Türkçe 4.Sınıf 1.Dönem 2.Test

Türkçe 4.Sınıf 1.Dönem 2.Test sınavı 4.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Türkçe 4.Sınıf 1.Dönem 2.Test CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangileri büyük ünlü uyumuna uymaktadır?
  potin      çarık     takunya      iskarpin      makosen     sandal

  A) çarık-takunya-sandal
  B) çarık-takunya –potin
  C) makosen-sandal-takunya
  D) iskarpin-potin-sandal

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı şu şekilde olmalıdır: A) çarık-takunya-sandal Büyük ünlü uyumu, Türkçe'de kelimelerdeki ünlülerin birbirini etkilemesi prensibidir. Büyük ünlü uyumuna göre, ünlüler a, ı, o ise önlerindeki ünlü de a, ı, o olur. Eğer ünlüler e, i, ö, ü ise önlerindeki ünlü de e, i, ö, ü olur. Bu soruda, çarık, takunya ve sandal kelimeleri büyük ünlü uyumuna uymaktadır çünkü içerdikleri ünlüler a ve ı'dir. 3. “Öğretmenimiz açıları anlattı. Bazı arkadaşlarımız boş gözlerle ona baktı. Oysa bu konu bence çok kolaydı. ”
  Yukarıda altı çizili kelimeler anlamlarına göre hangi şıkta doğru sıralanmıştır?

  A) Terim-mecaz-gerçek
  B) Terim-gerçek-mecaz
  C) Mecaz-gerçek-terim
  D) Mecaz-terim-gerçek

 4. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A olmalıdır. Özneye uygun olarak "açıları" terimi gerçek anlamda kullanılmış, ardından "boş gözlerle" terimi mecaz anlamda kullanılmış ve son olarak "kolaydı" terimi terim anlamında kullanılmıştır. Bu nedenle doğru sıralama Terim-Mecaz-Gerçek şeklindedir. 5. Patron, ustaya “ Bana senden hatıra olacak son bir ev yapmanı istiyorum” demiş. Şeklinde cevaplanan soruyu yazınız.
  Metinden aşağıdaki hangi çıkarıma ulaşamayız?

  A) Usta iyice yaşlanmış birisidir
  B) Patron, çalışanlarını önemsemekte ve cömert davranmaktadır.
  C) Patron genç birisidir.
  D) Usta yaptığı evin kendisine kalacağını bilseydi daha özenli çalışırdı.

 6. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D olmalıdır. Çünkü metinde ustanın yaptığı evin kendisine kalacağı bilgisine yer verilmediği için, bu çıkarıma ulaşamayız. Diğer seçeneklerdeki ifadeler metindeki bilgilere dayanmaktadır. 7. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almamıştır?

  A) Kitaplık             B) Defter
  C) Gazeteci          D) Ayakkabısız

 8. Cevap: B Açıklama:

  Soruda, hangi kelimenin anlamını değiştiren bir ek almadığı sorulmaktadır. Her seçeneğin kök haline bakarak eklerin etkisini değerlendirmemiz gerekmektedir. A) Kitaplık: "Kitap" kelimesine "-lık" eki eklenerek oluşturulmuştur. Bu ek, "bir şeyin yapıldığı yer" anlamını verir. Bu durumda, ek kelimenin anlamını değiştirmiştir. B) Defter: Bu kelime kök haliyle kullanılmıştır. Ek almamıştır. C) Gazeteci: "Gazete" kelimesine "-ci" eki eklenerek oluşturulmuştur. Bu ek, "bir işi yapan veya o işle uğraşan kişi" anlamını verir. Bu durumda, ek kelimenin anlamını değiştirmiştir. D) Ayakkabısız: "Ayakkabı" kelimesine "-sız" eki eklenerek oluşturulmuştur. Bu ek, "bir şeyin olmadığı durumu" veya "bir şeyden yoksun olmayı" ifade eder. Bu durumda, ek kelimenin anlamını değiştirmiştir. 9. Aşağıdaki devlet isimlerinden hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uyar?

  A) Brezilya     B) Belçika     C) Japonya     D) İtalya

 10. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C (Japonya) olmalıdır. 11. “Köyde arkadaşlarımızla üzüm bağlarını gezdik” cümlesinde hangi sözcük eş seslidir?

  A) köyde             B) arkadaşlarımızla
  C) üzüm              D) bağlarını

 12. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D olmalıdır. "bağlarını" sözcüğü, "bağlarını" şeklinde yazıldığında, "bağ-lar-ı-nı" şeklinde ayrıldığında /n/ ünlüsü ile biten bir kelime haline gelir ve eş sesli olur. 13. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi “gerçek” anlamda kullanılmıştır?

  A) Öyle "tatlı" uyuyordu ki kıyamadım.
  B) Arkadaşım bana çok "ağır" davrandı.
  C) Adam "karanlık" işlerle uğraşıyordu.
  D) Arılar kovanın etrafında "vızıldıyorlar".

 14. Cevap: D Açıklama:

  Soruda gerçek anlamda kullanılan altı çizili kelime sorulmaktadır. Gerçek anlam, kelimenin doğru, gerçek bir anlamda kullanılması demektir. A) Öyle "tatlı" uyuyordu ki kıyamadım: Bu cümlede "tatlı" kelimesi mecazi anlamda kullanılmıştır. Burada uyku sırasında kişinin rahat ve huzurlu olduğunu ifade etmek için kullanılmıştır. B) Arkadaşım bana çok "ağır" davrandı: Bu cümlede "ağır" kelimesi mecazi anlamda kullanılmıştır, yani kişinin davranışının hoş olmadığını veya zorlayıcı olduğunu ifade etmek için kullanılmıştır. C) Adam "karanlık" işlerle uğraşıyordu: Bu cümlede "karanlık" kelimesi mecazi anlamda kullanılmıştır, yani kişinin şüpheli veya yasadışı işlerle uğraştığını ifade etmek için kullanılmıştır. D) Arılar kovanın etrafında "vızıldıyorlar": Bu cümlede "vızıldıyorlar" kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır. Arıların çıkardığı sesi ifade etmek için kullanılmıştır. 15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “sıcak” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır?

  A) Sıcaktan iyice bunalmıştı.
  B) Sıcaklık kırk dereceyi bulmuştu
  C) Bize çok sıcak davrandı.
  D) Sıcak bizi bayağı terletti.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C (Bize çok sıcak davrandı.) Soruda mecaz anlamda kullanılan "sıcak" kelimesinin bulunduğu cümle sorulmaktadır. Mecaz anlam, bir kelimenin gerçek anlamının dışında kullanılması ve sembolik bir anlam taşımasıdır. A) Sıcaktan iyice bunalmıştı: Bu cümlede "sıcak" kelimesi gerçek anlamında kullanılmıştır, yani kişinin hava sıcaklığından rahatsız olduğunu ifade etmek için kullanılmıştır. 17. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır?

  A) Yalan yanlış konuşmamalı.
  B) Güzel çirkin herkesle ilgilenir.
  C) Süratli giden, hızlı yorulur.
  D) Eş dost herkes düğünümüze geldi.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C (Süratli giden, hızlı yorulur.) Soruda eş anlamlı sözcüklerin birlikte kullanıldığı cümle sorulmaktadır. Eş anlamlı sözcükler, anlam bakımından birbirine yakın veya benzer olan kelimelerdir. A) Yalan yanlış konuşmamalı: Bu cümlede eş anlamlı sözcükler birlikte kullanılmamıştır. B) Güzel çirkin herkesle ilgilenir: Bu cümlede eş anlamlı sözcükler birlikte kullanılmamıştır. C) Süratli giden, hızlı yorulur: Bu cümlede "süratli" ve "hızlı" kelimeleri eş anlamlıdır ve birlikte kullanılmıştır. Her ikisi de hızlı, hızlı hareket eden bir şeyi ifade eder. D) Eş dost herkes düğünümüze geldi: Bu cümlede eş anlamlı sözcükler birlikte kullanılmamıştır. 19. Annemle pazara gidiyorduk. Elimde çanta vardı. Bisikletli bir çocuk istemeden bana çarptı. Çocuk küt diye yere düştü. Neye uğradığımı şaşırdım.
  Yukarıdaki metinde, hangi duyumuzla ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir?

  A) İşitme     B) Tatma     C) Dokunma     D) Görme

 20. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B (Tatma) Soruda, yukarıdaki metinde hangi duyumuzla ilgili bir ayrıntıya yer verilmediği sorulmaktadır. Metinde verilen bilgilere göre duyusal deneyimlerimizden bazılarına yer verilirken, bazılarına yer verilmemiştir. A) İşitme: Metinde, bisikletli çocuğun çarpması sonucu "küt" sesiyle düştüğü belirtilmiştir. Bu, işitme duyusuyla ilgili bir ayrıntıdır. B) Tatma: Metinde tatma duyusuyla ilgili bir ayrıntı verilmemiştir. Metinde yiyecek veya içeceklerle ilgili herhangi bir bilgi veya deneyim aktarılmamıştır. C) Dokunma: Metinde, bisikletli çocuğun bana çarptığı ve düştüğü ifade edilmiştir. Bu, dokunma duyusuyla ilgili bir ayrıntıdır. D) Görme: Metinde, annemle pazara gittiğimiz, elimde çanta olduğu ve bisikletli çocuğun bana çarptığı bilgileri yer almaktadır. Bu, görme duyusuyla ilgili ayrıntılardır. 21. Hakan: Annem ödevlerimi yaptığım için bana şeker aldı.
  Hilal: Telefon en çok kullanılan iletişim aracıdır.
  Zeynep: Kardeşi ağladığı için uyuyamadı.
  Enes: Bu günlerde iyice zayıfladı.
  Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin kurdukları cümlede sebep sonuç ilişkisi vardır?

  A) Hilal - Enes              B) Hakan- Zeynep
  C) Zeynep - Enes         D) Hilal- Hakan

 22. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir (Hakan - Zeynep). Soruda sebep-sonuç ilişkisi bulunan cümlelerin hangi öğrenciler tarafından kurulduğu sorulmaktadır. A) Hilal - Enes: Hilal'in cümlesinde sebep-sonuç ilişkisi bulunmamaktadır. Sadece bir genel bilgi ifade edilmektedir. B) Hakan - Zeynep: Hakan'ın cümlesinde "Annem ödevlerimi yaptığım için bana şeker aldı" ifadesi sebep-sonuç ilişkisini göstermektedir. Ödevleri yapmak sebebiyle annenin şeker aldığı sonucu ortaya çıkmıştır. C) Zeynep - Enes: Zeynep'in cümlesinde sebep-sonuç ilişkisi bulunmaktadır. "Kardeşi ağladığı için uyuyamadı" ifadesinde kardeşinin ağlaması sebebiyle uyuyamaması sonucunu ortaya koymaktadır. D) Hilal - Hakan: Hilal ve Hakan'ın cümlelerinde sebep-sonuç ilişkisi bulunmamaktadır. Hilal telefonun en çok kullanılan iletişim aracı olduğunu ifade etmektedir, ancak bu bir sebep-sonuç ilişkisi değildir. 23. Dere boyu saz olur.
  Saz çalar düğün olur.

  Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Eş Sesli                 B) Zıt Anlamlı
  C) Eş Anlamlı             D) Terim Anlamlı

 24. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) Eş Sesli olmalıdır. Dizedeki altı çizili sözcükler olan "saz" kelimesi, aynı sesle başlayan ve benzer bir telaffuzla dile getirilen sözcüklerdir. İlk dizede "Dere boyu saz olur" ifadesindeki "saz" kelimesinin altını çizmekle, ikinci dizedeki "Saz çalar düğün olur" ifadesindeki "saz" kelimesinin altını çizmek arasında bir eş sesli ilişki bulunmaktadır. Her iki durumda da "saz" kelimesi aynı sesle ve benzer bir telaffuzla kullanılmıştır. 25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çekmek” sözcüğü “tükenmek” anlamında kullanılmıştır?

  A) Uyumak için yorganı başına çekti.
  B) Annemin yemeği suyunu çekmişti.
  C) Hiç kimseden bu kadar çekmedi.
  D) Seni göreceğim günü iple çekiyorum.

 26. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C'dir (Hiç kimseden bu kadar çekmedi). Soruda, "çekmek" kelimesinin "tükenmek" anlamında kullanıldığı cümle aranmaktadır. A) Uyumak için yorganı başına çekti: Burada "çekmek" kelimesi, yorganı üzerine çekmek anlamında kullanılmaktadır, tükenmek anlamını taşımamaktadır. B) Annemin yemeği suyunu çekmişti: Burada "çekmek" kelimesi, yemeğin suyunun tamamen kaybolup tükenmesi anlamında kullanılmaktadır, fakat bu cümlede "tükenmek" anlamıyla kullanılmamıştır. C) Hiç kimseden bu kadar çekmedi: Burada "çekmek" kelimesi, zorluk çekmek, sıkıntı çekmek anlamında kullanılmaktadır, tükenmek anlamını taşımamaktadır. D) Seni göreceğim günü iple çekiyorum: Burada "çekmek" kelimesi, sabırsızlıkla beklemek anlamında kullanılmaktadır, tükenmek anlamını taşımamaktadır. 27. Bir balcı; dükkânını en iyi ballarla doldurduğu hâlde, gelen müşterilere hiç bal satamamış. Bir gün bu derdini âlim birine anlatmış. Ona en iyi balların kendisinde olduğunu; ama buna rağmen diğer balcıların daha iyi iş yaptığını söylemiş. Bunun üzerine âlim: “Sen bal satıyorsun; ama yüzün sirke satıyor.” yanıtını vermiş.
  Paragraftan aşağıdaki düşüncelerin hangisi çıkarılamaz?

  A) Çevremizdeki insanlara iyi mal satmalıyız.
  B) Bal satmak basit bir iş değildir.
  C) Komşularımızla rekabet etmemeliyiz.
  D) Ticarette başarılı olmak için güler yüzlü olunmalıdır.

 28. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) Bal satmak basit bir iş değildir olmalıdır. Paragrafta anlatılan hikâyede, bir balcı dükkânını en iyi ballarla doldurmasına rağmen satış yapamamaktadır. Balcı bu sorununu bir âlime anlatır ve âlim, "Sen bal satıyorsun; ama yüzün sirke satıyor." şeklinde bir yanıt verir. Bu yanıt, bal satmanın basit bir iş olmadığını ifade eder. Paragraftan çıkarılabilecek düşünceler arasında, çevremizdeki insanlara iyi mal satmalıyız (A), bal satmak basit bir iş değildir (B) ve ticarette başarılı olmak için güler yüzlü olunmalıdır (D) yer almaktadır. Ancak, komşularımızla rekabet etmemeliyiz (C) düşüncesi paragraftan çıkarılamaz. Paragrafta komşularla rekabet veya onlarla ilgili bir ifade yer almamaktadır. 29. Kırmızı balık gerçekten çok güçlü. Durmak, dinlenmek bilmeden yüzüp duruyor. O haliyle onu kafese kapatılmış kuşa benzetiyorum. Akvaryumun ona küçük geldiğini düşünüyorum. Kocaman denizde özgürce yüzerken kim bilir nasıl mutlu olurdu.
  Paragraftan aşağıdaki düşüncelerin hangisi çıkarılamaz?

  A) Balığın çok hareketli olduğu
  B) Akvaryumun ona küçük geldiği
  C) Balıkların akvaryumda daha mutlu olduğu
  D) Kırmızı balığın çok güçlü olduğu

 30. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C (Balıkların akvaryumda daha mutlu olduğu) Paragrafta kırmızı balığın akvaryumda olduğu ve yüzüp durduğu anlatılmaktadır. Yazar, balığın kafese kapatılmış bir kuşa benzeterek onun özgürlüğünü düşündüğünü ifade etmektedir. Bu nedenle, akvaryumda olan balıkların daha mutlu olduğu düşüncesi paragraftan çıkarılamaz. 31. ①. Öyküsünü görünce çok mutlu oldu.
  ②. Heyecanla derginin sayfalarını çevirdi.
  ③. Gazete bayisinden dergiyi aldı.
  ④. Gözleri sayfada kendi öyküsünü aradı.
  Yukarıdaki olayların oluş sırası (öncelik) hangi seçenekte verilmiştir?

  A) 1, 2, 3, 4         B) 2, 4, 3, 1
  C) 3, 2, 4, 1         D) 4, 2, 1, 3

 32. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C (3, 2, 4, 1) Verilen cümlelerin sıralanması göz önüne alındığında, öyküsünü görme mutluluğuyla başlayan bir olay örgüsü izlenmektedir. İlk olarak, kişi öyküsünü görünce mutlu olur (1). Ardından heyecanla derginin sayfalarını çevirir (2). Daha sonra gazete bayisinden dergiyi alır (3). Son olarak, gözleri sayfada kendi öyküsünü arar (4). Bu nedenle, olayların oluş sırası 3, 2, 4, 1 şeklindedir. 33. “Ak akçe kara gün içindir” atasözünde anlatılmak istenen nedir?

  A) Tutumluluk           B) Barış
  C) Zaman                 D) Yardımlaşma

 34. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Tutumluluk "Atasözünde anlatılmak istenen nedir?" sorusuna cevap olarak, "Ak akçe kara gün içindir" atasözünde tutumluluk vurgulanmaktadır. Atasözü, birikim yapmanın ve tasarrufun önemini anlatmaktadır. "Ak akçe" ifadesi beyaz veya gümüş para anlamına gelirken, "kara gün" ifadesi ise zor durumlar veya kötü zamanlar anlamına gelir. Yani, beyaz parayı biriktirmek ve tasarruf etmek, gelecekteki kötü günler için hazırlık yapmak anlamına gelir. 35. Aşağıdaki kelimeleri sözlükte aradığımızda ilk sırada hangisi gelir?

  A) Atıcı     B) Atılgan     C) Ateşe     D) Ata

 36. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: Ata Verilen kelimeler arasında sözlükte ilk sırada yer alan kelimeyi bulmamız istenmektedir. Alfabetik sıraya göre, "Ata" kelimesi diğer seçeneklere göre daha önce gelir. Dolayısıyla, "Ata" kelimesi sözlükte ilk sırada yer alır. 37. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı yoktur?

  A) Dergileri aldınız mı
  B) Ali mutfakta yemek yedi
  C) İşe bugün mü başladın
  D) Yola çıkalım mı

 38. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) Yola çıkalım mı olmalıdır. Verilen cümleler arasında soru anlamı taşımayan cümle, D seçeneği olan "Yola çıkalım mı?" cümlesi değildir. Bu cümle bir teklif veya öneri ifade etmektedir ve içinde bir soru anlamı bulunmaktadır. Diğer seçeneklerde ise soru anlamı yoktur: A) Dergileri aldınız mı?, B) Ali mutfakta yemek yedi, C) İşe bugün mü başladın? 39. Heyecanla ( ) ( )Harika bir film( ) ( ) diye bağırdı( ) Cümlesinde parantez içine alınan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilebilir?

  A) (,) (.) (!) (.) (?)          B) (:) (?) (!) (“) (.)
  C) (:) (“) (!) (“) (?)         D) (:) (“) (!) (“) (.)

 40. Cevap: D Açıklama: 41. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi varlığın niteliğini belirtmektedir?

  A) Uzunları seçtim.
  B) Küçük büyük demeden herkesle oynar.
  C) Onu yeni aldım.
  D) Eski ayakkabılarımı boyadım, diktirdim.

 42. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Eski ayakkabılarımı boyadım, diktirdim. Verilen cümleler arasında varlığın niteliğini belirten kelimeyi içeren cümle, D seçeneği olan "Eski ayakkabılarımı boyadım, diktirdim" cümlesidir. Bu cümlede "eski" kelimesi, ayakkabıların niteliğini belirtmektedir. Diğer seçeneklerde varlığın niteliğini belirten bir kelime bulunmamaktadır: A) Uzunları seçtim, B) Küçük büyük demeden herkesle oynar, C) Onu yeni aldım.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Türkçe 4.Sınıf 1.Dönem 2.Test Detayları

Türkçe 4.Sınıf 1.Dönem 2.Test 7 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Türkçe 4.Sınıf 1.Dönem 2.Test Testini Çöz tıklayın. Türkçe 4.Sınıf 1.Dönem 2.Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Türkçe 4.Sınıf 1.Dönem 2.Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Türkçe 4.Sınıf 1.Dönem 2.Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Sağlık ve Çevre
 • ATATÜRK
 • ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK

Ayrıca İlkokul 4.sınıflar Türkçe dersi 1.dönem 2.sınav hazırlık testi; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Bu soru, Türkçe'deki büyük ünlü uyumu kuralını anlama ve uygulama becerisini ölçmektedir.

Bu soru, öğrencilerin kelime anlamlarını ve kelimelerin farklı anlam türlerini anlama becerisini ölçer

Kelimelerin kök hallerini ve bu kelimelere eklenen eklerin anlamını değerlendirebilmek.

Büyük ünlü uyumu kuralını anlamak ve uygulamak.

Sözcüklerin yapısını anlama ve eş sesli kelimeleri tanıma becerisini test etmektedir.

Kelimelerin gerçek veya mecazi anlamda kullanımını anlamak ve ayırt etmek.

B) Sıcaklık kırk dereceyi bulmuştu: Bu cümlede "sıcaklık" kelimesi gerçek anlamında kullanılmıştır, yani hava veya nesnenin sıcak olmasını ifade etmektedir. C) Bize çok sıcak davrandı: Bu cümlede "sıcak" kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır. Burada "sıcak" kelimesi samimi, içten, dostane bir davranışı ifade etmek için kullanılmıştır. D) Sıcak bizi bayağı terletti: Bu cümlede "sıcak" kelimesi gerçek anlamında kullanılmıştır, yani yüksek hava sıcaklığının terlemeye neden olduğunu ifade etmektedir.

Eş anlamlı sözcükleri tanıma ve cümle içinde kullanma yeteneği.

Metinleri okurken verilen ayrıntılara dayanarak duyusal deneyimlerimizi tanıma ve ayırt etme yeteneği.

Sebep-sonuç ilişkisini tanıma ve bir olayın nedeni ile sonucunu ayırt etme yeteneği.

Bu sorunun çözümüyle öğrenci, eş sesli kelimeleri tanımlama ve farklı metinlerdeki benzer seslendirme ilişkilerini anlama becerisini geliştirebilir.

Kelimelerin farklı anlamlarını anlayabilme ve metindeki kullanım bağlamına göre doğru anlamı belirleme.

Bu sorunun çözümüyle öğrenci, metinden çıkarılan düşünceleri belirleme yeteneğini geliştirir. Ayrıca, ticaretin zorlukları ve başarılı olmak için gereken faktörler hakkında farkındalık kazanır.

Metin içinde verilen bilgileri analiz etme ve çıkarımlar yapabilme yeteneği.

Olayların sıralamasını belirleme ve zaman dilimleri arasındaki ilişkileri anlama yeteneği.

Bu sorunun çözümüyle öğrenci, atasözleri ve deyimleri anlama becerisini geliştirir.

Kelimeleri alfabetik sıraya göre sıralama ve ilk sıradaki kelimeyi belirleme yeteneği.

Bu sorunun çözümüyle öğrenci, cümlelerin anlamını ve içerdikleri soru anlamını ayırt etme becerisini geliştirir.

Noktalama işaretlerinin doğru ve etkili bir şekilde kullanılması.

Bu sorunun çözümüyle öğrenci, cümle içindeki kelimelerin anlamlarını kavrama becerisini geliştirir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Türkçe 4.Sınıf 1.Dönem 2.Test sınavı 4.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Türkçe 4.Sınıf 1.Dönem 2.Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 40 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 268 kere doğru, 354 kere yanlış cevap verilmiş.

Türkçe 4.Sınıf 1.Dönem 2.Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Türkçe 4.Sınıf 1.Dönem 2.Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Türkçe 4.Sınıf 1.Dönem 2.Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Türkçe 4.Sınıf 1.Dönem 2.Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

4.Sınıf Türkçe Sınavı Hazırla
  4.Sınıf Türkçe Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş