11.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Yazılı (TEST)

11.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) CEVAPLARI

 1. Hz. Peygamber(s.a.s) ilk vahyi aldığında büyük bir korkuya kapılmış, hanımı Hz. Hatice onu teselli etmiş ve amcaoğlunun yanına götürmüştür. Bu olaydan kısa bir süre sonra vefat eden bu akrabanın adı nedir?

  A) Ebu Bekir es-Sıddık        B) Ebu Talib
  C) Zübeyr b. Avvam            D) Varaka b. Nevfel
  E) Zeyd b. Harise

 2. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı D seçeneği olan "Varaka b. Nevfel" olarak bulunur. Çözüm açıklaması ise şu şekildedir: Hz. Peygamber (s.a.s) ilk vahyi aldığında büyük bir korku yaşamış ve hanımı Hz. Hatice tarafından teselli edilmiştir. Daha sonra Hz. Hatice, Hz. Peygamber'i amcaoğlu olan Varaka b. Nevfel'in yanına götürmüştür. Varaka b. Nevfel, Hz. Peygamber'e İslam dinine dair bilgi ve destek sağlamıştır. 3. İlk vahiyden sonra bir süre Hz. Peygamber’e vahiy gelmemiştir. Bu dönem Müddessir suresinin ilk ayetlerinin inmesiyle sona ermiştir. Bu döneme ne ad verilir?

  A) Fetretü’l-Risale         B) Kesretü’l-Vahiy
  C) Fetretü’l-Vahy          D) Kesretü’l-Risale
  E) Fetretü’l-Kitap

 4. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) Fetretü’l-Vahy olacaktır. İlk vahiyden sonra bir süre Hz. Peygamber'e vahiy gelmemesi dönemine "Fetretü’l-Vahy" denir. Bu dönem, Müddessir suresinin ilk ayetlerinin inmesiyle sona ermiştir. 5. Müslümanlar hangi iki şahsiyetin İslamiyet’i seçmesiyle müşriklere karşı güç kazanmışlardır?

  A) Hz. Ebu Bekir ve Osman
  B) Hz. Hamza ve Ömer
  C) Hz. Ömer ve Talha b. Ubeydullah
  D) Hz. Hatice ve Ebu Bekir
  E) Hz. Hamza ve Zeyd

 6. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı B seçeneği olan "Hz. Hamza ve Ömer" olarak bulunur. Çözüm açıklaması ise şu şekildedir: Müslümanlar, İslamiyet'in yayılması sürecinde müşriklere karşı güç kazanmışlardır. İki önemli şahsiyetin İslamiyet'i seçmesi bu süreçte büyük bir etki yaratmıştır. Hz. Hamza: Hz. Peygamber'in (s.a.s) amcası olan Hz. Hamza, Müslüman oldu ve İslamiyet'e destek verdi. Hamza'nın İslamiyet'i seçmesi, Müslümanlara güç ve koruma sağladı. Hz. Ömer: Ömer, İslam'ın yayılması sürecinde önemli bir dönüm noktası olan Müslümanlığı kabul eden ikinci halife olarak bilinir. Hz. Ömer'in Müslüman olması, Müslümanlara güç, liderlik ve adaletin simgesi oldu. 7. Hz. Peygamberimizin amcalarından biri onun en şiddetli düşmanları arasında yer aldı. Hakkında Tebbet Suresinin indiği bu kişinin adı nedir?

  A) Ebu Leheb             B) Ebu Talib
  C) Ebu Cehil               D) Abbas
  E) Haris

 8. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı A seçeneği olan "Ebu Leheb" olarak bulunur. Çözüm açıklaması ise şu şekildedir: Hz. Peygamber'in amcalarından biri olan Ebu Leheb, onun en şiddetli düşmanlarından biridir. Tebbet Suresi, Ebu Leheb hakkında inen bir suredir ve onun kınanmasıyla ilgilidir. Ebu Leheb, Hz. Peygamber'in tebliğini ve İslam'ı yayma çabalarını engellemek için aktif bir şekilde çalışmış ve Müslümanlara zulüm etmiştir. Bu sebeple, Tebbet Suresi'nde ona karşı sert bir uyarı ve lanet bulunmaktadır. 9. Habeşistan’a hicret eden Müslümanları temsilen Habeşistan Necaşisine, İslam’ı, cahiliyyeyi, İslam’ın Hz. İsa’ya bakışını en güzel bir şekilde anlatan sahabinin adı nedir?

  A) Abdurahman b. Avf       B) Sa’d b. Ebi Vakkas
  C) Zeyd b. Harise               D) Cafer b. Ebi Talib
  E) Mus’ab b. Umeyr

 10. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) Cafer b. Ebi Talib olacaktır. Habeşistan'a hicret eden Müslümanları temsilen en güzel şekilde İslam'ı, cahiliyyeyi ve İslam'ın Hz. İsa'ya bakışını anlatan sahabi Cafer b. Ebi Talib'dir. O, Habeşistan Necaşisi'ne İslam'ı en etkileyici şekilde aktarmıştır. 11. Hz. Peygamber’in Taif’e giderken yanına aldığı sahabi kimdir?

  A) Hz. Ali                       B) Zeyd b. Harise
  C) Cafer-i Tayyar          D) Hz. Ebu Bekir
  E) Varaka b. Nevfel

 12. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı B seçeneği olan "Zeyd b. Harise" olarak bulunur. Çözüm açıklaması ise şu şekildedir: Hz. Peygamber (s.a.s), Taif'e gitmek üzere yanına Zeyd b. Harise'yi almıştır. Taif, Hz. Peygamber'in davetini kabul etmeyen ve hatta ona kötü davranan bir yer olmuştur. Zeyd b. Harise, Hz. Peygamber'e sadık bir sahabi olarak Taif yolculuğunda ona eşlik etmiştir. 13. Aşağıdakilerden hangisi boykot maddelerinden değildir?

  A) Müslümanlara merhamet gösterilmeyecek
  B) Muhammed nerede yakalanırsa öldürülecek
  C) Müslümanların evlerine girilmeyecek
  D) Müslümanlardan kız alıp verilmeyecek
  E) Müslümanlarla alışveriş yapılmayacak

 14. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun doğru cevap anahtarı B seçeneği olan "Muhammed nerede yakalanırsa öldürülecek" olarak bulunur. Boykot, Hz. Peygamber'in döneminde Mekke müşrikleri tarafından Müslümanlara karşı uygulanan bir baskı ve dışlama yöntemidir. Boykot döneminde Müslümanlar, birçok zorluğa maruz kalmış ve dışlanmışlardır. Boykotun amacı, Müslümanları zayıflatmak ve İslam'ın yayılmasını engellemektir. Seçenekler arasında yer alan B seçeneği "Muhammed nerede yakalanırsa öldürülecek" ifadesi boykot maddelerinden biridir. Diğer seçeneklerde yer alan yasaklamalar ve kısıtlamalar da boykotun unsurlarını temsil etmektedir. 15. Aşağıdakilerden hangisi ülü’l-azm sıfatı bulunan peygamberlerden değildir?

  A) Hz. İbrahim        B) Hz. Yakup       C) Hz. Musa           
  D) Hz. İsa               E) Hz. Nuh

 16. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) Hz. Yakup olacaktır. Hz. Yakup, ülü'l-azm sıfatı bulunan peygamberlerden biri değildir. Diğer seçeneklerde yer alan Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Nuh ülü'l-azm sıfatına sahip peygamberlerdir 17. “(Önce) en yakın akrabanı uyar. Müminlerden sana uyanlara kanatlarını indir. Eğer sana karşı gelirlerse ‘Şüphesiz ben sizin yaptıklarınızdan uzağım.’ de.” (Şuara suresi, 214-216. ayetler.)
  Bu ayet, tebliğ sürecinde hangi aşamayı işaret eder?

  A) Gizli davet sürecinin devam ettiğine     
  B) Vahyin kesintiye uğramasına           
  C) Davete hazırlık sürecine                   
  D) Devletleşme sürecine         
  E) Açıktan davetin kimlerle başlaması gerektiğine

 18. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap anahtarı A seçeneği olan "Gizli davet sürecinin devam ettiğine" işaret etmektedir. Şuara Suresi'ndeki bu ayet, Hz. Peygamber'in gizli davet sürecinin devam ettiğini işaret etmektedir. Bu dönemde Hz. Peygamber, İslam'ı henüz açıkça ilan etmemiş ve kamuoyunda gizli bir şekilde tebliğ faaliyetlerine devam etmektedir. Ayette belirtilen en yakın akrabaya uyarılma ifadesi, Hz. Peygamber'in ailesi ve yakın çevresiyle iletişim kurarak İslam mesajını gizli bir şekilde aktarmasını içermektedir. Ayrıca, ayetin devamında müminlere kanatlarını indirme ifadesi, Hz. Peygamber'e inanan ve ona destek veren müminlere güvence sağlama anlamına gelir. Ancak, karşı çıkan kişilere karşı Hz. Peygamber'in onlardan uzak olduğunu belirtmesi gerektiği vurgulanır. 19. Peygamberimiz (s.a.v.), Muaz b. Cebel’i Yemen’e gönderirken ona şu tavsiyede bulunmuştu: “Muhakkak ki sen ehl-i kitap olan bir topluma gidiyorsun. Onları önce Allah’tan başka ilah olmadığına ve benim Allah’ın Resulü olduğuma şehadet etmeye davet et. Şayet buna itaat ederlerse Allah’ın kendilerine bir gündüz ve gecede beş vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu kabul edip itaat ederlerse zenginlerinden alınıp fakirlerine verilmek üzere kendilerine zekâtın farz kılındığını haber ver.” (Buhari Zekat1)  hadisi tebliğin temel ilkelerinden hangisini açıklar?

  A) Zaman ve mekânın şartlarına göre hareket etme
  B) Muhatabın durumu
  C) Tedricilik
  D) Kolaylaştırma, müjdeleme
  E) Yakından uzağa yönelme

 20. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) Tedricilik olacaktır. Peygamberimiz (s.a.v.), Muaz b. Cebel'i Yemen'e gönderirken ehl-i kitap olan bir topluma gideceğini ve onlara önce tevhid ve peygamberlik olduğunu bildirmesini tavsiye etmiştir. Bu tavsiye, hadisi tebliğin temel ilkelerinden olan tedricilik prensibini açıklar. Tedricilik, mesajın alıcıya adım adım ve basitten karmaşığa doğru aktarılmasıdır. Peygamberimiz, Muaz'a önce tevhidi ve peygamberliği bildirmesini, ardından namaz ve zekat gibi daha detaylı konulara geçmesini önermiştir. 21. Okuma yazma bilen bir sahabe idi.Peygamberimizden en çok hadis rivayet eden hanım sahabilerdendi. Peygamberimizin aile hayatıyla ilgili söz ve davranışları onun sayesinde bize ulaşmıştır.
  Yukarıda bahsi geçen hanım sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hatice bint Hüveylid            B)  Sevde bint-i Zem’a   
  C) Aişe bint-i Ebu Bekir           D) Cüveyriye bint-i Haris
  E) Safiyye bint-i Huyey

 22. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneği olan "Aişe bint-i Ebu Bekir"dir. Aişe bint-i Ebu Bekir, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in eşi olan ve önemli bir hanım sahabe olan sahabelerden biridir. O, okuma ve yazma bilen bir sahabedir ve İslam'ın erken dönemlerinde hadisleri rivayet etmekle tanınmıştır. Peygamberimizin aile hayatıyla ilgili sözleri ve davranışları hakkında birçok hadisi Aişe bint-i Ebu Bekir aracılığıyla öğreniyoruz. Kendisi, İslam'ın yayılmasında ve Peygamberimizin eğitiminde önemli bir rol oynamıştır. 23. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  A) Habes Necasisi   Ashame’ye ----- Amr b. Ümeyye ed-Damri
  B) Sasani Hükümdarı (Kisra) II. Hüsrev’e ---Abdullah b. Huzafe es-Sehmi
  C) Rum Kayseri  Heraklius’a ----- Dıhye b. Halife el-Kelbi
  D) Gassani Kralı  Haris b. Ebu Semir’e ----- Selit b. Amr el-Amiri
  E) Iskenderiye Kralı Mukavkıs’a ----- Hatıb b. Ebi Belte’a el-Lahmi

 24. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) Gassani Kralı Haris b. Ebu Semir'e - Selit b. Amr el-Amiri olacaktır. Verilen eşleştirmeler arasında sadece bu eşleştirme yanlıştır. Diğer eşleştirmeler doğrudur. 25. Suffe Ehline ne denir?

  A) Ehli Kitap       B) Safi    C) Katip
  D) Kurra             E) Vekil

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneği olan "Safi"dir. Suffe Ehli, İslam'ın erken dönemlerinde Medine'de Hz. Muhammed'in yanında bulunan ve çoğunlukla yoksul olan sahabelere verilen isimdir. Suffe, Medine'deki bir mekândı ve burada yaşayan sahabeler, Peygamberimizin eğitiminden ve öğretilerinden yararlanıyorlardı. Bu sahabelere "Suffe Ehli" denir. 27. Hz. Hatice’nin  iffetli ve namuslu bir hayat sürmesinden dolayı İslam’dan önce kavmi arasında ‘’temiz kadın’’ anlamına gelen bir lakab söyleniyordu. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Haticenin bu lakabıdır?

  A) Ümmü-l müminin        B) Sıddıka     C) Tahire  
  D) Betül                           E) Kübra

 28. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) Tahire olacaktır. Hz. Hatice'nin İslam'dan önce kavmi arasında "temiz kadın" anlamına gelen lakabı "Tahire" olarak bilinir. 29. Hz Muhammed’in doğumundan vefatına kadar tüm hayatını ele alan bilim dalı, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tefsir    B) Fıkıh    C) Kelam     D) Siyer     E) Akaid

 30. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneği olan "Siyer"dir. Hz. Muhammed'in doğumundan vefatına kadar tüm hayatını ele alan bilim dalı Siyer'dir. Siyer, Hz. Muhammed'in hayatını, davranışlarını, sözlerini ve olayları anlatan bir disiplindir. Siyer çalışmaları, Peygamberimizin doğumundan başlayarak hayatının her yönünü, İslam'ın yayılması sürecini, savaşlarını, liderlik yeteneklerini ve ahlaki özelliklerini detaylı bir şekilde inceler. 31. Rahmet Elçisi, Allah’a (c.c.) yakın olmak veya nafile ibadet
  kastıyla devamlı yapacağı bir tavsiye isteyenlere yaşına, yapabilme becerisine, bedevi ya da hadari oluşuna, kişilik yapısına göre farklı tavsiyelerde bulunmuştu. Kiminden sinirlenmemesini isterken kiminden insanlara yemek yedirmesini, selam vermesini, güzel davranmasını ya da diline sahip olmasını istemişti.
  Peygamberimizin vurguladığı eğitim metodu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Öğretimde uygulamaya önem vermesi
  B) Muhatabının özelliklerini gözetmesi
  C) Sevgi, şefkat ve merhameti esas alması
  D) Nasihata önem vermesi
  E) Kalp ve nefs eğitimini öncelemesi
 32. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneği olan "Muhatabının özelliklerini gözetmesi"dir. Peygamberimiz, tavsiyelerini kişilerin yaşına, yapabilme becerisine, sosyal statüsüne, kişilik yapısına ve diğer özelliklerine göre uyarlamıştır. İnsanlara yapacağı tavsiyelerde, onların özelliklerini ve durumlarını dikkate almış ve eğitim metodu olarak bu özellikleri gözetmiştir. Herkesin aynı şekilde davranması veya aynı ibadetleri yapması gerektiğini vurgulamak yerine, bireysel farklılıklara ve ihtiyaçlara yönelik tavsiyelerde bulunmuştur. 33. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Âişe’nin lakaplarından birisidir?

  A) Zinnureyn      B) Ümmü Süleym    C) Ümmü’l-mü’minîn      
  D) Tahire            E) Ümmü Rüman

 34. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Tahire'dir. Hz. Âişe'nin lakaplarından biri "Tahire" olarak bilinir. Bu lakap, iffetli ve temiz anlamına gelir. Hz. Âişe, sahip olduğu ahlaki erdemleriyle tanınmıştır. 35. “Mümin bal arısına benzer; güzel (helal) şeyler yer, güzel şeyler (Hakk’ın rızasına uygun olanı) üretir, güzel yerlere konar (Salihlerle dost olur.). Konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, C 2, s. 199.) Verilenlenden hangisi çıkarılabilir?

  A) Öğretimde uygulamaya önem vermesi
  B) Muhatabının özelliklerini gözetmesi
  C) Örnek. Benzetme ve kıssaların kullanılması
  D) Nasihata önem vermesi
  E) Kalp ve nefs eğitimini öncelemesi

 36. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneği olan "Örnek, benzetme ve kıssaların kullanılması"dır. Verilen hadis örneğinde, Peygamberimiz müminin davranışlarını bal arısının davranışlarıyla benzetmiştir. Bu benzetme, insanlara anlatılmak istenen mesajı daha anlaşılır hale getirmek ve öğretmek amacıyla kullanılmıştır. Peygamberimiz benzetme ve kıssaları sıkça kullanarak insanlara ders verirken, onların anlamalarını kolaylaştırmış ve konunun akılda kalıcı olmasını sağlamıştır. 37. Peygamberimiz (s.a.v.) “Hiç kimse diğerine karşı böbürlenmesin.” diyerek kibirden kaçındırırken “Allah için tevazu gösteren  kimseyi Allah yüceltir.” .(Müslim ,Cennet, Birr,69) hadisi tebliğin temel ilkelerinden hangisini açıklar?

  A) Soru cevap yönteminin kullanılması
  B) Muhatabının özelliklerini gözetmesi
  C) Örnek. Benzetme ve kıssaların kullanılması
  D) Terğib ve terhibi beraber kullanması
  E) Sevgi,şevkat ve merhameti esas alması

 38. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D seçeneği olan "Terğib ve terhibi beraber kullanması"dır. Verilen hadis örneğinde, Peygamberimiz insanları teşvik etmek ve caydırmak için terğib (ödül vadetmek) ve terhib (ceza korkusu vermek) yöntemlerini bir arada kullanmıştır. Tevazu gösteren kişinin Allah tarafından yüceltileceğini ifade ederek insanlara teşvik etmekte, aynı zamanda böbürlenmeye karşı uyarıda bulunmaktadır. Bu, tebliğin temel ilkelerinden biridir. 39. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimiz döneminde Medine’de bulunan eğitim mekalarından biri değildir?

  A) Mahreme bin Nevfel’in evi
  B) Suffe
  C) Mescidi Nebi
  D) Erkam bin ebil Erkam’ın evi
  E) Sa’d Bin Heysem’in evi

 40. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) Mahreme bin Nevfel'in evi'dir. Mahreme bin Nevfel'in evi, peygamberimizin döneminde Medine'de bulunan önemli bir eğitim mekanı değildir. Diğer seçenekler, peygamberimiz dönemindeki eğitim mekanlarından bazılarıdır. Mescidi Nebi, Suffe, Erkam bin Ebil Erkam'ın evi ve Sa'd bin Heysem'in evi peygamberimizin eğitim, öğretim ve ibadet faaliyetlerinin gerçekleştiği önemli yerler arasındadır. 41. Hz. Aişe’ye  Hz. Ebu Bekir’den dolayı verilen lakab aşağıdakilerden  hangisidir?

  A) Zinnureyn     B) Ümmül Kurra    C) Ümmü’l-mü’minîn                
  D) Sıddıka         E) Ümmü Rüman

 42. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneği olan "Sıddıka"dır. Hz. Aişe, Peygamberimiz'in eşi olan ve İslam tarihinde önemli bir sahabe olan bir hanımdır. Hz. Aişe'ye Hz. Ebu Bekir'in kızı olması ve sıddık (doğrulukta en üstün dereceye sahip olan) olması nedeniyle "Sıddıka" lakabı verilmiştir. Bu lakap, Hz. Aişe'nin güvenilirliğini ve doğruluğunu vurgulamaktadır. 43. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin eğitimde kullandığı temel ilke ve metodlardan değildir?

  A) Öğretimde uygulamaya önem vermesi
  B) Muhatabının özelliklerini gözetmesi
  C) Sevgi, şefkat ve merhameti esas alması
  D) Allah’ın gazabıyla korkutması
  E) Nasihata önem vermesi

 44. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneği olan "Allah’ın gazabıyla korkutması" değildir. Peygamberimizin eğitimde kullandığı temel ilke ve metodlardan biri Allah’ın gazabıyla korkutma değildir. Peygamberimiz, eğitim sürecinde sevgi, şefkat ve merhameti esas almış, öğrencilerinin özelliklerini gözetmiş ve nasihat vermeye önem vermiştir. Aynı zamanda pratik uygulamalarla öğretim yapmış ve örnekler, benzetmeler kullanmıştır. 45. Aşağıdakilerden hangisi yanlış inanç ve düşüncelerin tashihi metoduna örnek verilebilir?

  A) Namazın vaktinde kılınması                   
  B) Amelin az da olsa devamlı olması        
  C) İtibarlı birisi suç işlediğinde görmezden gelinmemesi
  D) Hz. Peygamber’in çocuk ağlaması duyduğunda namazı kısa tutması
  E) İhlasla amelde bulunmanın öneminin belirtilmesi

 46. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Hz. Peygamber'in çocuk ağlaması duyduğunda namazı kısa tutmasıdır. Bu seçenek, yanlış inanç ve düşüncelerin tashihi metoduna örnek olarak verilemez. Diğer seçenekler, doğru inanç ve düşünceleri teşvik eden ve olumlu davranışları destekleyen yöntemlere örnek olarak verilebilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) Detayları

11.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Ocak 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • BİR EĞİTİMCİ OLARAK PEYGAMBERİMİZ
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Âişe (r.a.)
  2. Hadisten Hayata
  3. İnsanlığın Eğitimcisi Olarak Peygamberler
  4. Peygamberimiz Döneminde Eğitim Mekânları
  5. Peygamberimizin Eğitimde Temel İlke ve Metotları
  6. Peygamberimizin Eğitiminde Hedef Kitle

Ayrıca Lise 11.sınıf siyer(peygamberimizin hayatı) dersi 1.dönem 2.test soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Hz. Peygamber'in ilk vahyi aldığı olayda onu teselli eden ve amcaoğlunun yanına götüren akraba Varaka b. Nevfel'dir.

İslam tarihinde Hz. Peygamber'e vahiy gelmeyen dönemi ve bu döneme verilen adı bilmek.

Müslümanlar, İslamiyet'in yayılması sürecinde Hz. Hamza ve Hz. Ömer'in Müslüman olmalarıyla müşriklere karşı güç kazandılar.

Hz. Peygamber'in en şiddetli düşmanlarından biri olan Ebu Leheb'in adı, Tebbet Suresi'nin indiği kişi olarak bilinir.

Habeşistan'a hicret eden Müslümanları temsilen en iyi şekilde İslam'ı anlatan sahabinin adını bilmek ve onun rolünü anlamak.

Hz. Peygamber'in Taif'e giderken yanına aldığı sahabi Zeyd b. Harise'dir.

Boykot maddeleri arasında yer alan doğru seçenek B seçeneği olan "Muhammed nerede yakalanırsa öldürülecek" ifadesidir.

Şuara Suresi'ndeki bu ayet, tebliğ sürecinde "Gizli davet sürecinin devam ettiğine" işaret etmektedir.

Hadisi tebliğin temel ilkelerinden olan kolaylaştırma ve müjdeleme prensiplerini anlamak ve bu prensipleri uygulamak.

Bu soruyla birlikte, Aişe bint-i Ebu Bekir'in Peygamberimizin aile hayatıyla ilgili söz ve davranışlarını aktaran bir hanım sahabe olduğunu öğreniyoruz.

Doğru tarihî ve siyasi eşleştirmeler yapabilme yeteneği.

Bu soruyla birlikte, Suffe Ehli'nin Hz. Muhammed'in yanında bulunan ve çoğunlukla yoksul olan sahabeler olduğunu ve Safi olarak da adlandırıldıklarını öğreniyoruz.

Bu soruyla birlikte, Hz. Muhammed'in hayatını ele alan bilim dalının Siyer olduğunu öğreniyoruz.

Bu soruyla birlikte, Peygamberimizin eğitim metodu olarak muhatabının özelliklerini gözetmesini öğreniyoruz. İnsanlara yapılacak tavsiyelerde bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurmanın önemini anlıyoruz.

Hz. Âişe'nin önemine ve onun İslam tarihindeki rolüne vurgu yapmaktadır.

Bu soruyla birlikte, Peygamberimizin öğretim metodu olarak örnek, benzetme ve kıssaları kullanmasının önemini öğreniyoruz.

Bu soruyla birlikte, Peygamberimizin tebliğde terğib (ödül) ve terhib (ceza) yöntemlerini bir arada kullanmasının önemini öğreniyoruz. İnsanları teşvik etmek ve olumsuz davranışlardan caydırmak için bu yöntemleri bir arada kullanmanın etkili olduğunu anlıyoruz.

Peygamberimizin dönemindeki eğitim mekanlarını bilmeyi ve hatırlamayı hedeflemektedir.

Bu soruyla birlikte, Hz. Aişe'nin "Sıddıka" lakabını almasının nedenini öğreniyoruz.

Bu soruyla birlikte, Peygamberimizin eğitimde kullandığı temel ilkeleri ve metotları öğreniyoruz.

Doğru inanç ve davranışları tanımayı ve yanlışları ayırt etmeyi hedeflemektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 68 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 631 kere doğru, 470 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri