ŞEHİT ALİ GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ

ŞEHİT ALİ GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. ŞEHİT ALİ GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilenlerden hangisi bilgisayar ortamındaki zararlı yazılımların yapabileceği eylemlerden biri değildir?

  A) İşletim sisteminin çalışmasını sekteye uğratır.
  B) Güvenlik açıları oluşturur.
  C) Sistem kaynaklarının kullanımını azaltır.
  D) Sistemdeki dosyaların silinmesine sebep olur.
  E) Bilgisayarın performansını artırır.

 2. Cevap: E Açıklama:

  Cevap Anahtarı: E) Bilgisayarın performansını artırır. Zararlı yazılımlar, bilgisayar ortamında birçok zararlı eylem gerçekleştirebilirler. Ancak, bilgisayarın performansını artırmak (E) bu eylemler arasında yer almaz. Zararlı yazılımlar, işletim sisteminin çalışmasını sekteye uğratabilir (A), güvenlik açıkları oluşturabilir (B), sistem kaynaklarının kullanımını azaltabilir (C) ve hatta sistemdeki dosyaların silinmesine veya değiştirilmesine sebep olabilir (D). Ancak, bilgisayarın performansını artırmak zararlı yazılımların amaçları arasında değildir. 3. kelime = "bilişim"
  length(kelime)
  Yukarıda verilen işlemin çıktısı hangisi olur?

  A) 7    B) şlibimi    C) 0,7    D) None    E) True

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) 7 Verilen Python koduna göre, `kelime` adlı değişkenin değeri "bilişim"dir. Ardından `length(kelime)` ifadesi kullanılarak `kelime` değişkeninin uzunluğu hesaplanır. Bu ifade, kelimenin içindeki harf sayısını verir. "bilişim" kelimesi 7 harf içerdiği için `length(kelime)` ifadesi 7 sonucunu üretecektir. Doğru cevap A) 7 olmalıdır. 5. Aşağıdakilerden hangisi yanlış değişken ismidir?

  A) sayi                    B) 1.sayi        C) adi
  D) dogumTarihi    E) soruSayisi

 6. Cevap: B Açıklama:

  Değişken isimleri bazı kurallara uygun olarak belirlenmelidir. Doğru değişken isimleri, genellikle anlamlı, açıklayıcı ve anlaşılır olmalıdır. İsimler harf veya alt çizgi (_) ile başlamalıdır, ardından harfler, rakamlar ve alt çizgilerden oluşabilirler. Ancak, sayı ile başlamamalıdır. Değişken isimlerinde boşluk veya özel karakterler kullanılmamalıdır. Türkçe karakterler yerine İngilizce karakterler tercih edilmelidir. Verilen seçeneklerde: A) sayi: Değişken ismi harfle başlamalı, türkçe karakterler yerine "sayi" yerine "sayi" tercih edilmelidir. B) 1.sayi: Değişken ismi sayı ile başlayamaz, harfle başlamalıdır. C) adi: Değişken ismi uygun şekilde harfle başlamaktadır. D) dogumTarihi: Değişken ismi uygun şekilde harfle başlamaktadır. E) soruSayisi: Değişken ismi uygun şekilde harfle başlamaktadır. Bu açıklamalara göre, yanlış değişken ismi B) 1.sayi olmalıdır. 7. I. Sayısal veri
  II. Alfanümerik veri
  III. Mantıksal veri
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri veri türleri arasındadır?

  A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
  D) I, II ve III      E) Yalnız III

 8. Cevap: D Açıklama:

  Verlen ifadeleri incelediğimizde: I. Sayısal veri: Sayılarla ifade edilen verilerdir. II. Alfanümerik veri: Harf ve rakamların karışımı olarak ifade edilen verilerdir. III. Mantıksal veri: Doğru (true) veya yanlış (false) değerlerini içeren verilerdir. Bu açıklamalara göre, veri türleri arasında bulunan ifadeler: I ve II: Sayısal veri ve alfanümerik veri II ve III: Alfanümerik veri ve mantıksal veri I ve III: Sayısal veri ve mantıksal veri I, II ve III: Sayısal veri, alfanümerik veri ve mantıksal veri Doğru cevap D) I, II ve III olmalıdır. 9. Aşağıdaki internet sitesi uzantılarından hangisi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kurumlarına aittir?

  A) .com    B) .gov    C) .org    D) .edu    E) .k12

 10. Cevap: E Açıklama:

  ".k12" internet sitesi uzantısı genellikle ilkokul ve ortaokul seviyesindeki eğitim kurumlarına ait sitelerde kullanılır. Bu uzantı, eğitim kurumlarının öğrencilere ve velilere yönelik içerikler sunmak için kullanılan bir uzantıdır. Bu nedenle doğru cevap E) .k12 olmalıdır. 11. I. Usb bellek
  II. Eposta
  III. İnternet
  IV. Yerel ağ
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri virüslerin bilgisayara bulaşma kanalları arasında gösterilebilir?

  A) I, II ve III            B) I, II ve IV
  C) I III ve IV            D) I ve IV
  E) I, II, III ve IV

 12. Cevap: E Açıklama:

  Cevap Anahtarı: E) I, II, III ve IV. Soruda, virüslerin bilgisayara bulaşma kanalları arasından hangilerinin olduğu soruluyor. Verilen I, II, III ve IV numaralı ifadelerdeki tüm öğeler virüslerin bilgisayara bulaşabileceği kanalları temsil eder. I. USB bellek: Zararlı dosyaların USB bellekler aracılığıyla yayılması mümkündür. II. Eposta: E-posta yoluyla gelen zararlı ekler veya bağlantılar vasıtasıyla virüsler yayılabilir. III. İnternet: Zararlı web siteleri veya indirilen dosyalar aracılığıyla virüsler bilgisayara bulaşabilir. IV. Yerel ağ: Virüsler bir yerel ağ içindeki cihazlar arasında yayılabilir. 13. Dünyaca ünlü Anonymous hacker gubunun ülkemiz devlet sitelerine yaptığı saldırılar hangi kategori altında incelenir?

  A) Siber terörizm        B) Siber saldırı
  C) Siber suç                 D) Siber zorbalık
  E) Siber savaş

 14. Cevap: A Açıklama:

  Cevap A) Siber terörizm olmalıdır. Anonymous gibi uluslararası hacker gruplarının, devlet sitelerine yönelik saldırıları siber terörizm kapsamında değerlendirilebilir, çünkü bu tür saldırılar siber alanda zarar verme veya korku yaratma amacı taşıyabilir. 15. Aşağıda verilen boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
  * siber zorbalık    * erişilebilirlik    * parola
  * .k12    * gizlilik    * Fikri mülkiyet
  * bilgisayar solucanları    * siber suç
  *  .org    * siber saldırı

  a. Kişinin kendi zihni tarafından ürettiği her çeşit ürün .................... kapsamındadır.
  b. Ticari amaç gütmeyen, vakıf dernek gibi organizasyonların kullandığı internet sitesi uzantısı ............'dur.
  c. .................... uzantısı; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim kurumlarına ait uzantıdır.
  d. İnternet etiğine uymayan davranışların tümüne ................. denir.
  e. Bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi için korunması olayına .............. denir.
  f. Bilginin yetkili kişilerce ulaşılabilir olamasına ................ denir.
  g. Bir bilişim sisteminin işleyişini bozmak veya durdurmak için yapılan kötü niyetli davranışlara ................... denir.
  h. Bilişim teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen her türlü yasa dışı işleme ................. denir.
  ı. Bilişim ortamında bir hizmete veya bilgiye erişe bilmek için gerekli olan kullanıcıya özel karakter dizisi ................ olarak adlandırılır.
  i. Ağ bağlantıları ile bulaşan ve kendi kendine çoğalan ve çalışa bilen kötü niyetli yazılımlar ........................ 'dır.

 16. Cevap:

  a: Fikri mülkiyet -- b. .org -- c: .k12 -- d: siber zorbalık -- e: gizlilik -- f: erişilebilirlik -- g: siber saldırı -- h: siber suç -- ı: parola -- i: bilgisayar solucanları

  Açıklama:

  a. **Fikri mülkiyet** kapsamındadır. b. Ticari amaç gütmeyen, vakıf dernek gibi organizasyonların kullandığı internet sitesi uzantısı **.org**'dur. c. **.k12** uzantısı; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim kurumlarına ait uzantıdır. d. İnternet etiğine uymayan davranışların tümüne **siber suç** denir. e. Bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi için korunması olayına **gizlilik** denir. f. Bilginin yetkili kişilerce ulaşılabilir olmasına **erişilebilirlik** denir. g. Bir bilişim sisteminin işleyişini bozmak veya durdurmak için yapılan kötü niyetli davranışlara **siber saldırı** denir. h. Bilişim teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen her türlü yasa dışı işleme **siber suç** denir. ı. Bilişim ortamında bir hizmete veya bilgiye erişebilmek için gerekli olan kullanıcıya özel karakter dizisi **parola** olarak adlandırılır. i. Ağ bağlantıları ile bulaşan ve kendi kendine çoğalan ve çalışabilen kötü niyetli yazılımlar **bilgisayar solucanları**'dır. 17. I. Random ()  -> 0,34
  II. Length ("Merhaba") -> 7
  III. Sum (4,10,1) -> 15
  Yukarıda verilen fonksiyon ve çıktı eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II         B) I ve II        C) II ve III
  D) I ve III            E) I, II ve III

 18. Cevap: E Açıklama:

  Doğru cevap "E) I, II ve III"dir. Verilen fonksiyon ve çıktı eşleştirmelerine göre: I. Random() fonksiyonu 0 ile 1 arasında bir rastgele sayı üretir. Bu durumda 0,34 de bu aralığa dahil olduğu için doğrudur. II. Length("Merhaba") fonksiyonu "Merhaba" kelimesinin karakter sayısını yani 7'yi döndürür. III. Sum(4, 10, 1) fonksiyonu verilen sayıların toplamını hesaplar ve 4 + 10 + 1 = 15 olur. Bu bilgiler ışığında, doğru cevap E seçeneğidir. 19. Aşağıdaki değişken isimlerinden yanlış olan hangisidir?

  A) okul_no                       B) Tcno
  C) telefon:                       D) adsoyad
  E) AdSoyad

 20. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) telefon: adresidir. Değişken isimlerinin genellikle belirli kurallara uygun olması gerekir. Bu kurallara uymayan isimler hatalara neden olabilir. İşte bu soruda verilen değişken isimlerinin analizi: A) okul_no: Doğru, değişken ismi anlamlı ve düzgün yazılmış. B) Tcno: Doğru, değişken ismi anlamlı ve düzgün yazılmış. C) telefon: Yanlış, burada gereksiz ":" işareti var ve değişken ismi küçük harfle başlamalıdır. D) adsoyad: Doğru, değişken ismi anlamlı ve düzgün yazılmış. E) AdSoyad: Doğru, değişken ismi anlamlı ve düzgün yazılmış. 21. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi “Kodla” kelimesinin soldan ilk 4 harfini sonuç olarak verir?

  A) Mid(“Kodla”,4,4)              B) Right(“Kodla”,4)
  C) Left(“Kodla”,4)                 D) Average(“Kodla”)
  E) Center("Kodla",4)

 22. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) Left("Kodla", 4) fonksiyonudur. - Mid("Kodla", 4, 4) fonksiyonu, "Kodla" kelimesinin 4. karakterinden başlayarak 4 karakteri alır. Yani sonuç "la" olur. - Right("Kodla", 4) fonksiyonu, "Kodla" kelimesinin sağdan 4 karakterini alır. Yani sonuç "Kodla" kelimesinin tamamını verir. - Left("Kodla", 4) fonksiyonu, "Kodla" kelimesinin sol tarafından başlayarak ilk 4 karakteri alır. Yani sonuç "Kodl" olur. - Average("Kodla") bir ortalama hesaplamak için kullanılan bir fonksiyon, kelimenin karakterlerini işlemiyor. - Center("Kodla", 4) kelimenin ortasından başlayarak 4 karakteri alır. Yani sonuç "odla" olur. 23. Aşağıdaki şıklarda kullanılan operatörlerden hangisi programda sonuç olarak True döndürür?

  A) 5<>7   B) 78<7   C) 8 == 9   D) 9=10  E) 5 > 12

 24. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı ve çözüm açıklaması şu şekildedir: Doğru Cevap: A) 5<>7 Verilen şıklar arasında, programda sonuç olarak True döndüren operatör "<>" operatörüdür. Bu operatör "eşit değil" anlamına gelir. Dolayısıyla, A seçeneği olan "5<>7" ifadesi, 5 ile 7'nin eşit olmadığını ifade eder ve sonuç olarak True döner. Diğer şıklar yanlış sonuçlar üretir: - B seçeneği "78<7" ifadesi yanlıştır, çünkü 78, 7'den küçük değildir. - C seçeneği "8 == 9" ifadesi yanlıştır, çünkü 8 ile 9 eşit değildir. - D seçeneği "9=10" ifadesi hatalıdır, çünkü eşitlik operatörü "=" yerine "==" kullanılmalıdır. - E seçeneği "5 > 12" ifadesi yanlıştır, çünkü 5, 12'den büyük değildir. 25. Aşağıdaki şıklarda bulunan karşılaştırmalardan hangisinde sonuç olarak dönecek olan True/False eşleştirmesi doğru verilmiştir?

  A) 5<7 AND 4<5 => FALSE       B) 1<0 OR 4<5 => FALSE
  C) 3==3 AND 4<=4 => TRUE    D) 4<>5 OR 2<7 => FALSE
  E) 9 > 12 => TRUE

 26. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı ve çözüm açıklaması şu şekildedir: Doğru Cevap: C) 3==3 AND 4<=4 => TRUE Verilen şıklarda, sonuç olarak dönecek olan True/False eşleştirmesini doğru veren ifade C seçeneğinde yer almaktadır. C seçeneği "3==3 AND 4<=4" ifadesini içerir. Bu ifade, her iki karşılaştırma da doğru olduğu için sonuç olarak True döner. Yani, 3 eşittir 3 ve 4 4'ten küçük veya eşittir, her ikisi de doğru olduğundan ifade True'dur. Diğer seçeneklerdeki ifadeler yanlış sonuçlar üretir: - A seçeneği "5<7 AND 4<5" ifadesi, 5 7'den küçük ve 4 5'ten küçük olduğu için sonuç False'dur. - B seçeneği "1<0 OR 4<5" ifadesi, her iki karşılaştırma da yanlış olduğu için sonuç False'dur. - D seçeneği "4<>5 OR 2<7" ifadesi, her iki karşılaştırma da doğru olduğu için sonuç True'dur, ancak bu ifade yanlış sonuç olarak verilmiştir. - E seçeneği "9 > 12" ifadesi, 9'un 12'den büyük olmadığı için sonuç False'dur. 27. I. Fikri Mülkiyet
  II. Gizlilik
  III. Erişim
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bilişim etiği ilkelerindendir?

  A) Yalnız II                    B) I ve II                               
  C) II ve III                      D) I ve III                               
  E) I, II ve III

 28. Cevap: B

 29. I. Kaynağı belirtilmemiş bilgiye şüpheyle yaklaşılmalıdır
  II. Elde edilen bilgiler üç farklı kaynaktan teyit edilmelidir
  III. Bilgiyi aktaran İnternet sitesinin adresi kontrol edilmelidir. Alan adı uzantıları birçok İnternet sitesi için fikir verebilir
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II                   B) I ve II
  C) I, II ve III                  D) I ve III
  E)  II ve III

 30. Cevap: D

 31. I. Oluşturulan değer, tırnak içinde belirtilir
  II. Büyük ve küçük harf duyarlıdır
  III. Karakterler sadece sayıdan oluşsa bile hesaplama işlemlerinde kullanılamaz.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri alfanümerik/karakter veri türleri için doğrudur?

  A) I, II ve III        B) I ve II        C) II ve III
  D) I ve III           E) Yalnız II

 32. Cevap: A Açıklama:

  Evet, doğru cevap A seçeneği olmalı. Özür dilerim, önceki yanıtımı düzeltmek istiyorum. Bu sorunun doğru cevap anahtarı A seçeneği olan "I, II ve III" olarak verilmiştir. Çözüm açıklaması olarak, alfanümerik/karakter veri türleri için verilen ifadeler doğrudur. Alfanümerik/karakter veri türleri, harfler (büyük ve küçük) ve sayılar içeren verilerdir. İfadelerde belirtilen özellikler şunlardır: I. Oluşturulan değer, tırnak içinde belirtilir: Alfanümerik/karakter veri türleri genellikle tırnak içinde ifade edilir. Örneğin, "Hello World" gibi bir metin değeri. II. Büyük ve küçük harf duyarlıdır: Alfanümerik/karakter veri türleri büyük ve küçük harfleri ayrı olarak değerlendirir. Yani "Hello" ve "hello" iki farklı değer olarak kabul edilir. III. Karakterler sadece sayıdan oluşsa bile hesaplama işlemlerinde kullanılamaz: Alfanümerik/karakter veri türleri sayısal hesaplamalarda kullanılamaz. Bu veri türü yalnızca metinsel ifadeleri temsil etmek için kullanılır. 33. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi sayısal veriler için doğru değildir?

  A) Sayısal veriler; açılar, uzaklık, nüfus, ücret, yarıçap gibi hesaplama sürecinde gerekli değerler için tanımlanır.
  B) Sayıların alabileceği en küçük ve en büyük değerler kullanılan bilgisayar ve programlama diline göre değişebilir.
  C) Çift tırnak içerisinde tanımlanırlar.
  D) Pozitif ya da negatif tam sayılar ve reel sayılar kullanılabilir
  E) Tüm sayı tiplerini içerir.

 34. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Çift tırnak içerisinde tanımlanırlar" olmalıdır. Çünkü sayısal veriler, sayısal değerlerin temsil edildiği veri türlerini ifade eder ve genellikle çift tırnak içinde tanımlanmazlar. Sayısal verilerin tanımlanması, genellikle rakamların doğrudan kullanılmasıyla gerçekleşir. Dolayısıyla, "C) Çift tırnak içerisinde tanımlanırlar" ifadesi sayısal veriler için doğru bir ifade değildir. Çözüm açıklaması olarak, sayısal verilerin tanımı ve özellikleri hakkında bilgi verilebilir, ayrıca sayısal verilerin genellikle çift tırnak içinde tanımlanmadığına dikkat çekilebilir. 35. I. Değişkene içerdiği değer ile tutarlı isimler verilmeli
  II. Değişkenlere isim verirken boşluk kullanılmamalı.
  III. Değişkenlere isim verirken bir karakter ile başlanmalı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri değişken isimlendirirken dikkat edilmesi gereken hususlar arasındadır?

  A) Yalnız II         B) I ve II            C) II ve III
  D) I, II ve III        E) I ve III

 36. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) I, II ve III" olmalıdır. Çünkü verilen ifadelerdeki tüm maddeler, değişken isimlendirirken dikkat edilmesi gereken hususlardır. - I. maddede, değişkenlere içerdikleri değerle tutarlı isimler verilmesi önemlidir. Yani değişkenin neyi temsil ettiğini açıkça ifade eden bir isim kullanılmalıdır. - II. maddede, değişkenlere isim verirken boşluk kullanılmaması gerektiği belirtilir. Bunun yerine genellikle alt çizgi (_) veya camel case gibi isimlendirme standartları kullanılabilir. - III. maddede, değişkenlere isim verirken bir karakterle başlanması gerektiği ifade edilir. Bu genellikle harf veya alt çizgi (_) ile başlamak anlamına gelir. 37. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi fonksiyonlar için doğru değildir?

  A) Her programlama dili, içerisinde kendine özgü fonksiyonlar barındırır
  B) Fonksiyonlar, bir çözüm sürecinin belirli parçaları olarak kullanılır
  C) Fonksiyonlar, kendilerine verilen isim ve ayraç içerisinde gönderilen veri ile tanımlanır.
  D) Fonksiyonlar program yaşam sürecinde yalnızca bir kez kullanılır.
  E) Belirli işlemleri yürüten ve sonuçları döndüren bir işlem kümesidir

 38. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevap anahtarı D seçeneği olan "Fonksiyonlar program yaşam sürecinde yalnızca bir kez kullanılır" ifadesidir. Fonksiyonlar programlama dillerinde belirli işlemleri yürüten ve sonuçları döndüren bir işlem kümesidir. Fonksiyonlar, bir programın farklı parçalarını modüler hale getirmek, tekrar kullanılabilirlik sağlamak ve kodun okunabilirliğini artırmak için kullanılır. Fonksiyonlar, program içerisinde birden fazla kez çağrılabilir ve kullanılabilirler. Ancak, verilen seçenekler arasında "Fonksiyonlar program yaşam sürecinde yalnızca bir kez kullanılır" ifadesi doğru değildir. Fonksiyonlar, programın farklı yerlerinde ve farklı zamanlarda birden fazla kez çağrılabilir ve kullanılabilirler. Fonksiyonlar, program içinde tekrar tekrar kullanılabilen yapılar olduğundan, programın yaşam süreci boyunca birden çok kez kullanılabilirler. 39. Aşağıda verilen fonksiyonlar  ve açıklaması eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

  A) Dizi Fonksiyonlar: Dizi ve karakterlerle ilgili işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır.
  B) İstatistiksel Fonksiyonlar: Mantıksal sonuç döndürmek için kullanılır.
  C) Yardımcı Fonksiyonlar: Program dışındaki verilere erişerek işlem yapmak için kullanılır.
  D) Dönüştürme Fonksiyonları: Veriyi bir türden diğerine dönüştürmek için kullanılır.
  E) Matematiksel Fonksiyonlar: Matematiksel işlemler için kullanılır

 40. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) İstatistiksel Fonksiyonlar: Mantıksal sonuç döndürmek için kullanılır." olmalıdır. Çünkü istatistiksel fonksiyonlar, genellikle veri setleri üzerinde istatistiksel analizler yapmak ve istatistiksel sonuçlar elde etmek için kullanılır, mantıksal sonuçlar döndürmek için değil. - A) Dizi fonksiyonları, diziler ve karakterlerle ilgili işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. - B) İstatistiksel fonksiyonlar, veri setleri üzerinde istatistiksel analizler yapmak için kullanılır. - C) Yardımcı fonksiyonlar, program dışındaki verilere erişerek işlem yapmak için kullanılır. - D) Dönüştürme fonksiyonları, veriyi bir türden diğerine dönüştürmek için kullanılır. - E) Matematiksel fonksiyonlar, matematiksel işlemler için kullanılır. 41. s= -81
  Sqrt (Abs(s))

  Yukarıda verilen fonksiyonun çıktısı hangisi olur?

  A) 9    B) 16    C) 81    D) -9    E) -16

 42. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevap anahtarı C seçeneği olan "81" olacaktır. Çözüm açıklaması olarak, verilen fonksiyonu adım adım çözelim: İlk adımda, s değeri -81 olarak verilmiştir. İkinci adımda, fonksiyon sqrt(Abs(s)) kullanılmıştır. sqrt, bir sayının karekökünü hesaplayan bir matematiksel fonksiyonu temsil eder. Abs ise bir sayının mutlak değerini hesaplar. İlk olarak, s'nin mutlak değeri hesaplanır: Abs(s) = Abs(-81) = 81. Daha sonra, bu mutlak değerin karekökü hesaplanır: sqrt(81) = 9. Sonuç olarak, verilen fonksiyonun çıktısı 9 olur. 43. s=25
  a=15
  y=s+10
  Sum (s,a,y)
  Verilen fonksiyonun çıktısı hangisi olur?

  A) 15    B) 50    C) 65    D) 75    E) 0

 44. Cevap: D Açıklama:

  Evet, doğru cevap D seçeneği olan "75" olacaktır. Özür dilerim, hatalı bir yanıt verdim. İlk adımda, s değeri 25 olarak verilmiştir. İkinci adımda, a değeri 15 olarak verilmiştir. Üçüncü adımda, y=s+10 işlemi yapılır. Bu durumda y=25+10=35 olur. Son olarak, fonksiyon Sum(s,a,y) kullanılır. Bu fonksiyon, verilen değerleri toplamak için kullanılır. Sum(s,a,y) = s+a+y = 25+15+35 = 75. Sonuç olarak, verilen fonksiyonun çıktısı 75 olur. 45. I. Toplama:  +
  II. Bölme: /
  III. Çarpma: *
  Yukarıda verilen operatör ve sembol eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II        B) I ve II            C) I, II ve III
  D) I ve III           E) II ve III

 46. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) I, II ve III" olmalıdır. Çünkü yukarıda verilen operatör ve sembol eşleştirmeleri doğrudur. - "+" sembolü toplama işlemi için kullanılır. - "/" sembolü bölme işlemi için kullanılır. - "*" sembolü çarpma işlemi için kullanılır. - İlk ifadeye göre "+" sembolü toplama işlemi için kullanılır. - İkinci ifadeye göre "/" sembolü bölme işlemi için kullanılır. - Üçüncü ifadeye göre "*" sembolü çarpma işlemi için kullanılır. Bu nedenle, doğru cevap "C) I, II ve III" olacaktır. 47. x=10
  y=15
  z=20

  x<>y OR z >=20
  Verilen komutun çıktısı hangisi olur?

  A) True    B) False    C) Null    D) Not    E) Error

 48. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) True" olmalıdır. Verilen komutun çıktısı True olacaktır. - İlk önce verilen değişkenlere değerler atanır: x = 10, y = 15, z = 20. - İfade "x <> y OR z >= 20" olarak verilmiştir. - "x <> y" ifadesi x'in y'ye eşit olmadığını kontrol eder. Bu durumda True döner, çünkü x ve y birbirine eşit değildir. - "z >= 20" ifadesi z'nin 20'ye eşit veya büyük olduğunu kontrol eder. Bu durumda True döner, çünkü z 20'ye eşittir. - "OR" mantıksal operatörü ise en az bir ifadenin True olması durumunda True döndürür. - Dolayısıyla, "x <> y OR z >= 20" ifadesinin çıktısı True olacaktır. 49. x=10
  y=15
  z=20

  x-y*z
  Verilen komutun çıktısı hangisi olur?

  A) 5    B) -290    C) -25    D) 0    E) 50

 50. Cevap: B Açıklama:

  İlk önce verilen değişkenlere değerler atanır: x = 10, y = 15, z = 20. İfade "x - y * z" olarak verilmiştir. Çarpma işlemi önceliklidir, bu yüzden önce y * z hesaplanır: 15 * 20 = 300. Ardından, çıkarma işlemi gerçekleştirilir: x - (y * z) = 10 - 300 = -290. Sonuç olarak, "x - y * z" ifadesinin çıktısı -290 olacaktır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
ŞEHİT ALİ GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ Detayları

ŞEHİT ALİ GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ 17 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Ocak 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için ŞEHİT ALİ GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ Testini Çöz tıklayın. ŞEHİT ALİ GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

ŞEHİT ALİ GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Boşluk Doldurma
 • Test


ŞEHİT ALİ GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PROBLEM ÇÖZME VE ALGORİTMALAR
  1. Doğrusal Mantık Yapısı İle Problem Çözme
  2. Döngü Yapısı İle Problem Çözme
  3. Farklı Algoritma Uygulamaları
  4. Karar Yapıları İle Problem Çözme
  5. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımlar
  6. Problem Çözme Süreci
  7. Problem Çözme Yaklaşımları
  8. Programlama Yapısı

Ayrıca

Bu soruyla, öğrencilerin zararlı yazılımların bilgisayar üzerinde yapabileceği eylemleri ve bu eylemlerin sonuçlarını anlamaları hedeflenmektedir.

Temel Python dil yapısını anlama ve fonksiyonları kullanabilme yeteneği.

Programlamada değişken isimlendirme kurallarını anlama ve uygulama yeteneği.

Farklı veri türlerini anlama ve ayırt etme yeteneği.

İnternet site uzantılarını anlama ve ilgili kurumlarla ilişkilendirme yeteneği.

Bilgisayar güvenliği kavramlarını anlama ve bilgisayar virüslerinin yayılma yollarını anlama yeteneği.

Siber güvenlik ve siber saldırılar hakkında temel bilgiye sahip olma yeteneği.

Temel bilişim terimlerinin ve kavramlarının anlaşılması ve kullanımı.

Temel programlama kavramları ve fonksiyonlar hakkındaki bilgileri değerlendirmeyi amaçlar.

Değişken isimlerinin düzgün ve anlamlı bir şekilde nasıl olması gerektiğini anlama.

Metin işleme fonksiyonlarını doğru bir şekilde kullanabilme yeteneği.

Bu soru, karşılaştırma operatörlerini ve bu operatörlerin nasıl kullanılacağını anlama yeteneğini test eder.

Bu soru, mantıksal operatörleri ve karşılaştırmaları doğru bir şekilde anlama ve değerlendirme yeteneğini test eder.

Alfanümerik/karakter veri türlerini anlamak ve kullanmak, programlama veya veri analizi gibi alanlarda metin tabanlı verileri doğru bir şekilde işlemek için önemlidir.

Sayısal verilerin doğru şekilde tanımlanması ve veri türlerinin kullanımıyla ilgili bilinç oluşturulmuş olur.

Bu hususlara dikkat ederek değişkenlerin doğru şekilde isimlendirilmesi, kodun anlaşılırlığını artırır ve programlama standartlarına uygunluk sağlar.

Fonksiyonların tanımını ve kullanımını anlamak, programlama dillerinde modüler ve yapılandırılmış kod yazmayı sağlar.

Öğrenciler, farklı fonksiyon türlerini tanıyarak ve açıklamalarını anlayarak programlama veya veri analizi süreçlerinde hangi fonksiyonları kullanacaklarını ve ne tür sonuçlar bekleyeceklerini anlayabilirler.

Matematiksel fonksiyonları ve bu fonksiyonların uygulanmasını anlamalarını sağlar.

Kazanım olarak, bu soru öğrencilere matematiksel ifadeleri doğru bir şekilde çözebilmeyi, değişkenlerin değerlerini toplama işlemiyle birleştirmeyi ve doğru sonuçları elde etmeyi öğretir.

Öğrenciler, temel matematiksel operatörleri ve sembolleri doğru bir şekilde eşleştirebilme becerisi kazanarak matematiksel işlemleri gerçekleştirebilme yeteneklerini geliştirebilirler.

Öğrenciler, mantıksal operatörleri ve karşılaştırma ifadelerini doğru bir şekilde kullanarak ifadeleri değerlendirebilme yeteneklerini geliştirirler.

Öğrenciler matematiksel ifadeleri doğru bir şekilde değerlendirebilme ve matematiksel işlem önceliğini anlama yeteneklerini geliştirirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

ŞEHİT ALİ GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

ŞEHİT ALİ GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ Testi İstatistikleri

Bu sınav 11 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 243 kere doğru, 21 kere yanlış cevap verilmiş.

ŞEHİT ALİ GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ Sınavını hangi formatta indirebilirim?

ŞEHİT ALİ GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız ŞEHİT ALİ GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

ŞEHİT ALİ GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.