Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar

Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar sınavı 9.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar CEVAPLARI

 1. İslam ahlakının konusu nedir?

  A) İslam ahlakının konusu, insanların kendi aralarındaki ilişkilerdir.
  B) İslam ahlakının konusu, insanların Allah ile olan ilişkileridir.
  C) İslam ahlakının konusu, sadece Müslümanlar arasındaki ilişkilerdir.
  D) İslam ahlakının konusu, insanların hem Allah ile olan ilişkilerini hem de insanlar arasındaki ilişkilerini içerir.

 2. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) İslam ahlakının konusu, insanların hem Allah ile olan ilişkilerini hem de insanlar arasındaki ilişkilerini içerir. İslam ahlakı, insanların hem Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini hem de insanlar arasındaki ilişkilerinde doğru ve adaletli olmalarını hedefler. İslam'a göre, insanlar Allah'ın yarattığı varlıklar arasında en şerefli olanıdır ve bu nedenle insanların kendilerine, diğer insanlara ve yaratılmış varlıklara karşı sorumlulukları vardır. İslam ahlakı, insanların Allah'ın rızasını kazanmak için iyi bir hayat yaşamalarına yardımcı olurken, aynı zamanda toplumda adalet ve barışın sağlanmasına da katkıda bulunur. 3. İslam Ahlakının kaynaklarından Sünnet'in önemi nedir ve Sünnet'te hangi ahlaki konular ele alınmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi Sünnet'te ele alınan ahlaki konulardan biri değildir?

  A) İyilik yapmak            B) Adaletli olmak
  C) Şiddet uygulamak    D) Cömert olmak
  E) Zina yapmamak

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: İslam Ahlakının kaynaklarından Sünnet, Hz. Muhammed'in sözleri, davranışları ve onun hayatından örneklerin toplandığı bir kaynaktır. Sünnet, İslam ahlakının anlaşılması ve uygulanması açısından büyük önem taşır. Sünnet'in ahlaki konuları arasında iyilik yapmak, adaletli olmak, cömert olmak ve zina yapmamak gibi konular yer almaktadır. Şiddet uygulamak ise Sünnet'te ele alınan ahlaki konulardan biri değildir. 5. İslam Ahlakının kaynaklarından İcma'nın önemi nedir ve İcma'nın doğru kullanımı nasıl olmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi İcma'nın doğru kullanımı ile ilgili bir öneri değildir?

  A) İslam bilginlerinin görüşleri incelenmelidir
  B) Toplumun genel görüşüne bakılmalıdır
  C) Tek bir kişinin görüşüne göre hareket edilmelidir
  D) İslam fıkhı kitaplarına başvurulmalıdır
  E) Müslümanların inançları ve uygulamaları incelenmelidir

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Tek bir kişinin görüşüne göre hareket edilmelidir. İslam hukukunun kaynaklarından biri olan İcma, toplumun genel görüşüne dayanarak İslam ahlakı ile ilgili kararlar alınmasını sağlar. İcma, İslam bilginlerinin görüşlerinin incelenmesi, İslam fıkhı kitaplarına başvurulması, Müslümanların inançları ve uygulamalarının incelenmesi gibi yöntemlerle doğru bir şekilde kullanılmalıdır. Ancak, tek bir kişinin görüşüne göre hareket etmek, İcma'nın doğru kullanımı ile ilgili bir öneri değildir. 7. İslam ahlakı hangi kaynaklara dayanır?

  A) Sadece Kur'an'a dayanır
  B) Sadece Hadis'lere dayanır
  C) Hem Kur'an'a hem de Hadis'lere dayanır
  D) Sadece tarihi olaylara dayanır
  E) Hiçbir kaynağa dayanmaz

 8. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Hem Kur'an'a hem de Hadis'lere dayanır'dır. İslam ahlakı, Kur'an'ın doğrudan Allah'ın kelamı olarak kabul edilen ayetlerinde ve Peygamberimiz'in sözleri ve davranışlarına dair kayıtlar olan Hadis'lerde belirtilen öğretilere dayanır. Bununla birlikte, İslam ahlakı aynı zamanda tarihi olaylardan da etkilenir ve geçmişteki Müslüman toplumların örnek davranışları da İslam ahlakının oluşmasına katkıda bulunur. 9. Adalet İslam hukukunun temel ilkelerinden biri olarak kabul edilir. İslam kaynaklarından hangisi adaletin önemini vurgulamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) "Allah, adaleti ve iyiliği emreder." (Nahl Suresi, 90)
  B) "Adaletle hükmedin; Allah'ın size olan sevgisi büyüktür." (Maide Suresi, 8)
  C) "Adaleti yerine getirip, insanlar arasında eşit davranın." (Hud Suresi, 152)
  D) "Adalet olmadan cennete giremezsiniz." (Hadis-i Şerif)
  E) Tümü doğrudur.

 10. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı: E) Tümü doğrudur. İslam hukukunun temel ilkelerinden biri adalet olarak kabul edilir ve İslam kaynakları adaletin önemine vurgu yapar. Bu soruda verilen seçeneklerin hepsi doğru olduğu için cevap anahtarı E olarak belirlenmiştir. Adalet kavramı, Kuran-ı Kerim'de birçok ayette yer alır ve Hz. Muhammed'in hadislerinde de önemli bir yere sahiptir. İslam hukukunun temelinde adaletin bulunması, insan haklarına saygı, kötülüklerden kaçınma, cezanın caydırıcı olması gibi diğer ilkelerin de kaynağını oluşturur. 11. Suç işlemenin sonuçlarından biri nedir?

  A) İslam'ın yasakladığı bir davranıştan ötürü Allah'ın gazabına uğramak
  B) Toplum içinde saygınlığını kaybetmek
  C) Ceza almak
  D) Vicdan azabı çekmek
  E) Tüm seçenekler doğrudur.

 12. Cevap: E Açıklama: 13. İslam Hukukunun temel ilkelerinden biri olan adalet, hangi ayet ve hadislerde geçmektedir? Aşağıdakilerden hangisi adaletle ilgili bir ayet veya hadis değildir?

  A) "Allah, adil olanları sever." (Hucurat Suresi, 9. Ayet)
  B) "Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden olunuz." (Maide Suresi, 8. Ayet)
  C) "Adaletli davranın; çünkü adalet, takvaya (Allah'a karşı sorumluluk bilinci) en yakın olandır." (Maiden Suresi, 90. Ayet)
  D) "Ey insanlar! Adaletli olun, yakınınıza karşı bile olsa adaletten sapmayın." (Nisa Suresi, 135. Ayet)
  E) "Adaleti sağlamayanın hükümdarı olmaması gerektiği gibi, koyunun başına da kurt geçirmez." (Tirmizi, 1322)

 14. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E) seçeneğidir. Diğer seçeneklerde ise adaletin önemi ve değeri vurgulanmaktadır. Adaletin İslam Hukukunun temel ilkelerinden biri olduğu, adaletin Allah'ın sevdiği bir özellik olduğu, adaletin takvaya en yakın olan şey olduğu ve adaletin herkese karşı uygulanması gerektiği gibi birçok ayet ve hadislerde vurgulanmaktadır. 15. Suçun şahsiliği ilkesi nedir?

  A) Suçun bir şahsın davranışından kaynaklandığı ilkesidir.
  B) Suçun bir toplumun ortak davranışından kaynaklandığı ilkesidir.
  C) Suçun cezasının şahıs yerine ailesine verilmesi ilkesidir.
  D) Suçun cezasının toplum yerine suç işleyen kişiye verilmesi ilkesidir.
  E) Suçun cezasının kamuya ait mal ve hizmetlerin kullanımından men olarak verilmesi ilkesidir.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Suçun bir şahsın davranışından kaynaklandığı ilkesidir. Suçun şahsiliği ilkesi, suçun kişisel bir eylemden kaynaklandığı ve cezanın da suçu işleyen kişiye verilmesi gerektiği ilkesidir. Bu ilke, suçun toplumsal bir sorun olduğunu kabul eder, ancak suçun cezasının topluma veya aileye değil, suçu işleyen kişiye verilmesi gerektiğini savunur. Suçun şahsiliği ilkesi, ceza hukukunun temel prensiplerinden biridir ve adil bir ceza sistemi için önemlidir. 17. Suçun şahsiliği ilkesi hangi hukuk sistemlerinde uygulanmaktadır?

  A) Sadece İslam hukukunda.
  B) Sadece Batı hukukunda.
  C) Tüm dünya hukuk sistemlerinde.
  D) İslam hukuku ve bazı Batı hukuk sistemlerinde.
  E) Sadece Asya hukuk sistemlerinde.

 18. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D) İslam hukuku ve bazı Batı hukuk sistemlerinde şeklindedir. Suçun şahsiliği ilkesi, suçun cezasının sadece suç işleyen kişi tarafından çekilmesi gerektiğini belirten bir ilkedir. Bu ilke, İslam hukuku ve bazı Batı hukuk sistemlerinde uygulanmaktadır. Özellikle batı hukuk sistemlerinde bu ilkenin uygulanması, suç işleyen kişinin haklarını korumak ve haksız yere cezalandırılmamasını önlemek için oldukça önemlidir. 19. Suçun şahsiliği ilkesi hangi durumlarda istisnai olarak uygulanabilir?

  A) Suçun işlendiği yerde yasal düzenlemenin olmaması durumunda.
  B) Suçun işlendiği yerde adaletin sağlanamaması durumunda.
  C) Suçun işleniş şeklinin toplumda geniş yankı uyandırması durumunda.
  D) Suçun işleniş şeklinin kamu düzenine zarar vermesi durumunda.
  E) Suçun işleniş şeklinin suç işleyen kişinin toplumda etkili bir konumda olması durumunda.

 20. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir. Suçun şahsiliği ilkesi genel olarak suç işleyen kişinin cezalandırılması gerektiği ilkesidir. Ancak bazı istisnai durumlarda suçun işleniş şekli veya sonuçları nedeniyle ceza hukuku bakımından farklılık gösterilebilir. Örneğin, suçun kamu düzenine zarar vermesi veya ağır toplumsal sonuçları olması gibi durumlarda suçun şahsiliği ilkesi istisnai olarak uygulanabilir. 21. Helallerde genişlik ilkesinin uygulanması sınırsız mıdır?

  A) Evet, tamamen sınırsızdır.
  B) Hayır, sınırlıdır ve İslam ahlakına uygun olmalıdır.
  C) Sadece Ramazan ayında uygulanabilir.
  D) Sadece zengin kişilere uygulanabilir.
  E) Hiçbir zaman uygulanamaz.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir. Helallerde genişlik ilkesi, İslam ahlakına uygun ve sınırlı bir şekilde uygulanmalıdır. İslam dininde belirli sınırlar ve kurallar vardır ve helallerde genişlik ilkesi bu sınırlar dahilinde olmalıdır. Aksi takdirde, insanlar haksız yere zenginleşebilir veya çevreye zarar verebilirler. 23. Adaletin gözetilmesi, toplumun düzeni açısından ne kadar önemlidir?

  A) Sadece haksızlık yapıldığı zaman önemlidir.
  B) Herkesin kendi vicdanına göre belirlediği bir konudur.
  C) Toplumun huzur ve düzeni için oldukça önemlidir.
  D) Adaletin gözetilmesi, sadece yöneticilerin sorumluluğundadır.
  E) Adaletin gözetilmesi, sadece özel sektör işletmeleri için gereklidir.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Toplumun huzur ve düzeni için oldukça önemlidir. Adaletin gözetilmesi, toplumda huzur ve düzenin korunması için son derece önemlidir. Haksızlıkların önüne geçilmesi ve insanların haklarının korunması, toplumun refahı ve güvenliği için hayati önem taşır. Adalet sistemi, herkesin eşit muamele gördüğü, hukukun üstünlüğünün korunduğu bir toplumun temelidir. Bu nedenle, adaletin gözetilmesi, herkesin sorumluluğu altındadır ve herkesin katkıda bulunması gereken bir konudur. 25. Adaletin gözetilmesi, insan haklarına uygun davranmanın bir parçasıdır. Bu durumda hangisi yanlıştır?

  A) Adalet, tüm insanların eşit haklara sahip olduğu anlayışına dayanır.
  B) Adalet, insanların haklarına saygı göstermeyi gerektirir.
  C) Adalet, sadece yöneticilerin sorumluluğundadır.
  D) Adaletsizliğin yaygın olduğu bir toplumda, insanların güveni azalır.
  E) Adalet, insanların barış ve huzur içinde yaşamasını sağlar.

 26. Cevap: C Açıklama:

  C şıkkı yanlıştır çünkü adaletin gözetilmesi sadece yöneticilerin sorumluluğunda değildir, aynı zamanda tüm bireylerin sorumluluğundadır. Adaletin gözetilmesi insan haklarına saygı göstermekle doğrudan ilişkilidir ve tüm insanların eşit haklara sahip olduğu anlayışına dayanır. Adaletsizliğin yaygın olduğu bir toplumda insanların güveni azalır ve bu nedenle adalet, insanların barış ve huzur içinde yaşamasını sağlar. 27. Tekliflerde kolaylık ilkesi neden İslam'ın önemli bir prensibidir?

  A) İnsanların dini görevlerini daha kolay bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olur.
  B) İslam'ın temel öğretileriyle çelişmez.
  C) Müslümanları daha motive eder.
  D) İbadetlerin zorluğunu artırır.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) İnsanların dini görevlerini daha kolay bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olur."dır. Tekliflerde kolaylık ilkesi İslam'ın önemli bir prensibi olduğu için insanların İslami görevlerini daha kolay bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olur. Bu prensip, İslam'ın insana yüklediği görevleri insanların gücüne göre kolaylaştırarak, onların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlar ve bu şekilde Müslümanları daha motive eder. 29. Adaletin İslam dinindeki yeri nedir?

  A) İslam dininde adalet, çok önemli bir kavramdır.
  B) İslam dininde adalet, sadece belirli durumlarda önemlidir.
  C) İslam dininde adalet, tamamen yok sayılmıştır.
  D) İslam dininde adalet, sadece devlet tarafından uygulanır.
  E) İslam dininde adalet, sadece zenginlere karşı uygulanır.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "İslam dininde adalet, çok önemli bir kavramdır." şeklindedir. İslam dininde adalet, tüm insanların haklarının korunması, haksızlıkların önlenmesi ve insanların eşit bir şekilde muamele görmesi gibi temel ilkelerden biridir. Adalet, Kur'an'da ve Hz. Peygamber'in hadislerinde sık sık vurgulanmaktadır. 31. Adaletin gözetilmesi sadece devletin görevi midir?

  A) Evet, sadece devletin görevi.
  B) Hayır, adaletin gözetilmesi herkesin sorumluluğundadır.
  C) Sadece hakimlerin sorumluluğundadır.
  D) Sadece din adamlarının sorumluluğundadır.
  E) Sadece zenginlerin sorumluluğundadır.

 32. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Adaletin gözetilmesi sadece devletin görevi değildir, herkesin sorumluluğundadır. Adaletin gözetilmesi toplumun her kesiminin sorumluluğundadır ve herkes, kendi sorumluluk alanında adaleti sağlamalıdır. Adaletin gözetilmesi için yargı sistemi ve hukuk kuralları önemli olsa da, sadece bu kurumlar yeterli değildir ve herkesin adaleti sağlama sorumluluğu vardır. 33. Faiz, ekonomik hayatı nasıl olumsuz etkiler?

  A) Faiz, ekonomik büyümeyi arttırır.
  B) Faiz, tasarruf yapmayı özendirir.
  C) Faiz, zenginlerin daha da zenginleşmesine neden olur.
  D) Faiz, ekonomik istikrarı sağlar.
  E) Faiz, ekonomik hayatı olumsuz etkilemez.

 34. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkıdır. Faiz, zenginlerin daha da zenginleşmesine neden olarak gelir eşitsizliğine sebep olabilir ve toplumdaki gelir dağılımını bozabilir. Ayrıca faiz oranları yüksek olduğunda borçlu olanların ödeme güçleri azalabilir ve borçların artmasına sebep olabilir. Bu da ekonomik istikrarsızlık yaratabilir. Bu nedenle, birçok İslam ülkesinde faizsiz finans sistemleri kullanılmaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar Detayları

Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar 11 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Temel dini bilgiler dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; 9.sınıflar için mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

İslam ahlakının konusunu anlamak.

Öğrencilerin, İslam Ahlakının kaynaklarından olan Sünnet'in önemini ve hangi ahlaki konuları ele aldığını öğrenerek İslam ahlakı hakkında bilgi sahibi olmaları.

İslam ahlakının kaynaklarından İcma'nın önemini ve doğru kullanım yöntemlerini anlamak.

İslam ahlakı, hayatın her alanında doğru ve adil davranışları teşvik eder ve insanların Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için iyi bir hayat yaşamalarını öğütler.

İslam hukukunun temel ilkelerini anlama ve İslam kaynaklarından bu ilkelerin nasıl desteklendiğini anlama kazanımını hedefler.

Suçun şahsiliği ilkesi hakkında bilgi sahibi olmak ve adil bir ceza sisteminin temel prensiplerini anlamak.

Hukuk alanında çalışan kişilerin temel mesleki bilgileri arasındadır.

Suçun şahsiliği ilkesi hakkında bilgi sahibi olmak.

Helallerde genişlik ilkesinin ne olduğunu ve İslam ahlakına uygun olarak sınırlı bir şekilde uygulanması gerektiğini anlamak.

Adaletin önemi ve toplumun düzeni için gerekliliği anlaşılır.

Adaletin insan haklarına uygun davranmanın bir parçası olduğu, tüm insanların eşit haklara sahip olduğu, insanların haklarına saygı göstermeyi gerektirdiği, yöneticilerin sorumluluğunda olmadığı, adaletsizliğin yaygın olduğu toplumlarda güvenin azaldığı ve adaletin insanların barış ve huzur içinde yaşamasını sağladığı bilinir.

"İslam dininde tekliflerde kolaylık ilkesinin önemi ve insanların dini görevlerini daha kolay bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olması" olarak ifade edilebilir.

İslam'ın adalet anlayışı, hem bireysel hem de toplumsal hayatta önemli bir rol oynamaktadır.

Adalet kavramını ve önemini anlamalarını, adaletin toplumsal bir sorumluluk olduğunu kavramalarını ve adaletin sağlanması için herkesin katkısının önemini anlamalarını hedeflemektedir.

Faizin ekonomik hayata olumsuz etkilerini öğrenerek İslam ekonomisi ve finans sistemi hakkında temel bilgi sahibi olabiliriz.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar sınavı 9.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 17 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 134 kere doğru, 36 kere yanlış cevap verilmiş.

Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.