Soğanlı Anadolu Lisesi Biyoloji Dersi 1.Dönem 2. Mazeret Sınavı

Soğanlı Anadolu Lisesi Biyoloji Dersi 1.Dönem 2. Mazeret Sınavı sınavı 10.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Soğanlı Anadolu Lisesi Biyoloji Dersi 1.Dönem 2. Mazeret Sınavı CEVAPLARI 1. Mayoz I’in profaz evresindeki kromozomları temsil eden şekilde harflerle gösterilen yapılar için,
  I. a1 ve a2 kardeş kromatitlerdir.
  II. b sinapsisi ifade eder.
  III. c1 ve a2 arasında cross over gerçekleşebilir.
  IV. d tetrat yapısıdır.
  verilenlerden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I         B) Yalnız III         C) II ve IV
  D) I, II ve III       E) I, II, III ve IV

 2. Cevap: E


 3. 10.sınıf biyoloji sorusu
  Yukarıda mayoz geçirmekte olan 2n=4 kromozomlu bir hücre şekli verilmiştir.
  I. Eşlenmiş homolog kromozomlar bir araya gelerek tetrat oluşturur.
  II. Kromozomlar hücrenin ekvator düzleminde yan yana dizilir.
  III. Homolog kromozomun kardeş olmayan kromatitleri arasında parça değişimi olur.
  IV. Çekirdekçik kaybolur ve çekirdek zarı parçalanır.
  Numaralarla verilen olaylardan hangileri şekilde verilen evrenin bir önceki evresinde gerçekleşen olaylardır?

  A) I ve II            B) I, II ve III             C) II, III ve IV
  D) I, III ve IV     E) I, II, III ve IV

 4. Cevap: D

 5. Canlılarda gerçekleşen mayoz hücre bölünmesinde genetik çeşitliliği artıran olaylar aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

  A) Mayoz I’de homolog kromozomların rastgele ayrılması – İnterfazda DNA’nın kendini eşlemesi
  B) Mayoz I’de kromozomlar arasında parça değişimi – Mayoz I’de homolog kromozomların rastgele ayrılması
  C) İnterfazda DNA’nın kendini eşlemesi - Mayoz I’de kromozomlar arasında parça değişimi
  D) Döllenmeye katılan gametlerin rastgele birleşmesi – Bölünme sırasında iğ ipliklerinin oluşması
  E) Mayoz I’de homolog kromozomların rastgele ayrılması – Kromozomların ekvatoral düzlemde dizilmesi

 6. Cevap: C

 7. Rejenerasyonla üreme ile ilgili;
  I. Vücuttan ayrılan parçalardan yeni bireyler oluşur.
  II. Oluşan canlılar ile ana canlı aynı genetik yapıdadır
  III. Omurgalılarda görülmez.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I, II ve III                    B) I ve II
  C) II ve III                       D) I ve III
  E) Yalnız II

 8. Cevap: A

 9. Aşağıda belirtilen canlı türü ve üreme çeşidi eşleştirmelerindne hangisi yanlıştır?

  A) Paramesyum- Bölünerek üreme
  B) Bira mayası - Tomucuklanma
  C) Kertenkele - Rejenerasyonla üreme
  D) Kara yosunu - Sporla üreme
  E) Kurbağa Eşeyli üreme

 10. Cevap: C

 11. I. İğ ipliği oluşumu
  II. DNA'nın kendini eşlemesi
  III. Sitoplazmanın boğumlanma ile bölünmesi
  IV. Hücre hacminin artması
  Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve III          B) II ve III                C) II ve IV
  D) II, III ve IV    E) I, II, III ve IV

 12. Cevap: D

 13. Aşağıda verilen üreme olaylarından hangisinde kalıtsal çeşitlilik görülür?

  A) Tohumla domates üretimi
  B) Amipin ikye bölünmesi
  C) Bakterinin ikiye bölünmesi
  D) Bira mayası hücrelerinin tomurcuklanması ile yeni bira mayası hücrelerinin oluşması
  E) Kavak bitkisinin çelikle üretilmesi

 14. Cevap: A

 15. Eşeyli üreyen canlılarda;
  I. mitoz bölünme,
  II. mayoz bölünme,
  III. döllenme
  olaylarından hangileri gözlenir?

  A) Yalnız II                     B) I, II ve III
  C) II ve III                       D) I ve III
  E) I ve II

 16. Cevap: B

 17. I. Tohumdan üretimi zor olan bitkileri üretme
  II. Nesli tükenmekte olan bitkileri üretme
  III. Yeni kalıtsal özelliklere sahip bitki ırkları elde etme
  IV. Bitkilerin üretim hızını artırma
  Yukarıdakilerden hangileri vejatif üretimin amaçlarından değildir?

  A) Yalnız III                    B) II ve IV
  C) II ve III                       D) III ve IV
  E) I ve II

 18. Cevap: A

 19. Kanser hücrelerinin bölümesi sırasında aşağıda belirtilen olaylardan hangisi gözlenmez?

  A) DNA'nın kendini eşlemesi
  B) Hücrelerin bölünmesinin sonrasında birbirinden ayrılması
  C) Çekirdek zarının erimesi
  D) Çekirdek eşlenmesi
  E) Sitoplazma bölünmesi

 20. Cevap: C

 21. Sporla üreme ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Bazı bir hücreli canlılarda da görülebilir.
  B) Çiçeksiz bitkiden oluşan bütün sporlar aynı kalıtsal özelliktedir.
  C) Sporlar, çevre şartlarına çok dayanıklıdır.
  D) Sporlar, su ve rüzgar gibi çeşitli yollarla uzak mesafelere taşınabilir.
  E) Sporlar yaşamalarını en düşük enerji düzeyinde devam ettirir.

 22. Cevap: B

 23. Mitoz bölünmede kardeş kromatidlerin birbirinden ayrıldığı evre aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnterfaz            B) Profaz            C) Metafaz  
  D) Anafaz            E) Telofaz

 24. Cevap: A

 25. I. Yetiştirmenin kolay olması
  II. Bir mevsimde birkaç döl alınabilmesi
  III. Dışarıdan polen almaya uygun çiçek yapısının olmaması
  Bezelyelerin yukarıda verilen hangi özelliklere sahip olması, Mendel’in çalışmalarında başarılı olmasını sağlamıştır?

  A) Yalnız I        B) Yalnız II        C)  I, II ve III
  D) I ve II           E) Yalnız III

 26. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) I, II ve III olmalıdır. Bezelyelerin yetiştirmenin kolay olması, bir mevsimde birkaç döl alınabilmesi ve dışarıdan polen almaya uygun çiçek yapısının olmaması, Mendel'in çalışmalarında başarılı olmasını sağlamıştır. Bezelyelerin bu özellikleri, kontrol edilebilir ve tekrarlanabilir deneyler yapılmasını mümkün kılmış ve kalıtım yasalarını keşfetmesine yardımcı olmuştur. 27. Bir canlıda oluşabilecek gamet çeşidini;
  I. Heterozigot karakter sayısı
  II. Krossing over olayınının gerçekleşmesi
  III. Homozigot karakterlerin bulunması
  verilenlerden hangileri artırıcı yönde etkiler?

  A) Yalnız I        B) Yalnız II        C)  I, II ve III
  D) I ve II           E) Yalnız III

 28. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D seçeneğidir: "I ve II". Yani, hem I. ifade doğru (heterozigot karakter sayısı gamet çeşitliliğini artırır) hem de II. ifade doğru (krossing over olayının gerçekleşmesi gamet çeşitliliğini artırır). Dolayısıyla, doğru cevap "D) I ve II" olacaktır. Soruda, gamet çeşitliliğini etkileyen faktörler verilmiştir. Heterozigot karakter sayısı arttıkça, farklı alellere sahip genlerin kombinasyonları da artar ve bu da gamet çeşitliliğini artırır. Krossing over olayı, genlerin birbirleriyle değişimini sağlayarak yeni kombinasyonlar oluşturur ve gamet çeşitliliğini artırır. Dolayısıyla, I ve II ifadeleri doğrudur. 29. Bezelyelerde mor çiçek (M) beyaz çiçeğe (m), sarı tohum (S), yeşil tohuma (s), yuvarlak tohum (Y), buruşuk tohuma (y) baskındır.
  Üç karakter açısından homozigot olan farklı iki bezelye çaprazlandığında F1 dölünün fenotipi dişi ebeveyn ile aynı oluyor.
  Buna göre çaprazlanan bireylerin ve F1’in genotipi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

  A) MMSSyy (Dişi) - MmssYY (Erkek) - MmssYY (F1)
  B) mmSsYy (Dişi) - Mmssyy (Erkek) - MmSsYy(F1)
  C) MMssyy (Dişi) -  MMssyy (Erkek) - MmSsyy(F1)
  D) MMSSYY (Dişi) - mmssyy (Erkek) - MmSsYy(F1)
  E) mmssYy (Dişi) - mmssyy (Erkek) - mmssyy(F1)

 30. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) MMSSYY (Dişi) - mmssyy (Erkek) - MmSsYy (F1) olmalıdır. Bu soruda, bezelyelerdeki farklı karakterlerin baskınlık durumları ve homozigotluk durumları göz önüne alınarak çaprazlama sonucunda F1 dölünün fenotipinin dişi ebeveyn ile aynı olmasını sağlayan genotiplerin belirlenmesi istenmektedir. Verilen bilgilere göre: Mor çiçek (M) baskındır, beyaz çiçek (m) ise resesiftir. Sarı tohum (S) baskındır, yeşil tohum (s) ise resesiftir. Yuvarlak tohum (Y) baskındır, buruşuk tohum (y) ise resesiftir. F1 dölünün fenotipinin dişi ebeveyn ile aynı olması, dişi ebeveynin homozigot olduğunu gösterir. Ayrıca, erkek ebeveynin resesif özelliklere sahip olduğunu ve F1 dölünün heterozigot olduğunu gösterir. Verilen seçeneklerden yalnızca D seçeneği, dişi ebeveynin homozigot olduğunu (MMSSYY) ve bu genotiplerle çaprazlandığında erkek ebeveynin resesif özelliklere sahip olduğunu (mmssyy) göstermektedir. Bu durumda, F1 dölü heterozigot olacak ve dişi ebeveynin fenotipi ile aynı olacaktır. 31. Fenotipi ABc olan canlının genotipi;
  I. AA BB cc
  II. Aa Bb cc
  III. Aa bb cc
  verilenlerden hangileri gibi olabilir?

  A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız III
  D) I ve II           E) I, II ve III

 32. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) I ve II. Fenotipi ABc olan canlının genotipi, A ve B genlerinin homozigot (aynı alellere sahip) ve c geninin homozigot olmayan (farklı alellere sahip) olduğu bir durumu ifade eder. Seçeneklerden yalnızca I ve II seçenekleri bu durumu sağlamaktadır. I seçeneği, A ve B genlerinin homozigot olduğunu ve c geninin heterozigot olduğunu ifade eder. II seçeneği ise A ve B genlerinin heterozigot olduğunu ve c geninin homozigot olduğunu ifade eder. III seçeneği ise A ve B genlerinin heterozigot olduğu ve bb genotipinin bulunduğu bir durumu ifade etmektedir. Bu durum fenotip olarak ABc'yi açıklayabilir, ancak genotip olarak fenotipe uygun değildir. 33. AaBbccddEeFfGg genotine sahip birey kaç çeşit gamet oluşturabilir?

  A) 4    B) 8    C) 16    D) 32    E) 64

 34. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D seçeneğidir: 32. AaBbccddEeFfGg genotipine sahip bir bireyde 7 farklı gen lokusu bulunmaktadır. Her bir gen lokusu için iki farklı alel seçeneği olduğunda, her bir gen lokusu için 2^1=2 farklı kombinasyon oluşur. Bu durumda, 7 gen lokusu için her biri 2 farklı kombinasyon verdiğinde, toplamda 2^7=128 farklı genotip kombinasyonu oluşabilir. Ancak, soruda belirtilen AaBbccddEeFfGg genotipi zaten sabit olduğu için, bu genotipin kendisi de bir gamet olarak kabul edilir. Dolayısıyla, toplamda 128 farklı genotip kombinasyonu oluşur. 35. A b D genotipine sahip bir gamet oluşumuna neden olan eşey ana hücresinin genotipi
  I. AA BB DD
  II. Aa Bb Dd
  III. aa bb DD
  verilenlerden hangileri olamaz?

  A) Yalnız I        B) Yalnız III        C) I ve II
  D) I ve III          E) II ve III

 36. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun doğru cevabı D) I ve III olacaktır. Çünkü I seçeneği olan AA BB DD genotipi A b D genotipine sahip bir gameti oluşturabilirken, III seçeneği olan aa bb DD genotipi ise A b D genotipine sahip bir gameti oluşturamaz. Dolayısıyla, verilen seçenekler arasında I ve III seçenekleri olamaz. 37. 10.sınıf biyoloji
  İnsanlarda üç farklı üzellikle ilgili fenotipler yukarıdaki tabloda verilmiştir.
  Buna göre siyah saçlı, dil yuvarlayamayan ve mavi gözlü bir birey aşağıdaki verilen genotiplerden hangisine sahip olabilir?

  A) SSDdkk               B) SsddKK
  C) Ssddkk                D) ssddkk
  E) SSddKk

 38. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) Ssddkk olacaktır. Çünkü siyah saçlı olmak için "S" alelinin homozigot (baskın) veya heterozigot olması yeterlidir. Dil yuvarlayamamak için "dd" genotipi gerekmektedir. Mavi gözlü olmak için ise "kk" genotipi gereklidir. Dolayısıyla, verilen fenotiplere uygun olarak siyah saçlı, dil yuvarlayamayan ve mavi gözlü bir bireyin Ssddkk genotipi olabilir. 39. biyoloji sorusu
  İİnsanda kahverengi göz, mavi göz rengine baskındır. Homozigot kahverengi gözlü bir erkekle fenotipi bilinmeyen bir kadının evliliğinden, kahverengi gözlü çocuk dünyaya geliyor.
  Buna göre annenin fenotipi ve genotipi verilenlerden hangileri olabilir?

  A) Yalnız I        B) I, II ve III         C) I ve II
  D) II ve III         E) Yalnız II

 40. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B seçeneğidir: I, II ve III. Annenin fenotipi ve genotipi belirsiz olduğu için, kahverengi gözlü bir çocuğun doğması her üç seçenekte de mümkündür. Bu seçeneklerde annenin kahverengi gözlü olabileceği ve kahverengi göz genotipi (BB veya Bb) taşıyabileceği belirtilmektedir. Dolayısıyla, annenin fenotipinin ve genotipinin belirsiz olduğu durumda, bu seçeneklerin hepsi olası senaryoları içermektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Soğanlı Anadolu Lisesi Biyoloji Dersi 1.Dönem 2. Mazeret Sınavı Detayları

Soğanlı Anadolu Lisesi Biyoloji Dersi 1.Dönem 2. Mazeret Sınavı 6 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 09 Ocak 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Soğanlı Anadolu Lisesi Biyoloji Dersi 1.Dönem 2. Mazeret Sınavı Testini Çöz tıklayın. Soğanlı Anadolu Lisesi Biyoloji Dersi 1.Dönem 2. Mazeret Sınavı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Soğanlı Anadolu Lisesi Biyoloji Dersi 1.Dönem 2. Mazeret Sınavı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Soğanlı Anadolu Lisesi Biyoloji Dersi 1.Dönem 2. Mazeret Sınavı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÜREME
  1. Büyüme Ve Gelişme
  2. Mayoz Ve Eşeyli Üreme

Ayrıca mitoz, eşeysiz üreme, mayoz, kalıtım

Bu soru, Mendel'in kalıtım yasalarını anlamak için bezelyeleri neden tercih ettiğini anlamak ve deneysel çalışmalarda önemli faktörlerin neler olduğunu anlamak için öğrencilere bir farkındalık sağlar.

Gamet çeşitliliğini etkileyen faktörleri anlamak ve heterozigot karakter sayısı ile krossing over olayının gamet çeşitliliğini artırdığını bilmek.

Bu soru, Mendel'in kalıtım yasalarını anlamak için genotip ve fenotiplerin ilişkisini ve homozigotluk ile heterozigotluğun sonuçlarını öğrencilere kavratmayı hedeflemektedir.

Fenotip ve genotip arasındaki ilişkiyi anlamak ve fenotipi bilinen bir canlının olası genotiplerini belirleyebilmek.

Genetik kavramlarının anlaşılması, genotip kombinasyonlarının hesaplanması ve gamet oluşumunun anlaşılması.

Genotip ve alel kombinasyonlarını anlama, genotiplerin gamet oluşumuna etkisini anlama ve uyumsuzlukları tanıma.

Genotip ve fenotip ilişkisini anlama, genotiplerin belirli özellikleri nasıl kontrol ettiğini anlama ve genetik kombinasyonları analiz etme becerisi.

Genotip ve fenotip ilişkisini anlama, genetik geçişin nasıl gerçekleştiğini anlama ve çaprazlama sonucunda ortaya çıkabilecek fenotipleri tahmin etme becerisi.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Soğanlı Anadolu Lisesi Biyoloji Dersi 1.Dönem 2. Mazeret Sınavı sınavı 10.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Soğanlı Anadolu Lisesi Biyoloji Dersi 1.Dönem 2. Mazeret Sınavı Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 0 kere doğru, 4 kere yanlış cevap verilmiş.

Soğanlı Anadolu Lisesi Biyoloji Dersi 1.Dönem 2. Mazeret Sınavı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Soğanlı Anadolu Lisesi Biyoloji Dersi 1.Dönem 2. Mazeret Sınavı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Soğanlı Anadolu Lisesi Biyoloji Dersi 1.Dönem 2. Mazeret Sınavı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Soğanlı Anadolu Lisesi Biyoloji Dersi 1.Dönem 2. Mazeret Sınavı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.