Uluköy Yatılı Bölge Ortaokulu Çevre Eğitimi Dersi 2. Dönem 2. Sınavı

Uluköy Yatılı Bölge Ortaokulu Çevre Eğitimi Dersi 2. Dönem 2. Sınavı sınavı 8.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Uluköy Yatılı Bölge Ortaokulu Çevre Eğitimi Dersi 2. Dönem 2. Sınavı CEVAPLARI

 1. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biyokütle enerji ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) Her türlü organik atıklardan elde edilir.
  B) Odun, tezek, kömür gibi maddelerin yakılmasıyla elde edilebilir.
  C) Tarımsal, hayvansal ve bitkisel atıklardan elde edilir.
  D) Doğrudan yakarak ya da sıvı ve gaz halinde kullanılabilir.

 2. Cevap: B

 3. Dalga enerjisinin kullanımı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) Dalga yüzeyinden ve ya yüzey altındaki basınçtan elde edilir.
  B) Dalgalar deniz ve ya okyanusların yüzeyinden esen rüzgarlar tarafından üretilir.
  C) Dalga enerjisi teknolojileri sadece deniz ve ya okyanus kıyılarına konulur.
  D) Suyun 40 metreden fazla derinine yerleştirilir.

 4. Cevap: C

 5. Fosil yakıtlarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) Oluşmaları oldukça uzun bir süre alır.
  B) Tüketimleri çok hızlıdır.
  C) Yenilenebilir enerji kaynaklarındandır.
  D) Kullanımları sonucu çevre kirliliği olur.

 6. Cevap: C

 7. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
  * küresel
  * Hızlı nüfus artışı
  * dünyayı
  * çevre
  * insan
  * sera
  * ormanlık
  * atık

  a. İlk başta kirlenme olarak bilinen çevre sorunları zamanla .......................... bir sorun haline gelmiştir.
  b. Etrafımızı saran tüm nesnelere .................... denir.
  c. Çevre sorunlarının temelini ....................... - çevre arasındaki olumsuz etkileşim oluşturur.
  d. Bulunduğu çevreyi koruyan bir insan ..................... korumuş olur.
  e. Kullanılan bir malzemenin bir süre sonra kullanılamayacak duruma gelmesine ............... denir.
  f. ............................... şehirler genişlemekte, doğal yaşam alanları azalmakta, ormanlık alanlar tahrip edilmektedir.
  g. En büyük oksijen kaynağımız ......................... alanlardır.
  h. Atmosferde bulunan karbondioksit gazı bir ................. gazıdır.

 8. Cevap:

  a. küresel -- b. çevre -- c. insan -- d. dünyayı -- e. atık -- f. Hızlı nüfus artışı -- g. ormanlık -- h.sera 9. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.

  (...) Hava, su ve besin insan hayatı için zorunlu temel ihtiyaçtır.
  (...) Tahrip edilmemiş ve kirlenmemiş doğal kaynaklarımızı temiz hava ve temiz su oluşturur.
  (...) Besinlerimizin büyük bir kısmını hayvancılıktan sağlarız.
  (...) Temel ihtiyaçlarımızın ana kaynakları bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroorganizmalar oluşturur.
  (...) Teknolojik uygulamaların büyük bir çoğunluğu temel ihtiyaçlarımı artırmak için geliştirilmiştir.
  (...) Küreselleşme süreci sonucu çevresel sorunlar da küresel sorunlar haline gelmiştir.
  (...) Yerel düzeydeki çevresel sorunlar tüm insanlığı etkilemektedir.
  (...) Ormansızlaşma yerel bir sorunken küresel sorun haline gelmiştir.
  (...) Biyolojik çeşitliliğin azalması çevre sorunu değildir.
  (...) Teknolojinin gelişmesi orantılı olarak çevre sorunlarının artmasına yol açmıştır.

 10. Cevap:

  D -- D -- Y -- D -- Y -- D -- Y -- D -- Y -- D 11. * Sürekli devam etmektedir.
  * Doğla süreçlerden faydalanır.
  * Üretim hızı tükenme hızından fazladır.
  Yukarıda verilen enerji türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Döngüsel enerji            B) Sürdürülebilir enerji
  C) Yenilenebilir enerji        D) Yenilenemeyen enerji

 12. Cevap: C

 13. Kullanılan maddelerin ömrü bittikten sonra geri kazandırılması gerekmektedir. Ancak doğadaki bütün maddeler geri dönüşüme uygun değildir.
  Buna göre:
  * Cam
  * Karton
  * Metal
  * Kompozit
  * Plastik
  verilenlerden kaç tanesi geri dönüştürülebilir?

  A) 5    B) 4    C) 3    D) 2

 14. Cevap: A

 15. Hangisi geri dönüştürülebilen atıklardan biri değildir?

  A) Cam şişeler              B) Plastik poşetler
  C) Metal kutular            D) Organik atıklar

 16. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "D) Organik atıklar" olarak verilmiştir. Soruda geri dönüştürülebilen atıklardan biri belirlenmek istenmektedir. Cam şişeler, plastik poşetler ve metal kutular geri dönüştürülebilen atıklar olarak bilinir. Ancak organik atıklar, doğal olarak parçalanabilen ve kompost edilebilen maddelerden oluşur. Bu nedenle geri dönüştürülemezler. 17. Geri dönüşüm nedir ve neden önemlidir? Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün önemli bir faydasıdır?

  A) Kaynak tasarrufu                  B) Doğal kaynakların tüketimi       
  C) Hava ve su kirliliği azaltması    D) Tümü                             

 18. Cevap: D Açıklama:

  Geri dönüşüm, atıkların yeniden işlenerek yeni ürünlerin üretilmesini sağlayan bir süreçtir. Bu süreç, doğal kaynakların tüketimini azaltır ve kaynak tasarrufu sağlar. Ayrıca geri dönüşüm, atıkların doğada çürümesiyle oluşan hava ve su kirliliğini azaltarak çevreyi korur. Geri dönüşüm, sürdürülebilir bir geleceğin oluşturulmasında da önemli bir rol oynar. 19. Hangi malzemeler geri dönüştürülebilir? Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülemez?

  A) Cam    B) Metal    C) Plastik    D) Pil

 20. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Pil. Geri dönüştürülebilir malzemeler genellikle cam, metal, plastik, kağıt, karton, lastik, organik atıklar vb. gibi doğal veya sentetik malzemelerdir. Ancak piller, çoğu kez atık pillerin çevreye zarar veren kimyasallar içermesi nedeniyle geri dönüştürülemezler. Bu nedenle piller, tehlikeli atıklar olarak özel işleme tabi tutulmalıdır. 21. Geri dönüşüm teknolojilerinin amacı nedir? Hangi atıklar geri dönüştürülebilir?

  A) Atıkları azaltmak, geri dönüştürülebilen atıkları tekrar kullanmak
  B) Yeni ürünler üretmek, organik atıkları geri dönüştürmek
  C) Atıkları depolamak, tüm atıkları geri dönüştürmek
  D) Atıkların çevreye zarar vermesini önlemek, kâğıt ve cam gibi atıkları geri dönüştürmek

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Atıkları azaltmak, geri dönüştürülebilen atıkları tekrar kullanmak. Geri dönüşüm teknolojileri, atıkları azaltmak, doğal kaynakları korumak, enerji tasarrufu sağlamak gibi amaçlarla kullanılan teknolojilerdir. Geri dönüştürülebilen atıklar ise genellikle plastik, cam, metal, kağıt gibi malzemelerdir. Bu atıklar, geri dönüştürülerek tekrar kullanılabilir hale getirilirler. Geri dönüşüm teknolojileri, sürdürülebilirlik ve çevre koruma açısından önemlidir. 23. Geri dönüşüm teknolojileri hangi sektörlerde uygulanabilir?

  A) Sadece evsel atıklarda            B) Sadece endüstriyel atıklarda     
  C) Evsel ve endüstriyel atıklarda    D) Yalnızca kimya sektöründe        

 24. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Evsel ve endüstriyel atıklarda. Geri dönüşüm teknolojileri, hem evsel hem de endüstriyel atıkların geri kazanımı için kullanılabilir. Evsel atıklar, plastik, cam, kağıt ve metal gibi malzemeleri içerebilirken, endüstriyel atıklar, imalat ve işleme sırasında ortaya çıkan malzemeleri içerebilir. Bu nedenle, geri dönüşüm teknolojileri pek çok sektörde kullanılabilir. 25. Sürdürülebilir kalkınma kavramı nedir ve neden önemlidir?

  A) Doğal kaynakların sınırlı olması nedeniyle, kaynakların sürdürülebilir kullanımını hedefleyen kalkınma yaklaşımıdır.
  B) Endüstriyel gelişim ve teknolojik ilerlemenin getirdiği ekonomik büyümeyi hedefleyen yaklaşımdır.
  C) Sadece çevre ve doğal kaynakların korunmasını hedefleyen bir yaklaşımdır.
  D) Doğal kaynakların sınırsız olduğu düşüncesinden yola çıkarak, kaynakların çıkarılmasını ve tüketimini teşvik eden yaklaşımdır.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A" olan bu soruda sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların sınırlı olması nedeniyle kaynakların sürdürülebilir kullanımını hedefleyen bir kalkınma yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir gelecek için kaynakların verimli kullanımını, yenilenebilir kaynakların kullanımını ve atık üretiminin azaltılmasını amaçlamaktadır. 27. Gelecek kuşakların temiz bir çevreye sahip olmaları neden önemlidir?

  A) Yalnızca insan sağlığı açısından önemlidir.
  B) Gelecekteki nesillerin yaşam standartlarını etkiler.
  C) Yalnızca ekonomik açıdan önemlidir.
  D) Doğal kaynakların tüketimi gelecek nesilleri etkilemez.

 28. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Gelecekteki nesillerin yaşam standartlarını etkiler. Temiz bir çevre, insan sağlığı açısından önemli olduğu kadar, gelecekteki nesillerin yaşam standartlarını da etkiler. Kirli bir çevre, insanların sağlığına zarar verirken aynı zamanda gelecekteki doğal kaynakları da tüketerek gelecek nesillerin yaşam standartlarını düşürür. Bu nedenle, temiz bir çevrenin korunması gelecekteki nesillerin sağlığı ve yaşam kalitesi açısından büyük önem taşır. 29. Sürdürülebilir kalkınma nedir ve neden önemlidir?

  A) Doğal kaynakların tüketimini artırmak için kullanılan bir yöntemdir.
  B) Ekonomik gelişmeyi sağlayarak doğal kaynakların korunmasını sağlayan bir süreçtir.
  C) Gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kaynakların sürdürülebilir kullanımını hedefleyen bir yaklaşımdır.
  D) Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını düşünmeden kaynakları tüketmeye dayalı bir anlayıştır.

 30. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kaynakların sürdürülebilir kullanımını hedefleyen bir yaklaşımdır. Sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların sonsuz olmadığı ve gelecek nesillerin de bu kaynaklara ihtiyaç duyacakları gerçeğinden yola çıkarak, kaynakların sürdürülebilir kullanımını hedefleyen bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri bir arada ele alarak, gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde kaynakları kullanmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma, uzun vadede yaşanabilir bir dünya için önemlidir. 31. Sürdürülebilir kalkınmanın üç temel boyutu nelerdir?

  A) Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları
  B) İşçi, işveren ve devlet boyutları
  C) Üretici, tüketici ve hükümet boyutları
  D) Endüstriyel, tarımsal ve turizm boyutları

 32. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır ve sürdürülebilir kalkınmanın üç temel boyutu ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlardır. Ekonomik boyut, kalkınmanın ekonomik olarak sürdürülebilir olmasını sağlamayı amaçlar. Çevresel boyut, doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanmayı ve çevrenin korunmasını hedefler. Sosyal boyut ise, toplumsal eşitliği ve insan haklarını korumayı amaçlar. 33. Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı nedir ve neden önemlidir?

  A) Doğal kaynakların tüketimini azaltmak için kullanılan bir yöntemdir.
  B) Doğal kaynakların kullanımı sırasında çevrenin korunmasına öncelik veren bir yaklaşımdır.
  C) Doğal kaynakların korunmasını sağlamak için hiç kullanılmaması gerektiğine inanır.
  D) Doğal kaynakların kullanımı ile ilgili hiçbir sınırlama getirmez.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Doğal kaynakların kullanımı sırasında çevrenin korunmasına öncelik veren bir yaklaşımdır. Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı, doğal kaynakların kullanımında çevrenin korunmasını, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak kaynakları akılcı ve sürdürülebilir şekilde kullanmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, doğal kaynakların sonsuz olmadığı ve sürdürülemez bir şekilde tüketilmesi durumunda ekolojik, ekonomik ve sosyal sorunlara yol açabileceği gerçeğinden hareket eder. Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı, gezegenimizin sağlığı için son derece önemlidir ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılması için hayati öneme sahiptir. 35. Biyoçeşitlilik kaybı neden önemlidir?

  A) Sadece doğa için önemlidir, insanlar için bir etkisi yoktur
  B) Doğanın dengesini bozarak iklim değişikliği gibi sorunlara yol açabilir
  C) Yalnızca çevreye zarar veren insan faaliyetleriyle ilgilidir
  D) Sadece bitki türleri için önemlidir, hayvanlar için bir etkisi yoktur

 36. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Doğanın dengesini bozarak iklim değişikliği gibi sorunlara yol açabilir. Biyoçeşitlilik kaybı, canlı türlerinin kaybolması ve ekosistemlerin bozulması anlamına gelir. Bu, doğanın dengesini bozarak iklim değişikliği gibi sorunlara neden olabilir. Ayrıca, biyoçeşitlilik kaybı, gıda zincirleri ve ekosistem hizmetleri gibi ekonomik kaynakların da kaybolmasına neden olabilir. 37. Ekolojik ayak izi nedir? Hangi faktörlere bağlı olarak değişir?

  A) Doğanın insanlar tarafından kullanılmasıdır. Enerji tüketimi, yiyecek üretimi, arazi kullanımı ve su tüketimi gibi faktörlere bağlı olarak değişir.
  B) İnsanların doğadaki etkilerinin ölçüldüğü birimdir. Hava kirliliği, su kirliliği, gürültü kirliliği ve toprak kirliliği gibi faktörlere bağlı olarak değişir.
  C) İnsanların doğal kaynakları kullanma biçimlerinin incelendiği bir araçtır. Avcılık, balıkçılık, ormancılık ve tarım gibi faktörlere bağlı olarak değişir.
  D) İnsanların ekonomik faaliyetleri ile doğal kaynakların kullanımı arasındaki ilişkiyi ifade eder. Ticaret, sanayi, turizm ve inşaat gibi faktörlere bağlı olarak değişir.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda, ekolojik ayak izinin tanımı ve hangi faktörlere bağlı olarak değiştiği sorulmuştur. Ekolojik ayak izi, insanların doğayı kullanma biçimlerinin ölçüldüğü birimdir ve enerji tüketimi, yiyecek üretimi, arazi kullanımı ve su tüketimi gibi faktörlere bağlı olarak değişir. 39. İklim değişikliği, ozon tabakasının incelmesi ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi küresel çevre sorunları nelerdir?

  A) Doğal afetler, toprak erozyonu, su kirliliği, nüfus artışı
  B) Su kaynaklarının tükenmesi, orman yangınları, maden atıkları, hava kirliliği
  C) Artan sera gazı emisyonları, fosil yakıt kullanımı, sanayileşme, tarım faaliyetleri
  D) Gıda israfı, hayvanların yok olması, su kaynaklarının kirlenmesi, çöp sorunu

 40. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C" dir. İklim değişikliği, ozon tabakasının incelmesi ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi küresel çevre sorunları, artan sera gazı emisyonları, fosil yakıt kullanımı, sanayileşme ve tarım faaliyetleri gibi insana bağlı etmenlerden kaynaklanmaktadır. Bu sorunlar, insan faaliyetlerindeki değişikliklerle azaltılabilir veya çözülebilir. 41. Küresel çevre sorunlarına karşı alınabilecek önlemler nelerdir?

  A) Daha fazla sanayileşme, fosil yakıt kullanımını artırmak, yeni nükleer santraller inşa etmek
  B) Sürdürülebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak, geri dönüşümü artırmak, çevre dostu ürünleri tercih etmek
  C) Doğal kaynakları daha hızlı tüketmek, daha fazla çöp depolama alanı oluşturmak, ormanları yok etmek
  D) Hayvanların avlanmasını yasaklamak, doğal yaşam alanlarını korumak, su kaynaklarını kontrol altında tutmak

 42. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda, doğru cevap sürdürülebilirlik kavramını benimseyen ve çevre dostu uygulamaları teşvik eden seçeneklerdir. Bu tür önlemler, doğal kaynakları korumayı, çevreyi daha az kirletmeyi ve gelecek nesiller için sürdürülebilir bir dünya yaratmayı amaçlamaktadır. 43. Küresel ısınmanın etkileri nelerdir?

  A) Kutup buzullarının erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi
  B) Kuraklık ve orman yangınlarının artması
  C) Hava kirliliği ve su kirliliği
  D) Tüm seçenekler doğru

 44. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Tüm seçenekler doğru" olarak verilmiştir. Küresel ısınmanın etkileri arasında kutup buzullarının erimesi ve deniz seviyelerinin yükselmesi, kuraklık ve orman yangınlarının artması, hava kirliliği ve su kirliliği gibi birçok faktör bulunmaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Uluköy Yatılı Bölge Ortaokulu Çevre Eğitimi Dersi 2. Dönem 2. Sınavı Detayları

Uluköy Yatılı Bölge Ortaokulu Çevre Eğitimi Dersi 2. Dönem 2. Sınavı 32 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Haziran 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 5 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Uluköy Yatılı Bölge Ortaokulu Çevre Eğitimi Dersi 2. Dönem 2. Sınavı Testini Çöz tıklayın. Uluköy Yatılı Bölge Ortaokulu Çevre Eğitimi Dersi 2. Dönem 2. Sınavı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Uluköy Yatılı Bölge Ortaokulu Çevre Eğitimi Dersi 2. Dönem 2. Sınavı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Boşluk Doldurma
 • Doğru-Yanlış
 • Test


Uluköy Yatılı Bölge Ortaokulu Çevre Eğitimi Dersi 2. Dönem 2. Sınavı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Küresel Çevre Sorunları
  1. Biyolojik çeşitliliğin azalmasının doğal dengeyi nasıl etkileyeceğini açıklar.
  2. Çölleşmenin doğal yaşam üzerindeki etkilerini açıklar.
  3. Hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliğinin önlenmesinde kendisine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  4. Hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliğinin yerel ve küresel ölçekte ortaya çıkardığı sorunları irdeler.
  5. İklim değişikliğinin dünyadaki yaşamı nasıl etkileyeceği hakkında kestirimler yapar.
  6. Ormansızlaşma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalması arasındaki ilişkiyi açıklar.
  7. Ormansızlaşma, küresel ısınma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalmasını temel küresel çevre problemleri olarak tanımlar.
  8. Ormansızlaşmanın doğal dengeyi nasıl etkileyeceğini açıklar.
  9. Ozon tabakasının incelmesi, asit yağmurları, küresel ısınma, ormansızlaşma vb. çevre sorunlarının ortaya çıkış nedenlerini açıklar.
  10. Su kaynaklarının azalmasının veya kirletilmesinin canlılar üzerindeki etkilerini açıklar.
 • Çevre Dostu Çözümler ve Teknolojiler
  1. Dünyadaki ve Türkiye’deki sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı ile ilgili iyi örnekleri yorumlar.
  2. Geri dönüşüm sorunlarını irdeler ve çözüm fikirleri geliştirir.
  3. Geri dönüşüm teknolojilerinin kullanımı ile ilgili iyi örnekleri araştırır ve bu örnekleri paylaşır.
  4. Geri dönüşüm ve geri kazanım kavramlarını açıklar ve geri dönüşümü mümkün olan maddeleri (cam, kâğıt, pet şişe, pil, teknolojik ürünler vb.) sınıflayarak tekrar kullanımının sağlanmasına katkıda bulunur.
  5. Sürdürülebilir kalkınma kavramını sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı boyutu ile irdeler.

Ayrıca

Kazanım cümlesi: Geri dönüştürülebilen atıklar arasında organik atıklar yer almaz.

Geri dönüşümün ne olduğunu ve neden önemli olduğunu açıklayabilirim.

Öğrenciler geri dönüştürülebilir malzemelerin neler olduğunu ve geri dönüştürülemez olan malzemelerin doğru şekilde atılması gerektiğini öğrenirler.

Geri dönüşüm teknolojilerinin amacını ve geri dönüştürülebilen atıkları bilmek, çevre koruma ve sürdürülebilirlik konularında bilinçli olmayı sağlar.

Geri dönüşüm teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma.

Sürdürülebilir kalkınma kavramı ve bu kavramın uygulamaları hakkında farkındalık oluşması ve sürdürülebilir bir geleceğin önemine dair anlayış geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Çevrenin önemi ve korunmasının gelecekteki nesilleri nasıl etkilediği konusunda farkındalık oluşturma.

Sürdürülebilir kalkınmanın ne olduğunu ve neden önemli olduğunu açıklayabilirim.

Sürdürülebilir kalkınmanın önemini anlamalarını ve sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutunu (ekonomik, çevresel ve sosyal) hatırlamalarını sağlar.

Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımının önemini ve doğal kaynakların sınırlı olduğunu anlamak.

Biyoçeşitlilik kavramını tanımlayabilir, biyoçeşitlilik kaybının neden önemli olduğunu açıklayabilir.

Ekolojik ayak izi kavramını anlamalarına ve insan faaliyetlerinin doğaya olan etkilerini anlamalarına yardımcı olur.

Farkındalık ve eylem kazanımı, sürdürülebilir geleceğimiz için önemlidir.

Çevre sorunlarını anlamalarına ve çevre dostu uygulamaların önemini kavramalarına yardımcı olmayı hedefler.

Çevre ve iklim değişikliği gibi alanlarda farkındalık oluşturmak ve bu konularda harekete geçmek için önemlidir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Uluköy Yatılı Bölge Ortaokulu Çevre Eğitimi Dersi 2. Dönem 2. Sınavı sınavı 8.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Uluköy Yatılı Bölge Ortaokulu Çevre Eğitimi Dersi 2. Dönem 2. Sınavı Testi İstatistikleri

Bu sınav 25 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 183 kere doğru, 132 kere yanlış cevap verilmiş.

Uluköy Yatılı Bölge Ortaokulu Çevre Eğitimi Dersi 2. Dönem 2. Sınavı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Uluköy Yatılı Bölge Ortaokulu Çevre Eğitimi Dersi 2. Dönem 2. Sınavı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Uluköy Yatılı Bölge Ortaokulu Çevre Eğitimi Dersi 2. Dönem 2. Sınavı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Uluköy Yatılı Bölge Ortaokulu Çevre Eğitimi Dersi 2. Dönem 2. Sınavı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (5)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Çevre Eğitimi Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi Ünite Özetleri