12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı

12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 12.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı CEVAPLARI

 1. Biyoçeşitliliği korumak için yapılan çalışmalar hangi yöntemlerle gerçekleştirilir?

  A) Doğal yaşam alanlarının korunması ve koruma alanlarının oluşturulması
  B) Yapay koruma yöntemleri ile habitatların yeniden oluşturulması
  C) Zararlı türlerin yok edilmesi ve yerine başka türlerin getirilmesi
  D) Yaban hayatının doğal yaşam alanlarından alınarak zoolojik bahçelere konulması
  E) Doğal kaynakların insanlar tarafından daha etkin bir şekilde kullanılması

 2. Cevap: A Açıklama: Biyoçeşitliliği korumak için doğal yaşam alanlarının korunması ve koruma alanlarının oluşturulması, yapay koruma yöntemleriyle habitatların yeniden oluşturulması ve zararlı türlerin yok edilmesi yöntemleri kullanılmaktadır. Ayrıca, doğal kaynakların insanlar tarafından daha etkin bir şekilde kullanılması ve yaban hayatının doğal yaşam alanlarından alınarak zoolojik bahçelere konulması da çalışmalar arasında yer almaktadır.

 3. Kültürel mirasın korunması amacıyla yapılan çalışmalar nelerdir?

  A) Tarihi eserlerin korunması, restorasyonu ve müzeleştirilmesi
  B) Modern binaların inşa edilmesi ve tarihi eserlerin yıkılması
  C) Yerli halkın geleneksel yaşam biçimlerinin ortadan kaldırılması
  D) Yabancı turistlerin bölgeye getirilmesi ve turizm faaliyetlerinin artırılması
  E) Kültürel mirasın turistik bir cazibe merkezi olarak kullanılması

 4. Cevap: A Açıklama: A) Kültürel miras korunması çalışmaları, tarihi eserlerin restorasyonu, müzeleştirilmesi ve günümüz koşullarına uygun şekilde yeniden inşa edilmesi gibi uygulamaları içerir. B) Yerel halkın geleneksel yaşamlarını korumaya yönelik çalışmalar da kültürel mirasın korunması çabalarının önemli bir parçasıdır. C) Turizm faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla, kültürel mirasın turistik bir cazibe merkezi olarak kullanılması da bu tür çalışmalar arasındadır.

 5. Hangisi bireylerin çevre sorunlarına katkıda bulunabileceği yöntemlerden biri değildir?

  A) Atık yönetimi konusunda duyarlı olmak.
  B) Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak.
  C) Toplu taşıma araçlarını kullanmak.
  D) Tek kullanımlık ürünlerin kullanımını artırmak.
  E) Doğa dostu ürünleri tercih etmek.

 6. Cevap: D Açıklama: Cevap; Atık yönetimi konusunda duyarlı olmak, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak ve doğa dostu ürünleri tercih etmek çevre sorunlarına katkıda bulunabilecek yöntemlerdir. Tek kullanımlık ürünlerin kullanımını artırmak ise bu yöntemlerden biri değildir.

 7. Hangisi çevre dostu bir yaşam tarzı için önerilen yöntemlerden biri değildir?

  A) Daha az tüketmek ve yeniden kullanmak.
  B) Doğal kaynakları korumak için daha az enerji tüketmek.
  C) Plastik kullanımını azaltmak ve geri dönüşüme katkıda bulunmak.
  D) Yalnızca çevre dostu araçlar kullanmak.
  E) Sürdürülebilir tarım yöntemlerine destek olmak.

 8. Cevap: D Açıklama: Çevre dostu bir yaşam tarzı için önerilen yöntemlerden biri değildir sorusunun cevabı "D" seçeneğidir. Diğer yöntemler, daha az tüketmek ve yeniden kullanmak, doğal kaynakları korumak için daha az enerji tüketmek, plastik kullanımını azaltmak ve geri dönüşüme katkıda bulunmak ve sürdürülebilir tarım yöntemlerine destek olmak şeklindedir. Bu yöntemler çevremize yardım etmek için her zaman önemlidir.

 9. Aşağıdakilerden hangisi, ülkelerin çevre sorunlarına yaklaşımları arasındaki farklılıkların etkili olduğu alanlardan biri değildir?

  A) Tarım    B) Turizm    C) Sanayi    D) Ulaşım    E) Eğitim

 10. Cevap: E Açıklama: Cevap E) Eğitim'dir. Çevre sorunlarının ülkeler arasındaki farklı yaklaşımları nedeniyle etkili olduğu alanlar tarım, turizm, sanayi ve ulaşımdır. Ancak eğitim, çevre sorunlarıyla ilişkili olarak herhangi bir ülkede etkilenme alanı değildir.

 11. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) hangi amaçla kurulmuştur?

  A) Doğal hayatın korunması
  B) İklim değişikliğiyle mücadele
  C) Yoksullukla mücadele
  D) Dünya barışı için çalışma
  E) Nükleer silahların yayılmasını önleme

 12. Cevap: A Açıklama: Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) 1961 yılında kurulmuştur. Vakıf, doğal hayatın korunmasını amaçlayan uluslararası bir örgüttür. Vakıf, doğal kaynakların aşırı kullanımını ve ticari balıkçılığın etkisini ortadan kaldırmak için çalışmalarda bulunur.

 13. Greenpeace'in kuruluş amacı nedir?

  A) İklim değişikliğiyle mücadele        B) Doğal kaynakların korunması         
  C) Nükleer enerjiye karşı mücadele      D) Doğal afetlerle mücadele            
  E) Savaş karşıtı çalışmalar yürütmek   

 14. Cevap: C Açıklama: Greenpeace, her türlü doğal kaynakların korunması için 1986'daki kuruluşundan beri mücadele yapmaktadır. Sürdürülebilir enerji çözümleri üretmeyi, iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi ve nükleer enerjinin getirdiği tehlikeleri azaltmayı amaçlayan Greenpeace, aynı zamanda doğal afetlerle mücadele etmek ve savaş karşıtı çalışmalar yürütmektedir.

 15. Çevre politikaları nedir?

  A) Çevre kirliliği yaratan uygulamaların yasaklandığı yasal düzenlemelerdir.
  B) Çevre ile ilgili sorunların çözümü için oluşturulan politikaların tümüdür.
  C) Çevre koruma programlarının finansmanı için kullanılan bütçelerdir.
  D) Çevre sorunlarına neden olan sektörlerin yönetiminde görev alan kişilerdir.
  E) Çevre konusunda uzman olan kuruluşların aldığı önlemlerdir.

 16. Cevap: B Açıklama: Çevre politikalarının önemi, her geçen gün artmaktadır. Bunlar, çevre kirliliğini ve çevresel bozulmayı yasaklayıp önlemek için oluşturulan kurumsal düzenlemelerdir. Kapsamına giren politikalar arasında çevre korumasını ve çevre konularının çözümünü sağlamak için finansman, kuruluşların çevreye olan etkisini düzenlemek ve sektörlerdeki çevresel sorumlulukları yönetmek gibi konular yer alır.

 17. Çevre politikalarının uygulanmasında en büyük engel nedir?

  A) Teknolojik yetersizlikler
  B) Yasal düzenlemelerin yetersizliği
  C) Eğitimsizlik
  D) Mali kaynak eksikliği
  E) İnsanların umursamazlığı

 18. Cevap: E Açıklama: Cevap: Çevre politikalarının uygulanmasında en büyük engel, insanların umursamazlığıdır. Çünkü çevre dostu politikaları hayata geçirebilmek için insanların farkındalığı gerekmektedir. Ayrıca, eğitimin önemi büyüktür, çünkü eğitim sayesinde çevreye duyarlı bilinç ve davranışlar kazandırılabilir. Yakın zamanda yaşanan kaynak sıkıntısı ve yasal düzenlemelerin yetersizliği de çevre politikalarının uygulanmasını zorlaştırmaktadır.

 19. Ülkeler arasındaki çevre politikalarının uyumlu olması neden önemlidir?

  A) Uluslararası ticaretin gelişmesi için gerekli bir koşuldur.
  B) Ülkelerin çevre sorunlarını birlikte çözmeleri daha etkilidir.
  C) Ülkelerin kendi çevre politikalarını uygulamaları daha etkilidir.
  D) Yerel yönetimlerin çevre politikalarını koordine etmek için gereklidir.
  E) Uluslararası çevre politikalarının her ülkeye özgü olması gerektiği için önemli değildir.

 20. Cevap: B Açıklama: A) Uluslararası çevre politikalarının uyumlu olması önemlidir, çünkü bu ülkeler arasındaki çevresel problemlere karşı etkin bir şekilde mücadele etmeyi mümkün kılar. B) Aynı zamanda, çevre politikalarının uyumlu olması, ülkelerin ticareti ve benzer faaliyetleri kolaylaştıracağı gibi, aynı zamanda hangi ülkede hangi çevre politikalarının uygulanacağını herkes tarafından anlaşılır hale getirir. C) Uyumlu çevre politikaları aynı zamanda, çevresel risklerin ülkeler

 21. Dünya genelinde su kaynakları giderek azalmaktadır. Bu nedenle, su kaynaklarının korunması ve yönetimi büyük önem taşımaktadır. Aşağıdakilerden hangisi, su kaynaklarının korunması için alınabilecek tedbirlerden biri değildir?

  A) Su tasarrufu sağlayan cihazların kullanılması
  B) Tarım alanlarının sulama sistemlerinin modernizasyonu
  C) Atık su arıtma tesislerinin kurulması
  D) Hidroelektrik santrallerinin yaygınlaştırılması
  E) Endüstriyel atıkların kontrol altına alınması

 22. Cevap: D Açıklama: Cevap: Su kaynaklarının korunması ve yönetimi için, su tasarrufu sağlayan cihazların kullanılması, tarım alanlarının sulama sistemlerinin modernizasyonu ve endüstriyel atıkların kontrol altına alınması gibi tedbirler alınmalıdır. Ancak, hidroelektrik santrallerinin yaygınlaştırılması ve atık su arıtma tesislerinin kurulması su kaynaklarının korunması için etkili olmayacak gibi tedbirler olarak değerlendirilmemelidir.

 23. Doğal çevrenin sınırlılığına yönelik mücadelede, aşağıdaki faktörlerden hangisi en önemlisidir?

  A) Teknolojik gelişmeler
  B) Eğitimli insan gücü
  C) Yeni yasalar ve düzenlemeler
  D) Sosyal farkındalık ve işbirliği
  E) Uluslararası anlaşmalar ve protokoller

 24. Cevap: D Açıklama: Doğal çevrenin sınırlılığına yönelik en temel etken olarak, sosyal farkındalık ve işbirliği önemlidir. Bunu desteklemek için yasalar ve düzenlemeler söz konusu olmalıdır. Ayrıca, insanların doğal çevreyi korumaya ilişkin eğitim aldıklarından, teknolojik gelişmelere dayalı çözümlerin uygulanabilmesi ve uluslar arası anlaşmalar gibi daha kapsamlı faktörler de doğal çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

 25. Çevre sorunlarına çözüm için uygulanabilecek en etkili yöntem nedir?

  A) Çevre sorunlarının yok edilmesi
  B) Çevre sorunlarına neden olan insan faaliyetlerinin durdurulması
  C) Çevre sorunlarına karşı mücadele eden sivil toplum örgütlerinin desteklenmesi
  D) Çevre sorunlarına neden olan faaliyetlerin vergilendirilmesi
  E) Çevre dostu teknolojilerin kullanımının teşvik edilmesi

 26. Cevap: E Açıklama: E) Çevre dostu teknolojilerin kullanımının teşvik edilmesi, çevre kirliliğini azaltmak ve çevresel faydayı arttırmak için en etkili yöntemdir. Teknolojilere yatırımlar yapılarak çevrenin korunması desteklenebilir. Ayrıca çevre dostu teknolojinin kullanımıyla çevresel etkileri minimize etme potansiyeli mevcuttur.

 27. Çevre sorunlarının çözümü için birçok ülke, sürdürülebilir kalkınma hedefleri belirlemiştir. Bu hedefler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Fosil yakıtların kullanımının azaltılması
  B) Biyoçeşitliliğin korunması ve artırılması
  C) Su kaynaklarının kontrolsüz kullanımının artırılması
  D) Atık yönetiminin geliştirilmesi
  E) İklim değişikliği ile mücadele edilmesi

 28. Cevap: C Açıklama: Cevap: Sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında fosil yakıtların kullanımının azaltılması, biyoçeşitliliğin korunması ve artırılması, atık yönetiminin geliştirilmesi ve iklim değişikliği ile mücadele edilmesi yer almaktadır. Bu hedefler içinde su kaynaklarının kontrolsüz kullanımının artırılması yer almamaktadır.

 29. Enerji kaynaklarına bağımlılık, ülkelerin güvenliğini tehlikeye soktuğu gibi, çevre sorunlarına da neden olabilir. Bu nedenle ülkeler hangi politikaları uygularlar?

  A) Çevre dostu teknolojilere yönelme politikası
  B) Fosil yakıtların kullanımını artırma politikası
  C) Enerji kaynaklarına bağımlılığı artırma politikası
  D) Doğal kaynakları bilinçsiz kullanma politikası
  E) Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme politikası

 30. Cevap: E Açıklama: Ülkeler çevresel sorunları önlemek için, enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltmak için çevre dostu teknolojilere yönelme, fosil yakıtların kullanımını azaltma ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme politikalarını uygulamaktadır. Bu politikalar, ülke güvenliğini korumak ve çevre sorunlarına neden olan enerji tüketimini azaltmak için tasarlanmıştır. Doğal kaynakları bilinçsizce kullanmayı önlemek ve çevresel etkileri azaltmak için bu politikalar büyük önem arz etmekted

 31. Enerji güzergahları, ülkeler arasındaki ticaretin yanı sıra, bölgesel işbirliği ve entegrasyonu da sağlayabilir. Hangi örgüt, enerji güvenliği ve işbirliği konularında birçok ülkeyi bir araya getirerek çalışmalar yapmaktadır?

  A) Dünya Bankası                 B) Dünya Ticaret Örgütü         
  C) Avrupa Birliği                D) Birleşmiş Milletler          
  E) Uluslararası Enerji Ajansı   

 32. Cevap: E Açıklama: Enerji Güvenliği ve İşbirliği konularında çalışmalar yapmak için Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) çok ülkeyi bir araya getirerek çalışmalar yürütmektedir. IEA, enerji güzergahlarının ticareti öteki ülkeler arasında işbirliğini ve entegrasyonunu desteklemek için ulusal ve bölgesel politikalarda rol almaktadır. Ayrıca, IEA, üyeler arasındaki politik ve ticari farklılıkları anlamanın yanı sıra, tüm üye ülkelerin enerji güvenliği konularında daha yakın işbirli

 33. İki ülke arasındaki çatışmaların sona erdirilmesinde etkili olan uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

  A) NATO    B) AB    C) OPEC    D) NAFTA    E) UN

 34. Cevap: E Açıklama: E) Birleşmiş Milletler (BM), iki ülke arasındaki çatışmaların sona erdirilmesinde etkili olan uluslararası bir örgüttür. BM, taraf ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek ve barışı sağlamak için diplomatik müzakereler, insani yardım ve savaştan kaçanları korumak amacıyla görevleri üstlenir. BM’nin diğer önemli görevleri arasında insan haklarının korunması, çevre kirliliğini önlemek ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini desteklemek vardır.

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı Detayları

12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 17 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİ VE DOĞAL KAYNAK POTANSİYELLERİ
  1. DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE
  2. KÜRESELLEŞMENİN ETKİSİ

Ayrıca 12.sınıf coğrafya dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 12.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 5 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 34 kere doğru, 23 kere yanlış cevap verilmiş.

12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.