11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite - Bir Eğitimci Olarak Peygamberimiz - Test 1

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite - Bir Eğitimci Olarak Peygamberimiz - Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite - Bir Eğitimci Olarak Peygamberimiz - Test 1 CEVAPLARI

 1. Peygamberimiz (s.a.v.), yanlış inanç ve düşünceleri nasıl düzeltmiştir?

  A) Şiddet ve zor kullanarak    B) İnsanları cezalandırarak   
  C) İnsanları aşağılayarak      D) Doğru bilgiyi öğreterek    
  E) İnsanları kandırarak                                      

 2. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), yanlış inanç ve düşünceleri, doğru bilgiyi öğreterek düzeltmiştir. İnsanları aydınlatmış ve onları doğru yola çağırmıştır. 3. Peygamberimiz (s.a.v.), toplumdaki hangi ayrımı ortadan kaldırmıştır?

  A) Irk ayrımı             B) Cinsiyet ayrımı       
  C) Din ayrımı             D) Sosyal sınıf ayrımı   
  E) Mal ayrımı                                      

 4. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), insanların ırklarına göre ayrılmasını reddetmiş ve toplumdaki ırk ayrımını ortadan kaldırmıştır. 5. Peygamberimiz (s.a.v.), ibadetlerde aşırılığa karşı nasıl bir tavır sergilemiştir?

  A) İbadetlerde aşırılığı teşvik etmiştir
  B) İbadetlerde aşırılığa göz yummuştur
  C) İbadetlerde aşırılığı yasaklamıştır
  D) İbadetlerde aşırılığı serbest bırakmıştır
  E) İbadetlerde aşırılığı önemsememiştir

 6. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), ibadetlerde aşırılığı yasaklamıştır. İnsanların ibadetlerde makul bir çizgide kalmasını ve aşırılıktan uzak durmasını istemiştir. 7. Hz. Peygamber (s.a.v.), onlara dengeyi gözeterek orta yolu bulmalarını tavsiye etmişti. Bu yaklaşımıyla hangi ilkeyi ön plana çıkarmaktadır?

  A) Tedricilik
  B) Gelir düzeyine göre adalet
  C) Kurtuluş için imanı yeterli görme
  D) Farklılıkları zenginlik olarak değerlendirme
  E) Özgürlüğü temel hak olarak kabul etme

 8. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), insanın kendisine zor gelen şeylerden kaçınma eğiliminde olduğunu bildiği için, muhataplarını önce tevhid ilkesiyle tanıştırmış ve Allah'a iman üzerinde durmuştur. Bu yaklaşımı, iman lezzetini tadan Müslümanların emir ve nehiyleri kavrama ve İslamı benimseme sürecini de hızlandırmıştır. 9. Hz. Peygamber (s.a.v.), bazı hayvan, eşya ve bazı günlerde uğursuzluk olduğuna dair cahiliye inanışlarını reddederek zihinlerdeki karmaşayı engellemiştir. Bu yaklaşımıyla Hz. Peygamber (s.a.v.) hangi ilkeyi benimsemiştir?

  A) Bağımsızlık            B) Akılcılık             
  C) Yaratılışa uygunluk    D) Bilimsellik           
  E) Toplulukçuluk                                   

 10. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), akıl ve mantığa aykırı olan batıl inanç ve hurafeleri reddetmiş, insanları akılcılığa yöneltmiştir. Bu yaklaşımıyla, toplumda yaygın olan yanlış inançların etkilerini ortadan kaldırmış ve insanların sağlıklı bir düşünce yapısına sahip olmalarını sağlamıştır. 11. Hz. Peygamber (s.a.v.), kalbin eğitimine büyük önem vermiştir. Kalbin eğitimi için gerekli olan yolları göstererek "Kul bir günah işlediğinde kalbinde siyah bir nokta belirir. Eğer sahibi pişman olur tövbe ederse kalbi yine parlar. Günaha devam ederse bu leke çoğalır. Nihayet öyle bir duruma gelir ki leke bütün kalbi istila eder." buyurmuştur. Bu sözüyle Hz. Peygamber (s.a.v.) hangi ilkeyi ön plana çıkarmaktadır?

  A) Kötülüklerin cezasını çekme
  B) Kalbin temizliğine özen gösterme
  C) Nefsin isteklerine uyma
  D) Günahtan kaçınma
  E) İmanın gücü

 12. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), insanın kalbinin temizliğinin önemine vurgu yapmış ve kalbin günahlarla kirlenmemesi gerektiğini belirtmiştir. Bu sözüyle, insanların günahtan kaçınmalarını ve kalplerini temiz tutmaları gerektiğini öğütlemiştir. 13. Hz. Peygamber (s.a.v.), insanın vaktini boşa harcamaktan hoşlanmazdı. Bu yaklaşımıyla Hz. Peygamber (s.a.v.) hangi ilkeyi benimsemiştir?

  A) İbadetlerin faziletli olması
  B) Zamanı en iyi şekilde değerlendirme
  C) Dünyevi zevklerin peşinden gitme
  D) Ahiret kaygısı taşımama
  E) Sorumsuzluk

 14. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), insanın ömrünün ve zamanının çok değerli olduğunu ve en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu yaklaşımıyla, insanların boş işlerle uğraşmaktan kaçınmaları ve zamanlarını ibadet, eğitim ve hayırlı işlerle geçirmeleri gerektiğini öğütlemiştir. 15. Hz. Peygamber (s.a.v.), İslam’ı sadece ibadetlerle sınırlayıp ahlaki zaaflarla yaşayanları kıyamet günü müflis olarak damgalanma tehlikesine karşı uyarmıştı. Bu yaklaşımıyla Hz. Peygamber (s.a.v.) hangi ilkeyi benimsemiştir?

  A) Ahiret kaygısı taşımama
  B) Dünya sevgisine düşkün olma
  C) İbadetleri ihmal etme
  D) Ahlaki değerlere önem verme
  E) İman eksikliği yaşama

 16. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), ahlaki değerlerin önemine vurgu yapmış ve insanların sadece ibadetlerle yetinmeyip, aynı zamanda ahlaki olarak da iyi davranışlar sergilemeleri gerektiğini belirtmiştir. Bu yaklaşımıyla, insanların ahlaki değerlere önem vermeleri ve iyiliği yaymaları gerektiğini öğütlemiştir. 17. Peygamberimizin (s.a.v.) eğitim yöntemlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Soru cevap yöntemi
  B) Terğib ve terhibi beraber kullanma
  C) Örnek, benzetme ve kıssaların kullanılması
  D) Sevgi, şefkat ve merhameti esas alma
  E) Muhatabının özelliklerini gözetme

 18. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), eğitim sürecinde soru sorarak muhataplarının dikkatini çeker ve merak duygusunu harekete geçirirdi. 19. Peygamberimiz (s.a.v.)'in terğib ve terhibi kullanmasının amacı nedir?

  A) İnsanları korkutmak ve cezalandırmaktır.
  B) İnsanları övmek ve ödüllendirmektir.
  C) İnsanları doğru yola yönlendirmek ve günahlardan uzaklaştırmaktır.
  D) İnsanları eğlendirmek ve hoşnut etmektir.
  E) İnsanları bilgilendirmek ve bilinçlendirmektir.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), terğib ve terhibi kullanarak insanların doğru yola girmelerini ve günahlardan uzak durmalarını teşvik ederdi. 21. Peygamberimiz (s.a.v.)'in muhatabının özelliklerini gözetmesinin önemi nedir?

  A) Muhatabın yaşını ve cinsiyetini dikkate almak
  B) Muhatabın eğitim seviyesini ve kültürel yapısını dikkate almak
  C) Muhatabın ekonomik durumunu ve sosyal statüsünü dikkate almak
  D) Muhatabın psikolojik durumunu ve ruh halini dikkate almak
  E) Tüm bunların hepsini dikkate almak

 22. Cevap: E Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.)'in muhatabının özelliklerini gözetmesinin önemi, tüm bunların hepsini dikkate almaktır. 23. Peygamberimizin (s.a.v.) nasihatlerinde özellikle vurguladığı konulardan biridir: .........................

