Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı

Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 7.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı CEVAPLARI

 1. Medeniyetimizde öncü kurumlar nasıl çalışır?

  A) Kendilerine özgü bir yöntemleri yoktur; amaçlarına göre değişen farklı faaliyetlerde bulunurlar.
  B) Kamusal kaynakları kullanarak toplumun ihtiyaçlarını karşılarlar.
  C) Kendi içlerinde bir hiyerarşiye sahip olarak, belirli bir amaca yönelik olarak çalışırlar.
  D) Belli bir inanç sistemine bağlı olarak hareket ederler ve toplumda bu inanç sistemini yaymayı hedeflerler.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkıdır. Öncü kurumlar, belirli bir amaca yönelik olarak çalışırlar ve genellikle kendi içlerinde bir hiyerarşiye sahiptirler. Bu kurumlar, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için çalışırken, çoğu zaman kamusal kaynakları kullanırlar. 3. Vakıfların toplumda hangi rolü vardır?

  A) Yalnızca camilerin yapımı için kullanılmışlardır.
  B) Fakir ve muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılamışlardır.
  C) Yalnızca zenginlerin yardımlarıyla kurulmuşlardır.
  D) Yalnızca Osmanlı Devleti tarafından kurulmuşlardır.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Vakıflar Osmanlı Devleti'nde fakir ve muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuşlardır. Bu vakıfların çoğu camilerin yanı sıra çeşmeler, okullar, kütüphaneler gibi pek çok sosyal ve kültürel faaliyetin yürütülmesinde de kullanılmışlardır. Vakıflar, toplumsal dayanışmanın ve sosyal yardımlaşmanın önemli bir aracıdır. 5. Mevlevilik hangi dönemde ortaya çıkmıştır?

      A) İslam öncesi dönemde              B) Osmanlı Devleti döneminde    
      C) İlk İslam devletlerinde           D) Selçuklu Devleti döneminde   

 6. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D şıkkıdır. Mevlevilik, 13. yüzyılda Konya'da yaşamış olan Mevlana Celaleddin Rumi tarafından kurulmuştur ve bu dönem Selçuklu Devleti dönemidir. Mevlevilik, tasavvufi bir tarikattır ve Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. 7. İlim medeniyetimizin en önemli esaslarından biridir. İlim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) İlim, insanın hayatını kolaylaştırmak için önemlidir.
  B) İlim, sadece dinî konuları kapsar.
  C) İlim, doğayı anlamak ve insanlığa fayda sağlamak için kullanılır.
  D) İlim, sürekli geliştirilmeli ve yenilenmelidir.

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır çünkü ilim sadece dini konuları kapsamaz, bilimsel, sosyal ve kültürel alanlarda da kullanılır. İlim, doğayı anlamak ve insanlığa fayda sağlamak için kullanılan bir araçtır ve sürekli geliştirilmeli ve yenilenmelidir. 9. Ahlak medeniyetimizin temel taşlarından biridir. Ahlak ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Ahlak, insanların birbirleriyle olan ilişkilerini belirler.
  B) Ahlak, insanın kendisiyle olan ilişkisini belirler.
  C) Ahlak, insanın toplumla olan ilişkisini belirler.
  D) Ahlak, herkesin kendine göre belirleyebileceği bir kavramdır.

 10. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D şıkkıdır. Ahlak, insanların birbirleriyle, kendileriyle ve toplumla olan ilişkilerini belirleyen evrensel bir kavramdır ve herkes tarafından kendine göre belirlenebilecek bir kavram değildir. Ahlak, toplumun değerleri ve normları tarafından belirlenir ve bireylerin davranışlarını etkiler. Bu nedenle, Ahlak, medeniyetimizin temel taşlarından biridir. 11. Medeniyetimizin esasları nelerdir?

      A) İlim, ahlak ve sanat               B) Teknoloji, bilim ve spor      
      C) Siyaset, ticaret ve moda           D) Eğlence, tatil ve alışveriş   

 12. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneğidir ve medeniyetimizin esasları olarak ilim, ahlak ve sanat belirtilmiştir. İlim, insanın bilgiye ulaşmak için yaptığı araştırmaları ve elde ettiği sonuçları ifade ederken, ahlak ise insanın doğru ile yanlışı ayırt etme yeteneğine sahip olması ve doğru davranışları sergilemesi olarak tanımlanır. Sanat ise insanın yaratıcılık ve estetik anlayışı ile ortaya koyduğu eserleri ifade eder. 13. Medeniyetimizin esaslarından biri olan "Adalete Riayet" kavramı ne anlama gelmektedir?

  A) Adaletin yalnızca mahkemelerde uygulanması
  B) Kişilerin kendi haklarını korumaları
  C) Herkesin hak ettiği şekilde muamele görmesi
  D) Zenginlerin daha fazla hakka sahip olması

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Herkesin hak ettiği şekilde muamele görmesi. Adalete riayet, medeniyetimizin temel esaslarından biridir ve herkesin hak ettiği şekilde muamele görmesi gerektiğini ifade eder. Bu kavram, toplumda eşitlik, dürüstlük, doğruluk ve hakça davranma gibi değerlerin korunmasına yardımcı olur. Adalete riayet etmek, bireylerin ve toplumun huzur ve güvenliği için önemlidir. 15. Medeniyetimizin esaslarından biri olan "Çalışkanlık" kavramı neyi ifade eder?

  A) Sadece maddi kazanç elde etmek için çalışmak
  B) Üretken olmak, başkalarına faydalı olmak için çalışmak
  C) Boş vakitlerini doldurmak için çalışmak
  D) Sadece belli bir meslekte çalışmak

 16. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Üretken olmak, başkalarına faydalı olmak için çalışmak. Çalışkanlık, medeniyetimizin esaslarından biri olarak, üretken olmayı ve başkalarına faydalı olmayı amaçlayan bir kavramdır. Çalışmak sadece maddi kazanç sağlamak için değil, aynı zamanda topluma faydalı işler yapmak için de gereklidir. Bu kavram, ülkemizde iş ahlakı ve çalışma kültürünün geliştirilmesi açısından önemlidir. 17. Medeniyetimizin esaslarından biri olan "Birlik ve Beraberlik" kavramı nedir?

  A) Sadece kendi çıkarları için çalışmak
  B) Farklı toplum grupları arasında çatışma yaratmak
  C) Herkesin birbirine yardım etmesi ve dayanışması
  D) Kendi inancını diğer insanlara dayatmak

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Herkesin birbirine yardım etmesi ve dayanışması" olan bu soru, medeniyetimizin temel değerlerinden biri olan birlik ve beraberlik kavramını açıklamaktadır. Birlik ve beraberlik, toplumun farklı bireylerinin bir arada çalışarak ortak amaçlar doğrultusunda hareket etmeleri ve herkesin birbirine yardım etmesi ile sağlanan bir değerdir. Bu değer, toplumsal huzur ve dayanışma için çok önemlidir. 19. İslam Medeniyetindeki bilim ve kültür gelişmeleri Avrupa medeniyetine nasıl etki etmiştir?

  A) Avrupa'da Rönesans dönemi başlamıştır.
  B) Bilim ve teknoloji alanında Avrupa'nın ilerlemesi hızlanmıştır.
  C) Avrupa'da kültür ve sanat alanında yeni akımlar oluşmuştur.
  D) Avrupa'nın Osmanlı İmparatorluğu ile ticari ilişkileri artmıştır.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. İslam medeniyetindeki bilim ve kültür gelişmeleri Avrupa medeniyetine etki etmiştir ve Avrupa'nın ilerlemesi hızlanmıştır. İslam medeniyeti, Avrupa'nın Rönesans dönemi öncesinde önemli bilimsel ve kültürel gelişmelere sahip olmuştur ve bu gelişmeler Avrupa'ya aktarılmıştır. Bu dönemde İslam medeniyetinde matematik, astronomi, tıp, felsefe ve diğer bilim dallarında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 21. İslam Medeniyetindeki sanat dalları nelerdir?

  A) Minyatür, hat sanatı, ebru, çini, halı dokuma
  B) Heykel, resim, seramik, mozaik
  C) Oyuncak yapımı, müzik aletleri yapımı
  D) Film, tiyatro, dans

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır ve İslam Medeniyeti'ndeki sanat dalları minyatür, hat sanatı, ebru, çini, halı dokuma gibi süsleme sanatlarıdır. İslam Medeniyeti'nin zengin kültürel mirasının bir parçası olarak, bu sanat dalları İslam dünyasında önemli bir yere sahiptir ve hala günümüzde de devam etmektedirler. 23. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) Cihad'ı nasıl tanımladığıyla ilgili hangisi doğrudur?

  A) Cihad, İslam'ın yayılması için yapılması gereken bir görevdir.
  B) Cihad, sadece silahlı mücadele anlamına gelir.
  C) Cihad, kişinin kendi nefsiyle mücadelesidir.
  D) Cihad, sadece İslam düşmanlarına karşı savaşarak yapılan mücadeledir.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: (A) Cihad, İslam'ın yayılması için yapılması gereken bir görevdir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), cihadı sadece silahlı mücadele olarak değil, aynı zamanda kişinin kendi nefsiyle mücadelesi ve İslam'ın barışçıl yollarla yayılması için yapılması gereken çaba olarak da tanımlamıştır. Bu nedenle, cihad kavramı İslam'ın temel prensiplerinden biridir ve İslam'ın yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. 25. Hangisi Cihad'ın çeşitlerinden biri değildir?

  A) Cihad-ı Akbar        B) Cihad-ı Sagir   
  C) Cihad-ı Kebir        D) Cihad-ı Asgar   

 26. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C seçeneği olan "Cihad-ı Kebir"dir. Cihad, İslam dininde mücadele etmek anlamına gelir ve farklı türleri vardır. Bunlar arasında "Cihad-ı Akbar" (büyük cihad) ve "Cihad-ı Sagir" (küçük cihad) gibi çeşitler bulunurken, "Cihad-ı Kebir" (en büyük cihad) bir tür olarak kabul edilmez. "Cihad-ı Kebir" ifadesi bazı kaynaklarda geçse de, İslam alimleri tarafından genellikle sahih bir hadis olmadığı kabul edilir. Bu soru, İslam dininde Cihad kavramının farklı çeşitlerinin bilinmesini ve ayırt edilebilmesini test etmektedir. 27. İslam Medeniyeti'nin doğuşu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) İslam Medeniyeti, İslam dini doğduktan sonra hızla gelişmiştir.
  B) İslam Medeniyeti, Arap Yarımadası'nın dışına yayılmıştır.
  C) İslam Medeniyeti, matematik, astronomi, tıp ve felsefe alanlarında önemli katkılarda bulunmuştur.
  D) İslam Medeniyeti, çoğunlukla askeri zaferler ve fetihler yoluyla yayılmıştır.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı şöyle: "A) İslam Medeniyeti, İslam dini doğduktan sonra hızla gelişmiştir." Bu ifade yanlıştır çünkü İslam Medeniyeti, İslam dini doğmadan önceki Arap Yarımadası'nda da önemli bir kültürel ve ticari yaşama sahipti ve İslam dini doğduktan sonra da zamanla gelişim göstermiştir. İslam Medeniyeti'nin gelişiminde, bilim, felsefe, sanat ve ticaret alanları gibi pek çok faktör etkili olmuştur. 29. İslam Medeniyeti'nin doğuşu sürecinde hangi şehirler öne çıkmıştır?

  A) İstanbul ve Roma            B) Bağdat ve Şam           C) Kahire ve İskenderiye      D) Paris ve Londra         

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğinde yer alan "Bağdat ve Şam" şehirleridir. İslam Medeniyeti'nin doğuşu sürecinde Bağdat ve Şam gibi şehirler öne çıkmıştır. Bu şehirler, İslam'ın yayılması ve bilim, kültür, ticaret ve sanat alanlarında gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. İslam kültürü, bu şehirlerdeki bilim adamları, filozoflar, sanatçılar ve tüccarlar arasındaki etkileşimlerden ve bilgi paylaşımlarından güç almıştır. 31. İslam'da "Cihad" kavramı nasıl tanımlanır ve ne anlama gelir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu tanımlamayı doğru şekilde yansıtmaktadır?

  A) Cihad, silah kullanarak düşmanla mücadele etmek anlamına gelir.
  B) Cihad, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan her türlü çaba ve mücadeledir.
  C) Cihad, sadece savaş meydanında yapılan mücadeleleri kapsayan bir terimdir.
  D) Cihad, İslam dinine uymayan insanları cezalandırmak için kullanılan bir terimdir.

 32. Cevap: B Açıklama:

  İslam'da "Cihad", kelime anlamı olarak "çaba" veya "mücadele" anlamına gelir ve geniş anlamda, kişinin Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığı her türlü çaba ve mücadeleyi kapsar. Bu, sadece savaş meydanında yapılan mücadeleleri değil, aynı zamanda kişinin kendisini geliştirmesi, ahlaki değerleri yaşaması, toplumda hizmet etmesi ve dünya ve ahiret mutluluğuna yönelik her türlü çaba da Cihad olarak kabul edilir. 33. İslam'da "Cihad" kavramının farklı türleri nelerdir ve hangi durumlarda yapılırlar? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu soruya doğru cevap vermektedir?

  A) Sadece savaşla ilgili Cihad türleri vardır ve sadece İslam'a saldıran düşmanlara karşı yapılırlar.
  B) Sadece iç Cihad türleri vardır ve insanın kendi nefsiyle mücadelesini kapsarlar.
  C) Sadece toplumsal Cihad türleri vardır ve toplumda adaleti sağlamak için yapılırlar.
  D) İslam'da farklı türleri olan Cihad, sadece haklı ve meşru savunma durumlarında yapılabilir.

 34. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D seçeneğidir. İslam'da "Cihad" kavramı, genellikle sadece savaşla ilgili bir kavram olarak düşünülür, ancak aslında farklı türleri vardır. Bunlar arasında iç Cihad (kişi kendi nefsiyle mücadelesi), toplumsal Cihad (toplumda adaleti sağlamak için yapılan mücadele) gibi türler bulunur. Ancak tüm bu türler sadece haklı ve meşru savunma durumlarında yapılabilir. 35. İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak, hangi alanlarda uygulanabilir?

  A) Yalnızca ibadet alanında
  B) Yalnızca ahlaki değerler alanında
  C) Yalnızca toplumsal ilişkiler alanında
  D) Tüm hayatın her alanında

 36. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Tüm hayatın her alanında"dır. İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak İslam'da önemli bir kavramdır ve bireylerin hayatlarının her alanında uygulanması gereken bir davranıştır. Bu, bireylerin hem ibadet alanında hem de ahlaki değerler, toplumsal ilişkiler ve diğer tüm alanlarda başkalarına iyilik yapmaları, onları kötülükten sakındırmaları gerektiği anlamına gelir. 37. İslam dini, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmayı nasıl öğütler?

  A) Yalnızca sözlü olarak
  B) Yalnızca örnek oluşturarak
  C) Hem sözlü olarak hem de örnek oluşturarak
  D) Yalnızca yazılı olarak

 38. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Hem sözlü olarak hem de örnek oluşturarak. İslam dininde, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak, hem sözlü olarak yapılan öğütlemelerle hem de örnek davranışlarla gerçekleştirilir. Kuran-ı Kerim'de pek çok ayette insanların birbirlerine iyi davranmaları ve kötülükten kaçınmaları konusunda öğütler verilir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hayatı da İslam'ın bu öğüdünü örnekleyen bir yaşam öyküsüdür. 39. Cihad, İslam dininde ne anlama gelir?

  A) Sadece silahlı mücadele anlamına gelir.
  B) Sadece zihinsel mücadele anlamına gelir.
  C) Hem zihinsel hem de bedensel mücadeleyi kapsar.
  D) İslam dininde cihad yoktur.

 40. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir. Cihad, İslam dininde hem zihinsel hem de bedensel mücadeleyi kapsar. Zihinsel cihad, kötü düşüncelerle mücadele etmek ve iyiye yönelmek için çaba harcamak anlamına gelir. Bedensel cihad ise, savunma amaçlı silahlı mücadeleyi ifade etse de, sadece savaş değil, aynı zamanda her türlü çaba ve mücadeleyi kapsar. 41. İslam dininde cihadın amaçları nelerdir?

  A) Kendini savunmak ve İslam'ı yaymak.
  B) Kendini savunmak ve yıkılmış camileri onarmak.
  C) Sadece İslam'ı yaymak.
  D) Sadece yıkılmış camileri onarmak.

 42. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneğidir. İslam dini, cihadı sadece kendini savunmak için değil, aynı zamanda İslam'ı yaymak için bir yoldur. Bu nedenle, İslam'ı yaymak ve kendini savunmak cihadın temel amaçlarıdır. Cihad aynı zamanda, adaleti sağlamak, zulme karşı koymak ve insanların haklarını korumak gibi amaçlar için de kullanılabilir. 43. Cihadın sadece silahlı mücadele mi olduğu düşünülürse, bu durumda İslam dininde ne olur?

  A) İslam'ın barış dini olduğu gerçeği unutulmuş olur.
  B) İslam dininin önemli bir öğesi olan zihinsel mücadele göz ardı edilmiş olur.
  C) İslam dininde şiddet yanlısı bir anlayış hakim olmuş olur.
  D) Hiçbiri.

 44. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) İslam dininin önemli bir öğesi olan zihinsel mücadele göz ardı edilmiş olur. Cihad sadece silahlı mücadele olarak düşünülürse, İslam dininin barış dini olduğu gerçeği unutulmuş olur ve İslam dininin önemli bir öğesi olan zihinsel mücadele göz ardı edilmiş olur. Zira cihad, sadece savaş anlamında değil, kişinin kendisini ve toplumu geliştirmesi olarak da kabul edilir. Bu gelişme süreci içinde zihinsel mücadele de önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle cihadın sadece silahlı mücadele olarak düşünülmesi, İslam dininin zihinsel mücadele yönünü göz ardı eder. 45. İnfak kavramı nedir?

  A) İyilik yapma kavramı
  B) Verme, harcama ve paylaşma kavramı
  C) Yardım etme kavramı
  D) Hayır işleri yapma kavramı

 46. Cevap: B Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Detayları

Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz tıklayın. Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TEVHİD MEDENİYETİ
  1. İslam Medeniyetinin Doğuşu
  2. Medeniyetimizde İlim
  3. Medeniyetimizde Öncü Kurumlar
  4. Medeniyetimizin Esasları

Ayrıca Temel dini bilgiler dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; 7.sınıflar için mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Medeniyetimizdeki öncü kurumları ve nasıl çalıştıklarını anlamalarını ve değerlendirmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Osmanlı Devleti dönemi vakıflarının toplumsal rolü hakkında bilgi sahibi olmak.

Tarih bilgisini kullanarak verilen bir soruyu doğru cevaplamaktır.

ilim kavramını anlamalarına ve ilim ile ilgili yanlış anlama ve önyargıları düzeltmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Ahlak kavramının insanın bireysel tercihlerine göre belirlenebilecek bir kavram olmadığını ve insanların birbirleriyle, kendileriyle ve toplumla olan ilişkilerini belirlediğini anlarım.

Medeniyetimizin esaslarını anlama ve ayırt edebilme becerisidir.

Medeniyetimizin esaslarından biri olan adalete riayet kavramının ne anlama geldiğini açıklayabiliriz.

Medeniyetimizin temel değerlerini tanıma ve anlama.

Medeniyetimizin temel değerleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve birlikte hareket etmenin önemini anlamalarını sağlar.

İslam medeniyetinin bilimsel ve kültürel gelişmelerini ve bu gelişmelerin Avrupa medeniyeti üzerindeki etkisini öğrenebilirler.

İslam Medeniyeti'nin sanat ve kültür alanındaki zenginliğini tanıtmak ve farkındalık oluşturmaktır.

Peygamber Efendimiz'in cihad kavramını nasıl tanımladığını anlamak ve cihadın İslam'ın yayılması için önemli bir görev olduğunu öğrenmek.

İslam dininde Cihad kavramının anlaşılması ve farklı çeşitlerinin öğrenilmesi önemlidir.

İslam Medeniyeti'nin tarihsel ve kültürel gelişimini anlamalarını ve değerlendirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Tarihi olayları ve coğrafi yerleri anlama ve anlatma becerisini ölçer.

İslam dinindeki Cihad kavramını anlamak.

İslam dinindeki Cihad kavramının farklı türlerini ve hangi durumlarda yapılır olduğunu anlama kazanımını hedeflemektedir.

İslam toplumunun dayanışma ve yardımlaşma prensiplerine dayanmaktadır.

İslam dininin sosyal yönünü anlamalarını sağlar.

İslam dininin önemli kavramlarından biri olan cihadın sadece savaşla sınırlı olmadığını ve İslam dininin öğretilerine uygun bir şekilde, kötülükle mücadele etmek ve iyiliği yaymak için çaba harcamanın da bir cihad olduğunu bilmek önemlidir.

İslam dininde cihadın amaçlarını bilmek.

Cihadın sadece silahlı mücadele olarak düşünülmesi durumunda İslam dininin önemli bir öğesi olan zihinsel mücadele göz ardı edilir.

İnfak kavramı, verme, harcama ve paylaşma kavramını ifade eder. İslam dininde infak, malın helal yollarla kazanıldıktan sonra Allah'ın emrettiği şekilde kullanılmasıdır. Bu, insanların maddi kaynaklarını topluma faydalı bir şekilde kullanmalarını sağlar. İnfak, hayır işleri yapma, iyilik yapma ve yardım etme kavramlarını da içerir. Soruda, infak kavramının ne anlama geldiği sorulmaktadır. Cevap olarak, infak kavramının verme, harcama ve paylaşma kavramını ifade ettiği seçilmiştir. İslam dininde infak, malın helal yollarla kazanıldıktan sonra Allah'ın emrettiği şekilde kullanılmasıdır. Bu kavram, insanların maddi kaynaklarını topluma faydalı bir şekilde kullanmalarını sağlar. Ayrıca, infak kavramı hayır işleri yapma, iyilik yapma ve yardım etme kavramlarını da içerir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 7.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 34 kere doğru, 57 kere yanlış cevap verilmiş.

Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.