Türk Kültür ve Medeniyeti 1.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI)

Türk Kültür ve Medeniyeti 1.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Türk Kültür ve Medeniyeti 1.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI) CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Türkiye Cumhuriyeti'nde yasama yetkisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir.
  2. (.....) 1921 Anayasası'nda yürütme yetkisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aitti.
  3. (.....) 1982 Anayasası'nda yürütme yetkisi, cumhurbaşkanı ve bakanlar kuruluna bırakılmıştır.
  4. (.....) Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde cumhurbaşkanı, hükûmetin başı değildir.
  5. (.....) Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde bakanlar kurulu, cumhurbaşkanından sorumludur.
  6. (.....) Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde bakanlar kurulu, TBMM'ye karşı sorumludur.
  7. (.....) Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde cumhurbaşkanı, üst düzey kamu görevlilerini kararname ile atayıp görevden alabilir.
  8. (.....) Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde cumhurbaşkanı, Genel Bütçe Kanunu dışında yasa hazırlayamaz.
  9. (.....) Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde cumhurbaşkanının her türlü iş ve eylemlerinden dolayı cezai sorumluluğu vardır.
  10. (.....) Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde cumhurbaşkanı, en fazla iki dönem seçilebilir.

 2. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. Y 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 3. Karahanlı hükümdarları, devlet yönetiminde hangi anlayışa dayanarak hüküm sürmüşlerdir?

  A) Töre anlayışına               B) Kut anlayışına               
  C) Şûra anlayışına               D) Demokrasi anlayışına         
  E) Merkeziyetçilik anlayışına                                    

 4. Cevap: A Açıklama:

  Karahanlılar, devlet yönetiminde İslam öncesi Türk törelerine dayanarak hüküm sürmüşlerdir. Bu nedenle bu anlayışa dayanarak hüküm sürmüşlerdir. 5. Nizamülmülk’e göre hükümdarın adaletle hükmetmesinin önemi nedir?

  A) Halkın refahını sağlar.      B) Ülkenin düzenini korur.     
  C) Halkın sevgisini kazanır.    D) Devletin gücünü artırır.    
  E) Hepsi                                                       

 6. Cevap: E Açıklama:

  Nizamülmülk’e göre hükümdarın adaletle hükmetmesi, halkın refahını sağlar, ülkeyi düzen içinde tutar, halkın sevgisini kazanır ve devletin gücünü artırır. Bu nedenle adaletle hükmetmenin önemi büyüktür. 7. İlk Türk İslam devletlerinde taşra teşkilatı, merkeze bağlı olmakla birlikte, daha bağımsız bir yapıya sahipti. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Türklerin göçebe yaşam tarzını devam ettirmeleri
  B) İslam dininin taşra teşkilatını merkeze bağımlı hale getirmemesi
  C) Türklerin idari yapıyı merkezden yönetmeyi tercih etmesi
  D) Eyaletlerin kendi iç işlerini düzenleme yetkisine sahip olması
  E) Eyaletlerin askerî birliklerden sorumlu olması

 8. Cevap: D Açıklama:

  İlk Türk İslam devletlerinde taşra teşkilatı, merkeze bağlı olmakla birlikte, daha bağımsız bir yapıya sahipti. Bunun nedeni, eyaletlerin kendi iç işlerini düzenleme yetkisine sahip olmasıdır. Eyaletlerde valiler, hükümdarın atadığı kişilerdi ancak eyaletlerin iç işlerinde oldukça serbest bırakılmışlardı. Bu durum, eyaletlerin daha bağımsız bir yapıya sahip olmasına neden olmuştur. 9. İlk Türk İslam devletlerinde divan teşkilatında görülen başlıca özellikler aşağıdakilerden hangileridir?

  A) Divan başkanları, hükümdarın birinci derecede yardımcılarıydı.
  B) Divanlarda, çeşitli konularda uzmanlaşmış görevliler görev yapardı.
  C) Divanlarda, devlet meseleleri görüşülüp karara bağlanırdı.
  D) Divan başkanları, hükümdarla birlikte divan toplantılarına katılırdı.
  E) Hepsi

 10. Cevap: E Açıklama:

  İlk Türk İslam devletlerinde divan teşkilatında görülen başlıca özellikler şunlardır: * Divan başkanları, hükümdarın birinci derecede yardımcılarıydı. * Divanlarda, çeşitli konularda uzmanlaşmış görevliler görev yapardı. * Divanlarda, devlet meseleleri görüşülüp karara bağlanırdı. * Divan başkanları, hükümdarla birlikte divan toplantılarına katılırdı. 11. Türk İslam devletlerinde ordu, savaşçılar, teşkilat ve teçhizat olmak üzere üç bölümden oluşmuştur. Bu bölümlerden hangisi, Türklerin savaşçı geleneğinin devamı niteliğindedir?

  A) Savaşçılar         B) Teşkilat          
  C) Teçhizat           D) Bağlı devletler   
  E) Türkmenler                              

 12. Cevap: A Açıklama:

  Türkler, atalarından gelen savaşçı geleneğini İslamiyet'le birlikte de devam ettirmişlerdir. Bu nedenle orduda savaşçılar, en önemli bölümdür. 13. Türk İslam devletlerinde ordu teşkilatı oluşturulurken ilk Türk devletlerinden farklı bir yol izlenmiştir. Buralarda ordu oluşturulurken devletin bulunduğu coğrafyalardaki yerel unsurlara da yer verilmiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

  A) Ordunun güçlenmesine
  B) Ordunun disiplinsizleşmesine
  C) Ordunun masraflarının artmasına
  D) Ordunun daha karmaşık bir yapıya kavuşmasına
  E) Ordunun daha merkezi bir yapıya kavuşmasına

 14. Cevap: D Açıklama:

  Yerel unsurların orduya katılması, ordunun daha karmaşık bir yapıya kavuşmasına neden olmuştur. Bu durum, ordunun daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını zorlaştırmıştır. 15. Osmanlı Devleti'nde devlet yönetiminde otoritenin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Halkın iradesidir.           B) Allah'tır.                  
  C) Padişahın iradesidir.        D) Divanın iradesidir.         
  E) Şeyhülislamın iradesidir.                                   

 16. Cevap: B Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nde devlet yönetiminde otoritenin kaynağı Allah'tır. Allah'ın devleti hükümdara bağışladığına inanıldığı için hükümdarın yetkisi tartışılmazdı. Bu nedenle bütün yetki padişahın ve dolayısıyla onu temsil eden divanın elinde toplanmıştı. 17. Osmanlı Devleti'nde ilk Türk İslam devletlerinden farklı olarak merkeziyetçi bir yapının kurulmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ülkenin geniş olmasıdır.
  B) Halkın farklı etnik kökenlere sahip olmasıdır.
  C) Devletin uzun ömürlü olmasının istenmesidir.
  D) Ekonomik nedenlerdir.
  E) Askeri nedenlerdir.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nin ilk Türk İslam devletlerinden farklı olarak merkeziyetçi bir yapının kurulmasının temel nedeni, devletin uzun ömürlü olmasının istenmesidir. Merkeziyetçi yapı sayesinde, ülke daha kolay yönetilebiliyor ve taht kavgaları önlenebiliyordu. 19. Osmanlı Devleti’nde yönetim anlayışında meydana gelen önemli değişikliklerden biri, 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile gerçekleşmiştir. Bu fermanla birlikte Osmanlı Devleti’nde yönetim anlayışında hangi değişiklikler olmuştur?

  A) Padişahın yetkileri kısıtlanmış, halkın yönetime katılımı sağlanmıştır.
  B) Padişahın yetkileri artmış, halkın yönetime katılımı sınırlandırılmıştır.
  C) Merkezî yönetim güçlenmiş, eyaletlere verilen yetkiler azaltılmıştır.
  D) Eyaletlere verilen yetkiler artmış, merkezî yönetim güçsüzleşmiştir.
  E) Halkın yönetime katılımı sağlanmış, ancak padişahın yetkileri kısıtlanmamıştır.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Tanzimat Fermanı ile birlikte Osmanlı Devleti’nde yönetim anlayışında önemli değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerden biri de padişahın yetkilerinin kısıtlanması ve halkın yönetime katılımının sağlanmasıdır. Ferman ile birlikte kanun önünde eşitlik ilkesi kabul edilmiş, herkesin mal, mülk edinme ve miras bırakma hakkı tanınmıştır. Ayrıca, mahkemeler herkese açılmış ve yargılanmadan ceza alma yasağı getirilmiştir. Bu değişikliklerle birlikte Osmanlı Devleti’nde yönetim anlayışında merkeziyetçilik anlayışı güçlenmiş, eyaletlere verilen yetkiler azaltılmıştır. 21. Osmanlı Devleti’nde 1876 yılında ilan edilen Kanun-i Esasi ile birlikte yönetim anlayışında yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönemde yönetim anlayışında meydana gelen değişikliklerden biri, meclisin kurulmasıdır. Meclisin kurulmasıyla birlikte Osmanlı Devleti’nde hangi yönetim anlayışı benimsenmiştir?

  A) Meşruti monarşi    B) Mutlak monarşi    
  C) Cumhuriyet         D) Oligarşi          
  E) Sosyalizm                               

 22. Cevap: A Açıklama:

  Kanun-i Esasi ile birlikte Osmanlı Devleti’nde meclisin kurulması, meşruti monarşi yönetim anlayışının benimsendiğini göstermektedir. Meşruti monarşi, egemenliğin padişah ile meclis arasında paylaşıldığı yönetim şeklidir. Kanun-i Esasi ile birlikte padişahın yetkileri sınırlandırılmış, meclisin yetkileri artmıştır. 23. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ortaya çıkan fikir akımları arasında, bütün Osmanlı vatandaşlarını kanun önünde eşit kılarak, Osmanlı kimliği oluşturmayı amaçlayan akım hangisidir?

  A) Osmanlıcılık              B) İslamcılık               
  C) Türkçülük                 D) Batıcılık                
  E) Adem-i Merkeziyetçilik                                

 24. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlıcılık fikri, bütün Osmanlı vatandaşlarını kanun önünde eşit kılarak, Osmanlı kimliği oluşturmayı amaçlayan bir fikir akımıdır. Bu akımın temsilcileri arasında; Ziya Paşa, Mithat Paşa, Namık Kemal, Mustafa Reşit, Şinasi ve Fuat Paşa gibi devlet adamları ve aydınlar vardır. 25. Osmanlı Devleti'nde merkez teşkilatının başında bulunan ve yasama, yürütme ve yargı yetkisini elinde bulunduran kişi kimdir?

  A) Sadrazam        B) Şeyhülislam    
  C) Defterdar       D) Nişancı        
  E) Reisülküttap                      

 26. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nde merkez teşkilatının başında bulunan ve yasama, yürütme ve yargı yetkisini elinde bulunduran kişi padişahtır. Padişah, devlet işlerinde vezirleriyle birlikte çalışırdı. 27. Osmanlı Devleti'nde taşra yönetiminin temelinde tımar sistemi vardı. Tımarlı sipahiler, toprakları karşılığında devlete askerlik hizmeti verirdi. Bu sistem, 17. yüzyıldan itibaren bozulmaya başlamıştır. Bu bozulma nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) Toprakların miras yoluyla bölünmesi
  B) Tımarlı sipahilerin askerlik görevini yerine getirmemesi
  C) Tımarların iltizam sistemine dönüştürülmesi
  D) Tımarlı sipahilerin tarımsal üretimin azalmasına neden olması
  E) Tımarlı sipahilerin şehirlere yerleşmesi

 28. Cevap: D Açıklama:

  Tımar sistemi, tımarlı sipahilerin toprakları karşılığında devlete askerlik hizmeti vermesi üzerine kurulu bir sistemdir. Bu sistem, 17. yüzyıldan itibaren bozulmaya başlamıştır. Bu bozulma nedenleri arasında toprakların miras yoluyla bölünmesi, tımarlı sipahilerin askerlik görevini yerine getirmemesi, tımarların iltizam sistemine dönüştürülmesi ve tımarlı sipahilerin şehirlere yerleşmesi sayılabilir. Tımarların iltizam sistemine dönüştürülmesi, tımarlı sipahilerin toprakları karşılığında devlete askerlik hizmeti vermesi yerine, toprakların vergilerini toplaması anlamına gelir. Bu durum, tımarlı sipahilerin askerlik görevini yerine getirmemesine neden olmuştur. 29. II. Mahmut Dönemi'nde yapılan ıslahatlardan biri de Divan-ı Hümayun'un kaldırılması ve yerine Dar-ı Şûra-yı Bab-ı Âli'nin (Yüksek Danışma Meclisi) kurulmasıydı. Bu değişikliğin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Devlet yönetiminde liyakat ilkesini yerleştirmek
  B) Devlet yönetiminde halk katılımını sağlamak
  C) Devlet yönetiminde merkeziyetçiliği güçlendirmek
  D) Devlet yönetiminde şeffaflığı sağlamak
  E) Devlet yönetiminde hesap verebilirliği sağlamak

 30. Cevap: C Açıklama:

  II. Mahmut Dönemi'nde yapılan ıslahatlardan biri de Divan-ı Hümayun'un kaldırılması ve yerine Dar-ı Şûra-yı Bab-ı Âli'nin (Yüksek Danışma Meclisi) kurulmasıydı. Bu değişiklikle, devlet yönetiminde merkeziyetçilik güçlendirilmeye çalışılmıştır. Divan-ı Hümayun, padişahın başkanlığında toplanan bir meclis iken, Dar-ı Şûra-yı Bab-ı Âli, sadrazamın başkanlığında toplanan bir meclis olmuştur. Bu değişiklikle, devlet yönetiminde padişahın yetkileri azaltılarak, sadrazamın yetkileri arttırılmıştır. 31. Sultan II. Mahmut Dönemi’nde devlet yönetimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Merkez teşkilatı genişletilmiş ve yeni meclisler kurulmuştur.
  B) İltizam sistemi kaldırılarak vergiler merkezden toplanmıştır.
  C) Müsadere usulü kaldırılarak kamu görevlilerinin haksız kazançları güvence altına alınmıştır.
  D) Taşra teşkilatı güçlendirilerek valiler maaşa bağlanmıştır.
  E) Kadılık kurumu kaldırılarak yerine nizamiye mahkemeleri kurulmuştur.

 32. Cevap: E Açıklama:

  Sultan II. Mahmut Dönemi’nde kadılık kurumu kaldırılmamıştır. Kadılık kurumu, 1864 Vilayet Nizamnamesi ile kaldırılarak yerine nizamiye mahkemeleri kurulmuştur. 33. Tanzimat Dönemi’nde meclislerin kurulması aşağıdakilerden hangisine yönelik bir adımdır?

  A) Devletin merkezileşmesini sağlamak
  B) Azınlıkların haklarını korumak
  C) Halkın yönetime katılımını sağlamak
  D) Demokrasiyi geliştirmek
  E) Ekonomiyi güçlendirmek

 34. Cevap: C Açıklama:

  Tanzimat Dönemi’nde kurulan meclisler, halkın yönetime katılımını sağlamaya yönelik bir adımdır. Bu dönemde kurulan meclisler, halkın temsilcilerinin yer aldığı ve devlet işlerinin tartışıldığı kurumlardır. 35. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde, ülkeyi yönetme yetkisi padişaha aitti. Ancak, Millî Mücadele’nin başarıya ulaşmasından sonra, padişahın yetkileri kısıtlanmış ve saltanatın kaldırılması gündeme gelmiştir. Saltanatın kaldırılmasının en önemli gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dönem itibariyle birçok ülkede monarşinin yıkılması ve yerine cumhuriyet yönetiminin kurulması
  B) Bir ülkede iki hükûmetin olmasının millî menfaatlerle bağdaşmaması
  C) Millet egemenliğine dayalı yönetimin Türk milletinin karakterine daha uygun olması
  D) Padişahın yetkilerinin kısıtlanması
  E) Hiçbiri

 36. Cevap: A Açıklama:

  Saltanatın kaldırılması, Osmanlı Devleti’nin son döneminde yaşanan önemli olaylardan biridir. Bu olay, Türk milletinin egemenlik anlayışında önemli bir değişime işaret etmektedir. Saltanatın kaldırılmasının en önemli gerekçesi, dönemin şartlarında monarşinin yıkılması ve yerine cumhuriyet yönetiminin kurulması olmuştur. 37. Saltanatın kaldırılmasıyla birlikte, Osmanlı Devleti’nde yeni bir yönetim anlayışının temelleri atılmıştır. Bu yönetim anlayışının temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Egemenliğin padişahta olması
  B) Egemenliğin millette olması
  C) Egemenliğin bir grupta olması
  D) Egemenliğin bir kurumda olması
  E) Egemenliğin milletin temsilcilerinde olması

 38. Cevap: B Açıklama:

  Saltanatın kaldırılmasıyla birlikte, Osmanlı Devleti’nde egemenlik millete ait olmuştur. Bu durum, Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinde yer alan egemenlik anlayışının da temelini oluşturmaktadır. 39. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra devlet teşkilatı nasıl şekillenmiştir?

  A) Osmanlı Devleti'nin devlet teşkilatı örnek alınmıştır.
  B) Cumhuriyet yönetiminin ilk anayasası olan 1924 Anayasası ile devlet teşkilatı yeniden düzenlenmiştir.
  C) Çağın gerektirdiği koşullar da dikkate alınarak devlet teşkilatı oluşturulmuştur.
  D) Halk egemenliği ilkesi doğrultusunda devlet teşkilatı oluşturulmuştur.
  E) Tek adam yönetimine dayalı bir devlet teşkilatı oluşturulmuştur.

 40. Cevap: B Açıklama:

  Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra devlet teşkilatı yeniden düzenlenmiştir. 1924 Anayasası ile temel hak ve hürriyetler genişletilmiş, kamu yönetimi esaslarının belirlenmesi ile kurum ve kuruluşların yürütme organının emrinde uyum içinde işlemesi için temel kaynak anayasa olmuştur. 41. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel organları arasında yer alan yürütme organının başında kim bulunur?

  A) Başbakan               B) Cumhurbaşkanı         
  C) Meclis Başkanı         D) Bakanlar Kurulu       
  E) Genelkurmay Başkanı                             

 42. Cevap: A Açıklama:

  Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçilmeden önce yürütme organının başında başbakan bulunurdu. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte yürütme organının başında cumhurbaşkanı bulunur. 43. Türkiye Cumhuriyeti'nin yürütme organının görev ve yetkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) Kanun koymak
  B) Kanunları uygulamak
  C) Bütçeyi hazırlamak
  D) Dışişlerini yönetmek
  E) Genelkurmay Başkanlığı'nı denetlemek

 44. Cevap: A Açıklama:

  Kanun koyma yetkisi yasama organına aittir. Yürütme organının görev ve yetkileri arasında kanun koymak yoktur. 45. 1982 Anayasası'na göre bakanlar, TBMM'ye karşı sorumludur. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçilmesiyle bu durum değişmiştir. Buna göre, bakanlar artık kime karşı sorumludur?

  A) TBMM'ye              B) Cumhurbaşkanına     
  C) Başbakana            D) Milletvekillerine   
  E) Kamuoyuna                                   

 46. Cevap: A Açıklama:

  Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte bakanlar, Cumhurbaşkanına karşı sorumlu hale gelmiştir. 47. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte bakanlık sayısı kaçtan kaça indirilmiştir?

  A) 16'dan 25'e     B) 25'ten 16'ya   
  C) 16'dan 15'e     D) 25'ten 24'e    
  E) 24'ten 23'e                       

 48. Cevap: B Açıklama:

  Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte bakanlık sayısı 25'ten 16'ya indirilmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Türk Kültür ve Medeniyeti 1.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI) Detayları

Türk Kültür ve Medeniyeti 1.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Türk Kültür ve Medeniyeti 1.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI) Testini Çöz tıklayın. Türk Kültür ve Medeniyeti 1.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Türk Kültür ve Medeniyeti 1.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • TestAyrıca Türk Kültür ve medeniyeti dersi 1.ünite TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI test soruları 1; mebsinavlari.comt arafından test formatında cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

* Türkiye Cumhuriyeti'nde yasama, yürütme ve yargı organlarının görev ve yetkilerini kavrar. * Türkiye Cumhuriyeti'nde yürütme organının tarihsel gelişimini ve Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçişini açıklar. * Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde cumhurbaşkanı, bakanlar kurulu ve diğer devlet organlarının görev ve yetkilerini kavrar.

* İlk Türk İslam devletlerinde yönetim anlayışını kavrar.

* İlk Türk İslam devletlerinde adalet anlayışının önemini kavrar.

* Türk İslam devletlerinde taşra teşkilatı hakkında bilgi sahibi olur. * Türk İslam devletlerinde taşra teşkilatında valilerin yetkilerini kavrar

* İlk Türk İslam devletlerinde divan teşkilatını tanır. * Divan teşkilatında görevli kişilerin görevlerini kavrar.

* Türklerin savaşçı geleneği hakkında bilgi sahibi olur.

* Türk İslam devletlerinde ordu teşkilatı hakkında bilgi sahibi olur.

* Osmanlı Devleti'nde devlet yönetiminin temel özelliklerini kavrar.

* Osmanlı Devleti'nde devlet yönetiminin temel özelliklerini kavrar.

11.4.1. Osmanlı Devleti’nde yönetim anlayışının gelişimini açıklar.

11.4.1. Osmanlı Devleti’nde yönetim anlayışının gelişimini açıklar.

1.8.1. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ortaya çıkan fikir akımlarını tanır.

1.8.2. Osmanlı Devleti'nin merkez teşkilatının temel organlarını ve görevlerini tanır.

* Osmanlı Devleti'nde taşra yönetimini oluşturan tımar sisteminin işleyişini ve bozulma nedenlerini açıklar.

* II. Mahmut Dönemi'nde yapılan ıslahatları ve bunların amaçlarını açıklar

1.1.3. Osmanlı Devleti’nin merkez ve taşra teşkilatlanmasını kavrar.

1.1.4. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketlerini kavrar.

* 11.2.2. Osmanlı Devleti’nin son döneminde yaşanan siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirir.

* 11.2.2. Osmanlı Devleti’nin son döneminde yaşanan siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası olan 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun temel özellikleri nelerdir? A) Yasama ve yürütme yetkisi Meclis'te toplanmıştır. B) Temel hak ve hürriyetlere yer verilmiştir. C) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi kabul edilmiştir. D) Devlet dini İslam'dır. E) Devletin yönetim şekli meşrutiyettir. Cevap: A) Açıklama: 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yasama ve yürütme yetkisi Meclis'te toplanmıştır. Meclis, hem yasaları çıkaran hem de yürütme organını oluşturan tek organdır. Kazanım: * 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun temel özelliklerini kavrar.

* Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra devlet teşkilatının nasıl şekillendiğini kavrar.

* Türkiye Cumhuriyeti'nin temel organlarını kavrar. * Türkiye Cumhuriyeti'nin yürütme organının yapısı ve işleyişini kavrar.

* Türkiye Cumhuriyeti'nin yürütme organının görev ve yetkilerini kavrar

11.2.2.1. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yönetim anlayışını açıklar.

11.2.2.2. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yönetim anlayışını oluşturan temel ilkeleri açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Türk Kültür ve Medeniyeti 1.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Türk Kültür ve Medeniyeti 1.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI) Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 36 kere doğru, 31 kere yanlış cevap verilmiş.

Türk Kültür ve Medeniyeti 1.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Türk Kültür ve Medeniyeti 1.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Türk Kültür ve Medeniyeti 1.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Türk Kültür ve Medeniyeti 1.Ünite Test 1 (TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri