Türkçe Ortaokul 5.Sınıf 1.Dönem 1.Sınav Yeni Müfredata Uygun

Türkçe Ortaokul 5.Sınıf 1.Dönem 1.Sınav Yeni Müfredata Uygun sınavı 5.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 28 sorudan oluşmaktadır. Türkçe Ortaokul 5.Sınıf 1.Dönem 1.Sınav Yeni Müfredata Uygun CEVAPLARI

  1. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi farklı bir kökten türemiştir?

    A) sulanmış    B) duygu    C) bilgili    D) bakıcı

  2. Cevap: B Açıklama:

    Verilen dört sözcüğün üçü (sulanmış, bilgili, bakıcı) kökten türemiştir ve kökleri sırasıyla "sulama", "bilgi" ve "bakmak" kelimeleridir. Ancak "duygu" kelimesi, diğer üçünden farklı bir kökten türetilmiştir ve "duy" kökünden türetilmiştir.  3. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü fiildir?

    A) Zorluk    B) Sergi    C) Kirli    D) Annem

  4. Cevap: B Açıklama:

    "Ser" kelimesi kök olarak kullanıldığında "sermek" fiilini oluşturur. Dolayısıyla "sergi" kelimesinin kökü "ser" fiilidir.  5. I. Çay
    II. Yaş
    III. Kaza
    Yukarıda verilen kelimelerden hangisinin veya hangilerinin sesteşi vardır?

    A) I ve II    B) I ve III    C) II ve III    D) I, II ve III

  6. Cevap: A Açıklama:

    Verilen kelimeler arasında "I. Çay" ve "II. Yaş" kelimeleri sesteş yani aynı hece yapısına sahiptirler. İkisi de "a" harfi ile başlayıp "ı" harfi ile bitmektedir.  7. Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin sesteşi yoktur?

    A) Ocak    B) Al    C) Ak    D) Ar

  8. Cevap: D Açıklama:

    Verilen seçenekler arasında, "Ar" kelimesi diğerleri gibi sesteş bir örneğe sahip değildir. "Ocak", "Al" ve "Ak" kelimeleri sesteş örneklerdir.  9. Aşağıda verilen cümlelerden hangisinde abartı anlamı vardır?

    A) Daha yapacak bi dünya işim var.
    B) Yirmi kilometre hiç durmadan yürüdüm.
    C) Koşu yarışmasında ikinci geldim.
    D) Tüm sınavlardan yüz aldım.

  10. Cevap: A Açıklama:

    Abartı anlamı, bir durumu veya olayı gerçek dışı, abartılı bir şekilde ifade etmek anlamına gelir. "Daha yapacak bi dünya işim var" cümlesinde, kişi gerçekçi olmayan ve abartılı bir şekilde çok fazla işi olduğunu ifade etmektedir.  11. İnsan, dostluk ve kardeşlik duygularını çocukken anlamalıdır. Anneler ve babalar, çocuklarına bütün dünya insanlarının dost ve kardeş olduklarını öğretmelidirler. Çünkü bugünün çocukları, yarının büyükleridir.
    Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen asıl olay aşağıdakilerden hangisidir?

    A) Çocuklar kavga etmeden yaşamalıdır.
    B) Bugünün çocukları, yarının büyükleridir.
    C) Savaşlar sona ermeli, barış içinde yaşamalıyız.
    D) Çocuklara dostluk ve kardeşlik küçük yaşta öğretilmelidir.

  12. Cevap: D Açıklama:

    Verilen paragrafta vurgulanan asıl olay, çocuklara dostluk ve kardeşlik duygularının küçük yaşta öğretilmesinin önemidir. Paragrafta, anneler ve babaların çocuklarına bütün dünya insanlarının dost ve kardeş olduklarını öğretmeleri gerektiği belirtilerek çocuklara empati, anlayış ve birlik duygusunun aşılanması gerektiği vurgulanmaktadır.  13. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

    A) Yüreği "temiz" bir çocuktu.
    B) "Sıcacık" bakışları onu sevmeme neden oldu.
    C) Annem yemeği "tuzlu" yapmış.
    D) Bunca "acıyı" taşıyamıyorum.

  14. Cevap: C Açıklama:

    Verilen cümleler arasında "gerçek anlamıyla kullanılmış" ifadesi ile anlamın orijinal ve somut anlamını içeren seçenek "Annem yemeği 'tuzlu' yapmış." cümlesidir. Bu cümlede "tuzlu" kelimesi doğrudan tuz eklenmiş yemeğin tadını ifade eder.  15. Bir şeyi yapmayı çok istemek, arzulu olmak anlamına gelen deyim hangisidir?

    A) etekleri tutuşmak            B) can atmak
    C) burnu havada olmak      D) canına tak demek

  16. Cevap: B Açıklama:

    Verilen deyimler arasında "can atmak" deyimi, bir şeyi yapmayı çok istemek ve arzulu olmak anlamına gelir. Bu deyimde kişi bir şeyi yapma isteği ve arzusunu vurgular.  17. “ Zile birkaç kez bastım ………………… açan olmadı.”
    Cümlesindeki boşluğa hangisi gelmelidir?

    A) Hatta                B) Bu nedenle
    C) Ancak               D) Sık sık

  18. Cevap: C Açıklama:

    Verilen cümlede, "Zile birkaç kez bastım ..." ifadesinden sonra bir olumsuzluk durumunu ifade etmek için "ancak" bağlacı uygun olacaktır. Cümlenin devamında, "açan olmadı" ifadesiyle olumsuz bir durum belirtilmiş olur.  19. Elif( ) Can ( ) Murat eve geldi( )
    Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

    A) ( , ) ( , ) ( ? )            B) ( . ) ( . ) ( . )
    C) ( , ) ( , ) ( . )             D) ( - ) ( - ) ( . )

  20. Cevap: C Açıklama:

    Verilen cümlede, adların arasına virgül (,) koyularak ayrılması ve son adın ardından nokta (.) konulması gereklidir. Bu şekilde cümlenin doğru noktalama işaretleri ile tamamlanması sağlanır.  21. “Bahar geldi mi çiçekler açar ” cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

    A) Nokta ( . )                B) Ünlem işareti ( ! )
    C) Soru işareti ( ? )      D) Noktalı virgül ( ; )

  22. Cevap: A Açıklama:

    Verilen cümle bir ifade cümlesi olarak kullanılmıştır ve bir soru sorulmamıştır. Cümlenin sonunda bir ifadenin tamamlandığı için uygun noktalama işareti olarak "nokta" kullanılmalıdır.  23. Aşağıdakilerden hangisi eş anlamlıdır?

    A) öğrenci -talebe            B) ihtiyar - genç
    C) yoksul - zengin            D) sıcak – soğuk

  24. Cevap: A Açıklama:

    Eş anlamlı kelimeler, birbirinin yerine kullanılabilen ve benzer anlam taşıyan kelimelerdir. "Öğrenci" kelimesi ile "talebe" kelimesi aynı anlamı ifade eder, bu yüzden doğru seçenek A) öğrenci - talebe'dir.  25. “Okumak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öğrenim görmek” anlamında kullanılmıştır?

    A) Ali kitap okuyor.
    B) Ablam iki yıl başka bir bölümde okudu
    C) Güzel şiir okuduğunu bilmiyordum.
    D) Dertli olduğu yüzünden okunuyordu.

  26. Cevap: B Açıklama:

    Verilen seçenekler arasında "öğrenim görmek" anlamında kullanılan ifade "Ablam iki yıl başka bir bölümde okudu." cümlesidir. Bu cümlede "okudu" kelimesi kişinin belirli bir süre boyunca öğrenim gördüğünü ifade eder.  27. Dürüst olmayan( ) huysuz ( ) geçimsiz kimselerle dostluk( ) arkadaşlık kurulmaz( )
    Yukarıdaki cümlede parantezlerin içlerine sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

    A) iki nokta, virgül, virgül, nokta
    B) virgül, virgül, virgül, nokta
    C) virgül, virgül, virgül, virgül
    D) tırnak işareti, virgül, tırnak işareti, nokta

  28. Cevap: B Açıklama:

    Cümlede, ardışık olarak farklı kelimeler arasındaki ilişkiyi belirtmek için virgül kullanılır. Bu nedenle doğru seçenek "virgül, virgül, virgül, nokta" şeklindedir.  29. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bize Allah’ın her şeye gücü yettiğini en güzel şekilde anlatmaktadır?

    A) “O (Allah), geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır.”
    B) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar (tanrılar) olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.”
    C) “(Allah) Bir şey yaratmak istediği zaman ‘Ol’ der ve o da hemen oluverir.”
    D) “De ki: O, Allah birdir. Allah Samed’ dir.”

  30. Cevap: C Açıklama:

    Verilen ayet, Allah'ın her şeye gücü yettiğini en güzel şekilde ifade etmektedir. Ayette belirtilen ifade, Allah'ın bir şeyi yaratmak istediği anda sadece "Ol" demesiyle o şeyin hemen var olması gösterilmektedir. Bu durum, Allah'ın sonsuz güç ve kudretine işaret etmektedir.  31. Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik cümledir?

    A) Annesini görünce hüzünlendi.
    B) Düştü merdivenlerden inerken.
    C) Pencerede kuşların cıvıltısını dinliyordu.
    D) Okula heyecanlı bir şeklinde gelirdi.

  32. Cevap: B Açıklama:

    Devrik cümle, normalde özne ve yüklem sırası takip edilerek kurulan cümle yapısından saparak, yüklem önce, özne sonra gelerek oluşturulan cümledir. "Düştü merdivenlerden inerken." cümlesinde yüklem (düştü) önce, özne (merdivenlerden) sonra gelmiştir, bu nedenle bu cümle devrik bir cümledir.  33. “Ah,vatan! Bir gidebilsem. Havasını, suyunu , doğal zenginlik ve güzelliği ile dost ve akrabamın sıcak ilgisini bir hissetsem!.................” cümlesinde üzerinde durulan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

    A) Özlem  B) Şaşkınlık  C) Sevgi  D) Pişmanlık

  34. Cevap: A Açıklama:

    Verilen cümlede, "Ah, vatan! Bir gidebilsem. Havasını, suyunu, doğal zenginlik ve güzelliği ile dost ve akrabamın sıcak ilgisini bir hissetsem!" şeklinde bir ifade yer almaktadır. Bu ifadede yazar, vatanına olan özlem ve hasret duygusunu dile getirmektedir. Dolayısıyla, cümlede üzerinde durulan duygu "özlem"dir.  35. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “tanımlama” yapılmıştır?

    A) İsimlerin özelliklerini belirten kelimelere sıfat denir.
    B) Eski Ankara şimdikine göre daha yaşanır bir yerdi.
    C) Sanatçı bu öyküsünde yöresel dili de kullanmıştır.
    D) En ilgi çekici edebiyat türü tiyatrodur.

  36. Cevap: A Açıklama:

    Verilen cümleler arasında "tanımlama" yapılan cümle, A şıkkındaki cümledir. Bu cümlede "sıfat" kavramı tanımlanmıştır. Cümlede, isimlerin özelliklerini belirten kelimelere "sıfat" denildiği ifade edilmiştir.  37. “Babam, dün akşam eve yeni bir televizyon almış.” cümlesine göre hangi seçenekteki sorunun cevabı bulunamaz?

    A) Kim      B) Ne zaman      C) Ne      D) Niçin

  38. Cevap: D Açıklama:

    Verilen cümlede babanın yeni bir televizyon aldığı belirtilmiştir. Bu nedenle "niçin" sorusu cümledeki bilgilerle ilgili uygun bir cevap sağlayamaz, çünkü neden-sonuç ilişkisi bu cümlede belirtilmemiştir.  39. "yüz" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

    A) Hayat her zaman tatlı yüzünü göstermez.
    B) Bugün yüzün neden çok solgun.
    C) Yüzünde büyük bir yanık izi var.
    D) Şimdi daha iyisin, yüzüne renk gelmiş

  40. Cevap: A Açıklama:

    Verilen cümleler arasında "yüz" sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılan cümle A şıkkındaki cümledir. "Hayat her zaman tatlı yüzünü göstermez" ifadesinde "yüz" sözcüğü gerçek anlamı olan yüz organı yerine mecaz anlamda bir şeyin güzel, olumlu yönünü ifade etmek için kullanılmıştır. Bu cümlede "yüz", birinin olumlu tarafını temsil eden bir ifade olarak kullanılmıştır.  41. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde tırnak içindeki sözcük gerçek anlamında kullanılmıştır?

    A) Bu gün 'sırtı' durmadan ağrıdı.
    B) 'Tatlı' diliyle her sorunun üstesinden gelirdi.
    C) Sorular karşısında 'uyanık' olmalıyız. 
    D) Toplantıda bize çok 'ağır' sözler söyledi.

  42. Cevap: A Açıklama:

    Cümlenin anlamı incelendiğinde, "sırtı" kelimesinin gerçek anlamında kullanıldığı görülmektedir. Cümlede bahsedilen kişinin sırtının gerçekten ağrıdığı ifade edilmektedir.  43. “Bardak ağzına kadar dolu.” ve “Bugün dolu yağdı.” tümcelerindeki “dolu” sözcükleri aşağıdakilerden hangisi için bir örnek oluşturmaktadır?

    A) Karşıt(Zıt) anlamlı sözcükler
    B) Eş anlamlı sözcükler
    C) Eş sesli(sesteş) sözcükler
    D) Yakın anlamlı sözcükler

  44. Cevap: C Açıklama:

    Verilen cümlelerde "dolu" sözcüğü farklı anlamlara gelmektedir. Bir cümlede "dolu" kelimesi "boş" anlamında kullanılırken, diğer cümlede ise hava durumunu ifade ederek "yağmurlu" anlamında kullanılmaktadır. "Dolu" kelimesinin bu iki cümlede farklı anlamlarda olması eş sesli (sesteş) sözcükler olduğunu gösterir.  45. Aşağıdaki cümlelerde tırnak içindeki sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

    A) Yüreği 'temiz' bir çocuktu.
    B) 'Sıcacık' bakışları onu sevmeme neden oldu.
    C) Annem yemeği 'tuzlu' yapmış.
    D) Bunca 'acıyı' taşıyamıyorum.

  46. Cevap: C Açıklama:

    Bu cümlede "tuzlu" kelimesi gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Cümlede annenin yemeği gerçekten tuzlu olduğundan bahsedilmektedir, yani bu durum mecaz değil gerçek anlamda ifade edilmektedir.  47. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir yargı içermektedir?

    A) Mevsimlerden en güzeli sonbahardır.
    B) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
    C) Haftada beş saat Türkçe dersi işliyoruz.
    D) Sınıfın en uzun boylu çocuğu Emre’dir.

  48. Cevap: A Açıklama:

    Öznel yargılar, kişisel düşünce, duygu ve tercihlere dayanan ifadelerdir. Diğer taraftan nesnel yargılar, gerçeklerle örtüşen ve objektif olarak kabul edilebilen ifadelerdir. Verilen cümleler arasında "Mevsimlerden en güzeli sonbahardır" ifadesi bir tercihe ve kişisel düşünceye dayanmaktadır. Bu nedenle, bu cümle öznel bir yargı içermektedir.  49. ’’A-K-E-R-M-E’’ harfleriyle aşağıdaki sözcüklerden hangisini oluşturamayız?

    A) merak      B) kerem    C) kemer      D) akrep

  50. Cevap: D Açıklama:

    Verilen harfler (A-K-E-R-M-E) kullanılarak "akrep" kelimesi oluşturulamaz. Bu harflerle oluşturulabilecek uygun seçenekler A) merak, B) kerem ve C) kemer kelimeleridir. "Akrep" kelimesi ise verilen harflerle oluşturulamayacak bir kelime olarak dikkat çekmektedir.  51. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Yağmur” kelimesi özel isim olarak kullanılmıştır?

    A) Yağmur iki gündür durmaksızın yağıyor.
    B) Yağmur sonucu oluşan selde maddi hasarlar oluştu.
    C) Yağmurun azlığı nedeni ile bu sene kuraklık bekleniyor
    D) Yağmur annesine yardım etmekten çok zevk alır.

  52. Cevap: D Açıklama:

    Özel isimler, kişilerin, yerlerin veya nesnelerin özgün ve belirli bir adını gösterir. Verilen cümleler arasında "Yağmur annesine yardım etmekten çok zevk alır." ifadesinde "Yağmur" kelimesi bir kişinin adı olarak kullanılmıştır. Burada "Yağmur" bir kişinin adı olarak özel bir isimdir.  53. “Evin……………çocuğu markette kaybolmuş.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun değildir?

    A) yaramaz            B) küçük                           
    C) sevimli               D) hiçbir

  54. Cevap: D Açıklama:Cevap: D) hiçbiri
    Açıklama: "Hiçbiri" sözcüğü, cümlede belirtilen evin çocuğunu nitelemek için uygun değildir. Bu kelime, genellikle bir seçenekler bütününü ya da bir grubun tamamını kapsayacak şekilde kullanılır. Bu cümlede ise evin çocuğunun özelliklerinden bahsedilmektedir. Bu nedenle "yaramaz", "küçük" veya "sevimli" gibi çocuğun özelliklerini belirten kelimeler uygun olurken, "hiçbiri" kelimesi bu bağlamda anlamlı değildir.


  55. Aşağıda eşleştirilen kelimelerden hangisi eş anlamlı değildir?

    A) Doktor-Muallim      B) Hekim-doktor
    C) Okul- Mektep          D) Öğrenci -Talebe

  56. Cevap: A Açıklama:

    Verilen kelimeler arasında eş anlamlı olmayan tek seçenek "Doktor-Muallim" çiftidir. Diğer seçeneklerin hepsi eş anlamlıdır: "Hekim-doktor," "Okul-Mektep," "Öğrenci-Talebe" gibi kelimeler aynı veya benzer anlamları ifade ederken, "Doktor" ve "Muallim" farklı meslekleri temsil ederler.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   saramina
16 Şubat 2024

çok iyi geçti ve ben 85 aldım

   Mujde
18 Ocak 2024

baya iyi geçti

   Eylül
04 Nisan 2023
yani bazı sorularda hata vardı ama güzeldi hatta bir kere din dersi ile ilgili soru çıktı.

Türkçe Ortaokul 5.Sınıf 1.Dönem 1.Sınav Yeni Müfredata Uygun Detayları

Türkçe Ortaokul 5.Sınıf 1.Dönem 1.Sınav Yeni Müfredata Uygun 10 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 28 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Ekim 2021 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Türkçe Ortaokul 5.Sınıf 1.Dönem 1.Sınav Yeni Müfredata Uygun Testini Çöz tıklayın. Türkçe Ortaokul 5.Sınıf 1.Dönem 1.Sınav Yeni Müfredata Uygun yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Türkçe Ortaokul 5.Sınıf 1.Dönem 1.Sınav Yeni Müfredata Uygun sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
  • Test


Türkçe Ortaokul 5.Sınıf 1.Dönem 1.Sınav Yeni Müfredata Uygun Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
  • BİREY VE TOPLUM
  • ATATÜRK

Ayrıca ortaokul 5.sınıf Türkçe dersi için yeni müfredata uygun 1.dönem 1.sınav soruları

Sözcüklerin köklerini tanıma ve farklı kökten türetilen kelimeleri ayırt etme becerisi.

Dil Bilgisi ve Kelime Kökleri - Kelimenin kökünü tanıma ve fiil köklerinin anlamını anlama yetisi kazanımı desteklenir.

Sesteş kavramını anlama ve farklı kelimeler arasında sesteş olanları ayırt etme becerisi.

Dil Bilgisi ve Sesteş Kelimeler - Kelimeler arasındaki sesteşlik kavramını anlama ve farklı sesteş örneklerini ayırt etme yetisi kazanımı desteklenir.

Abartı anlamını tanıma ve metinlerdeki abartılı ifadeleri ayırt etme becerisi.

Metni anlama ve çıkarılan sonuçlara dayanarak asıl olayı belirleme becerisi.

Dil Anlamı ve Sözcük Kullanımı - Sözcüklerin gerçek anlamını anlama yetisi kazanımı desteklenir.

Türkçe dilinde kullanılan deyim ve anlam ilişkilerini anlama ve deyimleri doğru şekilde kullanma becerisi.

Türkçe dilinde bağlaçları kullanma ve cümle yapılarını anlama becerisi.

Noktalama İşaretleri Kullanımı - Noktalama işaretlerinin doğru kullanımını anlama ve uygulama yetisi kazanımı desteklenir.

Türkçe dilinde doğru noktalama işaretlerini kullanma becerisi.

Dil Anlamı ve Eş Anlamlı Kelimeler - Kelimelerin eş anlamlılarını tanıma ve anlama yetisi kazanımı desteklenir.

Dil Anlamı ve Kelime Kullanımı - Kelimelerin farklı anlamlarda nasıl kullanıldığını anlama yetisi kazanımı desteklenir.

Noktalama İşaretleri Kullanımı - Noktalama işaretlerinin doğru kullanımını anlama ve uygulama yetisi kazanımı desteklenir.

İslam dini ve inancı ile ilgili ayetleri anlama ve yorumlama becerisi.

Dil Bilgisi - Cümle Çeşitleri ve Yapıları - Devrik cümleleri tanıma ve ayırt etme yetisi kazanımı desteklenir.

Metinlerden çıkarım yapma ve duygusal ifadeleri anlama becerisi.

Dil bilgisi kavramlarını anlama ve cümle yapıları üzerinde çözümleme yapma becerisi.

Dil Bilgisi - Soru Sözcükleri - Soru sorma ve farklı soru türlerini anlama yetisi kazanımı desteklenir.

Kelimelerin gerçek anlamından farklı olarak mecaz anlamda nasıl kullanıldığını anlama ve yorumlama becerisi.

Dil Bilgisi - Anlam Bilgisi - Sözcüklerin anlamını çıkarma ve mecaz anlamı ayırt etme yetisi kazanımı desteklenir.

Kelimelerin farklı cümlelerde farklı anlamlarda kullanımını anlama ve eş sesli (sesteş) sözcükleri ayırt etme becerisi.

Dil Bilgisi - Anlam Bilgisi - Sözcüklerin anlamını çıkarma ve mecaz anlamı ayırt etme yetisi kazanımı desteklenir.

Öznel ve nesnel yargıları ayırt etme becerisi.

Dil Bilgisi - Harf ve hece yapılarına dayalı kelime oluşturma yetisi kazanımı desteklenir.

Metindeki özel isimleri tanımlama becerisi.

Dil Bilgisi - Sözcük türleri ve cümlede anlam ilişkilerini anlama ve kullanma yetisi kazanımı desteklenir.

Eş anlamlı kelimeleri belirleme becerisi.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Türkçe Ortaokul 5.Sınıf 1.Dönem 1.Sınav Yeni Müfredata Uygun sınavı 5.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Türkçe Ortaokul 5.Sınıf 1.Dönem 1.Sınav Yeni Müfredata Uygun Testi İstatistikleri

Bu sınav 110 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 2098 kere doğru, 764 kere yanlış cevap verilmiş.

Türkçe Ortaokul 5.Sınıf 1.Dönem 1.Sınav Yeni Müfredata Uygun Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Türkçe Ortaokul 5.Sınıf 1.Dönem 1.Sınav Yeni Müfredata Uygun sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Türkçe Ortaokul 5.Sınıf 1.Dönem 1.Sınav Yeni Müfredata Uygun sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Türkçe Ortaokul 5.Sınıf 1.Dönem 1.Sınav Yeni Müfredata Uygun sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.