TORBALI ANADOLU LİSESİ KİMYA 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

TORBALI ANADOLU LİSESİ KİMYA 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. TORBALI ANADOLU LİSESİ KİMYA 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI CEVAPLARI

 1. Fiziksel değişim nedir? Bir kaç cümle ile açıklayınız.

  .................. .................... ................... ..............

  .................. .................... ................... ..............

 2. Cevap:

  Maddenin kimliği değişmeden fiziksel görünümünde ( boyu, şekli, gibi) değişiklikler olmasıdır. 3. Hİdrojen bağı nedir? Kısaca aşağıya açıklayınız.

  .................. .................... ................... ..............

  .................. .................... ................... ..............

 4. Cevap:

  Bir molekülün pozitif yüklü hidrojeni le diğer molekülün negatif yüklü atomu arsında moleküller arasında elektrostatik çekim kuvveti ile oluşan etkileşime denir. 5. Kalıcı dipol nedir? Kısaca açıklayınız.

  .................. .................... ................... ..............

  .................. .................... ................... ..............

 6. Cevap:

  Hidrojen klorür molekülü polar bir molekül- dür. Hidrojen kısmı kalıcı pozitif, klor kısmı ise kalıcı negatif yükle yüklüdür. Molekülde kalıcı pozitif ve kalıcı negatif yüklerin oluşmasına denir. 7. Aşağıda verilen boşlukları uygun tanımlarla doldurunuz.

  a. O2kimyasal türü…………………… molekül yapılı bir elementtir.
  b. NH3 Kimyasal türü moleküller yapılı bir………………………… tir.
  c. Pozitif yüklü atom veya atom gruplarından oluşan iyon kimyasal türü bir…………………… dur.
  ç. PO43 -    anyonu negatif yüklü bir……………… .dur.
  d. Bütün asal gaz ve metaller kararlı hallerinde ………………………… …yapılıdır.

 8. Cevap:

  a. O2 kimyasal türü diyatomik molekül yapılı bir elementtir.

  b. NH3 kimyasal türü moleküler yapılı bir bileşiktir.

  c. Pozitif yüklü atom veya atom gruplarından oluşan iyon kimyasal türü bir katyondur.

  ç. PO43- anyonu negatif yüklü bir polianyondur.

  d. Bütün asal gaz ve metaller kararlı hallerinde atom yapılıdır.

  Açıklama:

  Bu soruda, verilen boşluklara uygun tanımların yapılması istenmektedir. a. O2 kimyasal türü, iki oksijen atomundan oluşan bir molekül yapısına sahiptir. Bu nedenle "molekül yapılı bir element" olarak tanımlanır. b. NH3 kimyasal türü, bir azot atomu ve üç hidrojen atomundan oluşan bir moleküler bileşiği temsil eder. Dolayısıyla "moleküler yapılı bir bileşik" olarak tanımlanır. c. Pozitif yüklü atom veya atom gruplarından oluşan iyonlar katyon olarak adlandırılır. Bu nedenle "bir katyon" olarak tanımlanır. ç. PO43- anyonu, dört adet oksijen atomu ve bir fosfor atomundan oluşan negatif bir iyonu ifade eder. Dolayısıyla "negatif yüklü bir polianyon" olarak tanımlanır. d. Asal gazlar ve metaller, kararlı hallerinde atomik yapıya sahiptir. Yani, tek bir atomdan oluşurlar. Bu nedenle "atom yapılıdır" şeklinde tanımlanır. 9. Bileşikleri adlandırınız.

  1. LiH=
  2. N2O5=
  3. CuCl2=
  4. SF6=
  5. PCl3=
  6. Na2O=
  7. CaO=
  8. BeF2=
  9. SO2=
  10. Hg2O=

 10. Cevap:

  1. LiH = Lityum hidrit

  2. N2O5 = Dinitrojen pentoksit

  3. CuCl2 = Bakır klorür

  4. SF6 = Kükürt hekzaflorür

  5. PCl3 = Fosfor triklorür

  6. Na2O = Sodyum oksit

  7. CaO = Kalsiyum oksit

  8. BeF2 = Berilyum florür

  9. SO2 = Kükürt dioksit

  10. Hg2O = Cıva(I) oksit

  Açıklama:

  LiH: Li lityumun simgesini, H ise hidrojenin simgesini temsil eder. Bu nedenle bileşiğin adı "lityum hidrit" olur. N2O5: N nitrojenin simgesini, O ise oksijenin simgesini temsil eder. Bileşiğin adı ise "dinitrojen pentaoxid" şeklindedir. CuCl2: Cu bakırın simgesini, Cl ise klorün simgesini temsil eder. Bu nedenle bileşiğin adı "bakır(II) klorür" olur. SF6: S sülfürün simgesini, F ise florün simgesini temsil eder. Bileşiğin adı ise "sülfür heksaflorür" şeklindedir. PCl3: P fosforun simgesini, Cl ise klorün simgesini temsil eder. Bu nedenle bileşiğin adı "fosfor(III) klorür" olur. Na2O: Na sodyumun simgesini, O ise oksijenin simgesini temsil eder. Bileşiğin adı ise "sodyum oksit" şeklindedir. CaO: Ca kalsiyumun simgesini, O ise oksijenin simgesini temsil eder. Bu nedenle bileşiğin adı "kalsiyum oksit" olur. BeF2: Be berilyumun simgesini, F ise florün simgesini temsil eder. Bileşiğin adı ise "berilyum florür" şeklindedir. SO2: S sülfürün simgesini, O ise oksijenin simgesini temsil eder. Bileşiğin adı ise "sülfür dioksit" şeklindedir. Hg2O: Hg cıvanın simgesini, O ise oksijenin simgesini temsil eder. Bu nedenle bileşiğin adı "cıva(I) oksit" olur. 11. Kimyasal türler arasında oluşan etkileşimleri sınıflandırınız.


 12. Cevap: Kimyasal türler arasındaki etkileşimler bağlanan türlere göre atomlar arası ve moleküller arası; bağın sağlamlığına göre güçlü ve zayıf olarak sınıflandırılabilir. Açıklama:

  Atomlar arası etkileşimler, aynı veya farklı tür atomlar arasındaki etkileşimlerdir. Moleküller arası etkileşimler ise moleküller arasındaki etkileşimlerdir. Bağın sağlamlığı ise kimyasal türlerin yapısına bağlıdır. 13. İyonik bağ nedir? Açıklayınız.


 14. Cevap: İyonik bağ, zıt yüklü iyonların birbirini elektrostatik çekim kuvveti ile çekmesi sonucunda oluşan bir kimyasal bağdır. Açıklama:

  İyonik bağ, metaller ve ametaller arasında oluşur. Metaller elektronlarını kaybetme, ametaller ise elektron alma eğilimindedir. Elektronların alışverişi sonucunda iyonlar oluşur ve bu iyonlar elektrostatik çekim kuvveti ile birbirine bağlanır. 15. İyonik bağ ile kovalent bağ arasındaki farkları yazınız.


 16. Cevap: * İyonik bağda zıt yüklü iyonlar arasında elektrostatik çekim kuvveti bulunurken, kovalent bağda elektron çiftleri paylaşılır. * İyonik bağlar genellikle metaller ve ametaller arasında oluşurken, kovalent bağlar hem ametaller hem de metaller arasında oluşabilir. * İyonik bağlar genellikle suda çözünür ve elektrik akımı geçirirken, kovalent bağlar genellikle suda çözünmez ve elektrik akımı geçirmez. Açıklama: 17. Aşağıdaki maddelerin iyonik bağ içerip içermediğini belirtiniz:


 18. Cevap: * Sodyum klorür: İyonik bağ içerir * Karbondioksit: İyonik bağ içermez * Amonyak: İyonik bağ içermez Açıklama:

  Sodyum klorür, bir metal (sodyum) ve bir ametal (klor) arasında oluşan bir iyonik bileşiktir. Karbondioksit ve amonyak ise kovalent bağlı bileşiklerdir. 19. Kovalent bağ çeşitlerini yazınız ve her birini kısaca açıklayınız.


 20. Cevap: * Apolar kovalent bağ: Aynı ametal atomları arasındaki elektron çiftlerinin eşit olarak paylaşılması. * Polar kovalent bağ: Farklı ametal atomları arasındaki elektron çiftlerinin eşit olmayan paylaşılması. Açıklama:

  Apolar kovalent bağda, elektron yük yoğunluğu dengeli dağılırken, polar kovalent bağda elektron yük yoğunluğu bir atomda daha fazla yoğunlaşır. 21. Aşağıdaki moleküllerin polar mı apolar mı olduğunu belirtiniz:


 22. Cevap: * H2O: Polar * CO2: Apolar * CH4: Apolar Açıklama:

  H2O'da polar kovalent bağlar vardır ve elektron yük yoğunluğu oksijen atomunda daha fazla yoğunlaşmıştır. CO2 ve CH4'te apolar kovalent bağlar vardır ve elektron yük yoğunluğu dengeli bir şekilde dağılmıştır. 23. London kuvvetlerinin oluşum nedenini açıklayınız.


 24. Cevap: London kuvvetleri, moleküllerdeki elektronların anlık olarak yoğunlaşması sonucu oluşur. Bu yoğunlaşma, indüklenmiş dipollerin oluşumuna neden olur ve indüklenmiş dipoller arasında bir etkileşim olan London kuvvetleri oluşur. Açıklama:

  London kuvvetleri, elektronların rastgele hareketinden kaynaklanan geçici kutuplaşmalardan kaynaklanır. 25. Dipol-dipol etkileşimlerine bir örnek veriniz.


 26. Cevap: Hidrojen klorür molekülleri arasındaki etkileşim Açıklama:

  Hidrojen klorür molekülü polar bir moleküldür ve kalıcı dipolü vardır. Polar moleküller arasındaki etkileşimler dipol-dipol etkileşimleridir. 27. Hidrojen bağını tanımlayınız.


 28. Cevap: Moleküller arası elektrostatik çekim kuvveti ile oluşan, bir molekülün kısmi pozitif hidrojeni ile başka bir molekülün elektronegatif atomu arasında oluşan molekül-arası etkileşimdir. Açıklama:

  Hidrojen bağı, H atomunun elektronegatifliği yüksek F, O ve N gibi atomlarla oluşturduğu moleküllerde oluşur. 29. Kimyasal ve fiziksel değişim arasındaki üç temel farkı belirtiniz.


 30. Cevap: * Kimyasal değişimde madde farklı maddelere ayrışır veya oluşur, fiziksel değişimde madde kimliğini korur. * Kimyasal değişimde madde yapısal olarak değişir, fiziksel değişimde yapısal değişiklik olmaz. * Kimyasal değişim genellikle enerji açığa çıkması veya emilmesiyle gerçekleşir, fiziksel değişimde genellikle enerji açığa çıkması veya emilmesi olmaz. Açıklama:

  Kimyasal değişimler yeni maddelerin oluşmasıyla sonuçlanırken, fiziksel değişimler madde kimliğini korur. Kimyasal değişimler genellikle enerji değişimini içerirken, fiziksel değişimler genellikle enerji değişimini içermez. 31. Elektron ilgisi nedir? Açıklayınız.


 32. Cevap: *Elektron ilgisi, gaz halindeki nötr bir atomun elektron alarak negatif yüklü iyon oluşturması sırasındaki enerji değişimidir.* Açıklama:

  *Elektron ilgisi, atomun kararlılığı ve kimyasal tepkimelerdeki rolü ile ilgili önemli bir özelliktir.* 33. Periyodik sistemde aynı periyotta soldan sağa gidildikçe atom yarıçapının değişimini açıklayınız.


 34. Cevap: *Soldan sağa giderken atom numarası artar ve çekirdek yükü artar. Bu artan çekirdek yükü, elektronları çekirdeğe doğru daha güçlü çekerek atom yarıçapını küçültür.* Açıklama:

  *Atom yarıçapı, atomların boyutunu belirler ve kimyasal bağların oluşumunda rol oynar.* 35. Metalik ve ametalik özellikleri ayırt eden üç temel özelliği listeleyiniz.


 36. Cevap: * Metalik özellikler: * Elektron verme eğilimi * Pozitif iyon oluşturma yeteneği * Işık ve ısıyı iletme kabiliyeti * Ametalik özellikler: * Elektron alma eğilimi * Negatif iyon oluşturma yeteneği * Işık ve ısıyı yansıtma eğilimi* Açıklama:

  *Metalik ve ametalik özellikler, elementlerin kimyasal davranışlarını belirleyen temel özelliklerdir.* 37. Aşağıda verilen özellikleri madde gruplarına göre eşleştirin.

  a. Sağlam yapılıdır.
  b. Elektriği iletir.
  c. Atom yarıçapları küçüktür.
  d. Ametallerle iyonik bağlı bileşikler oluşturur.
  e. Erime noktaları yüksektir.
  f. Katı hâllerinde kırılgandırlar.
  g. Elektron alarak negatif iyon hâline geçerler.
  h. İyonlaşma enerjileri yüksektir.
  ı. Kendi aralarında metalik bağlı bileşikler oluşturmazlar.
  i. Isıyı iyi iletirler.
  Madde Grupları:
  1. Metaller
  2. Ametaller
  3. Yarı Metaller
  4. Soy Gazlar

 38. Cevap: 1. (a, e, f, h) 2. (b, c, d, g, ı) 3. (i, j) 4. (Yok) Açıklama:

  Metallerin özellikleri (a, e, f, h) iken ametal- lerin özellikleri (b, c, d, g, ı)'dır. Yarı metaller hem metal hem de ametal özelliklerine sahipken soy gazlar periyodik sistemin en sağında bulunur ve herhangi bir madde grubuna ait değildir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
TORBALI ANADOLU LİSESİ KİMYA 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI Detayları

TORBALI ANADOLU LİSESİ KİMYA 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI 15 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. TORBALI ANADOLU LİSESİ KİMYA 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

TORBALI ANADOLU LİSESİ KİMYA 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Boşluk Doldurma
 • Klasik
 • Eşleştirme


TORBALI ANADOLU LİSESİ KİMYA 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
  1. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
  2. Güçlü Etkileşimler
  3. Kimyasal Türler
  4. Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
  5. Zayıf Etkileşimler

Ayrıca KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

Bu soru, öğrencilerin kimyasal türlerin özelliklerini ve yapılarını anlama becerisini ölçer.

Bu soru, öğrencilerin bileşiklerin adlandırılması becerisini ölçer. Ayrıca, bileşiklerin formüllerini ve bileşik adlarını ilişkilendirme yeteneklerini geliştirir.

Kimyasal türler arasındaki etkileşimlerin sınıflandırılmasını öğrenmek.

İyonik bağın oluşum mekanizmasını anlar.

İyonik ve kovalent bağlar arasındaki temel farkları ayırt eder.

İyonik bileşikleri tanımlayabilir ve farklı türdeki kimyasal bağları ayırt edebilir.

* Apolar ve polar kovalent bağlar arasındaki farkı anlar. * Kovalent bağın türlerine örnekler verebilir.

* Molekül yapılarını kullanarak polariteyi tahmin edebilir. * Polar ve apolar moleküller arasında ayrım yapabilir

Öğrenciler, London kuvvetlerinin oluşumunu anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, dipol-dipol etkileşimlerine örnekler verebileceklerdir.

Hidrojen bağının oluşumu ve özelliklerini anlama.

Fiziksel ve kimyasal değişimler arasındaki temel farkları ayırt etme.

*Elektron ilgisinin tanımını ve önemini açıklayabilmek.*

*Periyodik sistemde atom yarıçapının periyot boyunca nasıl değiştiğini açıklayabilmek.*

*Metalik ve ametalik özellikleri ayırt eden temel özelliklerin farkına varabilmek.*

Periyodik sistemdeki element gruplarının özelliklerini ayırt edebilme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

TORBALI ANADOLU LİSESİ KİMYA 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

TORBALI ANADOLU LİSESİ KİMYA 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

TORBALI ANADOLU LİSESİ KİMYA 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız TORBALI ANADOLU LİSESİ KİMYA 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

TORBALI ANADOLU LİSESİ KİMYA 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.