İngilizce Ortaokul 8.Sınıf 1.Dönem 1.Sınav Yeni Müfredata Uygun

İngilizce Ortaokul 8.Sınıf 1.Dönem 1.Sınav Yeni Müfredata Uygun sınavı 8.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 30 sorudan oluşmaktadır. İngilizce Ortaokul 8.Sınıf 1.Dönem 1.Sınav Yeni Müfredata Uygun CEVAPLARI

 1. Mert: Do you have any plans this Sunday?
  Kerem: Nothing special………………………….Why?
  Mert: We’re having friends over.Do you join us?
  Kerem: That would be great.

  A) I have to study lessons.
  B) I’m going to visit my grandparents.
  C) I don’t have any plans.
  D) Comedies are my favourite.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Konuşmanın akışına bakıldığında, Mert Kerem'e "Bu Pazar herhangi bir planın var mı?" diye soruyor ve Kerem'in cevabı olarak "Nothing special" yani "Özel bir şey yok" diyor. Ardından Mert, arkadaşlarıyla buluşacaklarını söylüyor ve Kerem'i davet ediyor. Kerem de "That would be great" yani "Bu harika olur" diye cevap veriyor. Bu bağlamda, Kerem'in cevabı "I don't have any plans" yani "Herhangi bir planım yok" şeklinde olacaktır. 3. Aşağıdakilerden hangisi ‘’friendship is one mind in two bodies.’’ cümlesini desteklemez?

  A) You are like your brothers and sisters.
  B) They always back you up..
  C) You can’t always count on them
  D) You have something in common.

 4. Cevap: C Açıklama:

  "friendship is one mind in two bodies" cümlesi arkadaşlığın derin bir bağlılık ve anlayışla bağlı olduğunu ifade ederken, diğer şıklar arkadaşlığın önemini vurgulayan ve bu bağlılığı destekleyen ifadelerdir. Ancak C şıkkında yer alan "You can't always count on them" ifadesi, arkadaşların her zaman güvenilir olamayabileceği düşüncesini ifade ederek "friendship is one mind in two bodies" cümlesini desteklemez. 5. Hi, Amanda
  I hope all is well in your world!
  I am going to have a party at Glen’s on Tuesday, 23rd November. Would you like to join us? I am sure you are goingto have great fun with us. I guess you know my address: it is 155, Carmen Ave,
  Birmingham. It's not very difficult to find.Take the number 41 bus and get off at Forest Road.
  Cheers
  Who is the sender ?

  A) Amanda                B) Carmen Ave
  C) Sally                     D) Forest Road

 6. Cevap: C Açıklama:

  Mektup başlığındaki "Hi, Amanda" ifadesinden Amanda'ya hitap edildiği anlaşılıyor. Ancak mektubun sonunda "Cheers" ifadesi ve imzasız bir şekilde bitmesi, mektubu yazan kişinin "Sally" olduğunu göstermektedir. 7. Şule is my true friend. We share similar likes and dislikes. We always___each other.

  A) tell lies                    B) get on well
  C) go for a walk          D) come over

 8. Cevap: B Açıklama:

  "get on well" ifadesi iyi anlaşma ve uyumlu ilişkiyi ifade ederken, diğer şıklar bu anlamı taşımamaktadır. "Tell lies" ifadesi yalan söylemek, "go for a walk" ifadesi yürüyüşe çıkmak, ve "come over" ifadesi ise ziyaret etmek anlamına gelir. 9. Rihanna is my favourite singer because she has ___voice

  A) an unbearable          B) a terrible
  C) a bad                          D) an impressive

 10. Cevap: D Açıklama:

  Cümlenin bağlamı ve anlamı göz önüne alındığında, boşluğa "impressive" kelimesi gelmelidir. Çünkü cümlenin devamında Rihanna'nın sesinin olumlu bir şekilde nitelendirildiği anlaşılmaktadır. 11. “I like riding my bike in my free time.” Verilen cümleye anlamca en yakın cümle hangisidir?

  A) I dislike cycling. It’s not my favourite free time activity.
  B) I’m into cycling so I go cycling in my free time.
  C) I have a bicycle but I don’t spend my time with cycling.
  D) Cycling makes your leg stronger. It’s a good exercise.

 12. Cevap: B Açıklama:

  B şıkkındaki "I’m into cycling" ifadesi, "I like riding my bike" ifadesinin eşanlamlısıdır ve "go cycling in my free time" ifadesi de "in my free time" kısmını tekrarlayarak anlamı pekiştirmektedir. Diğer şıklar ise cümlenin anlamını yeterince yansıtmamaktadır. 13. I love watching______. They are my favourite movies.

  A) soccer               B) sci – fi films
  C) cookies             D) tournament

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cümlenin bağlamı ve anlamı göz önüne alındığında, boşluğa "sci – fi films" ifadesi gelmelidir. Cümlenin devamında sevilen filmlerin bilim kurgu türünden olduğu belirtilmektedir. 15. Tina : Why don’t we have lunch together?
  Mark : ........... I’m very hungry. Let’s go to a café.

  A) No, thanks                    B) Don’t worry!
  C) I’d love to but I can’t     D) Great idea!

 16. Cevap: D Açıklama:

  D şıkkındaki "Great idea!" ifadesi, Mark'ın teklifi olumlu bir şekilde karşıladığını ve öneriyi kabul ettiğini ifade eder. Diğer şıklar ise teklife olumlu bir cevap vermemektedir. 17. Yasemin is my true friend in the class. She ____ .

  A) always tells me a lie    B) is like a science teacher
  C) always backs me up    D) never supports me

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cümlenin bağlamı ve anlamı göz önüne alındığında, boşluğa "always backs me up" ifadesi gelmelidir. Cümledeki "Yasemin is my true friend in the class." ifadesi, Yasemin'in arkadaşıyla her zaman destek olduğunu vurguluyor. 19. Sandy : What can we say for someone that we don’t know?
  Jane: It means …………..

  A) buddy.               B) stranger.
  C) true friend.        D) friendship.

 20. Cevap: B Açıklama:

  "stranger" kelimesi, dilimizde "tanımadığımız biri" veya "yabancı" anlamına gelir. Jane, Sandy'nin sorusunu doğru bir şekilde cevaplamış ve doğru kelimeyi kullanarak bilgisini göstermiştir. Diğer şıklar yanlış anlamları taşımaktadır. 21. COUNT ON =?

  A) Share the same interests
  B) Get on well
  C) Back up
  D) Depend on

 22. Cevap: D Açıklama:

  "Count on" ifadesi İngilizcede "güvenmek" veya "bağlı olmak" anlamına gelir. Bu bağlamda en uygun anlam "Depend on" ifadesine karşılık gelir. 23. A: What about eating out tonight?
  B: ………………… Can you pick me up?
  A: Of course

  A) That sounds great        B) That’s a bad idea
  C) I’m afraid ,I can’t           D) No, thanks

 24. Cevap: A Açıklama:

  A, "What about eating out tonight?" şeklinde bir öneride bulunmuş ve B ise cevap olarak "That sounds great" (Harika görünüyor) şeklinde olumlu bir yanıt vermiştir. Sonra B, "Can you pick me up?" (Beni alabilir misin?) sorusunu sormuştur ve A da "Of course" (Tabii ki) şeklinde kabul eden bir yanıt vermiştir. letişim bağlamında, dil bilgisine uygun olarak önerilere olumlu ve olumsuz yanıtlar verebilme becerisi ve yardım isteklerini kabul edebilme becerisi 25. I ‘d like to try snowtubing.I think it is……………………………..

  A) terrible    B) loud    C) casual    D) exciting

 26. Cevap: D Açıklama:

  "I'd like to try snowtubing." cümlesindeki olumlu niyet ve isteğe göre, "exciting" (heyecan verici) kelimesi uygun bir seçenek olacaktır. Snowtubing, karda şişme lastikle kayma etkinliğidir ve genellikle eğlenceli ve heyecan verici bir aktivitedir. Bu nedenle, "exciting" kelimesi bu cümlede doğru anlamı taşır. Bu tür aktivitelerin heyecan verici olduğunu ifade etmek için "exciting" kelimesi kullanılabilir. 27. I ‘d like to try snow tubing.I think is……….

  A) terrible    B) loud    C) casual    D) exciting

 28. Cevap: D Açıklama:

  "I ‘d like to try snow tubing." cümlenin anlamı "Kar tüplerini denemek istiyorum." anlamına gelir. Bu bağlamda en uygun sıfat "exciting" (heyecan verici) olacaktır, çünkü snow tubing yapmak heyecan verici bir deneyim olabilir. 29. I like fashion.I buy………………clothes.

  A) terrible    B) trendy    C) old-fashion    D) boring

 30. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Cümlenin başında "I like fashion" yani "Modayı seviyorum" ifadesi bulunmaktadır. Bu ifadeye göre, kişi modayı sevdiği için kıyafetlerini takip eden, modaya uygun ve trend olan kıyafetleri tercih edecektir. Bu nedenle, "trendy" kelimesi cümleye en uygun seçenektir ve doğru anlamı taşır. "Trendy" kelimesi, modaya uygun ve güncel anlamına gelir. 31. Elif …………….goes to the cinema ,but she loves going to the theatre.

  A) now    B) never    C) always    D) twice a month

 32. Cevap: B Açıklama:

  Cümlenin anlamı "Elif genellikle sinemaya gitmez, ancak tiyatroya gitmeyi sever." Bu durumda, "never" (hiçbir zaman) ifadesi cümlenin anlamına en uygun olanıdır. 33. Boşluğa gelebilecek uygun ifadeyi işaretleyin:
  A:………….going to shopping mall?
  B: OK.It is a bad idea.It’s raining.

  A) Let’s                  B) Why don’t we
  C) Shall we            D) How about

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Cümlenin başında "A" kişisi alışveriş merkezine gitmek konusunda bir teklifte bulunuyor. Bu durumda, "Why don't we" ifadesi, arkadaşıyla birlikte bir teklifte bulunmak için kullanılan uygun ifadedir. Bu ifade, bir plan yapmak veya birlikte bir şey yapma önerisinde bulunmak için kullanılır. 35. Don’t ____ your secret with anybody except the people you _____.

  A) count on / share        B) share / count on
  C) share / ask                  D) ask / count on

 36. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) share / count on. Cümlenin anlamı "Sırrınızı sadece güvendiğiniz insanlarla paylaşın" şeklindedir. Bu nedenle boşluklara "share" (paylaşmak) ve "count on" (güvenmek) ifadeleri gelmelidir. 37. I prefer _____ at home this weekend because I am really tired.

  A) going    B) coming    C) being    D) having

 38. Cevap: A Açıklama:

  : Boşluğa "going" ifadesi gelmelidir. Cümlede "I" kişisi hafta sonu evde olmayı tercih ediyor çünkü gerçekten yorgun. "Going" ifadesi, "bir yerden diğerine gitmek" anlamına gelir ve bu cümlede "evden dışarı çıkmayı tercih etmek" anlamını taşır. 39. Which word is different?

  A) perfect   B) impressive   C) trendy   D) ridiculous

 40. Cevap: C Açıklama:

  Diğer kelimeler olumlu veya olumsuz anlam taşırken, "trendy" (modaya uygun) nötr bir anlam taşımaktadır. 41. I don’t like _____ with rude people.

  A) meeting  B) to meeting  C) meet  D) for meeting

 42. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkıdır. Boşluğa "meeting" ifadesi gelmelidir. Cümlede "I" kişisi, kaba insanlarla bir araya gelmekten hoşlanmıyor. "Meeting" kelimesi, "toplantıya katılmak" veya "bir araya gelmek" anlamına gelir ve bu cümlede "kaba insanlarla toplantıya katılmak" anlamını taşır. 43. Kenan İmirzalıoğlu is a very good actor. I like him …………… he is very successful. He has short ……. black hair. He is tall …….. his brother is short.

  A) but , and, because
  B) because, and, because.
  C) because, and, but
  D) and,but, because

 44. Cevap: C Açıklama:

  İlk boşluğa "because" (çünkü) gelmelidir çünkü Kenan İmirzalıoğlu'nun çok iyi bir aktör olduğu ifade ediliyor ve bu cümle sebebi belirtiyor. İkinci boşluğa "and" (ve) gelmelidir çünkü bu cümledeki ifadeler ayrı birer özellik olarak sunuluyor. Üçüncü boşluğa ise "but" (ama) gelmelidir çünkü "he is tall" (uzun boylu) ifadesi "his brother is short" (kardeşi kısa boylu) ifadesiyle zıtlık oluşturuyor. 45. How about a _____ party at my house this Saturday night? We can wear relaxing clothes and chat each other.

  A) slumber    B) trendy    C) fashion    D) secret

 46. Cevap: D Açıklama:

  Cümlede "secret party" ifadesi kullanılarak evde gizli bir parti düzenleme teklifi sunuluyor. Bu ifade, sürpriz veya gizli bir etkinliği ifade etmek için kullanılır. 47. A: Are you busy tomorrow evening?
  B: No, _______.

  A) not at all.                    B) I am sorry.
  C) you’re welcome.         D) I’d love to.

 48. Cevap: A Açıklama:

  A kişisi "Are you busy tomorrow evening?" (Yarın akşam meşgul müsün?) sorusunu soruyor ve B kişisi olumsuz cevap veriyor. "No" (Hayır) ifadesi ile başlayan cümlenin devamında bir eksiklik olduğu görülüyor. B kişisinin meşgul olmadığını belirtmek için "not at all" ifadesini kullanmalıdır. 49. ____ your brother ____ a cat?

  A) Do / have                B) Does / has
  C) Do / has                  D) Does / have

 50. Cevap: D Açıklama:

  Bu cümlede "your brother" (kardeşin) üçüncü tekil şahıs olduğu için "Does" yardımcı fiili kullanılmalıdır. Ayrıca, "have" fiili "your brother" ile eşleştirilerek cümlenin tamamlanması gerekir. 51. She prefers ______.

  A) dancing to singing        B) dance to sing
  C) to dance than sing        D) dancing to sing

 52. Cevap: A Açıklama:

  Cümlenin yapısına ve anlamına bakıldığında, kişinin tercihinin "dancing" (dans etmek) ile "singing" (şarkı söylemek) arasında olduğu anlaşılıyor. Doğru ifade, "dancing to singing" olarak verilmiştir, çünkü "to" bağlacı ile bir eylemin diğerine tercih edildiği belirtilmiştir. 53. Alex: _____________________ ?
  Dave : Yes ,please.

  A) What would you like to drink?
  B) What do you think about it?
  C) Would you like to watch a romance or sci-fi movie?
  D) Would you like a cup of coffee?

 54. Cevap: D Açıklama:

  Alex, Dave'e bir fincan kahve ister mi diye sormaktadır. Bu nedenle uygun soru yapısı "Would you like a cup of coffee?" olmalıdır. Şıklar arasında sadece D şıkkı bu yapıya uymaktadır. 55. I invited him to the party , but he ________ .He is going out of the city.

  A) accepted    B) joined    C) refused    D) shared

 56. Cevap: C Açıklama:

  Cümlenin bağlamına göre, kişi partiye davet edilmesine rağmen katılmayı reddetmiştir. Bu nedenle, doğru cevap "refused" (reddetti) kelimesidir. 57. There is a birthday party at the weekend.I think we will have lots of ________ .

  A) accept    B) shopping    C) excuse    D) fun

 58. Cevap: D Açıklama:

  Cümlenin bağlamına göre, hafta sonu bir doğum günü partisi olacağı ve bu partide eğlenceli vakit geçirileceği anlatılıyor. Bu nedenle, doğru cevap "fun" (eğlence) kelimesidir. 59. A: Would you like to come to my party?
  B: I’m really _________ , I can’t.I have a lot of homework.

  A) funny    B) happy    C) cheerful    D) sorry

 60. Cevap: D Açıklama:

  A şahsı B'ye partiye katılıp katılmak isteyip istemediğini soruyor. B ise "I’m really sorry, I can’t. I have a lot of homework." diyerek üzgün olduğunu ve partiye katılamayacağını ifade ediyor.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   Aleyna
23 Ocak 2024

çok güzel bence


İngilizce Ortaokul 8.Sınıf 1.Dönem 1.Sınav Yeni Müfredata Uygun Detayları

İngilizce Ortaokul 8.Sınıf 1.Dönem 1.Sınav Yeni Müfredata Uygun 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 30 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Ekim 2021 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için İngilizce Ortaokul 8.Sınıf 1.Dönem 1.Sınav Yeni Müfredata Uygun Testini Çöz tıklayın. İngilizce Ortaokul 8.Sınıf 1.Dönem 1.Sınav Yeni Müfredata Uygun yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

İngilizce Ortaokul 8.Sınıf 1.Dönem 1.Sınav Yeni Müfredata Uygun sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


İngilizce Ortaokul 8.Sınıf 1.Dönem 1.Sınav Yeni Müfredata Uygun Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • FRIENDSHIP
  1. Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.
  2. Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons.
  3. Students will be able to understand short and simple texts about friendship. Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails.
  4. Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.
  5. Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.
 • TEEN LIFE
  1. Students will be able to express what they prefer, like and dislike. Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way.
  2. Students will be able to talk about regular activities of teenagers.
  3. Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers.
  4. Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers.
  5. Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers.

Ayrıca Ortaokul 8.sınıf İngilizce dersi için yeni müfredata uygun cevap anahtarlı ve test formatında 1.dönem 1.sınav soruları

İletişim kurma becerisi, diyalogları anlama ve bağlamı çözme yeteneği.

Metinler arasındaki bağlantıları değerlendirme ve metinlerdeki düşüncelerin uyumlu veya uyumsuz olma durumunu anlama.

İletişim becerisi, metinlerden bilgi çıkarma ve bağlamı anlama yeteneği.

Metindeki ifadelerin anlamını çıkararak metin içerisindeki bağlamı anlama ve doğru yargıya varma.

İngilizce dilbilgisi ve kelime anlamını çıkarabilme yeteneği.

Bir metindeki ifadenin anlamını çıkararak, anlamca en yakın ifadeyi seçme becerisi.

İngilizce kelime anlamını çıkarabilme yeteneği ve cümle bağlamını anlama.

İletişim bağlamında, bir konuşmada verilen teklif ve cevapları anlayarak doğru şekilde yorumlama ve uygun şekilde tepki gösterme becerisi.

İngilizce cümle içindeki ifadelerin anlamını çıkarma ve cümle bağlamını anlama.

İletişim bağlamında, dil bilgisine uygun olarak sorulara ve ifadelere uygun cevaplar verme becerisi.

İngilizce kelime ve ifadelerin anlamlarını doğru şekilde eşleştirme.

İngilizce dil bilgisi ve kelime dağarcığı ile ilgili beceri.

İngilizce cümleleri anlayarak uygun kelime veya ifadeleri seçme yeteneği.

İngilizce dil bilgisi ve kelime dağarcığı ile ilgili beceri.

Boşluk doldurma sorularında anlam bütünlüğünü sağlayacak en uygun kelime veya ifadeyi seçme yeteneği.

İngilizce dil bilgisi ve konuşma ifadeleriyle ilgili beceri.

Anlam bütünlüğünü sağlayacak uygun kelime veya ifadeleri seçme yeteneği.

İngilizce dil bilgisi ve ifadelerle ilgili tercih bildirme becerisi.

Kelimeler arasındaki anlam farkını tanıma ve farklılık tespiti yapabilme yeteneği.

İngilizce dil bilgisi ve ifadelerle ilgili tercih bildirme becerisi.

İngilizce dil bilgisi ve bağlaçları kullanma becerisi.

İngilizce kelimeleri ve ifadeleri farklı bağlamlarda anlayabilme ve kullanabilme yeteneği.

İngilizce dil bilgisinde eksiklikleri tamamlama becerisi ve olumlu/olumsuz ifadelerin uygun kullanımı.

İngilizce dil bilgisinde doğru yardımcı fiil ve ana fiilin uygun kullanımı.

İngilizce ifadeleri anlama ve tercihleri ifade edebilme yeteneği.

İngilizce dil bilgisinde uygun soru yapısını kullanma becerisi.

İngilizce cümleleri anlama ve bağlama uygun ifadeleri seçme yeteneği.

İngilizce cümleleri anlama ve bağlama uygun ifadeleri seçme yeteneği.

İngilizce'de özür dileme ifadesini kullanma becerisi.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

İngilizce Ortaokul 8.Sınıf 1.Dönem 1.Sınav Yeni Müfredata Uygun sınavı 8.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

İngilizce Ortaokul 8.Sınıf 1.Dönem 1.Sınav Yeni Müfredata Uygun Testi İstatistikleri

Bu sınav 10 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 171 kere doğru, 95 kere yanlış cevap verilmiş.

İngilizce Ortaokul 8.Sınıf 1.Dönem 1.Sınav Yeni Müfredata Uygun Sınavını hangi formatta indirebilirim?

İngilizce Ortaokul 8.Sınıf 1.Dönem 1.Sınav Yeni Müfredata Uygun sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız İngilizce Ortaokul 8.Sınıf 1.Dönem 1.Sınav Yeni Müfredata Uygun sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

İngilizce Ortaokul 8.Sınıf 1.Dönem 1.Sınav Yeni Müfredata Uygun sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf İngilizce dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.