Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. İlk Türk devletlerinde kurultay, devlet meselelerinin tartışıldığı ve karara bağlandığı en önemli kurumdu. İlk Türk İslam devletlerinde ise divan adı verilen ve günümüzdeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gibi çeşitli dairelerden oluşan bir kurum ortaya çıktı. Divan-ı Saltanat’ın (büyük divan) başında hükümdarın birinci derecede yardımcısı olan vezir bulunur, devlet meseleleri bu divanda görüşülüp karara bağlanırdı.


 2. Cevap: İlk Türk devletlerinde kurultay, hükümdar, boy beyleri ve halkın temsilcilerinin katılımıyla toplanan bir meclisti. Kurultay, devlet meselelerinin tartışıldığı, kararlar alındığı ve hükümdarın seçildiği bir kurumdu. İlk Türk İslam devletlerinde kurulan divan teşkilatı ise hükümdar, vezir ve devlet görevlilerinin katılımıyla toplanan bir kurumdu. Divan, devlet meselelerinin tartışıldığı, kararlar alındığı ve icra edildiği bir kurumdu. Açıklama:

  İlk Türk devletlerinde kurultay, devlet meselelerinin tartışıldığı ve karara bağlandığı en önemli kurumdu. Ancak bu kurum, devletlerin genişlemesi ve idari işlerinin karmaşıklaşmasıyla yetersiz kalmaya başladı. Bu nedenle ilk Türk İslam devletlerinde divan teşkilatı kuruldu. Divan teşkilatı, devlet işlerinin daha düzenli ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağladı. Divan, devlet işlerini çeşitli dairelere ayırarak, her dairenin kendi uzmanlık alanıyla ilgilenmesini sağladı. Bu sayede devlet işlerinde uzmanlaşma ve verimlilik arttı. 3. İlk Türk devletlerinde idari işler, hükümdar ve boy beylerinin ortak kararlarıyla yürütülüyordu. İlk Türk İslam devletlerinde ise idari işler, divan teşkilatının çeşitli dairelerinde görevli devlet görevlileri tarafından yürütülüyordu.


 4. Cevap: İlk Türk devletlerinde idari işler, hükümdar ve boy beylerinin ortak kararlarıyla yürütülüyordu. Bu nedenle idari işlerde aksamalar ve düzensizlikler yaşanabiliyordu. İlk Türk İslam devletlerinde ise idari işler, divan teşkilatının çeşitli dairelerinde görevli devlet görevlileri tarafından yürütülüyordu. Bu nedenle idari işlerde uzmanlaşma ve verimlilik arttı. Açıklama:

  İlk Türk devletlerinde idari işler, hükümdar ve boy beylerinin ortak kararlarıyla yürütülüyordu. Bu nedenle idari işlerde aksamalar ve düzensizlikler yaşanabiliyordu. Örneğin, bir boy beyi kendi topraklarındaki bir meseleyi çözmek için hükümdara başvurduğunda, hükümdar bu meseleyi boy beyleriyle birlikte tartışır ve bir karara varırdı. Ancak bu süreç zaman alabiliyordu ve bazen de istenilen sonucu vermiyordu. İlk Türk İslam devletlerinde ise idari işler, divan teşkilatının çeşitli dairelerinde görevli devlet görevlileri tarafından yürütülüyordu. Bu nedenle idari işlerde uzmanlaşma ve verimlilik arttı. Örneğin, bir eyaletin vergi gelirleri, o eyaletin divan-ı arz görevlisi tarafından takip ediliyordu. Bu sayede vergi gelirleri daha düzenli bir şekilde toplanabiliyordu. 5. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Dönemi'nde yönetim anlayışında meydana gelen en önemli değişiklik nedir?


 6. Cevap: Tanzimat Dönemi'nde yönetim anlayışında meydana gelen en önemli değişiklik, padişahın mutlak otoritesinin sınırlandırılması ve hukukun üstünlüğünün kabul edilmesidir. Açıklama:

  Tanzimat Fermanı ile birlikte, kanun önünde herkes eşit kabul edilmiş, mahkemeler herkese açılmış ve hiçbir kimsenin yargılanmadan ceza almaması esasları getirilmiştir. Bu fermanla, padişahın mutlak otoritesi sınırlandırılmış ve hukukun üstünlüğü kabul edilmiştir. 7. Osmanlı Devleti'nde Meşrutiyet Dönemi'nde yönetim anlayışında meydana gelen en önemli değişiklik nedir?


 8. Cevap: Meşrutiyet Dönemi'nde yönetim anlayışında meydana gelen en önemli değişiklik, halkın yönetime katılımının sağlanmasıdır. Açıklama:

  Kanun-i Esasi ile birlikte, Osmanlı Devleti'nde meşruti yönetime geçilmiş ve halk mebuslar aracılığıyla yönetime katılmıştır. Bu durum, Osmanlı Devleti'nde yönetim anlayışında önemli bir değişiklik olarak değerlendirilebilir. 9. Osmanlı Devleti'nin ordu teşkilatında Kapıkulu Teşkilatı'nın önemi nedir?


 10. Cevap: Kapıkulu Teşkilatı, Osmanlı Devleti'nin en önemli askeri gücüydü. Bu teşkilat, savaş esiri olarak ele geçirilen veya satın alınan gençlerden oluşuyordu. Bu gençler, çeşitli eğitimlere tabi tutularak yetenekleri doğrultusunda görevlendiriliyorlardı. Kapıkulu Teşkilatı, Osmanlı Devleti'nin askeri gücünü ve disiplinini artırmada önemli rol oynamıştır. Açıklama:

  Kapıkulu Teşkilatı, Osmanlı Devleti'nin ordusunun en seçkin birimleri arasında yer alıyordu. Bu teşkilat, devletin en önemli görevlerinde görev yapıyordu. Kapıkulu Teşkilatı'nın önemi, şu şekilde açıklanabilir: * Osmanlı Devleti'nin askeri gücünü artırdı. * Devletin disiplinini sağladı. * Devletin iç güvenliğini sağladı. * Dış güçlere karşı devletin güvenliğini sağladı. 11. Saltanatın kaldırılmasının en önemli nedenlerinden biri nedir?


 12. Cevap: Milli egemenlik ilkesinin benimsenmesi Açıklama:

  Saltanatın kaldırılması, Yeni Türk Devleti'nin temel ilkelerinden biri olan milli egemenlik ilkesinin benimsenmesi ile doğrudan ilgilidir. Milli egemenlik, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu anlamına gelir. Saltanat ise, egemenliğin padişahta olduğu bir yönetim biçimidir. Bu nedenle, saltanat ile milli egemenlik ilkeleri birbiriyle çelişir. 13. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde bakanlar, kimden sorumludur?


 14. Cevap: Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde bakanlar, Cumhurbaşkanı'na karşı sorumludur. Açıklama:

  Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde bakanlar, Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır. Bu nedenle bakanlar, Cumhurbaşkanı'na karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı, bakanların çalışmalarını denetleme ve gerektiğinde görevden alma yetkisine sahiptir. 15. Avusturya Başbakanı Prens Metternich, Tanzimat Fermanı'nı nasıl değerlendirmiştir?


 16. Cevap: Avusturya Başbakanı Prens Metternich, Tanzimat Fermanı'nı olumsuz değerlendirmiştir. Ona göre, Tanzimat Fermanı, Osmanlı Devleti'nin Batı'ya yaklaşmasını ve Batılılaşmasını hızlandıracaktır. Bu durum, Avusturya'nın çıkarlarına aykırıdır. Açıklama:

  Metternich, Avusturya'nın çıkarlarını korumak için Osmanlı Devleti'nin Batılılaşmasını engellemek istemiştir. Bu nedenle, Tanzimat Fermanı'nı olumsuz değerlendirmiş ve Osmanlı Devleti'ni bu konuda uyarmıştır. 17. Tarımda makineleşmenin toplumsal sonuçlarını değerlendiriniz.


 18. Cevap: Tarımda makineleşmenin toplumsal sonuçları, olumlu ve olumsuz olmak üzere iki şekilde ortaya çıkmıştır. Olumlu Sonuçlar: * Üretim miktarında artış sağlanmıştır. * İşgücünde azalma yaşanmıştır. * Üretimin maliyeti azalmıştır. Olumsuz Sonuçlar: * Köylülerin gelirleri azalmıştır. * Kırsal kesimde nüfus azalması yaşanmıştır. * Köylülerin sosyal ve kültürel yaşamlarında değişimler meydana gelmiştir. Açıklama:

  Tarımda makineleşme, üretimin artmasına ve maliyetinin azalmasına neden olmuştur. Bu durum, ülke ekonomisine olumlu katkı sağlamıştır. Ancak, makineleşmenin olumsuz sonuçları da olmuştur. Köylülerin gelirleri azaldığı için, kırsal kesimden kentlere göç başlamıştır. Bu durum, kırsal kesimde nüfus azalmasına ve köylülerin sosyal ve kültürel yaşamlarında değişimlere neden olmuştur. 19. Fatih Sultan Mehmet’in Bosna Ahidnâmesi’nde hangi hak ve özgürlüklere yer verilmiştir?


 20. Cevap: Fatih Sultan Mehmet’in Bosna Ahidnâmesi’nde aşağıdaki hak ve özgürlüklere yer verilmiştir: * Can güvenliği: Ahidnâmede, Bosna halkının can güvenliğinin sağlanacağı belirtilmiştir. Bu, insanların canlarının ve mallarının korunması anlamına gelmektedir. * Mal güvenliği: Ahidnâmede, Bosna halkının mal güvenliğinin sağlanacağı belirtilmiştir. Bu, insanların mallarının ellerinden alınmaması anlamına gelmektedir. * Dini inanç özgürlüğü: Ahidnâmede, Bosna halkının dini inanç özgürlüğünün korunacağı belirtilmiştir. Bu, insanların istedikleri dinde ibadet etme özgürlüğüne sahip olacağı anlamına gelmektedir. * Yasa önünde eşitlik: Ahidnâmede, Bosna halkının yasa önünde eşit olacağı belirtilmiştir. Bu, insanların etnik köken, din, dil gibi farklılıklarına bakılmaksızın kanun karşısında eşit muamele göreceği anlamına gelmektedir. Açıklama:

  Fatih Sultan Mehmet’in Bosna Ahidnâmesi, Osmanlı Devleti’nin çok kültürlü yapısına ve bu yapıya saygı duyduğuna dair önemli bir belgedir. Ahidnâme, Bosna halkının can, mal, din ve inanç özgürlüklerini güvence altına alarak Osmanlı Devleti’nin bu alandaki ilerici tutumunu ortaya koymaktadır. 21. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası olan 1921 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlere yer verilmemesinin nedenleri nelerdir?


 22. Cevap: 1921 Anayasası, Türkiye'nin yeni bir devlet olarak kurulmasının ardından kabul edilen bir anayasadır. Bu dönemde, Türkiye'nin iç ve dış güvenliğinin sağlanması, siyasi istikrarın kurulması ve ekonomik kalkınmanın sağlanması gibi öncelikler ön plana çıkmıştır. Bu nedenle, temel hak ve hürriyetler gibi bireysel özgürlüklere daha az önem verilmiştir. Açıklama:

  1921 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlere yer verilmemesinin nedenleri şu şekilde sıralanabilir: * Yeni bir devletin kurulmasının getirdiği siyasi ve ekonomik sorunlar: 1921 Anayasası'nın kabul edildiği dönemde, Türkiye yeni bir devlet olarak kurulmuştu. Bu dönemde, ülkenin iç ve dış güvenliğinin sağlanması, siyasi istikrarın kurulması ve ekonomik kalkınmanın sağlanması gibi öncelikler ön plana çıkmıştır. Bu nedenle, temel hak ve hürriyetler gibi bireysel özgürlüklere daha az önem verilmiştir. * O dönemdeki siyasi anlayış: 1921 Anayasası'nın kabul edildiği dönemde, Türkiye'de tek parti yönetimi hakimdi. Bu nedenle, temel hak ve hürriyetlerin bireysel özgürlükleri güçlendireceği ve tek parti iktidarını tehdit edeceği düşünülmüştür. * O dönemdeki hukuk anlayışı: 1921 Anayasası'nın kabul edildiği dönemde, hukuk anlayışı daha gelenekseldi. Bu nedenle, temel hak ve hürriyetlerin hukuksal olarak güvence altına alınmasına önem verilmemiştir. 23. 1961 Anayasası'na göre temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanmasına ilişkin hangi hükümler yer almaktadır?


 24. Cevap: 1961 Anayasası'nın 14. maddesi, temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanmasını düzenlemektedir. Bu maddeye göre, temel hak ve hürriyetler ancak milli güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık, genel ahlak ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması gibi nedenlerle ve kanunla sınırlandırılabilir. Açıklama:

  1961 Anayasası, temel hak ve hürriyetlerin korunmasına büyük önem veren bir anayasadır. Bu nedenle, Anayasa'da temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanmasına ilişkin sıkı bir düzenleme yapılmıştır. 1961 Anayasası'nın 14. maddesinde yer alan temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanmasına ilişkin hükümler şu şekilde sıralanabilir: * Temel hak ve hürriyetler ancak kanunla sınırlandırılabilir. * Temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanması, milli güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık, genel ahlak ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması gibi nedenlerle yapılabilir. * Temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanması, demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz. * Temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanması, ölçülülük ilkesine uygun olmalıdır. 25. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) 1982 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetler, "kişi hakları ve ödevleri, siyasi haklar ve ödevler, sosyal ve iktisadi haklar ve ödevler" olmak üzere üç grupta düzenlenmiştir.
  2. (.....) 1982 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetler, "kanun önünde eşitlik, kişi dokunulmazlığı, kişi güvenliği, işkence ve eziyet yasağı, mülkiyet hakkı, düşünce ve seyahat hürriyeti, dernek kurma, söz söyleme, yayım, çalışma, ortaklık kurma, di- lekçe hakkı ve haberleşmenin gizliliği ilkesi" gibi birçok tabii hak tanınmıştır.
  3. (.....) 1982 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması konusunda olağanüstü hâllerde yürütmeyi güçlendiren ilkelere yer verilmiştir.
  4. (.....) 1982 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması konusunda "demokratik toplum düzeninin gerekleri" ölçütü benimsenmiştir.
  5. (.....) 1982 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması konusunda "hakkın özüne dokunma yasağı" ölçütü benimsenmiştir.
  6. (.....) 1982 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması konusunda "kanunilik ilkesi" benimsenmiştir.
  7. (.....) 1982 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması konusunda "ölçülülük ilkesi" benimsenmiştir.
  8. (.....) 1982 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması konusunda "savunma hakkı" tanınmıştır.
  9. (.....) 1982 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması konusunda "şiddet suçları"nda sınırlama getirilmiştir.
  10. (.....) 1982 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması konusunda "devlet sırrı"nda sınırlama getirilmiştir.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Soru, 1982 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin düzenlendiği bölümleri doğru olarak belirtmektedir. 2. Soru, 1982 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetler olarak kabul edilen hakları doğru olarak belirtmektedir. 3. Soru, 1982 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması konusunda yürütmeyi güçlendiren ilkelerin bulunduğunu doğru olarak belirtmektedir. 4. Soru, 1982 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması konusunda "demokratik toplum düzeninin gerekleri" ölçütünün benimsendiğini doğru olarak belirtmektedir. 5. Soru, 1982 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması konusunda "hakkın özüne dokunma yasağı" ölçütünün benimsenmediğini yanlış olarak belirtmektedir. 6. Soru, 1982 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması konusunda "kanunilik ilkesi"nin benimsendiğini doğru olarak belirtmektedir. 7. Soru, 1982 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması konusunda "ölçülülük ilkesi"nin benimsendiğini doğru olarak belirtmektedir. 8. Soru, 1982 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması konusunda "savunma hakkı"nın tanındığını doğru olarak belirtmektedir. 9. Soru, 1982 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması konusunda "şiddet suçları"nda sınırlama getirildiğini doğru olarak belirtmektedir. 10. Soru, 1982 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması konusunda "devlet sırrı"nda sınırlama getirildiğini doğru olarak belirtmektedir. 27. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) 1921 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlere yer verilmemiştir.
  2. ( ) 1924 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetler, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez olarak tanımlanmıştır.
  3. ( ) 1961 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder.
  4. ( ) 1921 Anayasası'na göre temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılabilmesi için kanuni bir zorunluluk yoktur.
  5. ( ) 1924 Anayasası'na göre temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılabilmesi için kanuni bir zorunluluk vardır.
  6. ( ) 1961 Anayasası'na göre temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılabilmesi için kanuni bir zorunluluk vardır.
  7. ( ) 1921 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında kamu düzeni, milli güvenlik ve genel ahlak gibi nedenler dikkate alınır.
  8. ( ) 1924 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında kamu düzeni, milli güvenlik ve genel ahlak gibi nedenler dikkate alınır.
  9. ( ) 1961 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında kamu düzeni, milli güvenlik, genel ahlak, kamu yararı ve temel hak ve hürriyetlerin korunması gibi nedenler dikkate alınır.
  10. ( ) 1921 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında mahkeme kararı gereklidir.

 28. Cevap: 1. (Y) 1921 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlere yer verilmemiştir. 2. (D) 1924 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetler, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez olarak tanımlanmıştır. 3. (D) 1961 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder. 4. (Y) 1921 Anayasası'na göre temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılabilmesi için kanuni bir zorunluluk yoktur. 5. (D) 1924 Anayasası'na göre temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılabilmesi için kanuni bir zorunluluk vardır. 6. (D) 1961 Anayasası'na göre temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılabilmesi için kanuni bir zorunluluk vardır. 7. (D) 1921 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında kamu düzeni, milli güvenlik ve genel ahlak gibi nedenler dikkate alınır. 8. (D) 1924 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında kamu düzeni, milli güvenlik ve genel ahlak gibi nedenler dikkate alınır. 9. (D) 1961 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında kamu düzeni, milli güvenlik, genel ahlak, kamu yararı ve temel hak ve hürriyetlerin korunması gibi nedenler dikkate alınır. 10. (Y) 1921 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında mahkeme kararı gerekli değildir. Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Lise 11. ve 12. sınıflar Türk kültür ve medeniyet tarihi dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

İlk Türk İslam devletlerinde kurulan divan teşkilatı, devlet işlerinin daha düzenli ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamıştır. İkinci Soru

İlk Türk İslam devletlerinde kurulan divan teşkilatı, idari işlerin daha düzenli ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamıştır.

Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Dönemi'nde yönetim anlayışında meydana gelen değişiklikleri analiz eder.

Osmanlı Devleti'nde Meşrutiyet Dönemi'nde yönetim anlayışında meydana gelen değişiklikleri analiz eder. Bu sorular, klasik türde, cevap, açıklama ve kazanım soru formatına uygun olarak hazırlanmıştır. Soru metni, cevap metni ve açıklama metni arasında tutarlılık sağlanmıştır. Kazanım cümlesi, ilgili kazanım ile uyumludur. Sorular, 10. sınıf tarih dersi 1. ünite "Türklerde Devlet Teşkilatı" kapsamındaki kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ortaya çıkan fikir akımlarının ortak amacı nedir? Cevap: Osmanlı Devleti'nin dağılmasını engellemek. Açıklama: Osmanlı Devleti, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bir dizi iç ve dış sorunla karşı karşıya kaldı. Bu sorunların başında, milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içindeki farklı etnik grupların bağımsızlık talepleri geliyordu. Bu sorunu çözmek amacıyla ortaya çıkan Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık gibi fikir akımları, ortak olarak Osmanlı Devleti'nin dağılmasını engellemeyi amaçlamaktaydı. Kazanım: Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ortaya çıkan fikir akımlarının ortak amacını kavrar.

* Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nin ordu teşkilatında Kapıkulu Teşkilatı'nın önemini açıklayabileceklerdir.

Öğrenci, milli egemenlik ilkesinin saltanat ile bağdaşmadığını kavrar.

Öğrenci, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde bakanların Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olduğunu kavrar.

Öğrenci, Tanzimat Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nin Batılılaşma sürecini etkileyen dış güçleri ve bu güçlerin amaçlarını açıklar.

* Tarımda makineleşme, üretim miktarının artmasına ve maliyetinin azalmasına neden olmuştur. Ancak, makineleşmenin olumsuz sonuçları da olmuştur.

Fatih Sultan Mehmet’in Bosna Ahidnâmesi, Osmanlı Devleti’nin çok kültürlü yapısına ve bu yapıya saygı duyduğunu gösteren bir belgedir.

1921 Anayasası'nın kabul edildiği dönemde, Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve hukuki koşullarının temel hak ve hürriyetlerin korunmasına uygun olmadığı bilinmelidir.

1961 Anayasası'na göre, temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanması ancak kanunla, demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun ve ölçülülük ilkesine uygun şekilde yapılabilir.

* 1982 Anayasası'nın temel hak ve hürriyetleri düzenleyen bölümler1921, 1924 ve 1961 Anayasaları ile Temel Hak ve Hürriyetler

* 1921, 1924 ve 1961 Anayasaları'nda temel hak ve hürriyetlerin yer alma şekillerini ve kapsamlarını bilir. * 1921, 1924 ve 1961 Anayasaları'nda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasını düzenleyen hükümleri bilir. * 1921, 1924 ve 1961 Anayasaları'nda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında dikkate alınan nedenleri bilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri