Türk Kültür ve Medeniyeti 3.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE HUKUK)

Türk Kültür ve Medeniyeti 3.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE HUKUK) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Türk Kültür ve Medeniyeti 3.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE HUKUK) CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Osmanlı Devleti’nde merkezî otorite, Şarlken Dönemi Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’na göre daha güçlüydü.
  2. ( ) Osmanlı Devleti’nde eyalet yönetimi, Şarlken Dönemi Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’na göre daha merkeziyetçi bir yapıya sahipti.
  3. ( ) Osmanlı Devleti’nde ordu, Şarlken Dönemi Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’na göre daha güçlüydü.
  4. ( ) Osmanlı Devleti’nde ordu, Şarlken Dönemi Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’na göre daha modern bir yapıya sahipti.
  5. ( ) Osmanlı Devleti’nde ordu, Şarlken Dönemi Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’na göre daha az maliyetliydi.

 2. Cevap: 1. (D) 2. (Y) 3. (D) 4. (Y) 5. (Y) Açıklama:

  1. Osmanlı Devleti’nde padişah, mutlak otorite sahibiydi ve devlet işlerinde tek söz sahibiydi. Şarlken Dönemi Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’nda ise padişahın yanı sıra, prensler ve şehirler de önemli bir güce sahipti. Bu nedenle, Osmanlı Devleti’nde merkezî otorite, Şarlken Dönemi Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’na göre daha güçlüydü. 2. Osmanlı Devleti’nde eyalet yönetimi, merkezden atanmış valiler tarafından yürütülüyordu. Şarlken Dönemi Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’nda ise eyaletlerin yönetimi, yerel prensler tarafından gerçekleştiriliyordu. Bu nedenle, Osmanlı Devleti’nde eyalet yönetimi, Şarlken Dönemi Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’na göre daha merkeziyetçi bir yapıya sahipti. 3. Osmanlı Devleti’nde ordu, devşirme sistemiyle oluşturuluyordu. Şarlken Dönemi Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’nda ise ordu, yerel halk ve paralı askerlerden oluşuyordu. Bu nedenle, Osmanlı Devleti’nde ordu, Şarlken Dönemi Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’na göre daha güçlüydü. 4. Osmanlı Devleti’nde ordu, ağırlıklı olarak ok ve yay gibi geleneksel silahları kullanıyordu. Şarlken Dönemi Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’nda ise ordu, top, tüfek ve kılıç gibi modern silahları kullanıyordu. Bu nedenle, Osmanlı Devleti’nde ordu, Şarlken Dönemi Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’na göre daha az modern bir yapıya sahipti. 5. Osmanlı Devleti’nde ordunun temel giderleri, eyaletlerdeki topraklardan elde edilen vergilerle karşılanıyordu. Şarlken Dönemi Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’nda ise ordunun temel giderleri, vergilerin yanı sıra, prenslerden ve şehirlerden alınan haraçlarla karşılanıyordu. Bu nedenle, Osmanlı Devleti’nde ordu, Şarlken Dönemi Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’na göre daha az maliyetliydi. 3. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) İlk Türk İslam devletleri ve Osmanlı Devleti'nde yönetim anlayışında hükümdar mutlak otoriteye sahipti.
  2. ( ) İlk Türk İslam devletlerinde ve Osmanlı Devleti'nde taşra teşkilatı, köy, kaza, sancak ve eyalet şeklindeydi.
  3. ( ) İlk Türk İslam devletlerinde ve Osmanlı Devleti'nde ordunun büyük bir kısmı Türklerden oluşuyordu.
  4. ( ) İlk Türk İslam devletlerinde eyaletlerin başında merkezden atanan beylerbeyi bulunurdu.
  5. ( ) Osmanlı Devleti'nde hükümdar, devleti yönetirken yetkilerini Divan-ı Mezalim'e başkanlık ederek kullanırdı.
  6. ( ) İlk Türk İslam devletlerinde ve Osmanlı Devleti'nde saray, hükümdarın resmî ve özel hayatının içinde geçtiği, en önemlisi de devlet işlerinin yürütüldüğü büyük bir yapıdan oluşan bina idi.
  7. ( ) İlk Türk İslam devletlerinde ve Osmanlı Devleti'nde ordu, devletin en önemli unsurlarından biriydi.
  8. ( ) İlk Türk İslam devletlerinde hükümdar, fermanlar ve menşurlar aracılığıyla yasama yetkisini kullanırdı.
  9. ( ) İlk Türk İslam devletlerinde eyaletlerin başında melikler bulunurdu.
  10. ( ) İlk Türk İslam devletlerinde ve Osmanlı Devleti'nde orduda, savaş esiri olarak ele geçirilen veya o dönemin şartlarına göre satın alınan kişiler çeşitli eğitimlere tabi tutulmuştur.

 4. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama:

  1. İlk Türk İslam devletleri ve Osmanlı Devleti'nde yönetim anlayışında hükümdar mutlak otoriteye sahipti. Bu durum, Türk devlet geleneği ve İslam hukukundaki hükümdar anlayışından kaynaklanmaktadır. 2. İlk Türk İslam devletlerinde ve Osmanlı Devleti'nde taşra teşkilatı, köy, kaza, sancak ve eyalet şeklindeydi. Bu teşkilat, devletin daha etkin bir şekilde yönetilmesini ve merkezileşmenin sağlanmasını amaçlamaktaydı. 3. İlk Türk İslam devletlerinde ve Osmanlı Devleti'nde ordunun büyük bir kısmı Türklerden oluşuyordu. Ancak bazı Türk devletlerinde, kuruldukları coğrafyadan dolayı o bölgede yaşayan yerli unsurlara da yer verilmiştir. 4. İlk Türk İslam devletlerinde eyaletlerin başında melikler bulunurdu. Bu durum, devlet yönetiminin daha da merkezileştirilmesi amacıyla Osmanlı Devleti'nde kaldırılmıştır. 5. Osmanlı Devleti'nde hükümdar, devleti yönetirken yetkilerini Divan-ı Hümayun (Hükümet) aracılığıyla kullanırdı. Divan-ı Hümayun, devlet işlerinin tartışılıp karara bağlandığı en önemli organdı. 6. İlk Türk İslam devletlerinde ve Osmanlı Devleti'nde saray, hükümdarın resmî ve özel hayatının içinde geçtiği, en önemlisi de devlet işlerinin yürütüldüğü büyük bir yapıdan oluşan bina idi. 7. İlk Türk İslam devletlerinde ve Osmanlı Devleti'nde ordu, devletin en önemli unsurlarından biriydi. Türklerin farklı bölgelerde hâkimiyet kurmaları ve varlıklarını sürdürmeleri orduları sayesinde olmuştur. 8. İlk Türk İslam devletlerinde hükümdar, fermanlar ve menşurlar aracılığıyla yasama yetkisini kullanırdı. Bu ferman ve menşurlar, kanun niteliğindeydi ve devletin her alanında uygulanırdı. 9. İlk Türk İslam devletlerinde eyaletlerin başında melikler bulunurdu. Bu durum, devlet yönetiminin daha da merkezileştirilmesi amacıyla Osmanlı Devleti'nde kaldırılmıştır. 10. İlk Türk İslam devletlerinde ve Osmanlı Devleti'nde orduda, savaş esiri olarak ele geçirilen veya o dönemin şartlarına göre satın alınan kişiler çeşitli eğitimlere tabi tutulmuştur. Bu kişiler, başta askerlik olmak üzere devlet işlerinde görev almıştır. 5. Tanzimat Fermanı'nda yer alan "kanunsuz suç ve ceza olmaz" hükmü aşağıdakilerden hangisine örnektir?

  A) Hukukun üstünlüğü
  B) Eşitlik ilkesi
  C) Kanun önünde eşitlik ilkesi
  D) Temel hak ve hürriyetlerin korunması
  E) Yasama ve yürütme güçlerinin ayrılması

 6. Cevap: A Açıklama:

  Tanzimat Fermanı'nda yer alan "kanunsuz suç ve ceza olmaz" hükmü, hukukun üstünlüğü ilkesinin bir gereğidir. Hukukun üstünlüğü ilkesine göre, devleti yönetenler de dahil olmak üzere herkes kanunlara uymak zorundadır. Bu ilkeye göre, kanunlar dışında kimseye ceza verilemez. 7. Tanzimat Dönemi'nde kurulan yeni mahkemelerden hangisi, şerî mahkemelerin görev alanlarını daraltmıştır?

  A) Ticaret mahkemeleri        B) Nizamiye mahkemeleri      
  C) Cemaat mahkemeleri         D) Askeri mahkemeler         
  E) Kazaskerlik mahkemeleri                                 

 8. Cevap: B Açıklama:

  Tanzimat Dönemi'nde kurulan nizamiye mahkemeleri, şerî mahkemelerin görev alanlarını daraltmıştır. Nizamiye mahkemeleri, şerî mahkemelerin görev alanına giren hukuk ve cinayet davalarına bakıyordu. Bu durum, şerî mahkemelerin görev alanlarının daralmasına neden olmuştur. 9. Tanzimat Dönemi'nde 1858 yılında çıkarılan Mecelle aşağıdakilerden hangisine örnektir?

  A) Medeni Kanun                 B) Ceza Kanunu                 
  C) Ticaret Kanunu               D) Hukuk Muhakemeleri Kanunu   
  E) Anayasa                                                     

 10. Cevap: A Açıklama:

  Tanzimat Dönemi'nde 1858 yılında çıkarılan Mecelle, Osmanlı Devleti'nin ilk medeni kanunudur. Bu kanun, şerî hukukun yanı sıra, Batı hukukundan da yararlanılarak hazırlanmıştır. 11. Tanzimat Dönemi'nde hukuk alanında yapılan reformların temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Devletin otoritesini güçlendirmek
  B) Halkın refahını artırmak
  C) Kanun önünde eşitliği sağlamak
  D) Eğitimi yaygınlaştırmak
  E) Ekonomiyi geliştirmek

 12. Cevap: C Açıklama:

  Tanzimat Dönemi'nde hukuk alanında yapılan reformların temel amacı, kanun önünde eşitliği sağlamaktır. Bu amaçla, şerî mahkemelerin görev alanlarını daraltılmış, nizamiye mahkemeleri kurulmuştur. Ayrıca, Kanun-i Esasi'yle (1876) kanun önünde eşitlik ilkesi kabul edilmiştir. 13. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Fermanı'nın ilanı ile birlikte kabul edilen kanunlar, hangi temel anlayışa dayanmaktadır?

  A) Eşitlik            B) Kanun üstünlüğü   
  C) İnsan hakları      D) Adalet            
  E) Hürriyet                                

 14. Cevap: A Açıklama:

  Tanzimat Fermanı ile birlikte Osmanlı Devleti'nde kanun önünde eşitlik ilkesi kabul edilmiştir. Buna göre, bütün tebaanın can, mal ve namus güvenliği, din ve vicdan hürriyeti gibi haklar güvence altına alınmıştır. Bu durum, Osmanlı hukukunda eşitlik anlayışının benimsendiğini göstermektedir. 15. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Fermanı'nın ilanı ile birlikte, hukuk alanında hangi yenilikler yapılmıştır?

  A) Nizamiye mahkemeleri kurulmuştur.
  B) Hukuk alanındaki yenilikler, şerî mahkemeleri de kapsamıştır.
  C) Hukuk alanındaki yenilikler, sadece gayrimüslim tebaayı kapsamıştır.
  D) Hukuk alanındaki yenilikler, sadece askeri davaları kapsamıştır.
  E) Hukuk alanındaki yenilikler, sadece ticari davaları kapsamıştır.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Tanzimat Fermanı ile birlikte, Osmanlı Devleti'nde şerî mahkemelerin yanı sıra nizamiye mahkemeleri kurulmuştur. Nizamiye mahkemeleri, Avrupa hukuku esaslarına göre çalışan mahkemelerdir. Bu mahkemelerin kurulmasıyla birlikte, hukuk alanında ikili bir sistem ortaya çıkmıştır. 17. Osmanlı Devleti'nde Meşrutiyet Dönemi'nde hukuk alanında yapılan yeniliklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Kanun önünde eşitlik ilkesi benimsenmiştir.
  B) Temel hak ve hürriyetler yasal güvence altına alınmıştır.
  C) Mahkemelerin herkese açıklığı ilkesi kabul edilmiştir.
  D) Kişi dokunulmazlığı ilkesi benimsenmiştir.
  E) Hukuk alanındaki yenilikler, sadece şerî mahkemeleri kapsamıştır.

 18. Cevap: E Açıklama:

  Meşrutiyet Dönemi'nde hukuk alanında yapılan yeniliklerle birlikte, kanun önünde eşitlik ilkesi, temel hak ve hürriyetler, mahkemelerin herkese açıklığı ilkesi ve kişi dokunulmazlığı gibi ilkeler benimsenmiştir. Bu ilkeler, sadece şerî mahkemeleri değil, bütün mahkemeleri kapsamaktadır. 19. Cumhuriyet Dönemi'nde hukuk alanında yapılan yeniliklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Hukuk sistemi, çağdaş anlayışa göre yeniden düzenlenmiştir.
  B) Temel hak ve hürriyetlerin kapsamı genişletilmiştir.
  C) Hukuk alanındaki yenilikler, şerî mahkemeleri de kapsamıştır.
  D) Hukuk alanındaki yenilikler, sadece adli yargıyı kapsamıştır.
  E) Hukuk alanındaki yenilikler, sadece idari yargıyı kapsamıştır.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde hukuk alanında yapılan yeniliklerle birlikte, hukuk sistemi çağdaş anlayışa göre yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda, temel hak ve hürriyetlerin kapsamı genişletilmiş, şerî mahkemeler kaldırılmış ve adli yargı ile idari yargı ayrımı yapılmıştır. 21. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde hukuk alanındaki gelişmelerin nedenleri arasında yer almaz?

  A) Avrupa'dan gelen baskılar
  B) Toplumsal ihtiyaçların değişmesi
  C) Devletin güçlenmesi
  D) Halkın bilinçlenmesi
  E) İktisadi gelişmeler

 22. Cevap: C Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nde hukuk alanındaki gelişmeler, Avrupa'dan gelen baskılar, toplumsal ihtiyaçların değişmesi ve halkın bilinçlenmesi gibi nedenler 23. 1921 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetler neden yer almamıştır?

  A) Çünkü temel hak ve hürriyetlerin kapsamı o dönemde daha dardı.
  B) Çünkü temel hak ve hürriyetlerin korunması için bir hukuk devleti gereklidir ve 1921 Anayasası henüz hukuk devleti ilkesini benimsememişti.
  C) Çünkü temel hak ve hürriyetlerin bir anayasa ile güvence altına alınmasına gerek yoktur.
  D) Çünkü temel hak ve hürriyetleri sınırlayan bir anayasa kabul edilmemelidir.
  E) Çünkü temel hak ve hürriyetleri tanımlamak zordur.

 24. Cevap: A Açıklama:

  1921 Anayasası, temel hak ve hürriyetleri "her Türk hür doğar, hür yaşar" şeklinde genel bir ifade ile tanımlamıştır. Bu ifadeden, temel hak ve hürriyetlerin herkes için geçerli olduğu ve sınırsız olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak, 1921 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin kapsamı o dönemde daha dardır. Örneğin, düşünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü gibi haklar 1921 Anayasası'nda yer almamaktadır. 25. 1924 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetler hangi ilkeler doğrultusunda düzenlenmiştir?

  A) Kişilik haklarına dayalı ilke doğrultusunda
  B) Hukuk devleti ilkesine dayalı ilke doğrultusunda
  C) Sosyal devlet ilkesine dayalı ilke doğrultusunda
  D) Demokratik devlet ilkesine dayalı ilke doğrultusunda
  E) Laik devlet ilkesine dayalı ilke doğrultusunda

 26. Cevap: B Açıklama:

  1924 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetler "kişiye bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez" olarak tanımlanmıştır. Bu ifadeden, temel hak ve hürriyetlerin kişiye ait olduğu, devlet tarafından sınırlanamayacağı anlaşılmaktadır. Ayrıca, 1924 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin korunması için hukuk devleti ilkesine yer verilmiştir. Buna göre, temel hak ve hürriyetlerin korunması için gerekli kanunlar çıkarılmalı ve bu kanunlar adil bir şekilde uygulanmalıdır. 27. 1961 Anayasası'na göre temel hak ve hürriyetler hangi durumlarda kısıtlanabilir?

  A) Milli bayramlarda
  B) Millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlâkın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması için
  C) Devletin ekonomik düzeninin korunması için
  D) Millî kültürün korunması için
  E) Devletin toprak bütünlüğünün korunması için

 28. Cevap: B Açıklama:

  1961 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanmasına ilişkin iki temel kurala yer verilmiştir. Buna göre, temel hak ve hürriyetler ancak savaş, seferberlik ve sıkıyönetim gibi olağanüstü durumlarda veya millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlâkın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması için sınırlandırılabilirYorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Türk Kültür ve Medeniyeti 3.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE HUKUK) Detayları

Türk Kültür ve Medeniyeti 3.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE HUKUK) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Türk Kültür ve Medeniyeti 3.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE HUKUK) Testini Çöz tıklayın. Türk Kültür ve Medeniyeti 3.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE HUKUK) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Türk Kültür ve Medeniyeti 3.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE HUKUK) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • TestAyrıca Türk Kültür ve medeniyeti dersi 3.ünite TÜRKLERDE HUKUK test soruları 2; mebsinavlari.com tarafından test formatında cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

* Osmanlı Devleti’nin merkezî otoritesini, eyalet yönetimini ve ordusunu açıklar. * Şarlken Dönemi Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’nun merkezî otoritesini, eyalet yönetimini ve ordusunu açıklar. * Osmanlı Devleti ve Şarlken Dönemi Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’nun devlet ve ordu teşkilatları arasındaki farkları karşılaştırır.Osmanlı Devleti ile İlk Türk İslam Devletlerinin Teşkilat Yapısı

* İlk Türk İslam devletleri ve Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. * İlk Türk İslam devletleri ve Osmanlı Devleti'nin taşra teşkilatlanmasını kavrar. * İlk Türk İslam devletleri ve Osmanlı Devleti'nin ordu yapısını kavrar.

Tanzimat Fermanı'nın hukuk alanındaki kazanımlarını kavrar.

Tanzimat Dönemi'nde kurulan yeni mahkemelerin görev alanlarını kavrar.

Tanzimat Dönemi'nde çıkarılan kanunların hukuk alanındaki kazanımlarını kavrar.

Tanzimat Dönemi'nde hukuk alanında yapılan reformların temel amacını kavrar.

* Osmanlı Devleti'nde hukuk alanındaki gelişmeleri kavrayabilme

* Osmanlı Devleti'nde hukuk alanındaki gelişmeleri kavrayabilme

* Osmanlı Devleti'nde hukuk alanındaki gelişmeleri kavrayabilme

* Cumhuriyet Dönemi'nde hukuk alanındaki gelişmeleri kavrayabilme

* 1921 Anayasası'nın temel hak ve hürriyetleri düzenleyen hükümlerini kavrayabilme

* 1924 Anayasası'nın temel hak ve hürriyetleri düzenleyen hükümlerini kavrayabilme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Türk Kültür ve Medeniyeti 3.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE HUKUK) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Türk Kültür ve Medeniyeti 3.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE HUKUK) Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 18 kere doğru, 15 kere yanlış cevap verilmiş.

Türk Kültür ve Medeniyeti 3.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE HUKUK) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Türk Kültür ve Medeniyeti 3.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE HUKUK) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Türk Kültür ve Medeniyeti 3.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE HUKUK) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Türk Kültür ve Medeniyeti 3.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE HUKUK) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri