7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Emanet, Allah’a (c.c.) verilen bir sorumluluktur.
  2. (.....) Emanet, sadece mal ve mülk anlamına gelir.
  3. (.....) Emanetin sorumluluğunu yerine getirmeyenlere münafık denir.
  4. (.....) Emanete riayet etmek, Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için önemlidir.
  5. (.....) Emanet, sadece insanlar arasında geçerli olan bir sorumluluktur.
  6. (.....) Emanete riayet etmek, toplumda güven ve huzuru sağlar.
  7. (.....) Emanet, sadece maddi şeylere verilen bir sorumluluktur.
  8. (.....) Emanete riayet edenler, Allah’ın (c.c.) güvenilir kullarıdır.
  9. (.....) Emanete riayet etmek, kul hakkının korunmasına yardımcı olur.
  10. (.....) Emanete riayet etmek, ahlakın temel ilkelerinden biridir.

 2. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. D Açıklama: 3. Peygamber Efendimiz, Huneyn Savaşında elde edilen ganimetlerin dağıtımında nasıl davranmıştır?

  A) Herkesin hakkını gözetmiştir.
  B) Kendi yakınlarını kayırmıştır.
  C) Zenginlere daha fazla pay vermiştir.
  D) Fakirlere daha fazla pay vermiştir.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, adaleti her şeyin üstünde tutmuş ve kimseye ayrımcılık yapmamıştır. Bu nedenle Huneyn Savaşında elde edilen ganimetlerin dağıtımında da herkese hak ettiği payı vermiştir. 5. Peygamber Efendimiz, Nu’mân b. Beşîr’in babasına ne demiştir?

  A) “Oğluna istediğin kadar mal verebilirsin.”
  B) “Oğluna verdiğin maldan bir kısmını bana ver.”
  C) “Oğluna verdiğin maldan bir kısmını geri al.”
  D) “Oğluna verdiğin malın hepsini geri al.”

 6. Cevap: C Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, Nu’mân b. Beşîr’in babasının sadece bir oğluna mal vermesini adaletsizlik olarak görmüştür. Bu nedenle ona, oğluna verdiği malın hepsini geri almasını söylemiştir. 7. Peygamber Efendimiz, adaleti hangi durumlarda gözetmiştir?

  A) Sadece devlet yönetiminde
  B) Sadece aile hayatında
  C) Sadece arkadaşlık ilişkilerinde
  D) Hayatın her alanında

 8. Cevap: D Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, adaleti sadece devlet yönetiminde değil, aile hayatında, arkadaşlık ilişkilerinde ve hayatın her alanında gözetmiştir. 9. Peygamber Efendimiz, adaleti sağlamak için hangi adımları atmıştır?

  A) Adaletli yasalar çıkarmıştır.
  B) Adaletli yöneticileri görevlendirmiştir.
  C) Adaletli bir toplum oluşturmak için çalışmıştır.
  D) Hepsi

 10. Cevap: D Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, adaleti sağlamak için adaletli yasalar çıkarmış, adaletli yöneticileri görevlendirmiş ve adaletli bir toplum oluşturmak için çalışmıştır. 11. Peygamber Efendimizin adalet anlayışının günümüz toplumu için önemi nedir?

  A) Adaletli bir toplum oluşturmak için örnek teşkil eder.
  B) Adaletin önemini vurgular.
  C) Adaletin nasıl sağlanacağını öğretir.
  D) Hepsi

 12. Cevap: D Açıklama:

  Peygamber Efendimizin adalet anlayışının günümüz toplumu için önemi nedir? A) Adaletli bir toplum oluşturmak için örnek teşkil eder. B) Adaletin önemini vurgular. C) Adaletin nasıl sağlanacağını öğretir. D) Hepsi Cevap: D) Hepsi Efendimizin adalet anlayışının günümüz toplumu için önemi nedir? A) Adaletli bir toplum oluşturmak için örnek teşkil eder. B) Adaletin önemini vurgular. C) Adaletin nasıl sağlanacağını öğretir. D) Hepsi Cevap: D) Hepsi 13. Peygamber Efendimiz, emanete riayet konusunda nasıl bir örnek sergilemiştir?

  A) Emanetlerini zamanında yerine getirmiştir.
  B) Emanetlerini gizli tutmuştur.
  C) Emanetlerini sadece yakın çevresindeki insanlara vermiştir.
  D) Emanetlerini sadece zenginlere vermiştir.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, kendisine verilen emanetleri zamanında yerine getirmiş, gizli tutmamış, sadece yakın çevresindeki insanlara veya zenginlere değil, herkese vermiştir. 15. Peygamber Efendimiz, münafıkların özelliklerinden birini "emanete ihanet etmek" olarak saymıştır. Buna göre, münafıklar emanete nasıl ihanet ederler?

  A) Emanetlerini yerine getirmezler.
  B) Emanetlerini gizli tutarlar.
  C) Emanetlerini sadece zenginlere verirler.
  D) Emanetlerini sadece yakın çevresindeki insanlara verirler.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Münafıklar, Allah'a (c.c.) ve Peygamberimize (s.a.v.) inandıklarını söyleseler de aslında inanmazlar. Bu nedenle, kendilerine verilen emanetleri yerine getirmezler. 17. Emanet, İslam'da önemli bir kavramdır. Buna göre, emanetin kapsamı nedir?

  A) Yalnızca mal ve zenginliktir.
  B) Yalnızca yönetimdir.
  C) Yalnızca aile ve çocuklardır.
  D) Bütün varlıklardır.

 18. Cevap: D Açıklama:

  Emanet, İslam'da bütün varlıkları kapsayan bir kavramdır. Buna göre, mal ve zenginlik, yönetim, aile ve çocuklar, vücut ve sağlık gibi her şey birer emanettir. 19. Emanete riayet etmek için neler yapmalıyız?

  A) Emanetlerimizi zamanında yerine getirmeliyiz.
  B) Emanetlerimizi gizli tutmalıyız.
  C) Emanetlerimizi sadece yakın çevremizdeki insanlara vermeliyiz.
  D) Emanetlerimizi sadece zenginlere vermeliyiz.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Emanete riayet etmek için, öncelikle emanetleri zamanında yerine getirmeliyiz. Ayrıca, emanetleri gizli tutmamalı, sadece yakın çevremizdeki insanlara veya zenginlere değil, herkese vermeliyiz. 21. Emanete ihanet edenler için ne gibi cezalar vardır?

  A) Dünyada cezalandırılırlar.
  B) Ahirette cezalandırılırlar.
  C) Dünya ve ahirette cezalandırılırlar.
  D) Sadece ahirette cezalandırılırlar.

 22. Cevap: C Açıklama:

  Emanete ihanet edenler, hem dünyada hem de ahirette cezalandırılırlar. Dünyada, emanete ihanet edenlerin itibarı zedelenir, insanlar onlara güvenmezler. Ahirette ise, emanete ihanet edenler Allah'ın (c.c.) huzurunda hesap verecekler ve cezalandırılacaklardır. 23. Hz. Peygamber, İslam'ı tebliğ ederken, toplumun hangi kesiminden büyük ölçüde destek almıştır?

  A) Zengin kesimden    B) Yaşlı kesimden    
  C) Genç kesimden      D) Kadın kesimden    
                       

 24. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Peygamber, İslam'ı tebliğ ederken, toplumun yeniliğe açık, idealist ve enerjik kesimini oluşturan gençlerden büyük ölçüde destek almıştır. 25. Peygamber Efendimiz, devlet yönetiminde adil davranan kimseleri hangi nimetle müjdelemiştir?

  A) Cennet
  B) Cennetin ırmaklarından su içmek
  C) Allah'ın (c.c.) gölgesinde bulunmak
  D) Cehennemden kurtulmak

 26. Cevap: C Açıklama:

  Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde, devlet yönetiminde adil davranan kimseleri kıyamet gününde Allah'ın (c.c.) gölgelendireceğini müjdelemiştir. (Buhârî, Ezan, 36.) 27. Peygamber Efendimiz, bir eş olarak hanımları arasında, bir baba olarak evlatları arasında, bir ordu komutanı olarak askerleri arasında ve bir devlet başkanı olarak halkı arasında her zaman hangi davranışı sergilemiştir?

  A) Adaletli davranmıştır.      B) Merhametli davranmıştır.   
  C) Hoşgörülü davranmıştır.     D) Hepsi                      
                                

 28. Cevap: D Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, hayatın her alanında adil davranan bir insandı. Bu nedenle, bir eş olarak hanımları arasında, bir baba olarak evlatları arasında, bir ordu komutanı olarak askerleri arasında ve bir devlet başkanı olarak halkı arasında her zaman adil davranmıştır. 29. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bir hadislerinde "Müslüman, diğer insanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir." buyurmuştur. Bu hadisin vermek istediği mesaj nedir?

  A) Müslüman, başkalarına karşı saygılı olmalıdır.
  B) Müslüman, başkalarına zarar vermemelidir.
  C) Müslüman, başkalarının haklarını gözetmelidir.
  D) Müslüman, başkalarıyla iyi geçinmelidir.

 30. Cevap: C Açıklama:

  Hadiste, Müslümanın diğer insanların elinden ve dilinden güvende olduğu ifade edilmiştir. Bu ifade, Müslümanın başkalarına zarar vermeyeceğini, onların haklarını gözeteceğini göstermektedir. 31. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bir hadislerinde "Emaneti ehline veriniz." buyurmuştur. Bu hadisin vermek istediği mesaj nedir?

  A) Emanet, her zaman doğru kişiye verilmelidir.
  B) Emanet, hak sahibine teslim edilmelidir.
  C) Emanet, korunmalı ve gözetilmelidir.
  D) Emanet, layık olan kişiye verilmelidir.

 32. Cevap: D Açıklama:

  Hadiste, emanetin ehline verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bu ifade, emanetin hak sahibine teslim edilmesi gerektiği ve emanete layık olan kişinin, emaneti koruyacak ve gözetecek kişi olduğu anlamına gelmektedir. 33. Hz. Peygamber, İslam’ı tebliğ ederken, toplumun yeniliğe açık, idealist ve enerjik kesimini oluşturan gençlerden büyük ölçüde destek almıştır. Buna göre, Hz. Peygamber’in gençlere verdiği önem aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

  A) Gençlerin İslam’ı daha kolay kabul edeceği inancı
  B) Gençlerin daha güçlü ve dayanıklı olması
  C) Gençlerin daha az önyargılı olması
  D) Tümü

 34. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Peygamber, gençlerin İslam’ı daha kolay kabul edeceği inancıyla onlara önem vermiştir. Nitekim ilk Müslümanlardan çoğunun genç olduğu görülmektedir. 35. Hz. Peygamber, Veda Hutbesi’nde, “Üstünlük ancak takva iledir.” buyurmuştur. Bu ifadeye göre, Müslümanlar arasında üstünlük aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?

  A) Irkına göre          B) Soyuna göre         
  C) Zenginliğine göre    D) Takvasına göre      
                         

 36. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Peygamber, Veda Hutbesi’nde Müslümanlar arasında üstünlüğün ancak takva ile belirleneceğini belirtmiştir. Takva, Allah’ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınmak demektir. Dolayısıyla, takva sahibi olan kişi, diğer insanlardan üstündür.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 Detayları

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 03 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test


7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZİN EVRENSEL MESAJLARI
  1. Adaletin Gözetilmesi
  2. Bir Hadis Öğreniyorum
  3. Emanetin Gözetilmesi
  4. İnsanların Dokunulmazlıklarının Gözetilmesi
  5. Kul Hakkının Gözetilmesi

Ayrıca 7.sınıf peygamberimizin hayatı II. ünite test soruları 1; test türünde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

* Emanet kavramını açıklar. * Emanete riayet etmenin önemini kavrar. * Emanete riayet etmenin topluma ve bireye olan faydalarını açıklar.

7.2.1. Peygamberimizin adalet anlayışına dair örnekler vererek açıklar.

7.2.1. Peygamberimizin adalet anlayışına dair örnekler vererek açıklar.

7.2.1. Peygamberimizin adalet anlayışına dair örnekler vererek açıklar.

7.2.1. Peygamberimizin adalet anlayışına dair örnekler vererek açıklar.

7.2.7. Kul hakkının önemini kavrar.

7.2.7. Kul hakkının önemini kavrar.

7.2.7. Emanet kavramını açıklar.

7.2.7. Emanet kavramını açıklar.

7.2.7. Emanet kavramını açıklar.

Hz. Peygamber'in gençlere verdiği önemi kavrar.

* 7.2.4. Allah’ın isimlerinden biri “adalet sahibi” anlamında “El-Adl“dir. * 7.2.5. Adaletin önemini ve Peygamberimizin adalet anlayışına uygun davranışlarını kavrar.

* 7.2.5. Adaletin önemini ve Peygamberimizin adalet anlayışına uygun davranışlarını kavrar.

7.2.7. Kul hakkını korumanın önemini kavrar.

7.2.8. Emanet kavramını kavrar.

Hz. Peygamber’in gençlere verdiği önemi kavrar.

Müslümanlar arasında üstünlüğün takva ile belirleneceğini kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 197 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 1660 kere doğru, 862 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri