Mehmet Akif İnan Ortaokulu

Mehmet Akif İnan Ortaokulu sınavı 6.Sınıf kategorisinin Bilim Uygulamaları alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Mehmet Akif İnan Ortaokulu CEVAPLARI

 1. Bilim insanı, mühendis, matematikçi ve mucit arasındaki en önemli fark nedir?

  A) Bilim insanları diğerlerinden daha çok deneysel araştırmalar yapar.
  B) Mühendisler diğerlerinden daha çok teknolojik çözümler geliştirir.
  C) Matematikçiler diğerlerinden daha çok teorik çalışmalar yapar.
  D) Mucitler diğerlerinden daha çok pratik deneyimlere sahiptir.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Matematikçiler diğerlerinden daha çok teorik çalışmalar yapar. Bilim insanları, mühendisler, matematikçiler ve mucitler, farklı disiplinlerde çalışan ve farklı uzmanlık alanlarına sahip insanlardır. Ancak, matematikçiler genellikle teorik çalışmalar yaparken, bilim insanları deneysel araştırmalar yürütür, mühendisler teknolojik çözümler geliştirir ve mucitler pratik deneyimlere sahiptir. Matematikçiler, temel matematik prensipleri üzerine çalışarak, diğer alanlarda kullanılacak yeni matematiksel teoriler geliştirirler. 3. Bir bilim insanı olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir?

  A) Yaratıcı düşünme, problem çözme ve sabırlı olmak
  B) Kuvvetli bir hafıza, başkalarını ikna etme yeteneği ve güçlü fiziksel kabiliyetler
  C) İyi bir gözlemci olmak, kolayca kaygılanmamak ve planlama becerilerine sahip olmak
  D) Zeki olmak, hızlı düşünebilmek ve matematikte üstün olmak

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkıdır. Bir bilim insanı olmak için yaratıcı düşünme, problem çözme ve sabırlı olmak gibi özelliklere sahip olmak gerekir. Ayrıca, iyi bir gözlemci olmak, kaygılanmamak ve planlama becerilerine sahip olmak da önemlidir. Bir bilim insanının zeki olması veya matematikte üstün olması da avantajlı olabilir, ancak bu özellikler kesin bir zorunluluk değildir. 5. Mühendisler, matematikçiler ve bilim insanları arasındaki ortak noktalar nelerdir?

  A) İleri düzey matematik becerileri, doğa olaylarını anlama isteği ve yaratıcı çözümleme yaklaşımı
  B) Yüksek teknoloji ürünlerinin tasarımı, matematiksel modelleme ve teorik çalışmalar yapma isteği
  C) Deneysel araştırmalar, matematiksel formüllerin kullanımı ve pratik problem çözme becerileri
  D) Bilim ve teknolojinin birleşimi, sistem tasarımı ve veri analizi becerileri

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı A'dır. Mühendisler, matematikçiler ve bilim insanları, ileri düzey matematik becerilerine sahiptirler ve doğa olaylarını anlama isteğiyle yaratıcı çözümler geliştirme yaklaşımıyla benzerlik gösterirler. Ayrıca, bu mesleklerde çalışanların hepsi, geliştirdikleri fikirleri matematiksel modelleme ve teorik çalışmalar yaparak test etme eğilimindedirler. 7. Bilim insanlarının özellikleri nelerdir?

  A) Bilim insanları meraklı, sabırlı, disiplinli, açık fikirli ve kararlı olmalıdır.
  B) Bilim insanlarına özel bir özellik yoktur, herkes bilim insanı olabilir.
  C) Bilim insanları sadece bilim konularına odaklanır, diğer konularla ilgilenmezler.
  D) Bilim insanları risk almaktan hoşlanmazlar ve yeniliklere kapalıdırlar.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Bilim insanları meraklı, sabırlı, disiplinli, açık fikirli ve kararlı olmalıdır. Bilim insanları, doğa ve evrende meydana gelen fenomenleri anlamak için araştırma yaparlar. Bu nedenle, bilim insanlarının meraklı, sabırlı, disiplinli, açık fikirli ve kararlı olmaları gerekir. Merak, bir sorunu veya fenomeni anlamak için gereklidir. Sabır, uzun süreli araştırmalar yapabilmek için gerekli olan bir özelliktir. Disiplin, düzenli bir şekilde çalışmak için gereklidir. Açık fikirli olmak, yeni fikirleri ve yaklaşımları kabul etmeye ve eleştirel düşünmeye açık olmayı gerektirir. Son olarak, bilim insanları kararlı olmalıdır, çünkü bazı sorunların çözümü zaman alabilir ve zorluklarla karşılaşabilirler. 9. Mühendislerin görevleri nelerdir?

  A) Mühendisler, bilimsel araştırmalar yaparak yeni bilgiler üretirler.
  B) Mühendisler, bilgiyi kullanarak farklı sektörlerdeki problemlere çözüm üretirler.
  C) Mühendisler, yalnızca makine ve cihazların tasarımıyla ilgilenirler.
  D) Mühendisler, doğal olayları anlamak için araştırmalar yaparlar.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir. Mühendisler, bilgiyi kullanarak farklı sektörlerdeki problemlere çözüm üretirler. Mühendislerin görevleri arasında, tasarım, geliştirme, üretim, test etme ve sistemlerin kurulması gibi birçok faaliyet bulunur. Mühendisler, matematik, bilim ve teknoloji bilgilerini kullanarak gerçek dünya problemlerini çözmeye çalışırlar. 11. Verilerin farklı şekillerde yorumlanabileceğini anlayarak, hangi bilim alanlarındaki çalışmalarda farklı çıkarımlar yapılabilir?

  A) Tıp ve mühendislik            B) Biyoloji ve astronomi        
  C) Kimya ve fizik                D) Sosyal bilimler ve ekonomi   

 12. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D seçeneğidir. Verilerin farklı şekillerde yorumlanabileceği gerçeği, özellikle sosyal bilimler ve ekonomi gibi alanlarda farklı çıkarımlara yol açabilir. Örneğin, aynı veri kümesi farklı yöntemlerle analiz edilerek farklı sosyoekonomik sonuçlar elde edilebilir. 13. Bir bilim insanı olarak verileri analiz etmenin önemi nedir?

  A) Verilerin doğruluğunu sınama
  B) Daha net sonuçlara ulaşma
  C) Bilim dünyasındaki diğer araştırmacılarla işbirliği yapma
  D) Tüm bu seçenekler

 14. Cevap: D Açıklama:

  Verilerin analizi, bilimsel araştırmaların doğruluğunu ve güvenilirliğini artırır. Analiz sonuçları, daha net sonuçlara ulaşmayı sağlar ve bu da araştırmacıların hipotezlerini doğrulama veya reddetme konusunda daha güçlü bir temel sağlar. Verilerin analizi, ayrıca başka araştırmacılarla işbirliği yaparak daha ileriye gitmek ve yeni keşifler yapmak için gereklidir. 15. Aynı verileri kullanan farklı araştırmacılar, sonuçlarına farklı yorumlar getirebilirler. Bu nedenle bilim insanları neden verileri paylaşmalıdır?

  A) Diğer araştırmacıların çalışmalarına katkıda bulunmak için
  B) Sonuçların doğruluğunu test etmek için
  C) Daha geniş kitlelere ulaşarak bilimsel bilginin yayılmasını sağlamak için
  D) Tüm bu seçenekler

 16. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D. Verilerin paylaşılması, bilim dünyasındaki diğer araştırmacıların çalışmalarına katkıda bulunmalarını ve sonuçların doğruluğunu test etmelerini sağlar. Ayrıca verilerin geniş kitlelere ulaştırılması, bilimsel bilginin yayılmasını hızlandırır ve topluma fayda sağlar. Bu nedenle bilim insanları verileri paylaşmalıdır. 17. Farklı bilim dallarındaki araştırmacıların, aynı verileri kullanarak farklı çıkarımlar yapabilecekleri bir örnek aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bir tıp araştırmacısı ve bir astronom, aynı verileri kullanarak bir hastalığın nedenini araştırır
  B) Bir biyolog ve bir kimyager, aynı verileri kullanarak bir proteinin yapısal özelliklerini inceler
  C) Bir sosyal bilimci ve bir psikolog, aynı verileri kullanarak bir kişinin davranışsal özelliklerini inceler
  D) Tüm bu seçenekler

 18. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Tüm bu seçenekler. Aynı verilerin farklı bilim dallarında farklı yorumlanması, bilimin nesnellik ilkesinin önemini vurgular. Bilim insanlarının farklı bakış açılarına ve yöntemlere sahip olmaları, verilerin farklı şekillerde yorumlanmasına neden olabilir. Bu nedenle, verilerin paylaşımı ve işbirliği, farklı bilim dallarından araştırmacıların birbirleriyle iletişim kurmalarını ve sonuçlarını tartışmalarını sağlar. 19. Verilerin doğru yorumlanmasının bilimsel çalışmalar açısından önemi nedir?

  A) Yanlış sonuçlara yol açabilecek hataların önlenmesi için
  B) Diğer araştırmacıların çalışmalarına katkıda bulunmak için
  C) Daha geniş kitlelere ulaşarak bilimsel bilginin yayılmasını sağlamak için
  D) Tüm bu seçenekler

 20. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Yanlış sonuçlara yol açabilecek hataların önlenmesi için. Verilerin doğru yorumlanması, bilimsel çalışmalar açısından oldukça önemlidir. Yanlış yorumlama, yanlış sonuçlara yol açarak çalışmanın bilimsel değerini düşürebilir. Bu nedenle, verilerin doğru bir şekilde yorumlanması, sonuçların doğruluğunu ve güvenilirliğini artırarak çalışmaya katkıda bulunur. 21. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) disiplinleri arasındaki ilişki nedir?

  A) STEM disiplinleri birbirinden bağımsızdır.
  B) STEM disiplinleri birbirleriyle ilişkili ve birbirini destekleyen disiplinlerdir.
  C) STEM disiplinleri birbirine rakip olan disiplinlerdir.
  D) STEM disiplinleri birbiriyle hiç ilgisi olmayan disiplinlerdir.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B"dir. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinleri birbirleriyle ilişkili ve birbirlerini destekleyen disiplinlerdir. STEM eğitimi, bu disiplinler arasındaki bağlantıları anlamayı ve farklı disiplinler arasında işbirliği yapmayı teşvik eder. 23. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik arasındaki ilişkinin önemi nedir?

  A) Bu disiplinler insan hayatında herhangi bir rol oynamazlar.
  B) Bu disiplinler, dünyadaki sorunlara çözüm arayışında etkili olabilirler.
  C) Bu disiplinler, sadece teknolojik gelişmeler için kullanılabilirler.
  D) Bu disiplinler, insanların ilgisini çekmediği için önemsizdir.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Bu disiplinler, dünyadaki sorunlara çözüm arayışında etkili olabilirler. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik, günümüz dünyasında birçok sorunun çözümünde önemli bir rol oynar. Örneğin, iklim değişikliği, enerji üretimi, sağlık hizmetleri ve gıda güvenliği gibi konularda bu disiplinlerin araştırmaları ve buluşları hayati önem taşır. Bu nedenle, bu disiplinlerin ilerlemesi, dünyanın geleceği açısından büyük önem taşır. 25. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik arasındaki farklılıklar nelerdir?

  A) Bu disiplinler birbirlerine benzer.
  B) Bilim, doğayı anlamak için çalışırken, teknoloji, bilimsel bilgiyi uygulamaya dönüştürür. Mühendislik, teknolojinin tasarım ve geliştirme sürecine odaklanırken, matematik de bu disiplinlerin temelini oluşturur.
  C) Bu disiplinlerin hiçbir farkı yoktur.
  D) Bu disiplinler sadece belirli alanlarda kullanılırlar.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B şıkkıdır. Bilim doğanın anlaşılmasına odaklanırken, teknoloji bilimsel bilgiyi uygulamaya dönüştürür. Mühendislik, teknolojinin tasarım ve geliştirme sürecine odaklanırken, matematik de bu disiplinlerin temelini oluşturur. 27. Bilim insanları, delilleri doğrudan veya dolaylı yollarla nasıl elde ederler?

  A) Gözlem yaparak        B) Tahmin yürüterek     
  C) Kuram geliştirerek    D) İnanarak             

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Gözlem yaparak. Bilim insanları, delilleri doğrudan veya dolaylı yollarla elde ederler. Bu delillerin en önemlilerinden biri gözlem yaparak elde edilen delillerdir. Bilim insanları, doğayı, fenomenleri ve olguları gözlemleyerek, bu gözlemleri kaydederek ve analiz ederek, sonuçlara ulaşırlar. Gözlem yapmak, bilimsel yöntemin en önemli adımlarından biridir. Bu sayede bilim insanları, doğaya, olgulara ve fenomenlere dair veriler elde ederek, bilimsel teoriler geliştirirler. 29. Bilimde doğru sonuçlara ulaşmak için, hangi tip deliller kullanılmalıdır?

  A) Subjektif deliller            B) Objektif deliller            
  C) Kaba deliller                 D) Tahminlere dayalı deliller   

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Objektif deliller"dir. Bilimsel yöntemde, objektif deliller (yani, gözlenebilir, ölçülebilir, tekrarlanabilir, bağımsız ve doğrulanabilir veriler) kullanarak doğru sonuçlara ulaşmak hedeflenir. Subjektif deliller veya tahminlere dayalı deliller, bilimde kullanılan güvenilir yöntemlerden değildir. 31. Bilim insanları, delilleri nasıl değerlendirirler?

  A) İnançlarına göre                  B) Mantıksal akıl yürütme yoluyla   
  C) Önyargılarını kullanarak          D) Rastgele seçimler yaparak        

 32. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir, çünkü bilim insanları delilleri mantıksal akıl yürütme yoluyla değerlendirirler. Bilimde doğruyu bulmak için bilim insanları hipotezler ortaya koyar ve bu hipotezlerin doğruluğunu test etmek için deneyler yaparlar. Deney sonuçlarına dayanarak sonuçları analiz ederler ve sonuçlarını rapor ederler. Bu süreçte, bilim insanları doğru sonuçlara ulaşmak için tarafsız bir şekilde düşünür ve delilleri objektif bir şekilde değerlendirirler. 33. Bilimde dolaylı delillerin kullanımı, ne amaçla yapılır?

  A) Verileri analiz etmek için      B) Tahminlerde bulunmak için      
  C) Hipotezleri doğrulamak için     D) Kesin sonuçlara ulaşmak için   

 34. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkıdır. Bilimde dolaylı delillerin kullanımı, hipotezleri doğrulamak için yapılır. Dolaylı deliller, doğrudan gözlem veya deney yapılamayan bir konuda, dolaylı kanıtlar yoluyla sonuç çıkarmak için kullanılır. Bu nedenle, dolaylı deliller hipotezleri doğrulamak ve kesin sonuçlara ulaşmak için kullanılır. 35. Bilimde delillerin doğrudan yollarla elde edilmesi ne anlama gelir?

  A) Deney ve gözlemler gibi doğrudan yöntemler kullanarak verilerin elde edilmesi.
  B) Başka araştırmacıların yaptığı çalışmalardan alınan sonuçların kullanılması.
  C) Anket ve anketlere verilen cevapların kullanılması.
  D) Yalnızca teorik düşüncelerin kullanılması.

 36. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Bilimde delillerin doğrudan yollarla elde edilmesi, deney ve gözlemler gibi doğrudan yöntemler kullanarak verilerin elde edilmesini ifade eder. Bu yöntemler, bilimsel çalışmaların temelini oluşturur ve hipotezlerin test edilmesine ve bilimsel bilginin doğrulanmasına yardımcı olur. 37. Bilim insanları doğrudan delilleri hangi yöntemlerle elde ederler?

  A) Deney ve gözlemler
  B) Teorik düşünceler
  C) Anketler ve anketlere verilen cevaplar
  D) Başka araştırmacıların yaptığı çalışmalar

 38. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Deney ve gözlemler yöntemi kullanılarak bilim insanları doğrudan delilleri elde ederler. Bu yöntemde, deneysel çalışmalar veya gözlem yaparak elde edilen verilerin analizi sonucu, bilimsel hipotezlerin doğruluğu veya yanlışlığı ortaya konulabilir. Bu süreç bilimsel yöntemin temelini oluşturur. Bilim insanları, doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek için deneyler ve gözlemler yaparlar. Bu yöntemler sayesinde, doğrudan elde edilen verilerle hipotezler test edilebilir ve bilimsel bilgi oluşturulabilir. Bu nedenle, doğrudan delillerin elde edilmesi için deneyler ve gözlemler yapılmaktadır. 39. Bilimde delillerin doğrudan veya dolaylı yollarla elde edilmesi arasındaki fark nedir?

  A) Doğrudan yöntemlerin daha doğru sonuçlar vermesi.
  B) Dolaylı yöntemlerin daha hızlı sonuçlar vermesi.
  C) Doğrudan yöntemlerin daha pahalı olması.
  D) Dolaylı yöntemlerin daha az güvenilir olması.

 40. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda doğrudan ve dolaylı yöntemler arasındaki fark sorulmaktadır. Doğrudan yöntemler, bir olayın veya olgunun doğrudan gözlemlenmesi veya ölçülmesi yoluyla elde edilen verilerdir. Dolaylı yöntemler ise bir olayın veya olgunun dolaylı olarak çıkarılması veya tahmin edilmesi yoluyla elde edilen verilerdir. Doğrudan yöntemler, daha güvenilir sonuçlar verme eğilimindedir, ancak bazen uygulaması daha zordur ve daha pahalı olabilir. 41. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik arasındaki ilişki nedir?

  A) Bilim, teknoloji ve mühendislik, matematik temelinde çalışırlar.
  B) Bilim, teknoloji ve mühendislik, matematikten bağımsızdır.
  C) Teknoloji matematik ve mühendislik bilimi kullanırken, bilim ve matematik birbirinden bağımsızdır.
  D) Matematik, bilim, teknoloji ve mühendislik ayrı disiplinlerdir, birbirleriyle ilgisi yoktur.

 42. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik arasındaki ilişki sorulmaktadır. Bilim, teknoloji ve mühendislik disiplinleri, matematik temelinde çalışırlar. Matematik, bu disiplinlere analitik düşünce, hesaplama ve modelleme yetenekleri sağlar. Bilim, doğal dünyayı anlamak için gözlem, deney ve analiz yaparken, teknoloji, bilimsel bilginin uygulanmasıyla yeni araçlar ve sistemler geliştirir. Mühendislik ise teknolojiyi kullanarak tasarım, yapım ve problemleri çözme süreçlerini yönetir. 43. Bilimsel bir sorunu çözmek için bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik nasıl bir arada kullanılabilir?

  A) Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik arasındaki bağlantılar belirlenir ve her disiplinin avantajları kullanılır.
  B) Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik ayrı ayrı kullanılır, birbirleriyle bağlantılı değillerdir.
  C) Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinleri ayrı ayrı kullanılır, birbirleriyle ilgisi yoktur.
  D) Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinleri birbirinden bağımsızdır.

 44. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda, bilimsel bir sorunu çözmek için bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiğin nasıl bir arada kullanılabileceği sorulmaktadır. Bu disiplinler birbirleriyle bağlantılıdır ve bir sorunu çözmek için birlikte çalışabilirler. Bilim, sorunun temelini anlamak için kullanılırken, teknoloji sorunun çözümünde araç ve yöntemler sağlar. Mühendislik, pratik uygulamalar ve tasarım süreçleriyle sorunu çözmeye yardımcı olurken, matematik doğru hesaplamalar ve modelleme yapmada kullanılır. Bu disiplinler arasındaki bağlantılar belirlenir ve her bir disiplinin avantajları kullanılarak bilimsel sorunlar çözülür. 45. Matematik, bilim, mühendislik ve teknoloji arasında hangi disiplinler bulunur?

  A) Sadece matematik ve teknoloji
  B) Sadece bilim ve mühendislik
  C) Matematik, bilim, mühendislik ve teknoloji
  D) Sadece bilim ve matematik

 46. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Matematik, bilim, mühendislik ve teknoloji. Matematik, bilim, mühendislik ve teknoloji, STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) adı verilen ve birbirleriyle sıkı sıkıya bağlantılı olan disiplinlerdir. Matematik, temel bir araçtır ve diğer disiplinlerde kullanılırken, bilim deneyler yoluyla dünyayı anlamak ve keşfetmekle ilgilenir. Mühendislik, bu bilgiyi kullanarak çözümler üretir ve teknoloji ise bu çözümleri uygulamaya koyar. 47. Bilimsel bilginin oluşturulmasında kullanılan farklı bilimsel yöntemlerin amacı nedir?

  A) Bilimsel bilgiyi karmaşık hale getirmek için kullanılırlar.
  B) Bilimsel bilginin doğru, güvenilir ve tekrar edilebilir olmasını sağlamak için kullanılırlar.
  C) Bilimsel bilginin sadece bilim insanları tarafından anlaşılmasını sağlamak için kullanılırlar.
  D) Bilimsel bilginin farklı alanlarda uygulanabilmesini engellemek için kullanılırlar.

 48. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Bilimsel bilginin doğru, güvenilir ve tekrar edilebilir olmasını sağlamak için farklı bilimsel yöntemler kullanılır. Bilimsel yöntemler, doğru sonuçlar elde etmek, yanlış sonuçları ortadan kaldırmak ve tekrar edilebilir sonuçlar elde etmek için bilim insanları tarafından kullanılır. Bu yöntemler, bilimsel çalışmaların tekrarlanabilir ve güvenilir olmasını sağlar. Bilimsel yöntemler arasında gözlem, hipotez oluşturma, deney tasarlama ve verilerin analizi yer alır. 49. Bilimsel bilginin oluşturulmasında hangi yöntem deneyler yapmakla ilgilidir?

  A) Gözlem yöntemi        B) Örneklem yöntemi
  C) Anket yöntemi            D) Deneysel yöntem

 50. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Deneysel yöntem. Deneysel yöntem, bilimsel bir hipotezi test etmek veya bir fenomenin neden-sonuç ilişkisini belirlemek için tasarlanmış bir deney yapma yöntemidir. Bu yöntemde, bağımsız değişkenlerin belirli değerlerini değiştirerek bağımlı değişkenler üzerindeki etkileri gözlemlenir ve sonuçlar istatistiksel analizlere tabi tutulur. Deneysel yöntem, bilimsel bilginin doğru, güvenilir ve tekrar edilebilir olmasını sağlamak için kullanılır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Mehmet Akif İnan Ortaokulu Detayları

Mehmet Akif İnan Ortaokulu 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 05 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Mehmet Akif İnan Ortaokulu yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Mehmet Akif İnan Ortaokulu sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Mehmet Akif İnan Ortaokulu Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Bilim Uygulanmaları
  1. . Bilimsel bilginin gelişiminin her aşamasında hayal gücü ve üretkenliğin öneminin farkına varır.
  2. Araştırılabilir bir soru sorar veya problem belirler
  3. Araştırma sorusuna/problemine uygun yöntem belirler.
  4. Bilimsel bilginin elde edilmesinde deneysel, matematiksel veya mantıksal çıkarımların rolünü açıklar
  5. Bilimsel bilginin oluşturulmasında farklı bilimsel yöntemlerden yararlandığının farkına varır.
  6. Bilimsel bilginin oluşturulmasında farklı bilimsel yöntemlerden yararlandığının farkına varır.
  7. ilişimsel düşünmeyi kullanır
  8. Problemlerin çözümünde matematiksel veya olasılıksal muhakemeyi kullanır.

Ayrıca Bilimsel teori ile bilimsel yasa arasındaki farkları açıklar.

Farklı bilim alanlarında çalışan insanların farklı uzmanlık alanlarına sahip olduklarını ve bu uzmanlık alanlarına göre farklı çalışmalar yaptıklarını anlamak.

Bilim insanının özelliklerini açıklayabilmek ve bilim insanlarının nasıl çalıştıklarını anlayabilmek önemlidir.

Farklı mesleklerdeki insanlar arasındaki benzerlikleri anlama ve analiz etme becerilerini test etmeyi amaçlamaktadır.

Bilim insanlarının sahip olduğu temel özellikleri tanımlayabilirim.

Mühendislerin görevleri arasında, farklı sektörlerdeki problemlere çözüm üretmek, tasarım, geliştirme, üretim, test etme ve sistemlerin kurulması gibi birçok faaliyet yer alır.

Verilerin yorumlanmasının göreceli doğası hakkındaki anlayışı test ediyor.

Verilerin analizi, bilimsel araştırmaların temel bir parçasıdır ve araştırmacıların doğru sonuçlara ulaşmak ve keşifler yapmak için bu beceriyi edinmeleri gerekir.

Bilimsel yöntem, veri analizi, bilimsel araştırmaların etik ilkeleri ve sonuçlarının paylaşımı gibi konulara hakim olma.

Farklı bilim dallarındaki araştırmacıların verileri farklı yorumlama biçimleri ve bilimin nesnellik ilkesinin önemi hakkında farkındalık kazanmak.

Bilimsel çalışmaların doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmak için verilerin doğru bir şekilde yorumlanması önemlidir.

STEM disiplinleri arasındaki entegrasyon, gerçek hayatta karşılaşılan sorunlara çözümler üretmek için çok önemlidir.

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinleri arasındaki ilişki ve önemini anlama.

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik arasındaki farklılıkları anlama ve tanımlama becerilerini ölçmektedir.

Bilimsel yöntemin önemini ve bilim insanlarının gözlem yaparak delilleri nasıl elde ettiklerini anlamak.

Bilimsel yöntemin önemini vurgular.

Bilim insanlarının delilleri nasıl değerlendirdiklerini ve doğru sonuçlara ulaşmak için tarafsız bir şekilde düşündüklerini anlamamızı sağlar.

"Bilimde dolaylı delillerin kullanımının amaçları nelerdir?" olabilir.

Bilimsel yöntemleri anlamak ve uygulamak, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip etmek için önemlidir.

Bilimsel yöntemin temelini anlamak ve bilimdeki doğru bilgiye ulaşmanın deney ve gözlem yapmak gibi doğrudan yöntemlerle mümkün olduğunu bilmek.

Bilimsel yöntemlerin kullanımını anlama ve bilimsel verilerin güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma konularını kapsar.

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik arasındaki ilişkiyi anlayabilme ve bu disiplinlerin birbirleriyle nasıl etkileşimde olduğunu kavrayabilme becerisi.

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini bir arada kullanarak bilimsel sorunları çözme becerisi.

STEM disiplinlerini tanımlayabilme.

Farklı bilimsel yöntemleri anlayarak, bilimsel çalışmalarda doğru sonuçlar elde etme ve güvenilir bilgi üretme yeteneğidir.

Bilimsel yöntemleri tanımlayabilme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Mehmet Akif İnan Ortaokulu sınavı 6.Sınıf kategorisinin Bilim Uygulamaları alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Mehmet Akif İnan Ortaokulu Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Mehmet Akif İnan Ortaokulu sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Mehmet Akif İnan Ortaokulu sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Mehmet Akif İnan Ortaokulu sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Bilim Uygulamaları dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Bilim Uygulamaları Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Bilim Uygulamaları Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş