Doğal kaynakların artması'dır. Doğal kaynaklar genellikle doğadan elde edilen kullanışlı hammaddelerdir ve sürekli kaynak olarak yenilenebilir. Bu nedenle, doğal kaynakların artması dünya genelinde bir sorun haline gelmemiştir. Ayrıca, bu kaynakların yeniden üretimi doğal çevrenin sınırlılığına rağmen yüksek oranda mümkündür. Son olarak, teknolojinin gelişmesiyle, doğal kaynakların kaynaklarını yeterli miktarda sağlamak da mümkün hale gelmiştir.

 33. Çevre sorunları, dünya genelindeki birçok ülkeyi etkilemektedir. Bu sorunların çözümü için aşağıdakilerden hangisi önemli bir adımdır?

  A) Uluslararası işbirliği ve anlaşmalar
  B) Yerel yönetimlerin faaliyetleri
  C) Endüstriyel faaliyetlerin artırılması
  D) Tarım alanlarının genişletilmesi
  E) Su kaynaklarının kontrolsüz kullanımı

 34. Cevap: A Açıklama: Çevre sorunlarının çözümü için uluslararası işbirliği ve anlaşmalar önemlidir, bu ilişkiler aracılığıyla uluslararası politika ve standardlar oluşturulabilir. Yerel yönetimlerin faaliyetlerinin artırılması da çevre sorunlarının çözümünde etkin bir rol oynamaktadır. Tarım ve su kaynaklarının kontrollü kullanımı, sürdürülebilir çevre için bir diğer önemli adım olacaktır.

 35. Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve çevre koruma arasında bir denge kurulmasını hedefler. Bu dengeyi sağlamak için hangi yaklaşım benimsenmelidir?

  A) Teknolojik yaklaşım    B) Ekolojik yaklaşım     
  C) Sosyal yaklaşım        D) Ekonomik yaklaşım     
  E) Yerel yaklaşım        

 36. Cevap: B Açıklama: Cevap: Sürdürülebilir kalkınma hedefi için ekolojik yaklaşım benimsenmelidir. Bu yaklaşım, ekonomik büyüme yanında sosyal gelişmeyi ve çevre korumayı değerlendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Yerel yaklaşım ise, ulusal veya küresel ölçekteki politikaların yerel talepleri dikkate alarak uygulanmasını sağlar.

 37. Enerji kaynakları, ülkeler arasında ticaretin yapıldığı önemli bir sektördür. Ancak enerji kaynaklarına bağımlılık, ülkelerin güvenliğini tehlikeye sokabilir. Bu nedenle ülkeler hangi politikaları uygularlar?

  A) Enerji kaynaklarının yurt içinde üretilmesi politikası
  B) Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme politikası
  C) Enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltma politikası
  D) Enerji kaynaklarına bağımlılığı artırma politikası
  E) Enerji kaynaklarını tamamen kullanmama politikası

 38. Cevap: C Açıklama: Cevap: Ülkelerin bu tür durumlarda uygulayabileceği politikalar arasında enerji kaynaklarının yurt içinde üretilmesi politikası, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme politikası ve enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltma politikası bulunmaktadır. Bu politikalar, ülkelerin enerji kullanımını daha verimli hale getirmesini ve ülkeler arasındaki enerji ticaretini güvenli bir şekilde yürütmesini sağlamaları için hayati önem taşımaktadır. Enerji kaynaklarına bağımlılığı artırma ve enerji kaynaklarını

 39. İki ülke arasındaki sınırda yaşanan çatışmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ekonomik işbirliği anlaşmalarının eksikliği
  B) Din farklılıkları
  C) Turizm potansiyelinin düşüklüğü
  D) Politik anlaşmazlıklar
  E) Coğrafi engellerin fazlalığı

 40. Cevap: D Açıklama: Cevap D seçeneğidir. Çatışmaların en temel sebebi politik anlaşmazlıklar ve aralarındaki çekişmedir. İki ülkenin sınırlarında siyasi partiler ve gruplar arasındaki farklı görüşler nedeniyle çatışma ortaya çıkabildiği gibi, ülkeler arasındaki ticari veya ekonomik anlaşmazlıklar da bu tür çatışmaları tetikleyebilir. Ayrıca, dinsel farklılıklar veya ülkeler arasında mevcut tarihsel problemler de bazen bu çatışmalara neden olabilir.

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test Detayları

2022-2023 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 17 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİ VE DOĞAL KAYNAK POTANSİYELLERİ
  1. DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE
  2. KÜRESELLEŞMENİN ETKİSİ

Ayrıca 2022-2023 11.Sınıf coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı soruları, mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 12.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 8 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 62 kere doğru, 49 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.