  A) İman esasları               B) Ahiret hayatı              
  C) Toplumsal meseleler         D) Dinî emirler ve yasaklar   
  E) Bütün bunlar                                              

 24. Cevap: E Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), nasihatlerinde iman esasları, ahiret hayatı, toplumsal meseleler, dinî emirler ve yasaklar gibi insan hayatını ilgilendiren konular üzerinde durmuştur. 25. Peygamberimizin (s.a.v.) eğitim hedef kitlesi kimlerdi?

  A) Sadece yetişkinler        B) Sadece gençler           
  C) Sadece kadınlar           D) Sadece erkekler          
  E) Toplumun tüm kesimleri                                

 26. Cevap: E Açıklama:

  Peygamberimizin (s.a.v.) eğitim daveti, yaşlı genç, kadın erkek, büyük küçük, zengin fakir ayırmaksızın toplumun tüm kesimlerini içine alıyordu. 27. Peygamberimizin (s.a.v.) çocuklara yaklaşımı nasıldı:

  A) Onları sert bir şekilde uyarırdı
  B) Onları görmezden gelirdi
  C) Onlarla şakalaşırdı
  D) Onlara kızardı
  E) Onları cezalandırırdı

 28. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), çocuklarla şakalaşır, oyunlarına katılır, onlara selam verir, evine gelen yiyeceklerden ilk önce çocuklara ikram ederdi. 29. Peygamberimizin (s.a.v.) kadınlara yaklaşımı nasıldı:

  A) Onları hor görürdü
  B) Onları dışlardı
  C) Onları erkeklere hizmetçi olarak görürdü
  D) Onlara saygı duyardı
  E) Onları eğitimden mahrum bırakırdı

 30. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), kadınlara saygı duyar, onların haklarını korur, onlara eğitim verirdi. 31. Peygamberimizin (s.a.v.) çok fazla olmayan ilk Müslümanlara ibadetlerini bireysel olarak yapmalarını tavsiye ettiği yer neresidir?

  A) Mescid-i Nebi
  B) Mescid-i Aksa
  C) Erkam b. Ebi'l Erkam'ın evi
  D) Suffe
  E) Kâbe

 32. Cevap: C Açıklama:

  İlk Müslümanlar ibadetlerini gizli yapıyorlardı. Peygamberimiz (s.a.v.), Müslümanların sayısı arttığında onları Erkam b. Ebi'l Erkam'ın evinde topladı. Bu ev, ilk Müslümanların ibadet ettiği ve Kur'an öğrendiği yer oldu. 33. Hicretten sonra Medine'de ilk olarak hangi dini yapı inşa edilmiştir?

  A) Mescid-i Nebi
  B) Mescid-i Aksa
  C) Erkam b. Ebi'l Erkam'ın evi
  D) Suffe
  E) Kâbe

 34. Cevap: A Açıklama:

  Hicretten sonra Medine'de ilk olarak Mescid-i Nebi inşa edildi. Bu mescit, Müslümanların ibadet ettiği, eğitim gördüğü ve sosyal faaliyetlerde bulunduğu bir yer oldu. 35. Peygamberimiz (s.a.v.) Veda Haccı sırasında Müslümanlara hangi önemli mesajı vermiştir?

  A) Canlarınızın ve mallarınızın dokunulmaz olduğunu
  B) Allah'a ve Resulüne itaat etmeniz gerektiğini
  C) Cihat etmeniz gerektiğini
  D) Zekât vermeniz gerektiğini
  E) Oruç tutmanız gerektiğini

 36. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) Veda Haccı sırasında Müslümanlara "Canlarınız, mallarınız ve şeref ve haysiyetiniz aynı şekilde dokunulmazdır." diyerek önemli bir mesaj vermiştir. 37. Hz. Âişe'nin (r.a.) lakaplarından biri olan "Sıddıka" ne anlama gelmektedir?

  A) Doğru söyleyen    B) Sadık kalan      
  C) Güvenilir         D) Adaletli         
  E) Bilgili                               

 38. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Âişe'nin (r.a.) lakaplarından biri olan "Sıddıka", "doğru söyleyen" anlamına gelmektedir. 39. Hz. Âişe (r.a.) hangi alanda otorite sahibiydi?

  A) Hadis    B) Tefsir    C) Fıkıh    D) Tarih    E) Hepsi    

 40. Cevap: E Açıklama:

  Hz. Âişe (r.a.) hadis, tefsir, fıkıh, tarih gibi birçok alanda otorite sahibiydi. 41. Hz. Âişe'nin eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Hz. Âişe, Medine'de kadınların eğitim ve öğretimiyle çok yakından ilgilenmiştir.
  B) Hz. Âişe, çevresinde ondan ders dinleyen ve hadis nakleden birçok hanımın yer almasını sağlamıştır.
  C) Hz. Âişe, öğrencilerinden bir şey beklemek bir tarafa onlara yardımcı olurdu.
  D) Hz. Âişe, öğrencilerini aydınlatarak hayra yönlendirirdi.
  E) Hz. Âişe, ölene kadar hadis öğretmeye devam etmiştir.

 42. Cevap: E Açıklama:

  Hz. Âişe, hac sırasında Mekke'ye gelenlerin kendisini ziyaret etmelerine ve soru sormalarına izin vermiştir. Ancak ölene kadar hadis öğretmeye devam etmemiştir. 43. Hz. Âişe, hangi alanda öncülük etmiştir?

  A) Siyaset
  B) Ticaret
  C) Hadislerin ve bazı fıkhi meselelerin yazılması
  D) Sanat
  E) Edebiyat

 44. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Âişe, hadislerin ve bazı fıkhi meselelerin yazılmasına öncülük etmiştir. 45. Hz. Âişe'nin eğitim ve öğretim faaliyetleri sonucunda ne olmuştur?

  A) Medine, ilim merkezi olma özelliğini kaybetmiştir.
  B) İslam dünyasında kadınların ilimle meşgul olmaları gerektiği gösterilmiştir.
  C) Hz. Âişe, peygamberliğe yükselmiştir.
  D) Hz. Âişe, ilim ve irfan merkezi haline gelmiştir.
  E) Hz. Âişe, en zengin kadın olmuştur.

 46. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Âişe'nin eğitim ve öğretim faaliyetleri sonucunda İslam dünyasında kadınların ilimle meşgul olmaları gerektiği gösterilmiştir. 47. Hz. Âişe'nin en önemli özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Cömertliği
  B) Şefkati
  C) Peygamber Efendimizin (s.a.v.) en sevdiği eşi olması.
  D) İlim ve irfan sahibi olması
  E) Siyasi dehası

 48. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Âişe, ilim ve irfan sahibi olmasıyla tanınmıştır. 49. Hz. Âişe'nin İslam dünyasına yaptığı en büyük katkılardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Siyasi başarıları
  B) Ekonomik zenginliği
  C) İlim ve irfan alanındaki çalışmaları
  D) Askeri zaferleri
  E) Sanatsal faaliyetleri

 50. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Âişe, ilim ve irfan alanındaki çalışmalarıyla İslam dünyasına büyük katkılar sağlamıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite - Bir Eğitimci Olarak Peygamberimiz - Test 1 Detayları

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite - Bir Eğitimci Olarak Peygamberimiz - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite - Bir Eğitimci Olarak Peygamberimiz - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite - Bir Eğitimci Olarak Peygamberimiz - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite - Bir Eğitimci Olarak Peygamberimiz - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite - Bir Eğitimci Olarak Peygamberimiz - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZİN SİYASİ VE ASKERİ YÖNÜ
  1. Adalet
  2. Bir Sahabi Tanıyorum: Ebu Ubeyde b. Cerrah (r.a.)
  3. Hadisten Hayata
  4. Peygamberimiz ve Savaş Hukuku
  5. Peygamberimiz ve Siyaset
  6. Peygamberimiz ve Yönetim İlkeleri
  7. Tevhid

Ayrıca 11.sınıf peygamberimizin hayatı dersi II. ünite bir eğitimci olarak peygamberimiz konusu test 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Peygamberimizin (s.a.v.) yanlış inanç ve düşünceleri düzeltme yöntemlerini öğrenmek.

Peygamberimizin (s.a.v.) toplumdaki ayrılıkları ortadan kaldırma çabalarını öğrenmek.

Peygamberimizin (s.a.v.) ibadetlerde aşırılığa karşı tavrını öğrenmek.

Öğrenci, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) eğitim sisteminde öncelikle muhatapların inanç esaslarını benimsemesinin öne çıktığını ve daha sonra ibadetle ilgili hususların uygulamasına geçildiğini kavrar.

Öğrenci, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) cahiliye inançlarını akılcılık ilkesi uyarınca reddettiğini ve insanları doğru inançlara yönelttiğini kavrar.

Öğrenci, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) kalbin temizliğine büyük önem verdiğini ve günahların kalbi kirlettiğini kavrar.

Öğrenci, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) zamanın kıymetini bildiğini ve insanların zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini öğütlediğini kavrar.

Öğrenci, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) ahlaki değerlere büyük önem verdiğini ve insanların sadece ibadetlerle yetinmeyip, aynı zamanda ahlaki olarak da iyi davranışlar sergilemeleri gerektiğini öğütlediğini kavrar.

Öğrenciler, Peygamberimizin (s.a.v.) eğitim yöntemlerinden soru cevap yöntemini açıklayabilirler.

Öğrenciler, Peygamberimizin (s.a.v.) terğib ve terhibi kullanmasının amacını açıklayabilirler.

Öğrenciler, Peygamberimizin (s.a.v.)'in muhatabının özelliklerini gözetmesinin önemini açıklayabilirler.

Peygamberimizin (s.a.v.) nasihatlerinin içeriğini öğrenir.

Peygamberimizin (s.a.v.) eğitim hedef kitlesini öğrenir.

Peygamberimizin (s.a.v.) çocuklara yaklaşımını öğrenir.

Peygamberimizin (s.a.v.) kadınlara yaklaşımını öğrenir.

Peygamberimizin (s.a.v.) ilk Müslümanlara ibadetlerini gizli yapmalarını tavsiye ettiği yeri öğrenir.

Hicretten sonra Medine'de ilk olarak hangi dini yapının inşa edildiğini öğrenir.

Peygamberimiz (s.a.v.) Veda Haccı sırasında Müslümanlara verdiği önemli mesajı öğrenir.

Hz. Âişe'nin (r.a.) lakaplarından biri olan "Sıddıka"nın anlamını öğrenir.

Hz. Âişe'nin (r.a.) hangi alanlarda otorite sahibi olduğunu öğrenir.

Öğrenciler, Hz. Âişe'nin eğitim ve öğretim faaliyetlerini anlayabilecektir.

Öğrenciler, Hz. Âişe'nin hadislerin ve bazı fıkhi meselelerin yazılmasına öncülük ettiğini anlayabilecektir.

Öğrenciler, Hz. Âişe'nin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sonuçlarını anlayabilecektir.

Öğrenciler, Hz. Âişe'nin en önemli özelliğini anlayabilecektir.

Öğrenciler, Hz. Âişe'nin İslam dünyasına yaptığı en büyük katkılardan birini anlayabilecektir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite - Bir Eğitimci Olarak Peygamberimiz - Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite - Bir Eğitimci Olarak Peygamberimiz - Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 19 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 254 kere doğru, 155 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite - Bir Eğitimci Olarak Peygamberimiz - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite - Bir Eğitimci Olarak Peygamberimiz - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite - Bir Eğitimci Olarak Peygamberimiz - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite - Bir Eğitimci Olarak Peygamberimiz - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri