ŞEHİT AHMET ALAN ANADOLU LİSESİ

ŞEHİT AHMET ALAN ANADOLU LİSESİ sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. ŞEHİT AHMET ALAN ANADOLU LİSESİ CEVAPLARI

 1. Kâr amacı olmayan dernek, vakıf v.b. kuruluş sitelerinin uzantısı hanisidir?

  A) .com    B) .org    C) .gov    D) .net    E) .edu

 2. Cevap: B

 3. I. Üniversietler için : .edu
  II. Devlet kurumları için: .org
  III. Özel kuruluşlar için: .com
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II                 B) I ve II
  C) II ve III                   D) I ve III
  E) I, II ve III

 4. Cevap: D

 5. I. Hesaplamalı–matematiksel işlem ve süreçler içeren problemler
  II. Tekrarlayan–matematiksel ya da mantıksal bir dizi işlemin yinelenme sürecini içeren problemler
  III. Mantıksal–ilişkisel süreçler içeren problemler
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bilgisayar ile çözebildiğimiz problem türleri arasındadır?

  A) Yalnız II        B) I ve II     C) I, II ve III
  D) I ve III           E) II ve III

 6. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) I, II ve III" olacaktır. Bilgisayarlar, I. Hesaplamalı-matematiksel işlem ve süreçler içeren problemleri, II. Tekrarlayan-matematiksel ya da mantıksal bir dizi işlemin yinelenme sürecini içeren problemleri ve III. Mantıksal-ilişkisel süreçler içeren problemleri çözebilme yeteneğine sahiptir. 7. Sabit ve değişkenler arasındaki ilişkileri gösteren, eşitlik ve ifadelerde kullanılan işaret ve sembolleri ifade edilen kavram hangisidir?

  A) Fonksiyon        B) Değişken        C) Veri
  D) Operatör          E) Döngü

 8. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Operatör şeklindedir. Operatörler, sabit ve değişkenler arasındaki ilişkileri gösteren ifadelerde kullanılan işaret ve sembollerdir. Operatörler, matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Örneğin, toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*), bölme (/) gibi operatörler sabit ve değişkenler arasındaki ilişkiyi ifade eden matematiksel ifadelerde kullanılır. 9. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Tanımladığınız veri genellikle sayısal, karakter, dizi ya da mantıksal olmalıdır
  B) Programcı programlama sürecinde verinin adını ve türünü belirtir. Bilgisayar çalışmaya başladığında verinin adı ile türünü eşleştirir.
  C) Veri türleri karışık kullanılır.
  D) Matematiksel işlemlerde kullanılacak tüm veriler sayısal olarak, diğerleri karakter ya da dizi olarak tanımlanmalıdır
  E) Her bir veri türü kendisi için tanımlı veri setini kullanır.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Veri türleri karışık kullanılır" ifadesidir. - A şıkkı doğrudur. Genellikle veri sayısal, karakter, dizi veya mantıksal olmalıdır. - B şıkkı doğrudur. Programcı, verinin adını ve türünü belirtir ve bilgisayar çalışmaya başladığında bu bilgileri eşleştirir. - C şıkkı yanlıştır. Veri türleri karışık kullanılmaz. Her veri türü kendi için belirlenmiş veri setini kullanır. - D şıkkı yanlıştır. Matematiksel işlemlerde kullanılacak veriler sayısal olmalı, diğer veriler ise karakter veya dizi olarak tanımlanabilir. - E şıkkı doğru değildir. Her veri türü kendisi için belirlenmiş veri setini kullanır. 11. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi sayısal veri türüne ait değildir?

  A) 49.99                    B) 10654876542
  C) 34217                   D) TR0600006543L
  E) 67

 12. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) TR0600006543L" olmalıdır. Çünkü diğer ifadeler sayısal veri türüne aittirken, bu ifade bir IBAN numarası gibi alfanümerik bir yapıya sahiptir. Sayısal veri türü yalnızca rakamlardan oluşan değerleri ifade ederken, alfanümerik veri türü hem rakamları hem de harfleri içerebilir. Dolayısıyla, "D) TR0600006543L" ifadesi sayısal veri türüne ait değildir. Çözüm açıklaması olarak, soruda verilen ifadelerin yapılarının incelenmesi ve sayısal veri türüne ait olan ifadelerin belirlenmesi gerektiği vurgulanabilir. 13. I. Oluşturulan değer, tırnak içinde belirtilir
  II. Büyük ve küçük harf duyarlıdır
  III. Karakterler sadece sayıdan oluşsa bile hesaplama işlemlerinde kullanılamaz.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri alfanümerik/karakter veri türleri için doğrudur?

  A) I, II ve III        B) I ve II        C) II ve III
  D) I ve III           E) Yalnız II

 14. Cevap: A Açıklama:

  Evet, doğru cevap A seçeneği olmalı. Özür dilerim, önceki yanıtımı düzeltmek istiyorum. Bu sorunun doğru cevap anahtarı A seçeneği olan "I, II ve III" olarak verilmiştir. Çözüm açıklaması olarak, alfanümerik/karakter veri türleri için verilen ifadeler doğrudur. Alfanümerik/karakter veri türleri, harfler (büyük ve küçük) ve sayılar içeren verilerdir. İfadelerde belirtilen özellikler şunlardır: I. Oluşturulan değer, tırnak içinde belirtilir: Alfanümerik/karakter veri türleri genellikle tırnak içinde ifade edilir. Örneğin, "Hello World" gibi bir metin değeri. II. Büyük ve küçük harf duyarlıdır: Alfanümerik/karakter veri türleri büyük ve küçük harfleri ayrı olarak değerlendirir. Yani "Hello" ve "hello" iki farklı değer olarak kabul edilir. III. Karakterler sadece sayıdan oluşsa bile hesaplama işlemlerinde kullanılamaz: Alfanümerik/karakter veri türleri sayısal hesaplamalarda kullanılamaz. Bu veri türü yalnızca metinsel ifadeleri temsil etmek için kullanılır. 15. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi sayısal veriler için doğru değildir?

  A) Sayısal veriler; açılar, uzaklık, nüfus, ücret, yarıçap gibi hesaplama sürecinde gerekli değerler için tanımlanır.
  B) Sayıların alabileceği en küçük ve en büyük değerler kullanılan bilgisayar ve programlama diline göre değişebilir.
  C) Çift tırnak içerisinde tanımlanırlar.
  D) Pozitif ya da negatif tam sayılar ve reel sayılar kullanılabilir
  E) Tüm sayı tiplerini içerir.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Çift tırnak içerisinde tanımlanırlar" olmalıdır. Çünkü sayısal veriler, sayısal değerlerin temsil edildiği veri türlerini ifade eder ve genellikle çift tırnak içinde tanımlanmazlar. Sayısal verilerin tanımlanması, genellikle rakamların doğrudan kullanılmasıyla gerçekleşir. Dolayısıyla, "C) Çift tırnak içerisinde tanımlanırlar" ifadesi sayısal veriler için doğru bir ifade değildir. Çözüm açıklaması olarak, sayısal verilerin tanımı ve özellikleri hakkında bilgi verilebilir, ayrıca sayısal verilerin genellikle çift tırnak içinde tanımlanmadığına dikkat çekilebilir. 17. I. True
  II. False
  III. Null
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri mantıksal veri değerlerindendir?

  A) Yalnız II     B) I ve II                C) II ve III
  D) I ve III        E) I, II ve III

 18. Cevap: B Açıklama:

  oğru cevap "B) I ve II" olmalıdır. Çünkü "True" (doğru) ve "False" (yanlış) mantıksal veri değerlerini temsil eder. "Null" ise bir mantıksal veri değeri değildir, değer olmayan veya belirsiz bir durumu ifade eder. Dolayısıyla, sadece I ve II seçenekleri mantıksal veri değerlerini temsil eder. 19. Problemin çözüm süreci boyunca asla değişmeyen değerlere ............... değerler denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) değişken        B) veri                C) sabit
  D) fonksiyon       E) operatör

 20. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevap anahtarı C seçeneği olan "sabit"tir. Soruda ifade edilen durum problemin çözüm süreci boyunca değişmeyen değerleri tanımlar. Bu tür değerlere "sabit" denir. Sabitler, bir kez tanımlandıktan sonra değerleri değiştirilemeyen ve süreç boyunca sabit kalan veri elemanlarıdır. Örneğin, bir programda kullanılan bir matematiksel sabit olan pi sayısı (3.14159...) gibi. 21. I. Değişkene içerdiği değer ile tutarlı isimler verilmeli
  II. Değişkenlere isim verirken boşluk kullanılmamalı.
  III. Değişkenlere isim verirken bir karakter ile başlanmalı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri değişken isimlendirirken dikkat edilmesi gereken hususlar arasındadır?

  A) Yalnız II         B) I ve II            C) II ve III
  D) I, II ve III        E) I ve III

 22. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) I, II ve III" olmalıdır. Çünkü verilen ifadelerdeki tüm maddeler, değişken isimlendirirken dikkat edilmesi gereken hususlardır. - I. maddede, değişkenlere içerdikleri değerle tutarlı isimler verilmesi önemlidir. Yani değişkenin neyi temsil ettiğini açıkça ifade eden bir isim kullanılmalıdır. - II. maddede, değişkenlere isim verirken boşluk kullanılmaması gerektiği belirtilir. Bunun yerine genellikle alt çizgi (_) veya camel case gibi isimlendirme standartları kullanılabilir. - III. maddede, değişkenlere isim verirken bir karakterle başlanması gerektiği ifade edilir. Bu genellikle harf veya alt çizgi (_) ile başlamak anlamına gelir. 23. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi fonksiyonlar için doğru değildir?

  A) Her programlama dili, içerisinde kendine özgü fonksiyonlar barındırır
  B) Fonksiyonlar, bir çözüm sürecinin belirli parçaları olarak kullanılır
  C) Fonksiyonlar, kendilerine verilen isim ve ayraç içerisinde gönderilen veri ile tanımlanır.
  D) Fonksiyonlar program yaşam sürecinde yalnızca bir kez kullanılır.
  E) Belirli işlemleri yürüten ve sonuçları döndüren bir işlem kümesidir

 24. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevap anahtarı D seçeneği olan "Fonksiyonlar program yaşam sürecinde yalnızca bir kez kullanılır" ifadesidir. Fonksiyonlar programlama dillerinde belirli işlemleri yürüten ve sonuçları döndüren bir işlem kümesidir. Fonksiyonlar, bir programın farklı parçalarını modüler hale getirmek, tekrar kullanılabilirlik sağlamak ve kodun okunabilirliğini artırmak için kullanılır. Fonksiyonlar, program içerisinde birden fazla kez çağrılabilir ve kullanılabilirler. Ancak, verilen seçenekler arasında "Fonksiyonlar program yaşam sürecinde yalnızca bir kez kullanılır" ifadesi doğru değildir. Fonksiyonlar, programın farklı yerlerinde ve farklı zamanlarda birden fazla kez çağrılabilir ve kullanılabilirler. Fonksiyonlar, program içinde tekrar tekrar kullanılabilen yapılar olduğundan, programın yaşam süreci boyunca birden çok kez kullanılabilirler. 25. Aşağıda verilen fonksiyonlar  ve açıklaması eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

  A) Dizi Fonksiyonlar: Dizi ve karakterlerle ilgili işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır.
  B) İstatistiksel Fonksiyonlar: Mantıksal sonuç döndürmek için kullanılır.
  C) Yardımcı Fonksiyonlar: Program dışındaki verilere erişerek işlem yapmak için kullanılır.
  D) Dönüştürme Fonksiyonları: Veriyi bir türden diğerine dönüştürmek için kullanılır.
  E) Matematiksel Fonksiyonlar: Matematiksel işlemler için kullanılır

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) İstatistiksel Fonksiyonlar: Mantıksal sonuç döndürmek için kullanılır." olmalıdır. Çünkü istatistiksel fonksiyonlar, genellikle veri setleri üzerinde istatistiksel analizler yapmak ve istatistiksel sonuçlar elde etmek için kullanılır, mantıksal sonuçlar döndürmek için değil. - A) Dizi fonksiyonları, diziler ve karakterlerle ilgili işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. - B) İstatistiksel fonksiyonlar, veri setleri üzerinde istatistiksel analizler yapmak için kullanılır. - C) Yardımcı fonksiyonlar, program dışındaki verilere erişerek işlem yapmak için kullanılır. - D) Dönüştürme fonksiyonları, veriyi bir türden diğerine dönüştürmek için kullanılır. - E) Matematiksel fonksiyonlar, matematiksel işlemler için kullanılır. 27. s= -81
  Sqrt (Abs(s))

  Yukarıda verilen fonksiyonun çıktısı hangisi olur?

  A) 9    B) 16    C) 81    D) -9    E) -16

 28. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevap anahtarı C seçeneği olan "81" olacaktır. Çözüm açıklaması olarak, verilen fonksiyonu adım adım çözelim: İlk adımda, s değeri -81 olarak verilmiştir. İkinci adımda, fonksiyon sqrt(Abs(s)) kullanılmıştır. sqrt, bir sayının karekökünü hesaplayan bir matematiksel fonksiyonu temsil eder. Abs ise bir sayının mutlak değerini hesaplar. İlk olarak, s'nin mutlak değeri hesaplanır: Abs(s) = Abs(-81) = 81. Daha sonra, bu mutlak değerin karekökü hesaplanır: sqrt(81) = 9. Sonuç olarak, verilen fonksiyonun çıktısı 9 olur. 29. S= “Mustafa”
  Length(S)
  Verilen fonksiyonun çıktısı hangisi olur?

  A) 7            B) Mus        C) MUSTAFA
  D) afa         E) mstf

 30. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) 7" olmalıdır. Çünkü "Length(S)" ifadesi, "S" değişkeninin uzunluğunu (karakter sayısını) döndürmektedir. "Mustafa" kelimesi 7 karakterden oluştuğu için çıktı 7 olacaktır. - İlk satırda, "S" isimli bir değişkene "Mustafa" değeri atanmıştır. - İkinci satırda, "Length(S)" ifadesi kullanılmıştır. Bu ifade, "S" değişkeninin uzunluğunu döndürmektedir. - "Mustafa" kelimesi 7 karakterden oluştuğu için "Length(S)" ifadesinin çıktısı 7 olacaktır. 31. s=25
  a=15
  y=s+10
  Sum (s,a,y)
  Verilen fonksiyonun çıktısı hangisi olur?

  A) 15    B) 50    C) 65    D) 75    E) 0

 32. Cevap: D Açıklama:

  Evet, doğru cevap D seçeneği olan "75" olacaktır. Özür dilerim, hatalı bir yanıt verdim. İlk adımda, s değeri 25 olarak verilmiştir. İkinci adımda, a değeri 15 olarak verilmiştir. Üçüncü adımda, y=s+10 işlemi yapılır. Bu durumda y=25+10=35 olur. Son olarak, fonksiyon Sum(s,a,y) kullanılır. Bu fonksiyon, verilen değerleri toplamak için kullanılır. Sum(s,a,y) = s+a+y = 25+15+35 = 75. Sonuç olarak, verilen fonksiyonun çıktısı 75 olur. 33. I. Toplama:  +
  II. Bölme: /
  III. Çarpma: *
  Yukarıda verilen operatör ve sembol eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II        B) I ve II            C) I, II ve III
  D) I ve III           E) II ve III

 34. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) I, II ve III" olmalıdır. Çünkü yukarıda verilen operatör ve sembol eşleştirmeleri doğrudur. - "+" sembolü toplama işlemi için kullanılır. - "/" sembolü bölme işlemi için kullanılır. - "*" sembolü çarpma işlemi için kullanılır. - İlk ifadeye göre "+" sembolü toplama işlemi için kullanılır. - İkinci ifadeye göre "/" sembolü bölme işlemi için kullanılır. - Üçüncü ifadeye göre "*" sembolü çarpma işlemi için kullanılır. Bu nedenle, doğru cevap "C) I, II ve III" olacaktır. 35. x=10
  y=15
  z=20

  x<>y OR z >=20
  Verilen komutun çıktısı hangisi olur?

  A) True    B) False    C) Null    D) Not    E) Error

 36. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) True" olmalıdır. Verilen komutun çıktısı True olacaktır. - İlk önce verilen değişkenlere değerler atanır: x = 10, y = 15, z = 20. - İfade "x <> y OR z >= 20" olarak verilmiştir. - "x <> y" ifadesi x'in y'ye eşit olmadığını kontrol eder. Bu durumda True döner, çünkü x ve y birbirine eşit değildir. - "z >= 20" ifadesi z'nin 20'ye eşit veya büyük olduğunu kontrol eder. Bu durumda True döner, çünkü z 20'ye eşittir. - "OR" mantıksal operatörü ise en az bir ifadenin True olması durumunda True döndürür. - Dolayısıyla, "x <> y OR z >= 20" ifadesinin çıktısı True olacaktır. 37. x=10
  y=15
  z=20

  x-y*z
  Verilen komutun çıktısı hangisi olur?

  A) 5    B) -290    C) -25    D) 0    E) 50

 38. Cevap: B Açıklama:

  İlk önce verilen değişkenlere değerler atanır: x = 10, y = 15, z = 20. İfade "x - y * z" olarak verilmiştir. Çarpma işlemi önceliklidir, bu yüzden önce y * z hesaplanır: 15 * 20 = 300. Ardından, çıkarma işlemi gerçekleştirilir: x - (y * z) = 10 - 300 = -290. Sonuç olarak, "x - y * z" ifadesinin çıktısı -290 olacaktır. 39. giriş şeması
  Akış şemasında verilen simge hangisi için kullanılır?

  A) Giriş    B) Çıkış    C) Başla    D) İşlem    E) Bitir

 40. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A seçeneği olan "Giriş"tir. Çözüm açıklaması olarak, verilen akış şemasındaki simgenin "Giriş" simgesi olduğunu belirtelim: "Giriş" simgesi, kullanıcıdan veri girişi veya başka bir kaynaktan gelen verilerin alınması için kullanılır. Bu simge, programın dışarıdan veri alması gereken bir noktayı temsil eder. Örneğin, bir kullanıcıdan sayı girmesini isteyen bir programda "Giriş" simgesi kullanılabilir. Akış şemasında "Giriş" simgesi, programın başlamadan önce dış dünyadan gelen girişleri almasını sağlayan bir adımdır. 41. çıkış birimi
  Akış şemasında verilen simge hangisi için kullanılır?

  A) Giriş    B) Çıkış    C) Başla    D) İşlem    E) Bitir

 42. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Çıkış" olmalıdır. Verilen simge çıkışı temsil etmektedir. - Akış şemasında verilen simge, bir ok ve bir dikdörtgenin birleşiminden oluşur. - Bu simge genellikle çıkış işlemlerini temsil etmek için kullanılır. - Akış şemasında çıkış simgesi, programın sonuçlarını veya çıktılarını göstermek amacıyla kullanılır. - Bu simge, bilgiyi kullanıcıya veya başka bir sistem bileşenine göndermek için kullanılan bir çıkış işlemi olduğunu ifade eder. 43. karar
  Akış şemasında verilen simge hangisi için kullanılır?

  A) Atama    B) Çıkış    C) Karar    D) Döngü    E) Bitir

 44. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Karar" olmalıdır. Verilen simge kararı temsil etmektedir. - Akış şemasında verilen simge, bir rombus şeklinde bir simgedir. - Bu simge genellikle karar yapısını veya koşul ifadelerini temsil etmek için kullanılır. - Akış şemasında karar simgesi, belirli bir koşulu test etmek ve sonuca göre farklı yolları izlemek için kullanılır. - Bu simge, programın belirli bir durumu değerlendirmesini ve doğru veya yanlış olarak bir sonuca ulaşmasını sağlar. 45. Aşağıda verilenlerden hangisi akış şeması oluştururken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

  A) Yönergeler, simgelerin içine yazılmalıdır.
  B) Simgeler, içeriğindeki yazının rahatça okunabileceği kadar büyük yapılmalıdır.
  C) Akış şemasında bağlantı simgeleri kullanılmamalıdır.
  D) Bir akış şeması her zaman sayfanın başından başlar ve sonuna doğru gider
  E) Hatırlatıcı bilgiler simgenin yanına yazılabilir.

 46. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir. 1. Yönergeler, akış şeması simgelerinin içine yazılmalıdır. Bu yönergeler, simgelerin neyi temsil ettiğini ve ne iş yaptığını açıklar. Bu sayede akış şeması daha anlaşılır hale gelir. 2. Simgeler, içeriğindeki yazının rahatça okunabileceği kadar büyük yapılmalıdır. Böylece akış şeması okuyucular için daha anlaşılır olur ve içerdiği bilgiler daha kolaylıkla takip edilebilir. 3. Bir akış şeması her zaman sayfanın başından başlar ve sonuna doğru gider. Bu şekilde akışın izlenmesi ve programın veya sürecin mantığı daha iyi anlaşılır. 47. 1. Başla.
  2.
  ort = (not1 + not2)/2
  3.
  Oku not1, not2
  4. Bitir.
  5.
  Yaz ort
  Yukaırda verilen sözde kodu aşağıdaki akış şemasına doğru şekilde yerleştirildiğinde hangisi doğru eşleştirme olur?
  akış şeması

  A) a:1 - b:3 - c:2 - d:5 - e:4
  B) a:1 - b:2 - c:3 - d:4 - e:5
  C) a:5 - b:3 - c:1 - d:4 - e:2
  D) a:1 - b:4 - c:5 - d:2 - e:3
  E) a:5 - b:3 - c:4 - d:1 - e:2

 48. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap "A) a:1 - b:3 - c:2 - d:5 - e:4" olmalıdır. a:1 - Başla b:3 - Oku not1, not2 c:2 - ort = (not1 + not2)/2 d:5 - Bitir e:4 - Yaz ort Bu şekilde verilen sözde kod, akış şemasına doğru bir şekilde yerleştirilir. 49. 1. Başla.
  2. Oku not1, not2
  3. ort = (not1 + not2)/2
  4. if (ort >= 50) then

       Yaz “Geçti” else

      Yaz “Kaldı”
  5. Bitir.

  Aşağıda verilen akış şemasını yukarıda verilen sözde koda göre eşleştiriniz.?
  akış şeması

 50. Cevap:

  1. Başla - Akış şemasının başlangıç noktası olan başla simgesi

  . 2. Oku not1, not2 - Giriş simgesi, not1 ve not2'nin okunduğunu temsil eder.

  3. ort = (not1 + not2)/2 - İşlem simgesi, not1 ve not2'nin ortalamasının hesaplandığını gösterir.

  4. if (ort >= 50) then - Karar simgesi, ortalamaya göre bir şartın kontrol edildiğini belirtir.

  5. Yaz "Geçti" else Yaz "Kaldı" - Çıkış simgeleri, if koşulu doğruysa "Geçti" yazdırılır, aksi halde "Kaldı" yazdırılır.

  6. Bitir - Akış şemasının sonlandığını gösteren bitir simgesi.

  Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
ŞEHİT AHMET ALAN ANADOLU LİSESİ Detayları

ŞEHİT AHMET ALAN ANADOLU LİSESİ 19 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 31 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için ŞEHİT AHMET ALAN ANADOLU LİSESİ Testini Çöz tıklayın. ŞEHİT AHMET ALAN ANADOLU LİSESİ yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

ŞEHİT AHMET ALAN ANADOLU LİSESİ sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Eşleştirme


ŞEHİT AHMET ALAN ANADOLU LİSESİ Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PROBLEM ÇÖZME VE ALGORİTMALAR
  1. Doğrusal Mantık Yapısı İle Problem Çözme
  2. Döngü Yapısı İle Problem Çözme
  3. Farklı Algoritma Uygulamaları
  4. Karar Yapıları İle Problem Çözme
  5. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımlar
  6. Problem Çözme Süreci
  7. Problem Çözme Yaklaşımları
  8. Programlama Yapısı

Ayrıca

Bu sorunun çözümüyle öğrenciler, bilgisayarların matematiksel işlemler, tekrarlayan süreçler ve mantıksal-ilişkisel problemler gibi farklı türlerdeki problemleri çözebildiğini anlamış olurlar.

operatör kavramını anlama, matematiksel ifadelerdeki işaret ve sembollerin operatör olarak kullanımını anlama becerisi ile ilişkili bir kazanımı ölçmektedir.

Bu sorunun çözümüyle öğrenciler, veri türlerinin tanımlanması ve kullanımı konusunda temel bilgilere sahip olurlar.

Sayısal ve alfanümerik veri türlerini ayırt edebilme becerisi geliştirilmiş olur.

Alfanümerik/karakter veri türlerini anlamak ve kullanmak, programlama veya veri analizi gibi alanlarda metin tabanlı verileri doğru bir şekilde işlemek için önemlidir.

Sayısal verilerin doğru şekilde tanımlanması ve veri türlerinin kullanımıyla ilgili bilinç oluşturulmuş olur.

Mantıksal veri değerlerini tanıyabilmesi ve kullanabilmesi hedeflenir.

Sabitlerin tanımını ve kullanımını anlamak, programlama veya matematiksel problemleri çözerken değişmeyen değerlerin doğru şekilde kullanılmasını sağlar.

Bu hususlara dikkat ederek değişkenlerin doğru şekilde isimlendirilmesi, kodun anlaşılırlığını artırır ve programlama standartlarına uygunluk sağlar.

Fonksiyonların tanımını ve kullanımını anlamak, programlama dillerinde modüler ve yapılandırılmış kod yazmayı sağlar.

Öğrenciler, farklı fonksiyon türlerini tanıyarak ve açıklamalarını anlayarak programlama veya veri analizi süreçlerinde hangi fonksiyonları kullanacaklarını ve ne tür sonuçlar bekleyeceklerini anlayabilirler.

Matematiksel fonksiyonları ve bu fonksiyonların uygulanmasını anlamalarını sağlar.

Öğrenciler, bir dize değişkeninin uzunluğunu bulma işlemini anlayarak, dize manipülasyonu ve dize işlemleri yapabilme becerilerini geliştirebilirler.

Kazanım olarak, bu soru öğrencilere matematiksel ifadeleri doğru bir şekilde çözebilmeyi, değişkenlerin değerlerini toplama işlemiyle birleştirmeyi ve doğru sonuçları elde etmeyi öğretir.

Öğrenciler, temel matematiksel operatörleri ve sembolleri doğru bir şekilde eşleştirebilme becerisi kazanarak matematiksel işlemleri gerçekleştirebilme yeteneklerini geliştirebilirler.

Öğrenciler, mantıksal operatörleri ve karşılaştırma ifadelerini doğru bir şekilde kullanarak ifadeleri değerlendirebilme yeteneklerini geliştirirler.

Öğrenciler matematiksel ifadeleri doğru bir şekilde değerlendirebilme ve matematiksel işlem önceliğini anlama yeteneklerini geliştirirler.

Akış şemalarını anlama ve simgeleri doğru bir şekilde tanımlama becerisini değerlendirir.

Öğrenciler, akış şemalarını anlama ve kullanma becerilerini geliştirirken, programın çıkışlarını temsil eden simgeleri tanıma ve yorumlama yeteneklerini kazanırlar.

Öğrenciler, akış şemalarını anlama ve kullanma becerilerini geliştirirken, karar yapısını temsil eden simgeleri tanıma ve yorumlama yeteneklerini kazanırlar.

Akış şemalarının doğru bir şekilde oluşturulmasına dikkat etme becerisini değerlendirir.

Öğrenciler, basit bir programın adımlarını akış şemasına doğru bir şekilde yerleştirme becerisini geliştirirken, akış şemasının temel bileşenlerini anlama ve yorumlama yeteneklerini kazanırlar.

Akış şemalarını okuma ve anlama becerilerini değerlendirir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

ŞEHİT AHMET ALAN ANADOLU LİSESİ sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

ŞEHİT AHMET ALAN ANADOLU LİSESİ Testi İstatistikleri

Bu sınav 7 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 31 kere doğru, 12 kere yanlış cevap verilmiş.

ŞEHİT AHMET ALAN ANADOLU LİSESİ Sınavını hangi formatta indirebilirim?

ŞEHİT AHMET ALAN ANADOLU LİSESİ sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız ŞEHİT AHMET ALAN ANADOLU LİSESİ sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

ŞEHİT AHMET ALAN ANADOLU LİSESİ sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.