Türkçe 8.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2021

Türkçe 8.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2021 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Türkçe 8.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2021 CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır?

  A) Yavaşça kalktı. Etrafta kimse yoktu. Üstündeki tozları silkeleyerek yürüdü.
  B) kapının sesi sessizliği böldü. Herkes telefona bakıyordu. Kimse açmaya niyetli değildi.
  C) Koşarak çıktım okuldan. Dayım geliyordu bugün. Çok özlemiştim.
  D) Sınavı geçmek için çok çalıştı. Bu son şansıydı. Ne olursa olsun iyi bir not almalıydı.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda, anlatımın birinci kişi ağzından yapıldığı cümleyi bulmamız istenmektedir. Birinci kişi anlatımda "ben" ve "biz" gibi zamirler kullanılır. C seçeneğinde verilen cümlelerde "koşarak çıktım okuldan" ifadesinde "ben" zamiri kullanılarak olay kişisel olarak anlatılmaktadır. 3. Uzun boylu, iri bir adamdı. Saçları uzundu, sa­kalı vardı ama her zaman temiz ve bakımlıydı. Lacivert takım elbise, mavi gömlek, turuncu kravat sürekli olarak giydikleriydi. Unutma­dan ayakkabıları da daima boyalıydı.
  Bu parçanın anlatımında hangisine başvurulmuştur?

  A) Betimleme                B) Açıklama
  C) Tanımlama                D) Örneklendirme

 4. Cevap: A Açıklama:

  Verilen paragrafta, bir kişinin fiziksel özellikleri, giyimi ve bakımına dair detaylı bir tasvir yapılmaktadır. Bu nedenle, parçanın anlatımında başvurulan dilbilgisi unsuru betimlemedir. 5. Ödevlerini yapmıyor; "üstüne üstlük" okula da gitmiyor. cümlesine, altı çizili sözcüğün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

  A) Yaşlı kadın çekinerek postacıya seslendi.
  B) Eve geç geldiği yetmezmiş gibi bir de ya­lan söylüyor.
  C) Minibüs aniden hareket edince, az kalsın düşüyordum.
  D) Bir yandan televizyon izliyor, bir yandan beşiği sallıyordu.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Verilen cümledeki altı çizili ifade olan "üstüne üstlük," olumsuz bir durumun daha da kötüye gitmesini vurgular. Bu ifade, "hem bu kadar kötü durumda olması yeterince kötü değilmiş gibi bir de..." şeklinde anlam katmaktadır. Bu anlam, B seçeneğinde verilen "Eve geç geldiği yetmezmiş gibi bir de ya­lan söylüyor." cümlesinde de mevcuttur. 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi cümleye zaman anlamı katmıştır?

  A) Okuldan eve koşarak gitti.
  B) Dersten çıkınca beni arasın.
  C) Annem size bakmamı söyledi.
  D) Ağlayan insan hisli olur.

 8. Cevap: B Açıklama:

  Fiilimsi cümlelerde fiilin mastar hâli ya da isim hâli kullanılır ve zaman anlamı verilmez. Ancak verilen cümleler arasında sadece B) "Dersten çıkınca beni arasın." cümlesinde fiilimsi olan "çıkınca" zaman anlamı katmıştır, çünkü bu zarf-fiil kullanımı zaman bağlacı işlevi görmektedir. 9. (1) Tembelliğe düşmeden beklemeyi deneyebilirsiniz. (2) Şartlar olgunlaşıncaya kadar beklemek, sonuç almayı kolaylaştırır. (3) Bu yüzden doğru zamanı ve yeri bekle. (4) Olmadı mı tekrar dene.
  Hangi cümlede eylemsi sayısı en çoktur?

  A) 1     B) 2     C) 3     D) 4

 10. Cevap: B Açıklama:

  Verilen parçadaki cümlelerin eylemsi sayılarını incelediğimizde, en çok eylemsi içeren cümlenin (2) numaralı cümle olduğunu görüyoruz. Bu cümlede iki eylem bulunmaktadır: "beklemek" ve "kolaylaştırır". 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel bir yargıdır?

  A) 21 Mart ve 23 Eylül tarihinde gece gündüz süresi eşittir.
  B) Ansızın bastıran kar, güzelim çiçekleri öldürdü.
  C) Mehmet Akif Ersoy’ un üç şiir kitabı var.
  D) “Çalıkuşu” romanında Feride adlı bir öğretmenin Anadolu’da yaşadıkları anlatılıyor.

 12. Cevap: B Açıklama:

  Öznel yargılar, kişisel görüşlere dayalı ve nesnel olmayan ifadelerdir. Verilen cümleler arasında sadece B seçeneğindeki cümle, kişisel bir görüş içerir ve öznel bir yargıdır. Cümlede yer alan "güzelim çiçekleri" ifadesi, güzellik hakkında kişisel bir değerlendirme içerir. 13. 1. insanlar
  5. İsterler
  2. kadar
  6. kendininki
  3. mutluluğunu
  7. başkalarının da
  4. büyük
  Yukarıdaki kelimelerden anlamlı bir cümle kursanız nasıl sıralardınız?

  A) 4-1-6-2-7-3-5          B) 4-1-2-7-3-6-5
  C) 1-6-2-7-4-3-5          D) 1-6-2-7-3-4-5

 14. Cevap: A Açıklama:

  Verilen kelimelerden anlamlı bir cümle oluşturmak için doğru sıralama A) 4-1-6-2-7-3-5 şeklinde olacaktır. Anlamlı cümle şu şekilde oluşturulur: "Büyük insanlar mutluluğunu kendininki kadar da başkalarının isterler." 15. * Kırılan kemik kaynadığı için alçıyı çıkardılar.
  * Su kaynasın, çayı yapacağım.
  * Dikkatli ol, etraf dolandırıcı kaynıyor.
  * Midem kaynıyor, bir şey yiyemem.
  "Kaynamak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

  A) 1        B) 2        C) 3        D) 4

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) 3 Verilen cümlelerde "kaynamak" sözcüğü üç farklı anlamda kullanılmıştır: 1. Kırılan kemik kaynadığı için alçıyı çıkardılar. (kaynamak: iyileşmek, birleşmek) 2. Su kaynasın, çayı yapacağım. (kaynamak: sıcaklık artmak, kaynamak) 3. Dikkatli ol, etraf dolandırıcı kaynıyor. (kaynamak: dolandırıcılık yapmak, hile yapmak) 17. (1) Nasrettin Hoca’nın fıkraları gülüp geçilecek boş sözler değildir. (2) Üzerinde uzun uzun düşünülecek, dersler çıkarılacak; öğretici, eğitici gereçlerdir. (3) Her şeyi ile Anadolu insanını anlattığı için halkımız tarafından sevilmiş ve benimsenmiştir. (4) Bu fıkralarda geçen “kuşa benzemek, tabanları kaldırmak, ipe un sermek…” gibi birçok sözde deyimleşmiştir.
  Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?

  A) 1        B) 2        C) 3        D) 4

 18. Cevap: C Açıklama:

  Verilen parçadaki cümleler arasında sebep-sonuç ilişkisi olan cümle (3) numaralı cümledir. Bu cümlede belirtilen sebep, Nasrettin Hoca'nın fıkralarının "her şeyi ile Anadolu insanını anlattığı" olmasıdır. Sonuç olarak da halk tarafından sevildiği ve benimsendiği ifade edilmiştir. 19. Bu güzel memleketi daha da güzelleştirmek için "kendini parçalarcasına" çalışıyordu.
  Yukarıda cümlede altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

  A) İnsan sanatında ilerledikçe parlar.
  B) Başkalarını mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yapar, didinir, çabalardı.
  C) Derdini anlayan birini bulmak onu sevindirdi.
  D) Küçük beldede büyük işler başarmak için herkesle işbirliğine hazırdı.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Altı çizili ifade "kendini parçalarcasına çalışıyordu" anlamına gelir, yani kişinin çok büyük bir çaba ve fedakarlıkla çalıştığını ifade eder. Bu anlam, B seçeneğindeki "Başkalarını mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yapar, didinir, çabalardı." cümlesinde de bulunmaktadır. Bu cümle, kişinin başkalarını mutlu etmek için büyük çaba sarf ettiğini ifade etmektedir. 21. İstese de çok uzağa gidemiyor insan kendisinden. Hangi trene binse içindeki bir adrese varıyor sonunda. Hangi rüzgâra tutunsa kendine savruluyor. Hangi denize açılsa yine kendi kıyılarında buluyor kendini...
  Yazar, bu parçada aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?

  A) İnsan ne yaparsa yapsın, kendi gerçeğinden kaçamaz.
  B) İnsanın kendini tanıması, farklı deneyimlere bağlıdır.
  C) İnsanın mutluluğu kendini keşfetmesinden geçer.
  D) İnsanın iç dünyası gezip gördüğü yerlerle zenginleşir.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Yazarın parçada anlatmak istediği, insanın nereye giderse gitsin, ne yaparsa yapsın kendisinden kaçamayacağıdır. İnsanın iç dünyası, deneyimlediği her şeyi etkileyerek onun gerçeğini belirler. Tüm bu deneyimler insanın kendi kimliği ve gerçeğiyle bağlantılıdır. 23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat fiil vardır?

  A) Annem kapıya çıktı, gidenleri yolcu etti.
  B) Sararmış yapraklar yolları örtüyordu.
  C) Cem Yılmaz’ın yaptığı espriler çok kaliteli.
  D) Gelen malları kapının önüne koyun.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Adlaşmış sıfat fiiller, fiil köklerine "-dik, -tık, -mış, -miş" gibi ekler eklenerek oluşturulan sıfatlardır. Bu soruda, B seçeneğindeki "sararmış" ifadesi adlaşmış sıfat fiil olarak kullanılmıştır. "Sararmış yapraklar" ifadesinde "sarı" fiilinden türetilen "-mış" ekinin sıfat olarak kullanılmasıyla oluşturulan bir yapıdır. 25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır?

  A) Sandalyede oturan çocuğu görüyor musunuz?
  B) Acelesi var diye koşar adımlarla geçti yanımızdan.
  C) Mert, sağa sola dağılmış oyuncaklarını topluyor.
  D) Onun bakışında bir sinsilik hissediyorum.

 26. Cevap: D Açıklama:

  Diğer cümlelerdeki fiilimsiler eylemi nitelemek veya tamamlamak için kullanılmışken, D seçeneğindeki cümlede fiilimsi cümlenin öznesini oluşturuyor ve cümlenin anlamını tamamlayan bir öge olarak kullanılıyor. Dolayısıyla, D seçeneği diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi içeren cümledir. 27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil vardır?

  A) Durmadan bana bir şeyler anlattı.
  B) Yine bildik bahaneler uydurdu.
  C) Gitar çalışına hayran kaldım.
  D) Yarın bu saatlerde annem gelecek.

 28. Cevap: B Açıklama:

  Sıfat fiiller, fiil köklerine "-dik, -tik, -mış, -miş" gibi ekler eklenerek oluşturulan sıfatlardır. Bu soruda, B seçeneğindeki "uydurdu" fiilinden türetilen "uydurdu" adlaşmış sıfat fiil olarak kullanılmıştır. "Bildik bahaneler" ifadesinde "bahane uydurmak" fiilinden türetilen "-dik" ekinin sıfat olarak kullanılmasıyla oluşturulan bir yapıdır. 29. Tekne geldi, önlerinden geçti, buruna vardı, oradan geriye döndü. Teknenin içinden çok uzun boylu, uzun sarı sakallı, kırmızı kuşaklı, avurdu avurduna geçmiş, püsküllü kırmızı fesli, kalın kaşlı, beyazı çok büyük yeşil gözlü bir adam iskeleye atladı. Arkasındaki fistanı kırmızı, yeşil, mavi çiçekli kadın çocuklarını teker teker alıp iskelenin üstündeki kocasına veriyordu.
  Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?

  A) Öyküleme                B) Betimleme  
  C) Açıklama                  D) Tartışma  

 30. Cevap: B Açıklama:

  Verilen paragrafta olayların ve kişilerin fiziksel özellikleri, giysileri ve davranışları detaylı bir şekilde betimlenmiştir. Bu nedenle, bu paragrafta "betimleme" anlatım tekniği kullanılmıştır. 31. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

  A) Onunla pek çok defa bu konuyu konuştuk.
  B) Şemsiyemi evde unuttuğum için ıslandım.
  C) Söz hakkı almadan konuşmamalıyız.
  D) Odayı ısıtmak için sobaya odun attı.

 32. Cevap: D Açıklama:

  A seçeneğindeki cümlede iki eylem arasında bir amaç-sonuç ilişkisi yoktur. B seçeneğinde ise neden-sonuç ilişkisi vardır, ancak bu tip ilişki "amaç-sonuç" ilişkisi yerine farklı bir bağlamdır. C seçeneğindeki cümlede de amaç-sonuç ilişkisi yoktur. Ancak D seçeneğindeki cümlede odunu sobaya atmaktaki amaç, odayı ısıtmaktır ve bu nedenle doğru olan cevap D) Odayı ısıtmak için sobaya odun attı olmalıdır. Amaç, "odayı ısıtmak", sonuç ise "sobaya odun atmak" olarak belirtilmiştir. 33. - Olağan ve olağanüstü olayları ele alır.
  - Gelecek kuşaklara öğütler verir.
  - Anonimdir.
  Yukarıdaki özellikler hangi edebi türe aittir?

  A) Öykü    B) Sohbet    C) Destan    D) Deneme

 34. Cevap: A Açıklama:

  Verilen özellikler, öykü edebi türüne aittir. Öyküler olağan ve olağanüstü olayları ele alabilir, genellikle bir ders veya öğüt içerebilir ve çoğu zaman anonim olarak yayımlanabilir. Öykülerde kısa ve etkileyici anlatımlar kullanılır ve genellikle kurgusal karakterler ve olaylar üzerine kuruludur. 35. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

  A) Pikniğe bizimle sende gelsene.
  B) Hiçbir şey seni benden koparamaz.
  C) Herhangi bir konuda konuşabiliriz.
  D) Sensiz bir gün daha geçti, öyle mi?

 36. Cevap: A Açıklama:

  Bu cümlede "sende" kelimesinde yazım yanlışı vardır. Doğru yazım şekli "sen de" olmalıdır. "sende" şeklinde yazılan kelimenin doğru hali, ayrı yazılan "sen" ve "de" kelimeleridir. 37. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, büyük harf­lerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?

  A) Bu tren Karşıyaka İstasyonu'nda duracak.
  B) Hürriyet Gazetesi'nde yayımlandı yazısı.
  C) Görüşmek üzere Avukat Tülay’a gitti.
  D) Bu gece Karadeniz’in Doğu’su yağışlı olacak.

 38. Cevap: D Açıklama:

  Bu cümlede büyük harf hatası vardır. Türkçe'de yöre, bölge adlarından sonra gelen "doğu", "batı", "kuzey", "güney" gibi yön belirten sözcükler küçük harfle başlar. Doğru yazım şekli "Bu gece Karadeniz'in doğusu yağışlı olacak." olmalıdır. 39. Merakla ( )“Bu resim ne ( )”diye sordu ( ) Parantez içindeki yerlere hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

  A) (;) (?) (?)            B) (:) (!) (.)
  C) (.) (!) (?)             D) (:) (?) (.)

 40. Cevap: D Açıklama:

  Cümledeki parantez içlerine doğru noktalama işaretleri yerleştirildiğinde cümle şu şekilde olur: "Merakla (:), 'Bu resim ne (?) 'diye sordu (.)". İlk parantez içine iki nokta üst üste (iki noktalı virgül), ikinci parantez içine soru işareti, üçüncü parantez içine ise nokta eklenmelidir. 41. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde rakamdan sonra gelen ekin yazımı yanlıştır?

  A) Romanın 5'inci baskısı yapıldı.
  B) Bugün okulumuzun 21'inci kuruluş yıldönümünü kutluyoruz.
  C) Sanatçı 40'ıncı yaş gününü sevenleriyle birlikte kutladı.
  D) Eşyaları 2'inci kata çıkaracağız.

 42. Cevap: D Açıklama:

  Bu cümlede rakamdan sonra gelen "ıncı" eki yanlış yazılmıştır. Türkçe'de rakamdan sonra gelen sıfatlar, rakamın sonuna eklenirken "-ıncı" olarak yazılır. Doğru yazım şekli "Eşyaları 2'nci kata çıkaracağız." olmalıdır. 43. “Gönül sarayımın sultanı kaçma artık benden
  Ağaçlar solgun, güller sarı dereler sessiz,
  Ben ağlamasam kimse duymaz sesimi
  Ben zaten yaşayan bir ölüyüm sensiz.”
  Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Kişileştirme sanatından yararlanılmıştır.
  B) Anlatımda öznel ifadeler kullanılmıştır.
  C) 1. dizenin yüklemi bir fiilimsidir.
  D) 3. Dizede “kimse” sözcüğü vurgulanmıştır.

 44. Cevap: C Açıklama:

  Bu şiirde 1. dizede "kaçma" sözcüğü yüklem olarak kullanılmıştır. Fiilimsi, fiil köküne "ma" eki getirilerek oluşturulan isimdir ve cümlede nesne veya özne gibi işlevlerle kullanılır. Ancak burada "kaçma" sözcüğü yüklemdir ve bir eylemi ifade eder. Dolayısıyla bu dize için fiilimsi kullanıldığı söylenemez. Şiirde kişileştirme sanatı kullanılmıştır, çünkü "ağaçlar solgun, güller sarı" gibi canlı olmayan varlıklar insan niteliği kazandırılarak duygu ve düşünce ifade edilmiştir. Ayrıca anlatımda öznel ifadeler de yer almaktadır, şairin kendi duygu ve düşünceleriyle dolu bir anlatım vardır. Şiirin dördüncü dizesinde "kimse" sözcüğü vurgulanmıştır, çünkü şair "Ben ağlamasam kimse duymaz sesimi" ifadesiyle yalnızlığını ve içine kapanıklığını vurgulamıştır. 45. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

  A) Bu yılki kurban derileri Türk Hava Kurumuna bağışlanmıştır.
  B) Van gölü Türkiye'nin en büyük gölüdür.
  C) Geçen gün Yakup Kadri'nin ''Yaban'' isimli romanını okudum.
  D) Dünya'nın en güzel ülkesi Türkiye'dir.

 46. Cevap: B Açıklama:

  B seçeneğinde "Van gölü Türkiye'nin en büyük gölüdür." cümlesinde "gölü" kelimesinin baş harfi büyük yazılmış, ancak doğru yazımında "Gölü" şeklinde olmalıdır. 47. Eski çağlarda yaşamış ünlü bir düşünüre sormuşlar ( ) "Sağlığımızı nasıl koruyabilir, yaşam süremizi nasıl uzatabiliriz ( )" Düşünür bu soruya şöyle yanıt vermiş ( ) "İçimizi balla ( ) dışımızı zeytinyağı ile yıkayarak."
  Yukarıda parantezle ( ) belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilebilir?

  A) (:) (?) (:) (,)            B) (.) (?) (:) (;)
  C) (;) (?) (.) (;)            D) (:) (!) (:) (,)

 48. Cevap: A Açıklama:

  Parantezle belirtilen yerler için uygun noktalama işaretleri şunlardır: - İlk boşluğa iki nokta üst üste (:) gelir. Çünkü "Eski çağlarda yaşamış ünlü bir düşünüre sormuşlar:" ifadesi bir düşünceyi tamamlar ve aynı cümle içinde devam eden bir ifadeyi ayırır. - İkinci boşluğa soru işareti (?) gelir. Çünkü "Sağlığımızı nasıl koruyabilir, yaşam süremizi nasıl uzatabiliriz?" ifadesi bir soru cümlesidir. - Üçüncü boşluğa tekrar iki nokta üst üste (:) gelir. Çünkü düşünürün yanıtı tamamlanmış bir ifadeyle sonlanmaktadır. - Son boşluğa virgül (,) gelir. Çünkü "İçimizi balla, dışımızı zeytinyağı ile yıkayarak" ifadesi bir düşünceyi tamamlar ve aynı cümle içinde devam eden bir ifadeyi ayırır. 49. ‘Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz.’ bu cümlede virgülün kullanım alanı aşağıdakilerin hangisiyle özdeştir?

  A) Arkadaşlar, tiyatro salonunda seçmeler başlamıştır.
  B) Değerli arkadaşım Bekir, mektubunu dün aldım.
  C) Çocuklar, kitaplarla dost olmadığı sürece ilerleme kaydedemeyiz.
  D) Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini…

 50. Cevap: D Açıklama:

  Verilen cümledeki virgül, cümlenin başında yer alan "Ey Türk gençliği" ifadesini vurgulamak için kullanılmıştır. Cümlenin devamında ise "birinci vazifen Türk istiklalini…" ifadesi gelmektedir. Virgül, cümlenin anlamını açıklamak ve ifadeleri belirginleştirmek için kullanılmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   reis ...
30 Mart 2024

çok zordu hepsinin kafadan salladım gagasg

   ilayda
27 Aralık 2022
sınav güzeldi çok beyendim ama sürekli reklam cıkıyo oyüz den konsatirem bozuldu reklam olmasa daha iyi olur

Türkçe 8.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2021 Detayları

Türkçe 8.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2021 8 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Ekim 2021 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Türkçe 8.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2021 Testini Çöz tıklayın. Türkçe 8.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2021 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Türkçe 8.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2021 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Türkçe 8.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2021 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ATATÜRKÇÜLÜK
  1. - Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır
  2. Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını bulur.
  3. Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama.
  4. Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama.
  5. Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.
  6. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder.
  7. Metne ilişkin sorulara cevap verir
  8. Metne ilişkin sorulara cevap verir
  9. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır
  10. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır
  11. Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur.

Ayrıca Ortaokul 8.sınıf Türkçe dersi için yeni müfredata uygun ve cevap anahtarlı tamamı test 1.dönem 1.sınav soruları

Öğrenciler, anlatım türlerini ve kişi zamirlerini anlayarak metinlerdeki anlatım biçimlerini belirleme becerisini geliştirirler.

Öğrenciler, bir metindeki detaylı tasvirlerin betimleme olarak adlandırıldığını ve bu anlatım türünün kişilerin, nesnelerin ve ortamların özelliklerini ayrıntılı bir şekilde aktarmak için kullanıldığını öğrenirler.

Öğrenciler, metinlerde kullanılan deyimler ve anlam katıcı ifadeleri anlayarak dilin zenginliğini ve anlam derinliğini fark ederler.

Öğrenciler, fiilimsi cümlelerin fiilin mastar hâli veya isim hâliyle kullanıldığını ve zaman anlamı katılmadığını, ancak zarf-fiil kullanımıyla zaman bağlacı işlevi görebileceğini doğru bir şekilde öğrenirler.

Öğrenciler, metinlerdeki cümle yapılarını analiz ederek dil bilgisi kurallarını anlamayı ve cümleleri çözümlemeyi öğrenirler.

Öğrenciler, metinlerdeki öznel ve nesnel ifadeleri ayırt ederek nesnel yargılara dayalı düşünme becerisini geliştirirler.

Öğrenciler, verilen kelimelerin doğru bir şekilde sıralanarak anlamlı bir cümle oluşturulması gerektiğini ve bu sıralamanın A) 4-1-6-2-7-3-5 olduğunu öğrenirler.

Öğrenciler, metinlerdeki kelimelerin farklı anlamlarını ayırt ederek dilin zenginliğini ve kelime dağarcığını fark ederler.

Öğrenciler, metinlerdeki sebep-sonuç ilişkilerini belirleyerek metinleri anlamlandırma ve çıkarımlar yapma becerisini geliştirirler.

Öğrenciler, "kendini parçalarcasına" ifadesinin büyük bir çaba ve fedakarlıkla çalışmayı anlattığını ve bu anlamın B seçeneğindeki cümlede de yer aldığını doğru bir şekilde anlayabilirler.

Öğrenciler, metinlerde yazarın düşünce ve mesajlarını anlamayı, metinde geçen temel fikirleri kavrayarak çıkarımlar yapma becerisini geliştirirler.

Öğrenciler, adlaşmış sıfat fiillerin fiil köklerine ekler getirilerek oluşturulan sıfatlar olduğunu ve bu yapıların cümlelerde anlamı belirleyici bir rol oynadığını doğru bir şekilde öğrenirler.

Öğrenciler, metinlerdeki dil bilgisi yapılarını tanımlayarak cümlelerin yapısal özelliklerini anlama becerisini geliştirirler.

Öğrenciler, sıfat fiillerin fiil köklerine ekler getirilerek oluşturulan sıfatlar olduğunu ve bu yapıların cümlelerde nesne ve kişileri nitelendiren bir rol oynadığını doğru bir şekilde öğrenirler

Öğrenciler, metinlerdeki anlatım tekniklerini tanımlayarak yazarların olayları ve karakterleri nasıl betimlediğini anlama becerisini geliştirirler.

Öğrenciler, metinlerdeki ilişkili cümle yapılarını ve bağlantılarını anlama becerisini geliştirirler.

Öğrenciler, öykü edebi türünün temel özelliklerinin olağan ve olağanüstü olayları ele aldığı, gelecek kuşaklara öğütler verebileceği ve anonim olabileceği bilgisini doğru bir şekilde öğrenirler

Öğrenciler, yazım kurallarına uygun bir şekilde dil bilgisini kullanma ve yazım hatalarını tespit etme becerisini geliştirirler.

Öğrenciler, büyük harf kullanım kurallarına uygun bir şekilde yazı yazma ve büyük harf hatalarını tespit etme becerisini geliştirirler.

Öğrenciler, metindeki diyalog ve ifadelerde doğru noktalama işaretlerini kullanmayı öğrenirler.

Öğrenciler, rakamlardan sonra gelen ekin doğru yazımını öğrenir ve yanlış kullanımları fark ederler.

Şiirdeki dil ve anlatım özelliklerini tanır ve şiirin duygusal etkisini anlarlar.

Öğrenciler, büyük harflerin kullanımında yaygın yapılan hatalara dikkat ederek doğru bir şekilde yazmayı öğrenirler.

Öğrenciler, virgülün cümle içinde anlamı belirtmek ve vurgulamak için kullanıldığını anlayarak doğru bir şekilde virgül kullanmayı öğrenirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Türkçe 8.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2021 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Türkçe 8.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2021 Testi İstatistikleri

Bu sınav 68 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 821 kere doğru, 624 kere yanlış cevap verilmiş.

Türkçe 8.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2021 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Türkçe 8.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2021 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Türkçe 8.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2021 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Türkçe 8.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2021 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.