11. Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik

11. Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 11. Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Rönesans'ın ortaya çıkışında etkili olan unsurlar nelerdir?


 2. Cevap: Rönesans'ın ortaya çıkışında etkili olan unsurlar şunlardır: * İslam medeniyetinin etkisi * Coğrafi Keşifler * Matbaanın icadının yayılması * Hümanizmin yaygınlaşması * Burjuvazinin yükselişi Açıklama:

  Rönesans, Avrupa'da bilim, sanat ve edebiyat alanında görülen bir uyanış hareketidir. Rönesans'ın ortaya çıkışında etkili olan unsurlar şunlardır: * İslam medeniyeti, Antik Yunan ve Roma eserlerini Arapçaya çevirerek Avrupa'ya tanıtmıştır. Bu eserler, Avrupalıların Antik Yunan ve Roma kültürünü yeniden keşfetmesini sağlamıştır. * Coğrafi Keşifler, Avrupalıları yeni kültürlerle tanıştırmıştır. Bu durum, Avrupalıların bakış açılarının genişlemesine ve yeni fikirlere açık hale gelmesine neden olmuştur. * Matbaanın icadının yayılması, bilginin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamıştır. Bu durum, Rönesans'ın yayılmasına katkıda bulunmuştur. * Hümanizm, insanlığın değerini ve potansiyelini vurgulayan bir düşünce akımıdır. Hümanizmin yaygınlaşması, Rönesans'ın temelini oluşturmuştur. * Burjuvazinin yükselişi, Rönesans'ın maddi anlamda gelişmesini sağlamıştır. Burjuvazi, Rönesans'ın eserlerini finanse etmiştir. 3. Martin Luther'in 95 Tezi'ni kilise kapısına asmasının nedenleri nelerdir?


 4. Cevap: * Luther, kilisenin endüljans uygulamasını eleştirmiştir. * Luther, kilisenin günah çıkarma uygulamasını eleştirmiştir. * Luther, kilisenin ruhban sınıfının ayrıcalıklarını eleştirmiştir. Açıklama:

  * Luther, kilisenin endüljans uygulamasını eleştirmiştir. Endüljans, bir kişinin günahlarının affedilmesi için kiliseye para vermesi anlamına gelen bir uygulamadır. Luther, endüljansın insanları günahlarından arındırmadığını ve sadece kilisenin zenginleşmesine hizmet ettiğini savunmuştur. * Luther, kilisenin günah çıkarma uygulamasını eleştirmiştir. Günah çıkarma, bir kişinin günahlarını bir papaza itiraf ederek tövbe etmesi anlamına gelen bir uygulamadır. Luther, günah çıkarmanın Hristiyanlığın temel öğretilerine aykırı olduğunu savunmuştur. * Luther, kilisenin ruhban sınıfının ayrıcalıklarını eleştirmiştir. Ruhban sınıfı, kilisede görev yapan din adamlarıdır. Luther, ruhban sınıfının ayrıcalıklarının eşitsizliğe neden olduğunu savunmuştur. 5. Amerika’dan gelen altın ve gümüşün Osmanlı Devleti’nin ekonomisini nasıl etkilediğini açıklayınız.


 6. Cevap: Amerika’dan gelen altın ve gümüş, Osmanlı Devleti’nin ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu altın ve gümüş, Osmanlı ülkesine girdikten sonra akçenin değerini düşürmüş, fiyatlarda geniş çaplı dalgalanmalara neden olmuştur. Bu durum, üretimin azalmasına, ürün fiyatlarının ise artmasına yol açmıştır. Bununla birlikte, Amerika’dan gelen altın ve gümüş, Osmanlı Devleti’nin ticaret dengesini de olumsuz yönde etkilemiştir. Osmanlı sınırlarına giren para, burada kalmayarak İpek Yolu’nu takiben İran’a, oradan da Hindistan’a geçmekteydi. Bu durum, Osmanlı’nın ticaret açığını artırmıştır. Açıklama:

  Amerika’dan gelen altın ve gümüş, Osmanlı Devleti’nin ekonomisini olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörlerden biri olmuştur. Bu durum, Osmanlı Devleti’nin ekonomik gücünü kaybetmesine ve gerilemeye başlamasına neden olmuştur. 7. Avrupa'da Askerî Devrim'in yaşanmasının Osmanlı Devleti'ne etkileri nelerdir?


 8. Cevap: Askerî Devrim'in yaşanması Osmanlı Devleti'ni birçok yönden etkilemiştir. Bu etkilerden bazıları şunlardır: * Osmanlı Devleti'nin askerî üstünlüğü sarsılmıştır. * Osmanlı Devleti'nin savaşlarda aldığı yenilgiler artmıştır. * Osmanlı Devleti'nin askerî harcamaları artmıştır. * Osmanlı Devleti'nin mali durumu bozulmuştur. Açıklama:

  Avrupa'da Askerî Devrim'in yaşanması, ateşli silahların savaşlarda kullanımının yaygınlaşmasına ve orduların yapısında değişiklikler yapılmasına neden olmuştur. Osmanlı Devleti, Askerî Devrim'e ayak uydurmak için yeni düzenlemeler yapmaya çalışmıştır. Ancak bu düzenlemeler yeterli olmamış ve Osmanlı Devleti'nin askeri üstünlüğü sarsılmıştır. 9. Osmanlı Devleti'nde 16. ve 17. yüzyıllarda Anadolu'da yaşanan Celâli İsyanları, devleti önemli ölçüde sarsmıştır. Bu isyanların devlet üzerindeki etkilerini açıklayınız.


 10. Cevap: Celâli İsyanları, Anadolu'da yaşayan halkın ekonomik ve sosyal sorunlarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İsyanlar, devletin mali kaynaklarını tüketmiş, tarımsal üretimi ve ticareti olumsuz etkilemiş, devlet otoritesinin sarsılmasına neden olmuştur. Açıklama:

  Celâli İsyanları, Anadolu'da yaşayan halkın ekonomik ve sosyal sorunlarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu sorunlar arasında artan nüfusa yetersiz gelen toprak ve kaynaklar, artan vergi yükü, tımar sisteminin bozulması ve taşra idarecilerinin baskıları yer almaktadır. İsyanlara katılanlar arasında köylüler, tımarlı sipahiler, ücretli askerler ve şehirli halk yer almıştır. Celâli İsyanları, devleti önemli ölçüde sarsmıştır. İsyanlar, devletin mali kaynaklarını tüketmiştir. İsyancılar, devlete ait malları yağmalayarak ve vergileri ödemeyerek devlet hazinesine önemli zararlar vermiştir. Ayrıca, isyanlar tarımsal üretimi ve ticareti olumsuz etkilemiştir. İsyanlar nedeniyle tarım alanları tahrip olmuş, ticaret yolları kapanmış ve üretimin azalması nedeniyle fiyatlar yükselmiştir. İsyanlar, devlet otoritesinin de sarsılmasına neden olmuştur. İsyancılar, devlet otoritesini tanımayarak kendi kurallarını uygulamaya başlamış, devlet otoritesi Anadolu'da zayıflamıştır. 11. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yaşanan iç sorunlar nelerdir?


 12. Cevap: 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yaşanan iç sorunlar şunlardır: * Celali isyanları: Anadolu'da toprak ağalarının ve otorite boşluğundan yararlanan eşkıyaların çıkardığı isyanlardır. Bu isyanlar, Anadolu'da büyük bir yıkıma yol açmıştır. * Yeniçeri isyanları: Başta İstanbul olmak üzere Osmanlı Devleti'nin birçok yerinde çıkan isyanlardır. Bu isyanlar, devlet yönetimini etkilemiş ve devletin güç kaybetmesine neden olmuştur. * Taht mücadeleleri: Osmanlı Devleti'nde veraset sisteminin belirsiz olmasından kaynaklanan taht mücadeleleri, devletin siyasi istikrarını olumsuz etkilemiştir. Açıklama:

  17. yüzyılda Osmanlı Devleti, yükseliş dönemini geride bırakmış ve duraklama dönemine girmiştir. Bu dönemde, devletin iç ve dış sorunlarla karşı karşıya kalması, iç sorunların daha da artmasına neden olmuştur. Celâli isyanları, Anadolu'da toprak ağalarının ve otorite boşluğundan yararlanan eşkıyaların çıkardığı isyanlardır. Bu isyanlar, Anadolu'da büyük bir yıkıma yol açmıştır. İsyanlar sonucunda, köyler yakılıp yıkılmış, insanlar göç etmek zorunda kalmıştır. İsyanlar, Anadolu'da sosyal düzeni bozmuş ve devletin otoritesini sarsmıştır. Yeniçeri isyanları, başta İstanbul olmak üzere Osmanlı Devleti'nin birçok yerinde çıkan isyanlardır. Bu isyanlar, devlet yönetimini etkilemiş ve devletin güç kaybetmesine neden olmuştur. İsyanlar sonucunda, birçok devlet adamı öldürülmüş, hatta padişahlar tahttan indirilmiştir. İsyanlar, devlet yönetiminin istikrarsızlaşmasına ve devletin güç kaybetmesine neden olmuştur. Taht mücadeleleri, Osmanlı Devleti'nde veraset sisteminin belirsiz olmasından kaynaklanan taht mücadeleleridir. Bu mücadeleler, devletin siyasi istikrarını olumsuz etkilemiştir. Taht mücadeleleri sonucunda, devletin başına tecrübesiz padişahlar geçmiş ve bu da devletin daha da güç kaybetmesine neden olmuştur. 13. Fransız İhtilali’nin Avrupa’nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısında ne gibi değişikliklere neden olduğu söylenebilir?


 14. Cevap: Fransız İhtilali, Avrupa’nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısında önemli değişikliklere neden oldu. Bu değişiklikler şunlardır: * Siyasi alanda: İhtilal, mutlakiyet rejimini yıkarak yerine cumhuriyeti getirdi. Bu durum, Avrupa’daki diğer ülkelerde de mutlakiyet rejimlerinin zayıflamasına neden oldu. * Sosyal alanda: İhtilal, eşitlik, özgürlük ve kardeşlik gibi kavramları öne çıkararak toplumda bir değişime yol açtı. Bu durum, toplumsal eşitsizliğin ve baskının azalmasına neden oldu. * Ekonomik alanda: İhtilal, Avrupa’da sanayileşmenin hız kazanmasına neden oldu. Bu durum, ekonomik büyüme ve refahın artmasına yol açtı. Açıklama:

  Fransız İhtilali, Avrupa tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. İhtilal, mutlakiyet rejimini yıkarak yerine cumhuriyeti getirdi. Ayrıca, eşitlik, özgürlük ve kardeşlik gibi kavramları öne çıkararak modern dünyanın temellerini attı. 15. Fransız İhtilali'nin temel amacı nedir?


 16. Cevap: Fransız İhtilali'nin temel amacı, mutlak monarşiyi yıkarak yerine egemenliği halka veren bir cumhuriyet kurmaktı. Açıklama:

  Fransız İhtilali, Fransa'da uzun süredir süregelen mutlak monarşiye karşı halkın mücadelesi sonucunda meydana gelmiştir. İhtilalin temel amacı, mutlak monarşinin baskıcı ve ayrıcalıklı düzenini ortadan kaldırarak yerine halk egemenliğine dayalı bir cumhuriyet kurmaktı. Bu amaçla, ihtilalciler tarafından İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi ilan edilmiş ve egemenlik hakkı halka verilmiştir. 17. Sanayi Devrimi'nin işçi sınıfı üzerindeki etkileri nelerdir?


 18. Cevap: Sanayi Devrimi, işçi sınıfı üzerinde şu etkileri bırakmıştır: * İşçi sınıfının ortaya çıkması: Sanayi Devrimi öncesinde üretim, genellikle el tezgâhlarında ve küçük atölyelerde gerçekleştirilirdi. Bu üretim tarzında işçiler, kendi evlerinde veya küçük atölyelerde çalışırlardı. Sanayi Devrimi ile birlikte üretim, fabrikalarda makinelerle yapılmaya başlanmıştır. Bu durum, işçilerin büyük fabrikalarda toplanarak çalışmasını gerektirmiştir. Böylece işçi sınıfı ortaya çıkmıştır. * İşçi sınıfının yaşam koşullarının kötüleşmesi: Sanayi Devrimi ile birlikte işçilerin çalışma koşulları kötüleşmiştir. İşçiler, uzun saatler çalışır, düşük ücret alırlar ve ağır çalışma koşullarına maruz kalırlardı. Bu durum, işçilerin yaşam koşullarının kötüleşmesine neden olmuştur. * İşçi sınıfının örgütlenmesi: İşçiler, çalışma koşullarından ve ücretlerden memnun olmadıkları için, örgütlenmeye başlamışlardır. Bu örgütlenmeler, işçilerin hak arayışlarında önemli rol oynamıştır. Açıklama:

  Sanayi Devrimi, işçi sınıfının yaşamını köklü bir şekilde değiştirmiştir. İşçiler, çalışma koşullarından ve ücretlerden memnun olmadıkları için, mücadele etmeye başlamışlardır. Bu mücadele, işçi sınıfının örgütlenmesine ve hak arayışlarının artmasına neden olmuştur. 19. Sanayi Devrimi sonrasında Avrupalı devletler, yeni pazarlar arayışı içinde olmuşlardır. Bu durum, sömürgecilik faaliyetlerini hızlandırmıştır. Sömürgecilik faaliyetlerinin küresel etkileri nelerdir?


 20. Cevap: Sömürgecilik faaliyetleri, küresel ölçekte ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel etkileri olan önemli bir olgudur. Bu etkileri şu şekilde sıralayabiliriz: * Ekonomik etkiler: Sömürgecilik faaliyetleri, Avrupalı devletlerin ekonomik güçlerini artırmıştır. Sömürgelerden elde edilen ham maddeler ve ucuz iş gücü, Avrupalı sanayicilerin rekabet gücünü artırmıştır. * Siyasi etkiler: Sömürgecilik faaliyetleri, Avrupalı devletlerin küresel nüfuzunu artırmıştır. Sömürgelerde kurulan sömürge imparatorlukları, Avrupalı devletlerin siyasi ve askeri gücünü temsil etmiştir. * Sosyal etkiler: Sömürgecilik faaliyetleri, sömürge edilen bölgelerde sosyal yapıyı derinden etkilemiştir. Sömürgeciler, sömürgelerdeki yerli halkları kendi kültürlerine ve yaşam tarzlarına zorla uydurmaya çalışmıştır. Bu durum, sömürgelerde birçok sosyal çatışmaya yol açmıştır. * Kültürel etkiler: Sömürgecilik faaliyetleri, sömürgelerde kültürel değişimlere neden olmuştur. Sömürgeciler, sömürgelerde kendi kültürlerini ve değerlerini yaymaya çalışmıştır. Bu durum, sömürgelerde kültürel çeşitliliğin azalmasına yol açmıştır. Açıklama:

  Sömürgecilik faaliyetleri, sömürgeci devletlerin çıkarları doğrultusunda yürütülmüş ve sömürge edilen bölgelerin çıkarları göz önünde bulundurulmamıştır. Bu nedenle sömürgecilik faaliyetleri, sömürgelerde ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel sorunlara yol açmıştır. 21. Osmanlı Devleti’nde demir yolu inşası hangi gelişmelerle ilgilidir?


 22. Cevap: Sanayileşmenin yaygınlaşması * Avrupa ile ekonomik ve siyasi ilişkilerin artması * Devletin modernleşme çabaları Açıklama:

  Osmanlı Devleti, 19. yüzyılda sanayileşmenin yaygınlaşması ve Avrupa ile ekonomik ve siyasi ilişkilerin artması sonucunda demir yolu inşasına başlamıştır. Demir yolu inşası, devleti modernleştirme çabalarının bir parçası olarak da görülmüştür. 23. Osmanlı Devleti'nde modernleşme hareketinin bir sonucu olarak açılan eğitim kurumlarından biri Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun'dur. Bu kurumun açılmasının temel amacı nedir?


 24. Cevap: Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun'un açılmasının temel amacı, Osmanlı donanmasının güçlendirilmesi için modern tekniklerde eğitimli subaylar yetiştirmektir. Açıklama:

  Osmanlı Devleti, 18. yüzyıldan itibaren Avrupa karşısında geri kalmaya başlamıştır. Bu geri kalmışlığın en önemli nedenlerinden biri, Osmanlı ordusunun Batı ordularına göre yetersiz olmasıdır. Bu nedenle Osmanlı Devleti, ordusunu güçlendirmek için modernleşme hareketlerine başlamıştır. Bu hareketin bir sonucu olarak 1775 yılında Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun kurulmuştur. Bu okulda, gemi yapımı, denizcilik, topçuluk gibi alanlarda eğitim verilerek modern tekniklerde eğitimli subaylar yetiştirilmiştir. 25. Osmanlı Devleti'nde bayrak kullanımı nasıl gelişmiştir?


 26. Cevap: Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde ak ve al bayraklar kullanılmıştır. XIII. yüzyıl sonunda al bayrak öne çıkmıştır. Padişah III. Selim döneminde ordu ve donanmaya ait bayraklarda hilalin yanına sekiz köşeli yıldız da eklenmiştir. II. Mahmud döneminde daha önce III. Selim zamanında belirlenen bayrak şekillerine riayet edilerek kalelere ve hükûmet binalarına çekilen resmî sancak, ay yıldızlı al bayrak olmuştur. Sultan Abdülmecid döneminde sekiz köşeli yıldız, beş köşeliye dönüştürülmüştür. Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nde bayrak kullanımı, Türk kültürünün en önemli unsurlarından biri olan bayrak sevgisinin bir göstergesidir. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Rönesans, Avrupa’da 14. yüzyılda başlamıştır.
  2. (.....) Hümanizm, insanı ve onun değerini merkeze alan bir düşünce hareketidir.
  3. (.....) Reform, Katolik Kilisesi’nin yanlışlarını eleştiren ve Hristiyanlığın aslına dönülmesini savunan bir harekettir.
  4. (.....) Protestanlık, Katolik Kilisesi’nden ayrılan ve yeni bir mezhep kuran din adamlarının oluşturduğu bir harekettir.
  5. (.....) Otuz Yıl Savaşları, Katolik ve Protestan devletler arasında din temelli başlayan ancak siyasi bir mücadeleye dönüşen bir savaştır.
  6. (.....) Vestfalya Barışı, Otuz Yıl Savaşları’na son veren ve Avrupa’nın siyasi haritasını yeniden şekillendiren bir antlaşmadır.
  7. (.....) Merkantilizm, bir devletin zenginliğini ve gücünü altın ve gümüş gibi değerli madenlerin miktarına dayandıran bir ekonomik sistemdir.
  8. (.....) Kapitalizm, özel mülkiyet ve serbest piyasa ekonomisine dayanan bir ekonomik sistemdir.
  9. (.....) Yeni Çağ Avrupası’nda mutlakiyetçi krallıklar ortaya çıkmıştır.
  10. (.....) Yeni Çağ Avrupası’nda aydınlanma hareketi başlamıştır.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D Açıklama:

  Yeni Çağ Avrupası’nda aydınlanma hareketi başlamıştır. 29. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Türk milleti, dil, aile ve bayrak gibi değerleriyle millî kimliğini korumuştur.
  2. ( ) Türk aile yapısı, Batı'daki çekirdek aile özelliklerine sahiptir.
  3. ( ) Türk bayrağı, Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinden beri kullanılmaktadır.
  4. ( ) Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde kullanılan bayraklar, ak ve al renktedir.
  5. ( ) Padişah III. Selim Dönemi'nde ordu ve donanmaya ait bayraklara hilalin yanına yıldız da eklenmiştir.
  6. ( ) II. Mahmud Dönemi'nde, kalelere ve hükûmet binalarına çekilen resmî sancak, ay ve yıldızlı al bayrak olmuştur.
  7. ( ) Sultan Abdülmecid Dönemi'nin sonlarında sekiz köşeli yıldız, beş köşeliye dönüştürülmüştür.
  8. ( ) Türk aile yapısında, aile fertleri arasında hak ve sorumluluklar eşit olarak paylaşılır.
  9. ( ) Türk aile yapısı, bireyin yalnız temel ihtiyaçlarını karşılayan bir sosyal kurumdur.
  10. ( ) Türk bayrağı, Türk milletinin varlığını ve devletin hâkimiyetini temsil eder.

 30. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. Y 10. D Açıklama:

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11. Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

11. Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11. Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11. Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


11. Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MİLLÎ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ
  1. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel durumunu değerlendirir
  2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu değerlendirir.
  3. Kuva-yı Milliye ruhunun oluşumunu ve Kuva-yı Milliye hareketini analiz eder.
  4. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde yapılan çalışmaları analiz eder.
  5. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanmasının sonuçlarını kavrar.
 • KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER
  1. Kurtuluş Savaşı sürecinin sanat ve edebiyat eserlerine yansımasını değerlendirir.
  2. Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri analiz eder
  3. Sakarya Meydan Savaşı’na kadar Batı Cephesindeki askerî mücadeleleri ve siyasi başarıları değerlendirir.
  4. Sakarya Meydan Savaşı’nın ve Büyük Taarruz’un kazanılmasının Millî Mücadeledeki önemini değerlendirir
  5. Tekâlif-i Millîye Kararlarının önemini kavrar.

Ayrıca 11. sınıf tarih dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde cevap ve açıklamalı olarak yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

11. Sınıf Tarih dersi 2. Ünite Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı konusu kapsamında, Avrupa'da değişimin sebeplerinden olan Rönesans'ın ortaya çıkışındaki unsurları açıklar

* Öğrenci, Martin Luther'in 95 Tezi'ni kilise kapısına asmasının nedenlerini açıklar.

Amerika’dan gelen altın ve gümüş, Osmanlı Devleti’nin ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir.

11. Sınıf Tarih dersi 2. ünitesi "Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı" kazanımları doğrultusunda, Avrupa'da Askerî Devrim'in Osmanlı Devleti'ne etkilerini açıklar.

Osmanlı Devleti'nde 16. ve 17. yüzyıllarda Anadolu'da yaşanan Celâli İsyanları, devletin mali kaynaklarını tüketmiş, tarımsal üretimi ve ticareti olumsuz etkilemiş, devlet otoritesinin sarsılmasına neden olmuştur.

17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yaşanan iç sorunlar, devletin duraklama dönemine girmesine neden olmuştur.Soru Metni:

Öğrenci, Fransız İhtilali’nin Avrupa’nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısında yarattığı değişiklikleri açıklar. Bu sorular, yukarıda verilen içerikten hareketle klasik türde, cevap, açıklama ve kazanım sorusudur. Soru metni, cevabı ve açıklaması açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmıştır. Kazanım cümlesi, öğrencinin kazanması gereken bilgiyi açık ve net bir şekilde ifade etmektedir.

10.1.2.1. Fransız İhtilali'nin temel amacını açıklar.

Sanayi Devrimi'nin işçi sınıfının ortaya çıkmasına, yaşam koşullarının kötüleşmesine ve örgütlenmesine neden olduğunu kavrar

Öğrenci, Sanayi Devrimi sonrasında Avrupalı devletlerin sömürgecilik faaliyetlerinin küresel etkilerini kavrar.

* Osmanlı Devleti, 19. yüzyılda sanayileşmenin yaygınlaşması veAvrupa ile ekonomik ve siyasi ilişkilerin artması sonucunda demir yolu inşa etmeye başlamıştır. (KPSS 2022-AYT)

Osmanlı Devleti'nde modernleşme hareketinin bir sonucu olarak açılan eğitim kurumları, devletin askeri ve ekonomik gücünü artırmaya yöneliktir.

Osmanlı Devleti'nin siyasi ve sosyal yapısına ilişkin temel kavramları ve süreçleri kavrar.

10.2.7. Aydınlanma hareketinin temel ilkelerini kavrar.

* 3.1.2. Türk milletinin millî kimliğini oluşturan unsurları tanır. * 3.1.3. Türk aile yapısının özelliklerini analiz eder. * 3.1.4. Türk bayrağının tarihsel gelişimini kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11. Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11. Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11. Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11. Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11. Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri