Türk Kültür ve Medeniyeti 2.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE TOPLUM)

Türk Kültür ve Medeniyeti 2.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE TOPLUM) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Türk Kültür ve Medeniyeti 2.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE TOPLUM) CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Cumhuriyet, halkın kendi kendini yönetmesidir.
  2. ( ) Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim 1923 tarihinde kurulmuştur.
  3. ( ) Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasası 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’dur.
  4. ( ) 1921 Anayasası’nda temel hak ve hürriyetlere yer verilmemiştir.
  5. ( ) 1924 Anayasası, Cumhuriyet yönetiminin ilk anayasası olmuştur.
  6. ( ) 1924 Anayasası ile temel hak ve hürriyetler genişletilmiştir.
  7. ( ) Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda Osmanlı Devleti’nin devlet teşkilatı örnek alınmıştır.
  8. ( ) Cumhuriyet Dönemi’nde devlet teşkilatı çağın gerektirdiği koşullar da değiştirilmiştir.
  9. ( ) Cumhuriyet Dönemi’nde devlet teşkilatının en üst organı cumhurbaşkanıdır.
  10. ( ) Cumhuriyet Dönemi’nde yürütme organı, cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulundan oluşur.

 2. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Cumhuriyet, halkın kendi kendini yönetmesidir. Bu cümle doğrudur. 2. Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim 1923 tarihinde kurulmuştur. Bu cümle doğrudur. 3. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasası 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’dur. Bu cümle doğrudur. 4. 1921 Anayasası’nda temel hak ve hürriyetlere yer verilmemiştir. Bu cümle yanlıştır. 1921 Anayasası’nda temel hak ve hürriyetlerin bir kısmı yer almıştır. 5. 1924 Anayasası, Cumhuriyet yönetiminin ilk anayasası olmuştur. Bu cümle doğrudur. 6. 1924 Anayasası ile temel hak ve hürriyetler genişletilmiştir. Bu cümle doğrudur. 7. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda Osmanlı Devleti’nin devlet teşkilatı örnek alınmıştır. Bu cümle doğrudur. 8. Cumhuriyet Dönemi’nde devlet teşkilatı çağın gerektirdiği koşullar da değiştirilmiştir. Bu cümle doğrudur. 9. Cumhuriyet Dönemi’nde devlet teşkilatının en üst organı cumhurbaşkanıdır. Bu cümle doğrudur. 10. Cumhuriyet Dönemi’nde yürütme organı, cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulundan oluşur. Bu cümle doğrudur. 3. Tanzimat Dönemi'nde Osmanlı toplumunda meydana gelen değişimlerden biri de kıyafetlerde olmuştur. Bu dönemde kıyafetlerdeki değişimin başlıca nedenleri nelerdir?

  A) Avrupa devletlerinin baskısı
  B) Saray çevresinin etkisi
  C) Halkın Batı kültürüne olan ilgisi
  D) Ekonomik nedenler
  E) Devletin modernleşme çabaları

 4. Cevap: B Açıklama:

  Tanzimat Dönemi'nde kıyafetlerdeki değişim, Batı kültürünün etkisiyle birlikte saray çevresinden halka doğru yayılmıştır. 5. Necati Cumalı'nın Zeliş adlı romanından alınan aşağıdaki paragrafta, Zeliş ve kocası İzmir'e neden göç etmişlerdir? ...Avukat, yazıhanenin kapısı önünde kalıp, bir zaman Zeliş'in yanındakileri sürükler gibi çekip götürüşünü seyretti. ...Zeliş'in koltuğunun altında küçücük bir bohça, yanında bir delikanlıyla, kalkmak üzere olan son Urla-İzmir otobüsüne doğru koş- tuğunu gördü. Zeliş, onun yanına gelince durdu. Yanındaki delikanlıyı gösterdi: -Buydu! Evlendik, nikahtan geliyoruz! Teşekkür ederiz avukat bey! ...Avukat sordu: -Peki, şimdi nereye böyle acele acele? Zeliş karşılık verdi: -İzmir'e! Tütün işlemeye! Mağazalar açıldı artık!... Çalışacağız… Geriden her ikisinin akraba kalabalığı yetişti. İleriden de kalkmak üzere olan otobü- sün muavini seslendi: -İzmir'e gidecekler çabuk olun bakalım!...

  A) Tütün işleme işinden daha iyi para kazanmak için
  B) Ailelerinin yanına gitmek için
  C) İzmir'in daha gelişmiş bir şehir olduğunu düşündüğü için
  D) İzmir'de daha fazla iş imkanı olduğunu düşündüğü için
  E) İzmir'de daha mutlu bir hayat yaşayacaklarını düşündükleri için

 6. Cevap: A Açıklama:

  Para kazanmak için İzmir'e göç eden Zeliş ve kocasının bu tercihi, metinde açıkça belirtilmiştir. Metinde, Zeliş'in "İzmir'e tütün işlemeye" gideceğini söylemesi, bu tercihin nedeninin para kazanmak olduğunu göstermektedir. 7. Zeliş ve kocasının İzmir'e göç etmesi, hangi toplumsal değişimin bir sonucudur?

  A) Kentleşme          B) Sanayileşme       
  C) Eşitlik            D) Modernleşme       
  E) Demokratikleşme                         

 8. Cevap: A Açıklama:

  Zeliş ve kocasının İzmir'e göç etmesi, kentleşmenin bir sonucudur. Çünkü Zeliş ve kocası, daha iyi bir hayat sürebilmek için kırsal kesimden kente göç etmişlerdir. 9. Zeliş'in İzmir'e göç etmesinde, hangi faktör etkili olmuştur?

  A) Kadınların sosyal hayatta daha fazla yer almaları
  B) Eğitim imkanlarının artması
  C) Ekonomik koşulların iyileşmesi
  D) Demokrasinin gelişmesi
  E) Milliyetçilik akımının yayılması

 10. Cevap: C Açıklama:

  Zeliş'in İzmir'e göç etmesi, ekonomik koşulların iyileşmesi ile ilişkilidir. Çünkü Zeliş ve kocası, İzmir'de daha iyi bir iş bularak daha çok para kazanmak istemişlerdir. 11. 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti'nde yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasi değişimler sonucunda ortaya çıkan toplumsal sınıflardan biri nedir?

  A) İşçi sınıfı        B) Esnaf sınıfı      
  C) Tüccar sınıfı      D) Bürokrat sınıfı   
  E) Asilzade sınıfı                         

 12. Cevap: A Açıklama:

  19. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti'nde yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasi değişimler sonucunda ortaya çıkan toplumsal sınıflardan biri işçi sınıfıdır. Sanayileşmenin gelişmesi ve fabrikaların kurulması ile birlikte şehirlerde işçi sınıfı oluşmaya başlamıştır. İşçi sınıfı, fabrikalarda düşük ücretle çalışan ve ağır koşullarda çalışan insanlardan oluşmaktadır. 13. Osmanlı Devleti'nde 1868 yılında kurulan ve günümüzde de faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılayı'nın kuruluş amacı nedir?

  A) Yaralı ve hasta askerlere yardım etmek
  B) Afetlerde yardım etmek
  C) Kan bağışı ve kan ürünleri sağlamak
  D) Sağlık eğitimi vermek
  E) Çocuk esirgeme faaliyetleri yürütmek

 14. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nde 1868 yılında kurulan Türk Kızılayı'nın kuruluş amacı yaralı ve hasta askerlere yardım etmektir. Türk Kızılayı, kuruluşundan itibaren Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve İstiklâl Savaşı gibi savaşlarda yaralı askerlere yardım etmiştir. 15. 1921 Anayasası'nda (Teşkilat-ı Esasiye) yer alan "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ilkesinin anlamı nedir?

  A) Millet, kendi kendini yönetir.
  B) Millet, devleti yönetir.
  C) Millet, devlete egemendir.
  D) Millet, devleti temsil eder.
  E) Millet, devleti kontrol eder.

 16. Cevap: C Açıklama:

  1921 Anayasası'nda (Teşkilat-ı Esasiye) yer alan "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ilkesi, milletin devlet üzerinde egemen olduğunu ifade etmektedir. Bu ilkeye göre, millet, devletin kurucusu ve sahibidir. Millet, devleti yönetir ve devleti temsil eder. 17. 1924 Anayasası'nda (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) yer alan "Millet Mektepleri birleştirilir." hükmü ile ne amaçlanmıştır?

  A) Eğitimi tek bir çatı altında toplamak
  B) Eğitimi laikleştirmek
  C) Eğitimi ücretsiz hale getirmek
  D) Eğitimi millileştirmek
  E) Eğitimi zorunlu hale getirmek

 18. Cevap: A Açıklama:

  1924 Anayasası'nda (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) yer alan "Millet Mektepleri birleştirilir." hükmü ile eğitimde birlik ve beraberlik sağlamak amaçlanmıştır. Bu hükme göre, tüm okullar birleştirilerek tek bir çatı altında toplanmıştır. 19. Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaşlık anlayışı, Osmanlı Devleti'nden farklı olarak hangi temel ilkeye dayanmaktadır?

  A) Din birliği         B) Irk birliği        
  C) Vatandaşlık bağı    D) Milliyetçilik      
  E) Laiklik                                   

 20. Cevap: C Açıklama:

  Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaşlık anlayışı, Osmanlı Devleti'nden farklı olarak hangi temel ilkeye dayanmaktadır? A) Din birliği B) Irk birliği C) Vatandaşlık bağı D) Milliyetçilik E) Laiklik Cevap: Cumhuriyeti'nde vatandaşlık anlayışı, Osmanlı Devleti'nden farklı olarak hangi temel ilkeye dayanmaktadır? A) Din birliği B) Irk birliği C) Vatandaşlık bağı D) Milliyetçilik E) Laiklik Cevap: C 21. 1921 Anayasası'na göre egemenlik kime aittir?

  A) Devlete    B) Millete    C) Meclise    D) Padişaha    E) Hükümete    

 22. Cevap: B Açıklama:

  1921 Anayasası'nın 1. maddesine göre egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 23. 1921 Anayasası'na göre milletvekilleri kimlerin temsilcisidir?

  A) Kendi seçmenlerinin    B) Tüm milletin          
  C) Vilayetlerinin         D) Partilerinin          
  E) Siyasi görüşlerinin                             

 24. Cevap: B Açıklama:

  1921 Anayasası'nın 5. maddesine göre milletvekilleri tüm milletin temsilcisidir. 25. 1921 Anayasası'na göre hiç kimse bağlı olduğu mahkemeden başka mahkemeye gönderilemez. Bu ifade hangi temel hakka işaret etmektedir?

  A) Hukukun üstünlüğü      B) Eşitlik               
  C) Temsil                 D) Hak arama özgürlüğü   
  E) Hiçbiri                                         

 26. Cevap: D Açıklama:

  1921 Anayasası'nın 23. maddesine göre hiç kimse bağlı olduğu mahkemeden başka mahkemeye gönderilemez. Bu ifade hak arama özgürlüğünün bir gereğidir. 27. 1921 Anayasası'na göre vatandaşlar hangi temel hak ve özgürlüklerden yararlanmaktadır?

  A) Kanun önünde eşitlik    B) Temsil                 
  C) Hak arama özgürlüğü     D) Hepsi                  
  E) Hiçbiri                                           

 28. Cevap: D Açıklama:

  1921 Anayasası'nda kanun önünde eşitlik, temsil, hak arama özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlüklere yer verilmiştir. 29. 1921 Anayasası'nın temel özellikleri nelerdir?

  A) Egemenlik milletindir, temsil sistemi millete dayanır, temel hak ve özgürlüklere yer verir.
  B) Egemenlik milletindir, temsil sistemi cumhuriyete dayanır, temel hak ve özgürlüklere yer vermez.
  C) Egemenlik padişahındır, temsil sistemi millete dayanır, temel hak ve özgürlüklere yer vermez.
  D) Egemenlik milletindir, temsil sistemi cumhuriyete dayanır, temel hak ve özgürlüklere yer vermez.
  E) Hiçbiri

 30. Cevap: A Açıklama:

  1921 Anayasası'nın temel özellikleri egemenliğin millete ait olması, temsil sisteminin millete dayandırılması ve temel hak ve özgürlüklere yer verilmesidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Türk Kültür ve Medeniyeti 2.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE TOPLUM) Detayları

Türk Kültür ve Medeniyeti 2.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE TOPLUM) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Türk Kültür ve Medeniyeti 2.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE TOPLUM) Testini Çöz tıklayın. Türk Kültür ve Medeniyeti 2.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE TOPLUM) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Türk Kültür ve Medeniyeti 2.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE TOPLUM) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • TestAyrıca Türk Kültür ve medeniyeti dersi 2.ünite TÜRKLERDE TOPLUM test soruları 1; mebsinavlari.comt arafından test formatında cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

* Cumhuriyet kavramının tanımını ve özelliklerini açıklar. * Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve anayasasını kavrar. * Cumhuriyet Dönemi’nde devlet teşkilatının temel özelliklerini açıklar.

2.4.3. Tanzimat Dönemi'nde Osmanlı toplumundaki değişimleri analiz eder.

* 11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi 2.5. Ünitesi "Meşrutiyet ve Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumsal Yapıdaki Değişim" kazanımı kapsamında, Osmanlı Devleti'nin son döneminde yaşanan göçlerin nedenlerini açıklar.

* 11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi 2.5. Ünitesi "Meşrutiyet ve Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumsal Yapıdaki Değişim" kazanımı kapsamında, Osmanlı Devleti'nin son döneminde yaşanan kentleşmeyi açıklar.

* 11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi 2.5. Ünitesi "Meşrutiyet ve Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumsal Yapıdaki Değişim" kazanımı kapsamında, Osmanlı Devleti'nin son döneminde yaşanan ekonomik değişimleri açıklar.

* 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti'nde yaşanan toplumsal değişimleri açıklar.

* Osmanlı Devleti'nde kurulan sosyal yardım kuruluşlarını tanır.

* 1921 Anayasası'nın (Teşkilat-ı Esasiye) temel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur.

* 1924 Anayasası'nın (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) eğitim alanındaki temel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur.

1921 Anayasası'nın temel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur.

1921 Anayasası'ndaki temsil sistemi hakkında bilgi sahibi olur

1921 Anayasası'ndaki hak arama özgürlüğü hakkında bilgi sahibi olur.

1921 Anayasası'ndaki temel hak ve özgürlükler hakkında bilgi sahibi olur.

1921 Anayasası'nın temel özelliklerini kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Türk Kültür ve Medeniyeti 2.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE TOPLUM) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Türk Kültür ve Medeniyeti 2.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE TOPLUM) Testi İstatistikleri

Bu sınav 9 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 29 kere doğru, 54 kere yanlış cevap verilmiş.

Türk Kültür ve Medeniyeti 2.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE TOPLUM) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Türk Kültür ve Medeniyeti 2.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE TOPLUM) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Türk Kültür ve Medeniyeti 2.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE TOPLUM) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Türk Kültür ve Medeniyeti 2.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE TOPLUM) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri