11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı (Siyer) 1.Dönem 2.Yazılı

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı (Siyer) 1.Dönem 2.Yazılı sınavı 11.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı (Siyer) 1.Dönem 2.Yazılı CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?

  A) Hz. Hatice            B) Hz. Zeyd       C) Hz. Hamza               
  D) Hz. Ebû Bekir      E) Hz. Ali

 2. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap "C) Hz. Hamza" olarak verilmiştir. Hz. Hamza, ilk Müslümanlardan biri değildir. Diğer seçenekler (Hz. Hatice, Hz. Zeyd, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ali) ise ilk Müslümanlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle doğru cevap "C) Hz. Hamza" olmalıdır. 3. Ebrehe Kabe’ye giden hacıları kendi mabedine çevirmek amacıyla yaptırdığı kilise aşağıdaki şehirlerden hangisinde bina edildi?

  A) Şam           B) Yemen     C) Kudüs                   
  D) Umman     E) Medine

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Yemen. Metinde bahsedilen kilisenin Ebrehe tarafından yaptırıldığı ve Kabe'ye giden hacıları kendi mabedine çevirmek amacıyla inşa edildiği belirtiliyor. Bu nedenle, kilisenin Yemen'de inşa edildiği sonucuna varabiliriz. Ebrehe'nin Yemen'deki krallığı sırasında, Kabe'yi yok etmeye yönelik saldırısıyla ünlenmiştir. 5. Peygamberimize niçin el-Emin denilmiştir?

  A) Cömert olduğu için
  B) Kibirli olmadığı için
  C) Dürüst ve güvenilir olduğu için        
  D) Hoşgörülü olduğu için   
  E) Sabırlı olduğu için

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Dürüst ve güvenilir olduğu için. Hz. Muhammed'e "el-Emin" denilmesinin sebebi, dürüstlüğü ve güvenilirliğiyle tanınmasıdır. Peygamberimiz, toplumda "el-Emin" olarak biliniyordu çünkü sözünde durur, güvenilir bir lider ve danışman olarak tanınmıştı. Bu nitelikleri, insanlar arasında adaleti sağlama, dürüstlük ve güvenilirlik gibi değerleri teşvik etmek açısından önemliydi. Hz. Muhammed'in bu özelliği, onun liderlik yeteneklerini ve toplumdaki saygınlığını vurgulamaktadır. 7. Müslümanların ilk hicreti nereye, hangi tarihtedir?

  A) Mekke’ye 610              B) Medine’ye 622     
  C) Habeşistan’a 618        D) Habeşistan’a 614     
  E) Taif’e 620

 8. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap A) Mekke'ye 610 olacaktır. İlk hicret, Peygamber Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç ettiği olaydır. Bu hicret, İslam tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır ve İslam takviminin başlangıcı olarak kabul edilir. 9. Müslüman erkeklerden ilk şehid olan sahabe kimdir?

  A) Hz. Zeyd        B) Hz. Üsame      C) Hz. Ammar     
  D) Hz. Yasir        E) Hz. Hamza

 10. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) Hz. Yasir'dir. Hz. Yasir, İslam'ın erken döneminde müslüman olan sahabelerden biridir ve ilk şehid olan erkek sahabe olarak bilinir. Hz. Yasir ve ailesi, Mekke'de Müslümanlara yönelik yapılan zulümlere maruz kalmış ve sonunda şehit edilmiştir. Onun fedakarlığı ve mücadelesi İslam'ın yayılış sürecinde önemli bir rol oynamıştır. 11. Peygamberimizin soyu hangi Peygamber’e dayanmaktadır?

  A) Hz. Şit             B) Hz. Musa         C) Hz. Yusuf            
  D) Hz. İbrahim     E) Hz. Hud

 12. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D) Hz. İbrahim'dir. Peygamberimiz Muhammed'in soyu, Hz. İbrahim'e dayanmaktadır. Hz. İbrahim, İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi üç büyük semavi dinin ortak peygamberidir. Muhammed'in soyu, Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'in soyundan gelmektedir. Bu bağlamda, Peygamberimiz Hz. İbrahim'in soyundan gelmektedir ve İslam'ın peygamberi olarak kabul edilir. 13. Peygamberimiz Kureyş’in hangi koluna mensuptur?

  A) Haşimoğulları      B) Zühreoğulları     C) Teymoğulları
  D) Abbasoğulları      E) Esedoğulları

 14. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Haşimoğulları'dır. Peygamberimiz Hz. Muhammed, Kureyş kabilesinin Haşimoğulları koluna mensuptur. Haşimoğulları, Kureyş kabilesinin önemli bir koludur ve Mekke'nin önde gelen ailelerinden biridir. Peygamberimizin soyu, Hz. İsmail'in oğlu Hz. İbrahim'e kadar uzanır. Bu nedenle Peygamberimiz, Haşimoğulları soyundan gelmektedir. 15. Peygamber Efendimiz (sas)’in, peygamberliğinin 5.senesine (Hz. Ömer’in (ra) Müslüman olmasına) kadar geçen süre zarfında kaldığı ve  Müslümanları eğittiği evin sahibi kimdir?

  A) Hz. Ali                            B) Erkam b. Ebi Erkam
  C) Ebu Eyyub el Ensari      D) Hz. Ebu Bekir
  E) Zübeyr b. Avvam

 16. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B) Erkam b. Ebi Erkam'dır. Peygamber Efendimiz (sas) peygamberliğinin 5. senesine kadar geçen süre zarfında Müslümanları eğittiği ev, Erkam b. Ebi Erkam'ın evi olarak bilinmektedir. Erkam b. Ebi Erkam, Müslümanların toplandığı ve İslam'ın yayılmasına katkı sağladığı önemli bir mekan olarak tanınır. Bu bilgi, İslam'ın erken dönemlerindeki toplumsal ve dini yaşama dair önemli bir detayı temsil eder. 17. Peygamberimizi gören ve ona inanan kişiye ne denir?

  A) Veli   B) Yüce  C) Sahabi    D) Tabiin   E) Hiçbiri

 18. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Sahabi'dir. Sahabi, Peygamberimizi gören, ona inanan ve onunla birlikte yaşayan kişilere verilen addır. Sahabeler, İslam'ın yayılmasında önemli bir rol oynamışlardır. Onlar, Peygamberimizin öğretilerini doğrudan aldıkları ve uyguladıkları için İslam'ın ilk nesli olarak büyük bir değere sahiptirler. Sahabeler, İslam'ın yayılmasında aktif rol oynamış, İslam'ı anlamış ve nesilden nesile doğru bir şekilde aktarmışlardır. 19. Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed’in amcalarından değildir?

  A) Abbas                B) Hamza            C) Ebu Talib
  D) Hz.Ebu Bekir     E) Ebu Leheb

 20. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D) Hz. Ebu Bekir'dir. Hz. Muhammed'in amcaları arasında yer almayan kişi Hz. Ebu Bekir'dir. Abbas, Hamza ve Ebu Talib Hz. Muhammed'in amcaları arasındadır. Ebu Leheb ise Hz. Muhammed'in amcalarından olmasına rağmen ona karşı düşmanlık gösteren ve İslam'ı reddeden biridir. 21. Sadece Allah’ın bir olduğuna inanıp buna göre yaşayan insanlara verilen addır. Ayrıca bu din Hz. İbrahim’in dinidir.
  Bu dini inanç hangisidir?

  A) Muahatat      B) Budizm          C) Musevilik         
  D) Haniflik         E) Hıristiyanlık

 22. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Haniflik'tir. Haniflik, sadece Allah'ın bir olduğuna inanan ve buna göre yaşayan insanlara verilen addır. Haniflik inancı, Hz. İbrahim'in dinine atıfta bulunur. Hanifler, putperestlikten uzak durup sadece Allah'a inanan ve O'na yönelen kişilerdir. 23. Peygamberimizin babası ne zaman vefat etmiştir?

  A) Peygamberimiz doğmadan önce
  B) Peygamberimiz iki yaşında
  C) Peygamberimiz altı yaşında
  D) Peygamberimiz sekiz yaşındayken
  E) Peygamberimiz dört yaşında

 24. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A) Peygamberimiz doğmadan önce'tir. Peygamberimizin babası Abdullah, Peygamberimiz doğmadan birkaç ay önce vefat etmiştir. Bu bilgiye göre, Peygamberimizin babasının vefat tarihi Peygamberimizin doğumundan önce gerçekleşmiştir. 25. Aşağıdaki çocuklardan hangisi Peygamberimizin ilk zevcesi  olan Hz. Hatice’den değildir?

  A) Kasım                     B) Fatıma           C) İbrahim
  D) Ümmü Gülsüm       E) Rukiyye

 26. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) İbrahim'dir. İbrahim, Peygamberimizin ilk zevcesi Hz. Hatice'nin çocuklarından biri değildir. - Hz. Hatice, Peygamberimizin ilk zevcesidir ve kendisinden altı çocuğu olmuştur. - Verilen seçenekler arasında yer alan Kasım, Fatıma, Ümmü Gülsüm ve Rukiyye, Hz. Hatice'nin çocuklarıdır. - İbrahim ise Hz. Hatice'nin çocukları arasında yer almamaktadır, bu nedenle cevap anahtarı C) İbrahim'dir. 27. Hz. Peygamber’e gelen ilk vahiy hangi sûrenin ilk beş ayetidir?

  A) Kalem            B) Fatiha          C) Müddessir
  D) Alâk               E) Nas

 28. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D) Alâk'tır. İlk vahiy, Alâk Suresi'nin ilk beş ayetidir. Bu bilgiyle, Hz. Peygamber'in peygamberlik görevine başladığı andaki ilk vahiy deneyimini ve Alâk Suresi'nin önemini öğreniriz. 29. Hz. Muhammed annesi ……………… ölünce dedesi………………..’in yanında kalmıştır. Dedesi ölünce amcası ………………… .’in yanında evleninceye kadar kalmıştır.
  Yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki isimlerden hangisi gelmelidir?

  A) Amine – Abdulmuttalip - Ebu Talip
  B) Amine – Abdullah  - Ebu Talib
  C) Amine – Abdulmuttalip - Hamza
  D) Hatice-Abdulmuttalip- Ebu Talib
  E) Halime – Abdulmuttalip - Ebu Talib

 30. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Am - Verilen cümlede, Hz. Muhammed'in annesinin adı boş bırakılmıştır. Hz. Muhammed'in annesi Amine'dir. - Ardından, dedesinin adı boş bırakılmıştır. Hz. Muhammed'in dedesi Abdulmuttalip'tir. - Son olarak, evlendiğinde yanında kaldığı kişinin adı boş bırakılmıştır. Hz. Muhammed'in evlenene kadar yanında kaldığı kişi ise amcası Ebu Talip'tir. 31. Hz. Muhammed’le ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Mekke’de 571 yılında doğdu.
  B) Peygamberimiz 25 yaşındayken Hz. Hatice ile evlendi.
  C) Peygamberimiz 610 yılında Nur Dağı Hira Mağarasında ilk vahyi aldı.
  D) Mekke’de vefat etti.
  E) Sütannesinin adı Halime’dir.

 32. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) Mekke’de vefat etti'dir. Hz. Muhammed, Mekke şehrinde vefat etmiştir. Diğer seçenekler doğru bilgileri içermektedir. 33. Peygamberimiz hem destek bulmak hem de İslam’ı Mekke dışında yaymak için hangi şehre gitmiştir?

  A) Habeşistan         B) Taif               C) Yemen
  D) Şam                   E) Umman

 34. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Taif'tir. Peygamberimiz, İslam'ı Mekke dışında yaymak ve destek bulmak amacıyla Taif şehrine gitmiştir. - Taif, Mekke'ye yakın bir şehir olup, Peygamberimiz buraya gitmiş ancak burada olumsuz bir tepkiyle karşılaşmıştır. - Bu olay, Peygamberimizin çabalarının ve fedakarlıklarının bir örneği olarak anlatılır. 35. 620 yılında yaşanan hangi olaylar sebebiyle bu yıla “Hüzün Yılı” denmiştir? 

  A) Hz. Hatice ve Ebu Talib’in vefatı
  B) Vahyin kesintiye uğraması
  C) Hz. Sümeyye ve Yasir’in şehit olması
  D) Boykot
  E) Hz. Peygamber’in vefatı

 36. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Hz. Hatice ve Ebu Talib'in vefatı'dır. - 620 yılı "Hüzün Yılı" olarak adlandırılmıştır çünkü bu yılda Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hayatında önemli iki kayıp yaşanmıştır. - Hz. Hatice, Peygamberimizin en sevgili eşi ve destekçisi, bu yıl vefat etmiştir. Bu kayıp, Peygamberimizi derin bir hüzne ve üzüntüye sürüklemiştir. - Aynı yıl, Peygamberimizin amcası ve koruyucusu olan Hz. Ebu Talib de vefat etmiştir. Hz. Ebu Talib'in desteği sayesinde Peygamberimiz Mekke'de korunmuş ve İslam'ı yayma çabalarına devam etmiştir. Bu kayıp da Peygamberimiz için büyük bir acı olmuştur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı (Siyer) 1.Dönem 2.Yazılı Detayları

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı (Siyer) 1.Dönem 2.Yazılı 0 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Ocak 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı (Siyer) 1.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı (Siyer) 1.Dönem 2.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı (Siyer) 1.Dönem 2.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı (Siyer) 1.Dönem 2.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • BİR EĞİTİMCİ OLARAK PEYGAMBERİMİZ
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Âişe (r.a.)
  2. Hadisten Hayata
  3. İnsanlığın Eğitimcisi Olarak Peygamberler
  4. Peygamberimiz Döneminde Eğitim Mekânları
  5. Peygamberimizin Eğitimde Temel İlke ve Metotları
  6. Peygamberimizin Eğitiminde Hedef Kitle

Ayrıca 11.sınıf peygamberimizin hayatı (siyer) 1.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Bu soru, öğrencilerin İslam'ın erken dönemindeki önemli sahabeleri tanıma ve ayırt etme becerisini değerlendirmeyi amaçlar.

Metinden bilgi çıkarabilme ve sonuç çıkarabilme becerisi.

Bu soru, öğrencilerin Hz. Muhammed'in özel isimlerinden biri olan "el-Emin" terimini anlamalarını ve onun dürüstlük ve güvenilirlik gibi değerlerle nasıl ilişkilendirildiğini kavramalarını amaçlamaktadır.

Tarihi olayları ve yerleri doğru bir şekilde eşleştirme becerisi.

Bu soru, öğrencilerin İslam tarihindeki sahabeler ve İslam'ın erken dönemindeki mücadeleler hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır.

İslam'ın temel inançlarından biridir ve peygamberlik soyunu anlamak için önemlidir.

Bu soru, öğrencilerin Peygamberimizin soy ağacıyla ilgili bilgilerini sınar ve Kureyş kabilesi içindeki aile bağlantılarını anlamalarını sağlar.

Peygamber Efendimiz'in (sas) Müslümanları eğittiği ve ilk Müslümanların toplandığı mekanlardan biri olan Erkam b. Ebi Erkam'ın evi hakkında bilgi edinmiş oluruz.

Bu soru, öğrencilerin Peygamberimizin dönemiyle ilgili temel kavramları anlamalarını ve Peygamberimizle birlikte yaşamış olan sahabelerin önemini kavramalarını sağlar.

Hz. Muhammed'in aile ilişkileri ve amcaları arasındaki farklılıkları öğrenmiş oluruz.

Bu soru, öğrencilerin Haniflik inancını tanımalarını ve sadece Allah'ın bir olduğuna inanmanın önemini anlamalarını sağlar.

Peygamberimizin ailesi ve doğum öncesi yaşananlar hakkında bilgi sahibi olabiliriz.

Bu soru, öğrencilerin Hz. Hatice'nin çocuklarını tanımasını ve Peygamberimizin aile yapısını anlamasını sağlar.

Bu soru, öğrencilerin Hz. Muhammed'in aile geçmişini ve yakın çevresini anlamalarını sağlar.

Hz. Muhammed'in hayatıyla ilgili temel bilgilere aşina oluruz.

Bu soru, öğrencilerin Peygamberimizin hayatındaki önemli olayları ve çabalarını anlamalarını sağlar.

Bu soru, öğrencilere Peygamberimizin hayatında yaşanan önemli olayları ve bu olayların onun üzerindeki etkisini anlama fırsatı sunar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı (Siyer) 1.Dönem 2.Yazılı sınavı 11.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı (Siyer) 1.Dönem 2.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 50 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 548 kere doğru, 266 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı (Siyer) 1.Dönem 2.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı (Siyer) 1.Dönem 2.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı (Siyer) 1.Dönem 2.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı (Siyer) 1.Dönem 2.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri