T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Test Soruları

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Test Soruları sınavı 8.Sınıf kategorisinin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Test Soruları CEVAPLARI

 1. Mustafa Kemal'e yapılan suikast girişiminin sebebi nedir?

  A) Mustafa Kemal'in laiklik ilkesini benimsemesi
  B) Mustafa Kemal'in Türkiye'nin bağımsızlığı için mücadele etmesi
  C) Mustafa Kemal'in İslam'ı reddetmesi
  D) Mustafa Kemal'in özel hayatıyla ilgili dedikodular

 2. Cevap: A Açıklama:

  Mustafa Kemal'e yapılan suikast girişiminin sebebi, o dönemdeki bazı çevrelerin, Cumhuriyet'in getirdiği reformları ve laiklik ilkesini benimseyen Mustafa Kemal'in bu yöndeki kararlı tutumunu tehdit olarak algılaması ve karşı koyma girişiminde bulunmasıdır. Bu olay, Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde yaşanan zorluklara ve kurulmaya çalışılan yeni düzene yönelik tehditlere de işaret etmektedir. 3. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının temel esaslarından biri değildir?

  A) Cumhuriyetçilik          B) Laiklik                 
  C) İnsan haklarına saygı    D) Monarşi                 

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir, yani Atatürk ilke ve inkılaplarının temel esaslarından biri monarşi değildir. Atatürk'ün önderliğinde yapılan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve sonrasında uygulanan ilke ve inkılapların temelinde cumhuriyetçilik, laiklik ve insan haklarına saygı gibi değerler yer almaktadır. 5. Atatürk ilke ve inkılaplarının temel esaslarından biri olan devletçilik, aşağıdaki anlayışlardan hangisini ifade eder?

  A) Özel sektörün güçlendirilmesi
  B) Devletin ekonomide etkin bir rol oynaması
  C) Ticari faaliyetlerin serbest bırakılması
  D) Sadece yurt dışından sermaye çekilmesi

 6. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Devletin ekonomide etkin bir rol oynaması" dır. Atatürk ilke ve inkılapları arasında yer alan devletçilik, ekonomide devletin etkin bir rol oynaması gerektiğini ifade eder. Bu anlayış, özellikle Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında ülkenin ekonomik bağımsızlığını kazanması için uygulanan bir politikadır. Devlet, sanayi ve ticaret gibi alanlarda etkin bir şekilde faaliyet göstererek ülke ekonomisini yönlendirmeyi amaçlar. Devletçilik, ekonomik kalkınmanın devlet tarafından sağlanması gerektiği fikrine dayanır. 7. Atatürk ilke ve inkılaplarının temel esaslarından biri olan inkılapçılık, aşağıdaki anlayışlardan hangisini ifade eder?

  A) Geleceğin gelişmesine uygun adımlar atmak
  B) Geçmişteki değerlere bağlı kalmak
  C) Mevcut düzeni korumak
  D) Yabancı kültürlerin benimsenmesi

 8. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır. Atatürk ilke ve inkılapları arasında yer alan inkılapçılık, geleceğin gelişmesine uygun adımlar atmayı ifade eder. Bu ilke, mevcut düzeni korumak yerine, geçmişteki değerlere bağlı kalmadan ileriye doğru adımlar atılması gerektiğini savunur. İnkılapçılık ilkesi, Türkiye'nin modernleşme sürecinde önemli bir rol oynamıştır. 9. Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle hangi hedefi amaçlamıştır?

  A) İslam'ın yaygınlaştırılması
  B) Monarşi yönetiminin benimsenmesi
  C) Yabancı müdahalelerin önüne geçilmesi
  D) Sanayileşmenin hızlandırılması

 10. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) Yabancı müdahalelerin önüne geçilmesi" dir. Atatürk'ün bu ilkesi, Türkiye'nin bağımsızlığı ve egemenliğini vurgulamakta ve yabancı müdahalelerin önüne geçmeyi hedeflemektedir. Bu ilke, Türk milletinin yönetimde söz sahibi olmasını ve kendi kararlarını almasını amaçlamaktadır. 11. Atatürk'ün ilke ve inkılapları arasında yer alan "Milliyetçilik" ilkesi, neyi amaçlamaktadır?

  A) Türkiye'nin dünya siyasetinde daha etkili bir rol oynamasını
  B) Türk toplumunun yurtseverlik duygularının güçlendirilmesini
  C) Türk kültürünün yok olmamasını
  D) Türk dilinin korunup geliştirilmesini

 12. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir. Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi, Türk toplumunun yurtseverlik duygularını güçlendirerek ulusal birliği ve bütünlüğü sağlamayı amaçlar. Atatürk, milliyetçilik ilkesi doğrultusunda Türk milletinin ortak değerlerini, tarihini ve kültürünü vurgulamış ve bu sayede toplumun birlik ve beraberliğini pekiştirmeyi hedeflemiştir. Bu ilke aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlığını ve egemenliğini korumayı da içerir. 13. Cumhuriyet'in ilanı ile gençlere neler öğretildi?

  A) Millî kültür ve millî egemenliğe sahip çıkmak
  B) Savaşta nasıl güçlü olunur
  C) Yabancı dillere hakim olmak
  D) Din dersleri almaları gerektiği

 14. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Millî kültür ve millî egemenliğe sahip çıkmak. Cumhuriyet'in ilanı ile gençlere millî bir bilincin aşılanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, millî kültür ve millî egemenliğe sahip çıkma konuları önemsenmiş, eğitim sistemine bu doğrultuda yenilikler getirilmiştir. Bununla birlikte, gençlerin sadece savaşta değil, barış zamanlarında da ülke için faydalı olabilecek beceriler kazanmaları hedeflenmiştir. 15. Cumhuriyet döneminde sağlık alanında yapılan yenilikler arasında hangisi Atatürk'ün talimatıyla gerçekleştirilmiştir?

  A) İlk tüberküloz sanatoryumu açılmıştır.
  B) Halk sağlığı merkezleri açılmıştır.
  C) Aşılar kullanılmaya başlanmıştır.
  D) Türk Tıp Kongreleri düzenlenmeye başlanmıştır.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) İlk tüberküloz sanatoryumu açılmıştır. Atatürk, sağlık alanında yapılan yeniliklerin önemini vurgulamış ve tüberküloz hastalığına karşı mücadele için İstanbul'da bir sanatoryum açılmasını emretmiştir. Bu, Türkiye'de modern bir sağlık sistemini kurma amacıyla atılan önemli bir adımdır. 17. Türkiye'de devletin ekonomiye müdahalesi nasıl gerçekleşmiştir?

  A) Sanayi Devrimi        B) Devletçilik
  C) Liberalizm                D) Emperyalizm

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) Devletçilik"tir. Türkiye'de Cumhuriyet dönemi ile birlikte devletçilik ekonomi politikası benimsenmiş ve ekonomiye müdahale edilmiştir. Bu politika kapsamında özellikle sanayi sektörüne yatırımlar yapılmış, kamu işletmeleri kurulmuş ve özelleştirme politikaları sonrasında da bazı sektörlerde devlet kontrolü devam etmiştir. 19. Atatürk döneminde kadınların toplumsal hayatta daha aktif olmaları için neler yapılmıştır?

  A) Kadınların siyasi hakları kısıtlanmıştır.
  B) Kadınların okuması ve çalışması yasaklanmıştır.
  C) Kadınların oy kullanma hakkı verilmiştir.
  D) Kadınlar ev işleriyle ilgilenmeye devam etmişlerdir.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Kadınların oy kullanma hakkı verilmiştir. Atatürk döneminde kadınların toplumsal hayatta daha aktif olmaları için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesidir. Bunun yanı sıra kadınların eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve iş hayatına daha fazla katılımı teşvik edilmiştir. Bu çalışmalar, kadınların toplumsal hayatta daha fazla söz sahibi olmalarını ve haklarının korunmasını sağlamıştır. 21. Atatürk'ün toplumsal hayatta başlattığı gelişmeler arasında neler yer almaktadır?

  A) Kadın hakları, eğitim, tiyatro ve sanat faaliyetleri gibi alanlarda gelişmeler yaşanmıştır.
  B) Sadece askeri alanda gelişmeler yaşanmıştır.
  C) Sadece tarım ve hayvancılık alanında gelişmeler yaşanmıştır.
  D) Hiçbir gelişme yaşanmamıştır.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Kadın hakları, eğitim, tiyatro ve sanat faaliyetleri gibi alanlarda gelişmeler yaşanmıştır. Atatürk'ün toplumsal hayatta başlattığı gelişmeler arasında kadın hakları, eğitim, tiyatro ve sanat faaliyetleri gibi alanlarda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Atatürk, özellikle kadınların toplumsal hayatta daha aktif ve eşit bir rol oynaması için önemli adımlar atmıştır. Ayrıca eğitim alanında da köklü değişiklikler yaparak toplumun eğitim seviyesini yükseltmeye çalışmıştır. Bu gelişmeler, Türkiye'nin modernleşmesi ve çağdaşlaşması yolunda önemli adımlar olmuştur. 23. Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte Türkiye'de başlayan ekonomik değişimler nelerdir?

  A) Sosyalist bir ekonomi modeline geçiş
  B) Serbest piyasa ekonomisi modeline geçiş
  C) Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi
  D) Sadece sanayi sektörüne odaklanma

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "Serbest piyasa ekonomisi modeline geçiş" olarak verilmiştir. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türkiye'de ekonomik yapıda büyük bir değişim yaşanmıştır. Bu değişimler arasında özellikle 1923-1930 yılları arasında uygulanan İktisat Kongreleri'nde belirlenen serbest piyasa ekonomisi modeline geçiş en önemli adımlardan biridir. Bu model, özel sektörün teşvik edilmesi, devletin ekonomiden çekilmesi, ihracata dayalı sanayi politikaları gibi unsurları içermekteydi. Bu değişimler, Türkiye'nin ekonomik yapısında büyük dönüşümlere neden olmuştur. 25. Atatürk döneminde ekonomik alanda gerçekleştirilen reformların amacı nedir?

  A) İthalata dayalı ekonomiden kurtulmak ve üretimi artırmak
  B) Toprak reformu yapmak ve toprak ağalarının gücünü kırmak
  C) Sadece sanayi sektörüne yatırım yapmak
  D) Sosyalist bir ekonomi modeline geçmek

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Atatürk döneminde gerçekleştirilen ekonomik reformlar, ithalata dayalı ekonomiden kurtulmak ve üretimi artırmak amacıyla yapılmıştır. Bu reformlar, tarım, sanayi ve ticaret alanlarında yapılan düzenlemeleri içermekteydi. 27. Atatürk'ün eğitim alanında gerçekleştirdiği reformların temel hedefi nedir?

  A) Eğitimi sadece seçkinlere sunmak
  B) Eğitimi ulusun tüm bireylerine sunmak
  C) Eğitimde dini içeriği artırmak
  D) Eğitimdeki yabancı etkileri artırmak

 28. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneği olan "Eğitimi ulusun tüm bireylerine sunmak" olarak verilmiştir. Atatürk'ün eğitim alanındaki reformları, eğitimi sadece seçkinlere değil, tüm vatandaşlara erişilebilir hale getirmeyi ve laik, bilimsel bir eğitim sistemini oluşturmayı hedeflemiştir. Bu reformlar sayesinde Türkiye'de okuma-yazma oranı yükselmiş ve eğitim seviyesi artmıştır. 29. Atatürk döneminde neden dil alanında çalışmalar yapılmıştır?

  A) Yabancı dil öğrenimini artırmak için
  B) Türkçe'nin kullanımını yaygınlaştırmak için
  C) Dilbilgisi kurallarını geliştirmek için
  D) Türkçe'yi tamamen değiştirmek için

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Türkçe'nin kullanımını yaygınlaştırmak için" şeklindedir. Atatürk döneminde dil alanında yapılan çalışmaların amacı, Türkçe'nin kullanımını yaygınlaştırmak ve Türkçe'nin dilbilgisi kurallarını düzgün bir şekilde kullanarak zenginleştirmekti. Bu amaç doğrultusunda Türk Dil Kurumu kurulmuş ve Türkçe'nin doğru kullanımı konusunda eğitim ve yayın çalışmaları yapılmıştır. 31. Türkiye'de laiklik ilkesinin kabul edilmesiyle birlikte, hangi hukuk alanında ciddi değişiklikler yapılmıştır?

  A) Ceza hukuku    B) Ticaret hukuku    C) Medeni hukuk    D) İş hukuku

 32. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Medeni hukuk. Türkiye'de laiklik ilkesinin kabul edilmesiyle birlikte, ciddi hukuk reformları yapılmıştır ve bu reformların en önemlilerinden biri medeni hukuk alanında gerçekleşmiştir. Osmanlı döneminde uygulanan Şer'i hukukun yerini Medeni Kanun almıştır ve bu kanunla birlikte aile, miras, evlilik gibi konularda ciddi değişiklikler yapılmıştır. Medeni Kanun, Türkiye'nin modernleşme sürecinde önemli bir adım olarak kabul edilir. 33. Türkiye'de hukuk alanındaki gelişmelerin önemli adımlarından biri de avukatlık mesleğinin düzenlenmesidir. Avukatlık mesleğinin düzenlenmesi hangi yasayla yapılmıştır?

  A) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
  B) 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu
  C) 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu
  D) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

 34. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B şıkkıdır. Avukatlık mesleğinin düzenlenmesi, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu ile yapılmıştır. Bu yasa, avukatların çalışma koşullarını belirlemiş ve mesleki etik kuralları belirleyerek avukatların görevlerini yerine getirirken uyacakları standartları belirlemiştir. 35. Atatürk döneminde hangi siyasi partiler kurulmuştur?

  A) Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi
  B) Adalet Partisi ve Demokrat Parti
  C) Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Hürriyet ve İtilaf Fırkası
  D) Hiçbiri

 36. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Hürriyet ve İtilaf Fırkası. Atatürk döneminde kurulan siyasi partiler arasında, 1923 yılında kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası ve 1918 yılında kurulan Hürriyet ve İtilaf Fırkası yer almaktadır. Bu partilerin her ikisi de kısa ömürlü olmuştur ve daha sonra farklı siyasi partiler kurulmuştur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Test Soruları Detayları

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Test Soruları 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Test Soruları Testini Çöz tıklayın. T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Test Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Test Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Test Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ
  1. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını analiz ederek Türk dış politikası hakkında çıkarımlarda bulunur.
  2. Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarını ve bu uğurda gösterdiği özveriyi fark eder.
  3. Atatürk’ün ölümü üzerine yayımlanan yazılı ve görsel kanıtlardan hareketle onun kişilik özellikleri ile fikir ve görüşlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur
  4. Lozan Barış Antlaşması’nın Türk dış politikasının gelişimine yaptığı etkileri değerlendirir
  5. Türk milletinin ulu önderine ebedî bağlılığını ve minnet duygusunu ifade etmek yönündeki çabalarını fark eder
 • ATATÜRK’TEN SONRA TÜRKİYE: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI
  1. . Doğal kaynaklardan verimli şekilde yararlanmaya yönelik projeleri ülkemizin kalkınma politikaları çerçevesinde değerlendirir
  2. 1945 sonrası insan hak ve özgürlükleri ile demokratik anlayışın gelişimine yönelik uygulamalara örnekler verir
  3. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de meydana gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri fark eder
  4. İkinci Dünya Savaşı’nın sebep, süreç ve sonuçlarını Türkiye’ye etkileri açısından değerlendirir
  5. Körfez Savaşlarının Türkiye’ye siyasî, sosyal, askeri ve ekonomik etkilerini değerlendirir.
  6. SSCB’nin dağılmasının dünyaya ve ülkemize etkileri hakkında çıkarımlarda bulunur
  7. Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemini ve görevlerini kavrar.
  8. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine yönelik iç ve dış tehditlere karşı korunması konusunda duyarlı olur
  9. Türkiye ve yakın çevresindeki enerji kaynaklarının siyasî ve ekonomik önemini değerlendirir.
  10. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini tarihsel gelişimi açısından analiz eder
  11. Türkiye’de çok partili siyasî hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri demokrasinin gerekleri açısından inceler.
  12. Türkiye’nin dünya üzerindeki konumunun öneminden yola çıkarak İkinci Dünya Savaşı sonrası değişen ülkeler arası ilişkileri değerlendirir.

Ayrıca T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük test soruları; 2.dönem için mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Tarihi olayların sosyal, kültürel ve siyasal etkilerini analiz edebilme.

Atatürk ilke ve inkılaplarını daha iyi anlaması ve ayırt etmeleri hedeflenmektedir.

Atatürk ilke ve inkılapları arasında yer alan devletçilik, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı için devletin etkin bir rol oynaması gerektiğini vurgulamaktadır.

Öğrenciler, Atatürk ilke ve inkılapları hakkında bilgi sahibi olarak, Türkiye'nin modernleşme sürecindeki değişimleri anlayabilirler.

Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını anlama ve analiz etme yeteneğini ölçmektedir.

Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi, Türk toplumunun yurtseverlik duygularının güçlendirilmesini amaçlar.

Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde gençlere millî bilincin aşılanması ve millî kültür ile millî egemenliğe sahip çıkma konularının önemsenmesi gerektiği anlaşılır.

Cumhuriyet dönemi sağlık reformlarına ilişkin bilgi ve anlayışlarını ölçmektedir.

Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde ekonomik politikalar ve devlet müdahalesi.

Atatürk döneminde kadınların toplumsal hayatta daha aktif olmaları için yapılan çalışmaların önemini anlayabiliriz.

Atatürk'ün toplumsal hayatta gerçekleştirdiği gelişmeleri açıklayabilir.

Türkiye'de uygulanan farklı ekonomi modellerini karşılaştırabilme becerisi kazanmaları ve günümüzdeki ekonomik yapıya dair anlayışlarını geliştirmeleri beklenir.

Atatürk dönemi ekonomik reformları hakkındaki temel bilgilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Atatürk'ün eğitim alanındaki reformları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

"Tarihî olaylarla bugünkü hayat arasında nedensellik ilişkisi kurarak tarihi bir süreç olarak algılama" şeklindedir.

Türkiye'de laiklik ilkesinin kabul edilmesiyle birlikte medeni hukuk alanında ciddi değişiklikler yapılmıştır.

Avukatlık mesleğinin düzenlenmesi, hukuk alanında güven ve istikrar sağlamak için önemlidir.

Türk siyasi tarihindeki önemli olayları ve partileri tanıyarak siyasi bilinci artırmak olabilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Test Soruları sınavı 8.Sınıf kategorisinin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Test Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 8 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 64 kere doğru, 20 kere yanlış cevap verilmiş.

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Test Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Test Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Test Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Test Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Ünite Özetleri