Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Yazılı (5.Sınıflar)

Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Yazılı (5.Sınıflar) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Yazılı (5.Sınıflar) CEVAPLARI

 1. Su ve rüzgarın etkisiyle toprağın aşınıp taşınmasına ................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) erozyon    B) heyelan    C) deprem    D) çığ

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) erozyon" olmalıdır. Soruda, su ve rüzgarın etkisiyle toprağın aşınıp taşınmasının ne olduğu soruluyor. Bu sürece "erozyon" denir. Erozyon, doğal güçlerin etkisiyle toprak tabakalarının aşındırılması ve taşınmasıdır. Su ve rüzgar gibi etmenler, toprağın üst tabakasını aşındırarak erozyona neden olurlar. 3. Heyelanla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

  A) Yağışın fazla olduğu yerlerde çokça görülür.
  B) Heyelan en çok Akdeniz Bölgesi’nde görülür 
  C) Destek duvarlarının yapılarak heyelan etkisi azaltılabilir.
  D) Heyelan riski olan yerlerin yerleşim alanı olarak seçilmemelidir.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Heyelan en çok Akdeniz Bölgesi’nde görülür" şeklindedir. Verilen seçenekler arasında doğru olmayan ifadeyi belirlememiz isteniyor. A seçeneği doğrudur, çünkü yağışın fazla olduğu yerlerde heyelanlar daha sık görülür. B seçeneği yanlıştır, çünkü heyelanlar sadece Akdeniz Bölgesi'nde değil, dünyanın birçok farklı bölgesinde görülebilir. Akdeniz Bölgesi sadece heyelan riskinin yüksek olduğu bir bölgedir. C seçeneği doğrudur, çünkü destek duvarlarının yapılarak heyelan etkisi azaltılabilir. D seçeneği doğrudur, çünkü heyelan riski olan yerlerin yerleşim alanı olarak seçilmemesi önemlidir. 5. Çevresine göre yüksekte kalmış ve derin akarsu vadileri ile yarılmış düzlüklere ................. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) geçit    B) ova    C) plato    D) körfez

 6. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) plato" olmalıdır. Soruda, çevresine göre yüksekte kalmış ve derin akarsu vadileri ile yarılmış düzlüklere ne denildiği soruluyor. Bu tanım plato coğrafi şekillerini ifade etmektedir. Plato, yüksek kesimlerde bulunan ve etrafındaki alanlardan yüksekçe bir şekilde yükselen düzlüklerdir. Genellikle akarsu vadileri tarafından yarılmışlardır ve derin vadiler oluştururlar. 7. I. Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ova denir.
  II. Ülkemizde çoğunlukla kıyı ovalar vardır.
  III. İç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çokça ova vardır.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 8. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap "A) I ve II" olmalıdır. İlk ifade doğrudur çünkü çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere "ova" denir. İkinci ifade ise doğrudur çünkü ülkemizde çoğunlukla kıyı ovaları bulunur. Üçüncü ifade ise yanlıştır çünkü İç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çok sayıda ova bulunmasına rağmen, bu ifadeye açık bir şekilde atıfta bulunulmamıştır. 9. I. Ülkemiz dağlık bir ülkedir. 
  II. Doğu Anadolu’da sönmüş volkanik dağlar vardır
  III. Ülkemizde yükseklik batıdan doğuya doğru artar
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 10. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) I, II ve III'dir. İlk ifadeye göre (I), ülkemizin dağlık bir yapıya sahip olduğu doğrudur. İkinci ifadeye göre (II), Doğu Anadolu'da sönmüş volkanik dağlar olduğu doğrudur. Üçüncü ifadeye göre (III), ülkemizde yükseklik batıdan doğuya doğru artmaktadır. Dolayısıyla, tüm ifadeler doğrudur ve cevap anahtarı I, II ve III'dir. 11. “İnsanlar ve evler zarar görür. Yer altı şebekeleri çöker. Tarlalar ve bahçeler sular altında kalır. Aniden eriyen kar suları ve şiddetli yağan yağmur sularıyla oluşur.”
  Yukarıda yapılan anlatımlar, aşağıda verilen doğal felaketlerden hangisinin açıklamasıdır?

  A) Deprem     B) Çığ     C) Trafik kazası     D) Sel

 12. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Sel'dir. Yukarıdaki anlatımlarda insanların ve evlerin zarar gördüğü, yer altı şebekelerinin çöktüğü, tarlaların ve bahçelerin sular altında kaldığı ve bu durumun ani eriyen kar suları ve şiddetli yağan yağmur sularıyla oluştuğu belirtilmektedir. 13. Aşağıdaki yerlerden hangisinde çay üretimi yapılır?

  A) Çukurova                     B) İzmir
  C) Marmara Bölgesi         D) Rize ve çevresi

 14. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Rize ve çevresi. Çay üretimi özellikle Rize ve çevresinde yapılmaktadır. Rize, Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yer almaktadır ve iklimi çay üretimi için uygundur. Bölgedeki dağlık ve yağışlı iklim, çay bitkisinin yetişmesi için ideal koşullar sağlar. Rize'nin çevresi de çay üretimi için önemli bölgeler arasında yer alır. Diğer seçenekler olan Çukurova, İzmir ve Marmara Bölgesi ise çay üretimi için uygun olmayan bölgelerdir. 15. Yurdumuzun yeryüzü şekilleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Kuzey ve güneyde dağlar kıyıya paralel olarak uzanır.
  B) En dağlık bölge doğu Anadolu bölgesidir.
  C) Ege kıyılarında girinti ve çıkıntı fazladır.
  D) En geniş ve verimli ovalarımız Karadeniz Bölgesi’ndedir.

 16. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) En geniş ve verimli ovalarımız Karadeniz Bölgesi’ndedir. ifadesidir. Çünkü yurdumuzun yeryüzü şekilleri ile ilgili verilen diğer ifadeler doğrudur. Kuzey ve güneyde dağların kıyıya paralel uzandığı, en dağlık bölgenin Doğu Anadolu Bölgesi olduğu ve Ege kıyılarında girinti ve çıkıntıların fazla olduğu bilinmektedir. 17. Ekonomik faaliyetlerin aşamaları hangi seçenekte sıralanmıştır?

  A) Üretim-dağıtım-tüketim
  B) Dağıtım-tüketim-üretim
  C) Tüketim-dağıtım-müşteri
  D) Üretim-dağıtım-dönüşüm

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Üretim-dağıtım-tüketim. Ekonomik faaliyetler genellikle üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarından oluşur. Üretim aşaması, mal ve hizmetlerin üretilmesini içerir. Dağıtım aşaması, üretilen mal ve hizmetlerin tüketicilere ulaştırılmasını ve pazarlanmasını kapsar. Tüketim aşaması ise tüketicilerin mal ve hizmetleri satın alarak kullanmalarını ifade eder. Bu nedenle, doğru sıralama A seçeneğindeki gibi "Üretim-dağıtım-tüketim" olarak verilmiştir. 19. Yaşadığımız bölgedeki köylerin en önemli sorunu erozyondur. Bu yüzden çayır ve meralarımız azaldı, tarım topraklarımız küçüldü ve gelirlerimiz düştü. Bütün bunların sonunda pek çok aile şehirlere göç etti.
  Aşağıdakilerden hangisini yapmak bu bölgedeki soruna çözüm getirir?

  A) Ağaçlandırma çalışmaları
  B) Sağlam konutlar yapmak
  C) Su kaynaklarını aşırı kullanmak
  D) Büyükbaş hayvancılığa önem vermek

 20. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Ağaçlandırma çalışmaları. Yaşadıkları bölgede erozyon sorunu yaşayan köylerin karşılaştığı sorunlar arasında çayır ve meraların azalması, tarım topraklarının küçülmesi ve gelirlerin düşmesi yer almaktadır. Bu sorunların çözümü için en etkili yöntemlerden biri ağaçlandırma çalışmalarıdır. Ağaçlandırma, toprak erozyonunu önlemeye yardımcı olur, su kaynaklarını korur, toprak verimliliğini artırır ve ekosistemleri destekler. Bu şekilde, çayır ve meraların artması, tarım topraklarının korunması ve gelirlerin artması sağlanabilir. 21. Aşağıdakilerden hangisi depremin etkilerini azaltmak için yapılacak uygulamalardan biridir?

  A) Çok katlı binalar yapmak
  B) Evleri gevşek zemine yapmak
  C) Binalarda dayanıklı malzeme kullanmak
  D) Fay hatları yakınlarına yerleşmek

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Binalarda dayanıklı malzeme kullanmak. Depremin etkilerini azaltmak için yapılan uygulamalardan biri binalarda dayanıklı malzeme kullanmaktır. Dayanıklı malzemeler, deprem sırasında binaların hasar görmesini ve çökmesini engeller. Bu malzemeler, deprem kuvvetlerine karşı dirençli olup binanın sağlamlığını artırır. Örneğin, deprem dayanıklı çelik yapılar veya güçlendirilmiş beton kullanımı, binaların deprem sırasında daha güvenli olmasını sağlar. 23. Bitki örtüsünün cılız, eğimin fazla olduğu yamaçlarda aşırı kar yağışı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine neden olur?

  A) Heyelan     B) Çığ     C) Kuraklık     D) Deprem

 24. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Çığ olarak belirlenmiştir. Çünkü cılız bitki örtüsüne sahip olan, eğimi fazla olan yamaçlarda aşırı kar yağışı biriken karların kayarak aşağı doğru hareket etmesine ve çığ oluşumuna neden olur. Çığlar, kar ve buzun hızla hareket ettiği ve aşağıya doğru yuvarlandığı tehlikeli doğal afetlerdir. 25. Atatürk’ün naaşının bulunduğu Anıtkabir bugün hangi şehrimizde yer almaktadır?

  A) Ankara     B) İstanbul     C) İzmir     D) Samsun

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Ankara. Atatürk'ün naaşının bulunduğu Anıtkabir, bugün Ankara şehrinde yer almaktadır. Anıtkabir, Türkiye'nin başkenti olan Ankara'da inşa edilmiştir ve Atatürk'ün anısına yapılan önemli bir anıt mezar kompleksidir. Burası, Atatürk'ün vefat ettiği tarihten sonra naaşının defnedildiği yer olmuştur. 27. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in devlet yönetiminde halkın söz sahibi olmasını sağlamak için yaptığı yeniliklerle ilgili değildir?

  A) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması
  B) Cumhuriyetin ilan edilmesi
  C) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
  D) Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi

 28. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ilkesini benimsemesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminde gerçekleştirilen inkılaplara ilham kaynağı olmuştur. Bu ilke doğrultusunda yapılan inkılaplardan biri de Soyadı Kanunu'nun çıkarılmasıdır. 21 Haziran 1934 tarihinde kabul edilen Soyadı Kanunu, Türk vatandaşlarına soyadı alma zorunluluğunu getirmiş ve her bireyin eşitliğini ve bağımsızlığını vurgulamıştır. Bu kanun, kişilerin aile bağından bağımsız olarak kendi kimliklerini oluşturmalarına ve egemenliğin millete ait olduğunu vurgulayan ilkeye uygun bir adım olmuştur. 29. 23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesini benimsedi.
  Aşağıdaki inkılaplardan hangisi bu ilke doğrultusunda yapılmıştır?

  A) Saltanatın kaldırılması
  B) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
  C) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
  D) Medreselerin kapatılması

 30. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Saltanatın kaldırılması olarak belirlenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarih olan 23 Nisan 1920'de benimsenen "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ilkesi, halkın egemenliğini vurgulamaktadır. Bu ilke doğrultusunda gerçekleştirilen inkılaplardan biri, Osmanlı İmparatorluğu'nda var olan saltanatın kaldırılmasıdır. Saltanatın kaldırılması, halkın egemenliğini ve meclis sistemini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 31. Fiziki haritalarda kullanılan mavi renk ve tonları aşağıdakilerden hangisini gösterir?

  A) Dağ ve tepeleri
  B) Deniz, göl ve akarsuları
  C) Ova ve platoları
  D) Orman, çayır ve meraları

 32. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Deniz, göl ve akarsuları. Fiziki haritalarda kullanılan mavi renk ve tonları, genellikle su kaynaklarını temsil etmek için kullanılır. Bu renkler denizler, göller, akarsular ve diğer su kütlelerini göstermek amacıyla kullanılır. Mavi renk, suyun doğal rengini yansıttığı için su kaynaklarının belirgin bir şekilde gösterilmesine yardımcı olur. Bu sayede haritada su kaynaklarının yayılımı, göllerin ve akarsuların konumları daha net bir şekilde görülebilir. 33. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgilerin gelişmesinde rol oynamaz?

  A) TDK
  B) TTK
  C) Dil,Tarih-Coğrafya fakültesinin açılması
  D) Futbol oyanmak

 34. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Futbol oynamak Sosyal bilgilerin gelişmesi genellikle kültürel, bilimsel ve eğitimsel faktörlere dayanır. Dil, tarih, coğrafya gibi alanlara yönelik çalışmalar, TDK (Türk Dil Kurumu) ve TTK (Türk Tarih Kurumu) gibi kurumların faaliyetleri ve Dil, Tarih-Coğrafya fakültelerinin açılması gibi önemli adımlar sosyal bilgilerin gelişmesine katkı sağlar. Futbol oynamak ise sporla ilgili bir etkinlik olup, sosyal bilgilerin gelişimine doğrudan katkı sağlamaz. 35. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların önüne D , yanlış olanların önüne Y harfi koyunuz.

  [.....] İnsan birden çok rol üstlenebilir.
  [.....] Barınma, beslenme ve giyinme zorunlu ihtiyaçlarımızdandır.
  [.....] Düğünler insanların bir araya gelmesini engelleyen kültürel öğelerdendir.
  [.....] Adıyaman ilimizde kilim dokumacılığı yaygındır.
  [.....] Bayramlarda küskünler barışır, büyükler ziyaret edilir.
  [.....] Atatürk inkılapları, Türk halkını çağdaş bir yaşama kavuşturmuştur.

 36. Cevap:

  D İnsan birden çok rol üstlenebilir.

  D Barınma, beslenme ve giyinme zorunlu ihtiyaçlarımızdandır.

  Y Düğünler insanların bir araya gelmesini engelleyen kültürel öğelerdendir.

  D Adıyaman ilimizde kilim dokumacılığı yaygındır.

  D Bayramlarda küskünler barışır, büyükler ziyaret edilir.

  D Atatürk inkılapları, Türk halkını çağdaş bir yaşama kavuşturmuştur.

  Açıklama: 37. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yereleri verilen sözcüklerle tamamlayınız.
  orman-erozyon-Fay hattı-kahverengi-muz-doğal afet

  1. ……………… olayı ile verimli topraklar yok olmaktadır.
  2. Türkiye fiziki haritasında en yüksek yerler ………………… ile gösterilir.
  3. Yer kabuğunda bulunan ve depremlere neden olan derin çatlaklara ………… ……………denir.
  4. …………………… ülkemizde Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yetiştirilir.
  5. ………………… Karadeniz ikliminin doğal bitki örtüsüdür.
  6. Doğada meydana gelen yıkıcı değişikliklere ……….. ……….. denir.

 38. Cevap:

  1. Orman - erozyon 2. Kahverengi 3. Fay hattı 4. Muz 5. Orman 6. Doğal afet

  Açıklama:

  1. Ormanlar, erozyon olayını engelleyerek verimli toprakların yok olmasını önler. 2. Türkiye fiziki haritasında en yüksek yerler kahverengi renkle gösterilir. 3. Yer kabuğundaki derin çatlaklara fay hattı denir ve depremlere neden olabilir. 4. Muz, ülkemizde Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yetiştirilir. 5. Ormanlar, Karadeniz ikliminin doğal bitki örtüsüdür. 6. Doğada meydana gelen yıkıcı değişikliklere doğal afet denir. 39. Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına (D),yanlış olanların başına (Y) harfi koyunuz.

  [.....] Güneydoğu Anadolu bölgesinde en çok fıstık,karpuz ve kırmızı mercimek yetişir.
  [.....] ) Van gölü ülkemizin en küçük gölüdür
  [.....] Fiziki haritalarda karalarda yükselti arttıkça haritalarda kullanılan renkler koyulaşır.
  [.....] Çığ doğal bir afettir
  [.....] Karadeniz iklimi sıcak ve kuraktır
  [.....] Atatürk ilkeleri Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini oluşturur.
  [.....] Zarara ve can kaybına neden olan büyük ateşlere yangın denir.
  [.....]  İlimizde görülen iklim tipi Karadeniz iklimidir
  [.....]  Konya Ovası İç Anadolu Bölgesinde yer alır.
  [.....]  Kayısı en çok Malatya ilimizde yetişir.

 40. Cevap:

  D Güneydoğu Anadolu bölgesinde en çok fıstık, karpuz ve kırmızı mercimek yetişir.

  Y Van gölü ülkemizin en küçük gölüdür.

  D Fiziki haritalarda karalarda yükselti arttıkça haritalarda kullanılan renkler koyulaşır.

  D Çığ doğal bir afettir. Y Karadeniz iklimi sıcak ve kuraktır.

  D Atatürk ilkeleri Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini oluşturur.

  D Zarara ve can kaybına neden olan büyük ateşlere yangın denir.

  D İlimizde görülen iklim tipi Karadeniz iklimidir.

  D Konya Ovası İç Anadolu Bölgesinde yer alır.

  D Kayısı en çok Malatya ilimizde yetişir.

  Açıklama: 41. Hayvancılık türlerini yazınız.

  1)
  2)
  3)
  4)
  5)

 42. Cevap:

  1) Sığır 2) Koyun 3) Keçi 4) Tavuk 5) Balık

  Açıklama:

  1) Hayvancılık türlerinden biri sığırlardır, sığır yetiştiriciliği et ve süt üretimi için yapılır. 2) Koyunlar da hayvancılıkta önemli bir yer tutar ve et ile yün üretimi için yetiştirilir. 3) Keçiler, süt ve et üretimi için yetiştirilen bir başka hayvandır. 4) Tavuklar, yumurta ve et üretimi için yaygın olarak yetiştirilen kümes hayvanlarıdır. 5) Hayvancılık türlerinden bir diğeri de balıklardır, özellikle su ürünleri yetiştiriciliği yapılarak balık tüketimi sağlanır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Yazılı (5.Sınıflar) Detayları

Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Yazılı (5.Sınıflar) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 03 Ocak 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Yazılı (5.Sınıflar) Testini Çöz tıklayın. Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Yazılı (5.Sınıflar) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Yazılı (5.Sınıflar) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma
 • Doğru-Yanlış
 • Klasik


Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Yazılı (5.Sınıflar) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • BÖLGEMİZİ TANIYALIM
  1. Kültürümüzün sözlü ve yazılı ögelerinden yola çıkarak, doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklendirir.
  2. Türkiye’nin kabartma haritası üzerinde, yaşadığı bölgenin yüzey şekillerini genel olarak tanır.
  3. Yaşadığı bölgede görülen doğal afetlerin zararlarını artıran insan faaliyetlerini fark eder.
  4. Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.
  5. Yaşadığı bölgedeki insanların yoğun olarak yaşadıkları yerlerle coğrafî özellikleri ilişkilendirir.
  6. Yaşadığı bölgedeki insanların yoğun olarak yaşadıkları yerlerle coğrafî özellikleri ilişkilendirir.
  7. Yaşadığı bölgedeki insanların yoğun olarak yaşadıkları yerlerle coğrafî özellikleri ilişkilendirir.
 • ÜRETTİKLERİMİZ
  1. Ekonomideki insan etkisini fark eder.
  2. İş birliği yaparak üretime dayalı yeni fikirler geliştirir.
  3. Üretime katkıda bulunma konusunda görüş oluşturur.
  4. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetler ile coğrafî özellikleri ilişkilendirir
  5. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlere ilişkin meslekleri belirler.
  6. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlere ilişkin meslekleri belirler.
  7. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetleri fark eder.

Ayrıca Sosyal bilgiler dersi ortaokul 5.sınıf 1.dönem 2.sınav soruları; test, boşluk doldurma, doğru yanlış soru türlerinden hazırlanmıştır

Erozyonun su ve rüzgar etkisiyle toprağın aşınması ve taşınması olduğunu anlama becerisi.

Heyelanla ilgili bilgileri doğru bir şekilde değerlendirme ve yanlış ifadeleri tespit etme becerisi.

Coğrafi şekiller arasındaki farkları tanıma ve plato kavramını anlama becerisi.

Coğrafi terimleri anlama ve doğru kullanma becerisi.

Ülkemizin dağlık bir yapıya sahip olduğu, Doğu Anadolu'da sönmüş volkanik dağlar bulunduğu ve ülkemizde yüksekliğin batıdan doğuya doğru arttığı anlaşılır.

Doğal afetler arasında selin tanımını ve belirtilerini anlamak elde edilir.

Çay üretiminin yapıldığı bölgeleri tanıma ve buna bağlı olarak tarım ürünlerinin yetiştirildiği farklı bölgeleri ayırt etme becerisi.

Türkiye'nin yeryüzü şekillerini ve coğrafi özelliklerini anlamak elde edilir.

Ekonomik faaliyetlerin aşamalarını doğru bir şekilde sıralama becerisi.

Erozyon sorunuyla başa çıkma yöntemleri arasında ağaçlandırmanın önemini anlama ve çevresel sorunlara çözüm bulma becerisi.

Depremin etkilerini azaltma stratejileri arasında dayanıklı malzeme kullanmanın önemini anlama ve güvenli yapı inşa etme becerisi.

Bitki örtüsünün çığ oluşumuna etkisini ve çığların neden olduğu riskleri anlamak kazanılır.

Atatürk'ün naaşının bulunduğu Anıtkabir'in konumunu ve Ankara'nın Türkiye'nin başkenti olduğunu bilmek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ilkesini benimsemesi ve bu ilke doğrultusunda yapılan inkılaplardan biri olan Soyadı Kanunu'nun ne zaman çıkarıldığını ve amacını bilmek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin egemenlik ilkesine uygun olarak yaptığı önemli bir inkılap anlaşılmaktadır.

Fiziki haritalarda kullanılan mavi renk ve tonlarının deniz, göl ve akarsuları temsil ettiğini bilmek.

Sosyal bilgilerin gelişmesinde dil, tarih, coğrafya çalışmaları ve ilgili kurumların etkisinin önemli olduğunu bilmek.

Metindeki bilgileri analiz ederek doğruluk ve yanlışlık durumlarını belirleme yeteneği kazanılır.

Ormanların erozyonu engellediğini, fay hatlarının depremlere neden olabileceğini, muzun Akdeniz iklimine uygun olduğunu, ormanların Karadeniz ikliminin doğal bitki örtüsünü oluşturduğunu ve doğal afetlerin doğada meydana gelen yıkıcı değişiklikler olduğunu bilmek.

Doğru ve yanlış ifadeleri ayırt etme becerisi geliştirilir.

Hayvancılık sektöründe sığırların, koyunların, keçilerin, tavukların ve balıkların yetiştirildiğini bilmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Yazılı (5.Sınıflar) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Yazılı (5.Sınıflar) Testi İstatistikleri

Bu sınav 8 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 76 kere doğru, 40 kere yanlış cevap verilmiş.

Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Yazılı (5.Sınıflar) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Yazılı (5.Sınıflar) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Yazılı (5.Sınıflar) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Sosyal Bilgiler 1.Dönem Sonu Yazılı (5.Sınıflar) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri