2022-2023 7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (TEST)

2022-2023 7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (TEST) CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilenlerden hangisi atomu oluşturan temel parçacıklardan biri değildir?

  A) Proton             B) Nötron
  C) Elektron          D) Molekül

 2. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Molekül'dür. Atomu oluşturan temel parçacıklar protonlar, nötronlar ve elektronlardır. Protonlar pozitif yüklü, nötronlar nötr yüklü ve elektronlar negatif yüklü parçacıklardır. Molekül ise birden fazla atomun kimyasal olarak bağlanmasıyla oluşan bir yapıdır ve tek başına bir temel parçacık değildir. 3. Geçmişten günümüze geliştirilen atom modelleri ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?

  A) İlk atom modelini geliştiren Dalton’a göre atom, içi dolu berk küreler şeklindedir.
  B) Rutherford, elektronların pozitif yüklü çekirdeğin etrafında dolanmakta olduğunu açıklamıştır.
  C) Thomson’a göre atom, dışı tamamen pozitif bir küre olup elektronlar küre içerisine gömülü hâldedir.
  D) Geçmişte geliştirilen modellerin hiçbiri günümüzde kullanılmamaktadır

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı olarak "D) Geçmişte geliştirilen modellerin hiçbiri günümüzde kullanılmamaktadır" seçeneği yanlıştır. Çünkü günümüzde atom modelleri hala kullanılmaktadır, ancak daha gelişmiş ve detaylı modeller geliştirilmiştir. Örneğin, Bohr modeli, kuantum mekaniği ve atom altı parçacıkların keşfiyle birlikte daha karmaşık modeller geliştirilmiştir. Doğru cevap D seçeneği değil, diğer seçenekler doğrudur. 5. Aşağıdakilerden hangisi bir element modelidir?
  fen bilimleri sorusu


 6. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevap anahtarı C seçeneği 7. karışımlar sorusu
  Karışımların sınıflandırılması ile ilgili verilen şemada numaralandırılmış boşluklara sırasıyla hangileri getirilmelidir?

  A) Çözelti          Kolonya
  B) Heterojen     Kumlu su
  C) Çözelti          Süt
  D) Heterojen     Gazoz

 8. Cevap: D Açıklama:

  Özür dilerim, yanlışlıkla size yanlış cevap verdim. Bu sorunun cevap anahtarı D) Heterojen - Gazoz şeklindedir. Şemada verilen numaralara göre, heterojen karışım numarası 4'te ve gazoz numarası 6'da yer almaktadır. Heterojen karışımlar, içerisinde farklı bileşenlerin gözle ayırt edilebilir şekilde bulunduğu karışımlardır. Gazoz ise karbondioksit gazı ve diğer bileşenlerden oluşan bir karışımdır. 9. Aşağıdakilerden hangisi bir bileşik modelidir?
  7.sınıf fen bilimleri sorusu


 10. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevap anahtarı A seçeneğidir 11. Aşağıda bazı bileşik formülleri verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?

  A) Karbondioksit         CO2
  B) Etil alkol                 C6 H12O6 
  C) Kükürtdioksit          SO2 
  D) Su                          H2 O

 12. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Etil alkol - C6H12O6 şeklindedir. Etil alkolün kimyasal formülü C2H5OH'dir, bu nedenle verilen seçenekteki formül yanlıştır. Diğer seçeneklerde ise karbondioksit (CO2), kükürtdioksit (SO2) ve su (H2O) için doğru formüller verilmiştir. 13. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülebilen maddelerden değildir?

  A) Metal kutu                    B) Meyve kabukları
  C) Kırılmış cam bardak     D) Bozuk cep telefonu

 14. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B seçeneği "Meyve kabukları"dır. Diğer seçenekler olan metal kutu, kırılmış cam bardak ve bozuk cep telefonu geri dönüştürülebilir maddelerdir. Metal kutular eritilerek yeni metal ürünlerinin yapımında kullanılabilir, kırılmış cam bardaklar cam geri dönüşümü için kullanılabilir ve bozuk cep telefonları elektronik atık olarak uygun geri dönüşüm süreçlerine tabi tutulabilir. Meyve kabukları ise doğal olarak çözünebilen ve kompost olarak kullanılabilen maddelerdir. 15. • Dünya’daki rezervinin yaklaşık % 72’si ülkemizde bulunur.
  • Isıya dayanıklı cam yapımında kullanılır.
  • Radyasyona karşı kullanılan iyi bir yalıtım malzemesidir.
  Verilen özellikler aşağıdaki elementlerden hangisine eşittir?

  A) Bor     B) Sodyum     C) Klor     D) Helyum

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Bor şeklindedir. Verilen özellikler bor elementine işaret etmektedir. Bor, dünya rezervinin büyük bir kısmının ülkemizde bulunduğu bir elementtir. Ayrıca ısıya dayanıklı cam yapımında kullanılır ve radyasyona karşı iyi bir yalıtım malzemesidir. 17. Enis, kuvvet uyguladığı el arabasını, ittiği yönde hareket ettiriyor. Enis’in hangi arkadaşlarının bu durumla ilgili yaptıkları açıklamalar doğrudur?
  Betül: Enis fiziksel anlamda iş yapmıştır.
  Beyza: Enis aynı kuvvetle cismi daha uzağa hareket ettirirse yaptığı iş artar.
  Serhat: Enis’in yaptığı iş, uyguladığı kuvvetle ters orantılıdır.

  A) Betül ve Beyza      B) Beyza ve Serhat
  C) Betül ve Serhat     D) Betül, Beyza ve Serhat

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Betül ve Beyza şeklindedir. Betül'ün açıklaması doğrudur çünkü Enis fiziksel anlamda bir iş yapmıştır. Beyza'nın açıklaması da doğrudur çünkü aynı kuvvetle cismi daha uzağa hareket ettirme durumunda yapılan iş artar. Serhat'ın açıklaması ise yanlıştır, çünkü Enis'in yaptığı iş uyguladığı kuvvetle doğru orantılıdır, yani uygulanan kuvvet arttıkça yapılan iş de artar. 19. Bir cismin ağırlığı üç farklı gök cisminde ölçülmüştür. Ölçüm sonuçları aşağıdaki gibidir.
  fen bilimleri sınavı
  Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) L gök cismi, K gök cisminden daha büyüktür.
  B) En büyük gök cismi M’dir.
  C) Bu cismin kütlesi, M gök cisminde en fazladır.
  D) K gök cisminin, cisme uyguladığı çekim kuvveti en azdır

 20. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Bu cismin kütlesi, M gök cisminde en fazladır şeklindedir. Verilen ölçüm sonuçlarına göre, cismin kütlesi L, K ve M gök cisimlerinde farklıdır. Dolayısıyla, cismin kütlesi en fazla olduğu için M gök cisminde en fazladır. 21. fenbilimleri 7.sınıf sorusu
  Aşağıdaki görselde salıncakta sallanan Zehra’nın çıkabileceği en fazla yükseklik ve yere en yakın durumdaki farklı konumları verilmiştir. Buna göre bu durumla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

  A) b noktasında potansiyel enerji en fazladır.
  B) c noktasında kinetik enerji en fazladır.
  C) a noktasında potansiyel enerji kinetik enerjiye eşittir.
  D) b noktasında kinetik enerji en fazladır.

 22. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir, yani "b noktasında kinetik enerji en fazladır." Çözüm açıklaması olarak, salıncakta en yüksek nokta olan b noktasında, salınım hareketinin hızı maksimumdur, dolayısıyla kinetik enerji de en fazladır. A noktasında ise salıncak en aşağıda olduğu için potansiyel enerji minimumdur. 23. Aşağıda verilen eşleştirilmiş kavramlardan hangisi arasında bir ilişki yoktur?

  A) Ağırlık-yer çekimi             B) Dinamometre-kuvvet
  C) Kütle çekimi-su direnci    D) Kütle- kilogram

 24. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Kütle çekimi-su direnci arasında bir ilişki yoktur. Diğer seçeneklerdeki kavramlar arasında bir ilişki bulunmaktadır. Ağırlık ve yer çekimi birbirini etkileyen kavramlardır, dinamometre kuvvetin ölçülmesi için kullanılan bir araçtır, kütle bir cismin kütlesini ifade ederken kilogram ise kütle biriminin adıdır. Ancak, kütle çekimi ve su direnci arasında bir ilişki bulunmamaktadır. 25. Ağırlık ile ilgili verilen açıklamalardan hangileri doğrudur?
  I. Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetidir.
  II. Birimi kilogramdır.
  III. Dinamometre ile ölçülür

  A) I ve II                 B) I ve III
  C) II ve III               D) I, II ve III

 26. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) II ve III'dür. İkinci açıklama doğrudur, çünkü ağırlığın birimi kilogramdır. Üçüncü açıklama da doğrudur, çünkü ağırlık dinamometre kullanılarak ölçülebilir. Ancak, birinci açıklama yanlıştır. Ağırlık, kütleye etki eden yer çekimi kuvveti değildir. Tam tersine, ağırlık, bir cismin kütlesi ile yer çekimi ivmesinin çarpımı olarak tanımlanır. 27. • Atomdaki pozitif yüklere “proton” adını vermiştir.
  • Çekirdeği ve çekirdeğin birçok özelliğini keşfetmiştir.
  • Atomdaki proton sayısının elektron sayısına eşit olduğunu belirtmiştir.
  Atom ile ilgili yaptığı çalışmalarından bazıları verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) John Dalton         B) Ernest Rutherford
  C) Democritus          D) Joseph John Thomson

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir, yani "Ernest Rutherford" bilim insanıdır. Çözüm açıklaması olarak, verilen bilgiler Rutherford'un atom ile ilgili yaptığı çalışmalarıyla uyumludur. Rutherford, atomun yapısını ve çekirdeği keşfetmiş, protonların varlığını ortaya koymuş ve proton sayısının elektron sayısıyla eşit olduğunu belirtmiştir. 29. fen bilimleri sorusu
  Şekilde bazı atom ve molekül modelleri verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Toplam altı tane molekül vardır.
  B) Aynı cins atomlardan oluşan iki tane molekül vardır.
  C) Farklı cins atomlardan oluşan üç tane molekül vardır.
  D) Beş tane element atomu vardır.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Toplam altı tane molekül vardır'dır. Şekilde toplamda beş molekül bulunmaktadır, bu nedenle altı tane molekül olduğunu belirten ifade yanlıştır. Soru, öğrencilerin molekül kavramını anlamalarını ve modeller arasındaki farklılıkları gözlemlemelerini amaçlamaktadır. 31. Mitoz bölünmeyi araştıran bir öğrenci aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamaz?

  A) Mitozun büyüme ve gelişmeyi sağladığına
  B) Kromozom sayısının yarıya indiğine
  C) Mitozun vücut hücrelerinde görüldüğüne
  D) Bir hücreden iki yavru hücre oluştuğuna

 32. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir, yani "Kromozom sayısının yarıya indiğine" ulaşamaz. Çünkü mitoz bölünme, bir hücrenin iki eşit yavru hücreye bölündüğü bir hücre bölünme sürecidir ve kromozom sayısı değişmez. Diğer seçeneklerde ise mitozun büyüme ve gelişmeyi sağladığı, vücut hücrelerinde görüldüğü ve bir hücreden iki yavru hücre oluştuğu bilgilerine ulaşılabilir. 33. Aşağıdaki görselde verilen hücreler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
  fen sorusu 7.sınıflar

  A) İki hücrede de hücre duvarı bulunur.
  B) 1. hücre kendi besinini üretebilir.
  C) 1. hücrede sentrozom bulunur.
  D) 2. hücrede kloroplast bulunmaz.

 34. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir, yani "2. hücrede kloroplast bulunmaz." Doğru olan seçenek budur çünkü görseldeki 2. hücre, kloroplastları içermeyen bir hücre olarak tasvir edilmiştir. Diğer seçeneklerde ise hücre duvarının her iki hücrede de bulunduğu ve 1. hücrenin kendi besinini üretebildiği bilgilerine ulaşılabilir. 35. Aşağıdakilerden hangisi mayoz sonucunda meydana gelen değişimlerden değildir?

  A) Kromozom sayısını yarıya indirmek
  B) Canlılar arasında çeşitliliği sağlamak
  C) Yumurta ve sperm oluşturmak
  D) Hücreyi onarmak

 36. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Hücreyi onarmak'tır. Mayoz, eşeysel üreme hücrelerinin oluşumunu sağlayan bir hücre bölünme şeklidir. Mayoz sırasında kromozom sayısı yarıya indirilir, canlılar arasında genetik çeşitlilik sağlanır ve yumurta ve sperm hücreleri oluşturulur. Ancak, mayozun ana amacı hücreyi onarmak değildir. Mayoz, üreme hücrelerinin oluşumu ve genetik çeşitliliği sağlama işlevi üzerinde odaklanır. 37. Aşağıdaki yapıların basitten karmaşığa doğru sıralanışı hangisidir?

  A) Hücre - doku - organ - sistem - organizma
  B) Hücre - doku - sistem - organ - organizma
  C) Doku - organizma - hücre - sistem - organ
  D) Doku - organ - hücre - organizma – sistem

 38. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Hücre - doku - organ - sistem - organizma'dır. Canlı organizmaların yapısal düzeyleri, basitten karmaşığa doğru sıralanır. Hücreler, dokuları oluşturur; dokular bir araya gelerek organları oluşturur; organlar bir araya gelerek sistemleri oluşturur; ve tüm sistemlerin birleşmesiyle bir organizma meydana gelir. Bu sıralama, organizmanın en temel biriminden en karmaşık düzeye doğru ilerlediğini gösterir. 39. fen bilimleri soruları
  Yukarıda verilen mayoz bölünmeye ait şema incelendiğinde hangi sonuca ulaşılamaz?

  A) Dört yeni hücre oluşmuştur.
  B) Kromozom sayısı yarıya inmiştir.
  C) Oluşan yavru hücreler yeniden mayoz geçirebilir.
  D) Yavru hücrelerin kalıtsal yapısı ana hücreden farklıdır

 40. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C'dir, yani "Oluşan yavru hücreler yeniden mayoz geçirebilir." Şemada gösterilen mayoz bölünme sürecinde, 4 adet yavru hücre oluşur ve kromozom sayısı yarıya iner. Ayrıca, yavru hücrelerin kalıtsal yapısı ana hücreden farklıdır. Ancak, şemadan doğrudan mayoz bölünme sonrası yavru hücrelerin tekrar mayoz geçip geçemeyeceği hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. 41. I. Şekilleri küreseldir.
  II. Belirli bir ömürleri vardır.
  III. Gökyüzündeki konumları değişir.
  IV. Aralarındaki uzaklık, ışık yılı ile ifade edilir.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangileri, yıldızlar ve gezegenler için ortak özelliktir?

  A) I ve II     B) I ve IV    C) II ve III     D) III ve IV

 42. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) I ve II'dir. Yıldızlar ve gezegenlerin ortak özellikleri, şekillerinin küresel olması (I) ve belirli bir ömürleri olması (II) şeklindedir. Diğer ifadeler ise yıldızlar ve gezegenler arasında farklılık gösterir. 43. Güneş Sistemi ile ilgili,
  I. Samanyolu Galaksi ’si içinde yer alır.
  II. İçinde büyüklük ve özellikleri farklı sekiz gezegen bulunur.
  III. Yıldızı Güneş’tir.
  İfadelerinden hangileri doğrudur?

  A)Yalnız I     B) I ve III    C) II ve III     D) I, II ve III

 44. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D'dir, yani "I, II ve III" ifadeleri doğrudur. I doğrudur çünkü Güneş Sistemi, Samanyolu Galaksisi içinde yer alır. II doğrudur çünkü Güneş Sistemi'nde sekiz gezegen bulunur. III doğrudur çünkü Güneş Sistemi'nin yıldızı Güneş'tir. 45. Aşağıdaki olaylardan hangisi günlük yaşamda, kinetik enerjinin sürtünme kuvveti etkisi ile ısı enerjisine dönüştüğüne örnek olarak verilmez?

  A) Yanan bir lambanın dışının sıcak olması
   B) Uzun yoldan gelmiş arabanın tekerleğinin sıcak olması
  C) Ellerimizi birbirine sürttüğümüzde elimizin ısınması
  D) Silgi ile defteri sildiğimizde silginin ısınması

 46. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) Yanan bir lambanın dışının sıcak olması'dır. Çünkü yanma süreci kinetik enerjinin sürtünme kuvveti etkisiyle ısı enerjisine dönüşen bir örnektir. Yanan bir lambanın dışının sıcak olması da kinetik enerjinin sürtünme kuvveti ile ısı enerjisine dönüşmesinin bir göstergesidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Detayları

2022-2023 7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (TEST) 7 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Şubat 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • AYNALARDA YANSIMA VE IŞIĞIN SOĞURULMASI
  1. Aynalar
  2. Işığın Soğrulması
 • İNSAN VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ
  1. Biyo-çeşitlilik
  2. Ekosistemler

Ayrıca 2022-2023 7.sınıf fen bilimleri 2.dönem 1.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır

Atom yapısını ve temel parçacıkları anlama yeteneklerini ölçmeyi hedeflemektedir.

Kazanım olarak, öğrenciler atom modellerinin tarihçesini ve farklı bilim insanlarının katkılarını öğrenerek atomun yapısı ve özellikleri hakkında daha geniş bir perspektif kazanırlar.

Moleküler yapıları anlamaları ve basit moleküllerin modellerini tanımalarıdır.

Karışımların sınıflandırılması ve özelliklerini anlama becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

İyonik bileşiklerin yapısını anlamaları ve basit bileşik modellerini tanımalarıdır.

Bileşiklerin formüllerini ve kimyasal bileşiklerin doğru bir şekilde temsil edilmesi konusundaki bilgi ve anlayışlarını ölçmeyi amaçlamaktadır.

Geri dönüştürülebilir maddelerin belirlenmesi ve doğru geri dönüşüm uygulamalarının önemini anlama becerilerini ölçmeyi hedeflemektedir.

Elementlerin özelliklerini ve elementlerin farklı endüstriyel kullanımlarını anlama yeteneklerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Fizikte iş ve kuvvet arasındaki ilişkiyi anlamalarını ve doğru açıklamalar yapabilmelerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Kütle ve ağırlık kavramlarını anlamalarını, ölçüm sonuçlarını değerlendirebilmelerini ve doğru sonuçlara ulaşabilmelerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Potansiyel ve kinetik enerji arasındaki ilişkiyi anlama becerisini ölçmeyi hedeflemektedir.

Kavramları doğru şekilde eşleştirme ve ilişkilendirme yeteneklerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Ağırlık kavramını doğru bir şekilde anlamalarını ve farklı açıklamalar arasındaki farkı belirlemelerini amaçlamaktadır.

Önemli atom modelleri ve atomun yapısıyla ilgili bilgileri hatırlama ve tanıma becerisini ölçmeyi hedeflemektedir.

Atom ve molekül yapılarını tanımaları, moleküllerin farklı atomlardan oluşabileceğini ve modellemeyi kullanarak bu farklılıkları görselleştirebilmelerini hedeflemektedir.

Mitoz bölünmenin temel özelliklerini anlama ve mitozun vücut hücrelerinde gerçekleştiği bilgisini fark etme becerisini ölçmeyi hedeflemektedir.

Hücrelerin yapıları ve özellikleriyle ilgili bilgi anlama ve görsel verilere dayalı çıkarım yapabilme becerisini ölçmeyi hedeflemektedir.

Mayozun işlevlerini ve sonuçlarını anlamaları ve üreme sürecinin genetik çeşitlilik üzerindeki önemini kavramaları hedeflenir.

Organizmaların yapısal düzeylerini ve bu düzeyler arasındaki ilişkiyi anlamaları ve canlı organizmaların karmaşıklığı hakkında farkındalık kazanmaları hedeflenir.

Mayoz bölünme sürecini anlama ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olma becerisini ölçmeyi hedeflemektedir.

Yıldızlar ve gezegenlerin temel özelliklerini ve gözlemleyebilecekleri ortak özelliklerini anlamaları hedeflenir.

Güneş Sistemi'nin temel özelliklerini ve konumunu anlama becerisini ölçmeyi hedeflemektedir.

kinetik enerjinin sürtünme kuvveti etkisiyle nasıl ısı enerjisine dönüştüğünü anlamaları hedeflenir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 34 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 248 kere doğru, 113 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri