Seçmeli Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular

Seçmeli Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Uluslar Arası İlişkiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Uluslararası ilişkiler disiplini, hangi bilim dallarından faydalanmaktadır?


 2. Cevap: Siyaset bilimi, iktisat, tarih, felsefe, hukuk, psikoloji, coğrafya, antropoloji, dil bilimi ve demografi gibi disiplinlerden faydalanmaktadır. Açıklama:

  Uluslararası ilişkiler disiplini, toplumlar arası çok çeşitli ilişkileri kendine konu edinmesi nedeniyle eklektik bir özellik göstermektedir. Bu nedenle farklı bilim dallarının bir toplumun sınırlarını aşan boyutlarını bir araya getirmektedir. 3. Uluslararası ilişkilerin temel aktörü kimdir?


 4. Cevap: Devletler, uluslararası ilişkilerin temel aktörü olarak kabul edilmektedir. Açıklama:

  Uluslararası ilişkiler disiplini ağırlıklı olarak devletlerin birbirleriyle kurdukları siyasi ilişkilere odaklanmaktadır. Bu nedenle devletler, uluslararası ilişkilerin temel aktörü olarak kabul edilmektedir. 5. Uluslararası ilişkiler disiplinini oluşturan alt dallar nelerdir?


 6. Cevap: Uluslararası ilişkiler disiplinini oluşturan alt dallar şunlardır: * Uluslararası siyaset: Devletlerin ve diğer uluslararası aktörlerin birbiriyle olan ilişkilerini, çatışma ve işbirliğini, uluslararası sistemdeki güç dengesini inceler. * Uluslararası iktisat: Devletlerin ve uluslararası aktörlerin birbirleriyle olan ekonomik ilişkilerini, küresel ticaret ve finansal sistemi inceler. * Uluslararası hukuk: Devletlerin ve uluslararası aktörlerin birbiriyle olan ilişkilerinde uymak zorunda oldukları kuralları inceler. * Uluslararası tarih: Uluslararası ilişkilerin tarihsel gelişimini inceler. Açıklama:

  Uluslararası ilişkiler disiplini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir disiplindir. Bu nedenle, uluslararası ilişkileri anlamak için farklı disiplinlerin bilgisine ihtiyaç vardır. Uluslararası ilişkiler disiplinini oluşturan alt dallar, bu farklı disiplinlerden gelen bilginin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. 7. Uluslararası hukukun temel özellikleri nelerdir?


 8. Cevap: Uluslararası hukukun temel özellikleri şunlardır: * Temel aktörleri devletlerdir. * Sınıraşan ilişkileri konu alır. * Gönüllülük ilkesine dayanır. Açıklama:

  Uluslararası hukuk, devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerinde uymak zorunda oldukları kuralları inceler. Bu nedenle, uluslararası hukukun temel aktörleri devletlerdir. Uluslararası hukuk, devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerini, yani sınıraşan ilişkilerini konu alır. Ayrıca, uluslararası hukukta yaptırım söz konusu değildir. Devletler, uluslararası hukuk kurallarına gönüllü olarak uyarlar. 9. Uluslararası ilişkiler alanında aktörlerin ilişki türleri nelerdir?


 10. Cevap: Uluslararası ilişkiler alanında aktörlerin ilişki türleri çatışma ve iş birliğidir. Açıklama:

  Çatışma, uluslararası aktörler arasındaki uzlaşmaz çıkarlar nedeniyle doğan anlaşmazlıkları ifade eder. İş birliği ise uluslararası aktörlerin ortak çıkarlar doğrultusunda birlikte hareket etmelerini ifade eder. 11. Uluslararası çatışmaların nedenleri nelerdir?


 12. Cevap: Uluslararası çatışmaların belli başlı nedenleri şunlardır: * İhtiyaçların sonsuz; kaynakların kısıtlı olması * Ya hep ya hiç tutumu (bencil insan doğası) * Silahlanma yarışı * Uluslararası sistemin anarşik yapısı * Etnik milliyetçilik * Otoriter rejimler * İdeolojik, dinsel ya da etnik farklılıklar Açıklama:

  Uluslararası çatışmaların nedenleri, uluslararası sistemin anarşik yapısından kaynaklanmaktadır. Anarşik yapı, uluslararası sistemde merkezileşmiş bir üst otoritenin yokluğu anlamına gelir. Bu durum, aktörlerin kendi güvenliklerini sağlamak için kendi başlarına hareket etmek zorunda kalmalarına neden olur. Bu da güç dengesine dayalı bir rekabet ortamı yaratır. 13. Uluslararası ilişkilerde çatışmaların çözümünde kullanılan yöntemlerden biri olan caydırma, neyi amaçlar?


 14. Cevap: Caydırma, bir devlete karşı güç gösterisi yaparak onun davranışını değiştirmeyi amaçlayan bir stratejidir. Açıklama:

  Caydırma stratejisinde, bir devlet diğer devlete karşı sahip olduğu askeri, ekonomik veya diplomatik gücünü kullanarak, onun kendisine yönelik bir tehdit oluşturmasından veya saldırgan bir davranışta bulunmaktan caydırmayı amaçlar. Bu stratejinin başarıya ulaşması için, caydırılan devletin karşı tarafın gücünü kabul etmesi ve ondan korkması gerekir. 15. Uluslararası ilişkilerde iş birliğinin temel nedenleri nelerdir?


 16. Cevap: Uluslararası ilişkilerde iş birliğinin temel nedenleri şunlardır: * Öz kaynakların yetersizliği * Maliyetleri azaltma çabası * Kazan-kazan tutumu * Uluslararası saygınlığını artırma isteği * Güç dengesi oluşturma veya mevcut güç dengesini kendi lehinde değiştirme isteği * Ortak kültürel ya da ideolojik değerlere sahip olmak Açıklama:

  Uluslararası ilişkilerde iş birliği, devletlerin ortak çıkarlarını gerçekleştirmek amacıyla birbirleriyle işbirliği yapmalarıdır. Devletler, kendi öz kaynakları ile ulaşamadıkları hedeflere ulaşmak için, diğer devletlerle iş birliğine gitmektedirler. 17. İlk Çağ'da uluslararası ilişkilerde diplomasi nasıl bir rol oynamıştır?


 18. Cevap: İlk Çağ'da uluslararası ilişkilerde diplomasi, devletler arasındaki ilişkilerin yürütülmesinde önemli bir rol oynamıştır. Devletler arasında ittifaklar kurmak, savaşları önlemek, barış anlaşmaları yapmak, ticaret ilişkilerini düzenlemek gibi konularda diplomasi kullanılmıştır. Açıklama:

  İlk Çağ'da diplomasi, yazılı iletişimin gelişmesiyle birlikte daha sistematik bir hâle gelmiştir. Diplomatik mektuplar ve uluslararası antlaşmalar bu dönemde önem kazanmıştır. 19. İlk Çağ'da devletler arasındaki ilişkileri nasıl bir yapıya sahiptir?


 20. Cevap: İlk Çağ'da devletler arasındaki ilişkiler, rekabete dayalı bir yapıya sahiptir. Devletler, güçlerini ve çıkarlarını korumak için birbirleriyle mücadele etmişlerdir. Açıklama:

  İlk Çağ'da devletler, genellikle küçük şehir devletleri şeklinde örgütlenmiştir. Bu şehir devletleri arasında sürekli bir rekabet yaşanmıştır. Bu rekabet, bazen savaşlara yol açmıştır. 21. Orta Çağ'da uluslararası ilişkileri etkileyen iki ana konu nedir?


 22. Cevap: Hristiyan olanlar ile olmayanlar arasındaki ilişkiler ve Hristiyan Avrupa içerisindeki hükümdarlarla feodal yönetimlerin arasındaki ilişkiler. Açıklama:

  Orta Çağ'da uluslararası ilişkiler, iki ana konu üzerinde yoğunlaşmıştır. Bunlardan birincisi, Hristiyan olanlar ile olmayanlar arasındaki ilişkilerdir. Bu ilişkiler, Hristiyan Avrupa'nın İslam dünyası ile olan ilişkilerini kapsamaktadır. İkincisi ise bir bütün olarak algılanan Hristiyan Avrupa içerisindeki hükümdarlarla feodal yönetimlerin arasındaki ilişkilerdir. Bu ilişkiler, Orta Çağ Avrupası'nın iç politikasını ve uluslararası ilişkilerini önemli ölçüde etkilemiştir. 23. Orta Çağ'da uluslararası ilişkileri etkileyen önemli gelişmelerden biri nedir?


 24. Cevap: Haçlı Seferleri Açıklama:

  Orta Çağ'daki uluslararası ilişkileri etkileyen önemli gelişmelerden biri de İslam dünyası üzerine yapılan Haçlı Seferleri'dir. Aziz Agustin'in "haklı savaş" doktrininden hareketle on binlerce Avrupalı Hristiyan, "Kutsal Ülke'yi (Kudüs)" Müslümanlardan kurtarmak amacıyla Doğu'ya düzenlenen Haçlı Seferleri'ne katılmıştır. Seferlerin temelindeki "haklı savaş" düşüncesi, Doğu'daki Ortodoks Hristiyanların ve kutsal topraklardaki Hristiyanların korunması olarak ifade edilmiş ve bu düşünce, seferlerin meşrulaştırılmasının temel dayanağını oluşturmuştur. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Uluslararası ilişkilerde çatışma ve iş birliği iki temel olgudur.
  2. ( ) Uluslararası ilişkilerde çatışmalar, devletlerin çıkar çatışmalarından kaynaklanır.
  3. ( ) Uluslararası ilişkilerde iş birliği, devletlerin ortak çıkarları doğrultusunda birlikte hareket etmelerini ifade eder.
  4. ( ) Uluslararası ilişkilerde çatışmalar, daha çok savaş yoluyla çözülür.
  5. ( ) Uluslararası ilişkilerde iş birliği, daha çok diplomatik yöntemlerle sağlanır.
  6. ( ) Uluslararası ilişkilerde çatışmalar, devletlerin güvenliğini tehdit eder.
  7. ( ) Uluslararası ilişkilerde iş birliği, devletlerin güvenliğini güçlendirir.
  8. ( ) Uluslararası ilişkilerde çatışmalar, daha çok ikili ilişkilerde yaşanır.
  9. ( ) Uluslararası ilişkilerde iş birliği, daha çok çok taraflı ilişkilerde yaşanır.
  10. ( ) Uluslararası ilişkilerde çatışmalar ve iş birliği, birbirini tamamlayan iki olgudur.

 26. Cevap: 1. (D) 2. (D) 3. (D) 4. (Y) 5. (D) 6. (D) 7. (D) 8. (Y) 9. (D) 10. (D) Açıklama:

  1. Uluslararası ilişkiler, devletlerin ve diğer aktörlerin birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen disiplindir. Bu ilişkiler, çatışma ve iş birliği gibi iki temel olgudan oluşur. 2. Uluslararası ilişkilerde çatışmalar, devletlerin çıkar çatışmalarından kaynaklanır. Bu çıkarlar, ekonomik, siyasi, askeri, kültürel vb. olabilir. 3. Uluslararası ilişkilerde iş birliği, devletlerin ortak çıkarları doğrultusunda birlikte hareket etmelerini ifade eder. Bu iş birliği, ekonomik, siyasi, askeri, kültürel vb. alanlarda olabilir. 4. Uluslararası ilişkilerde çatışmalar, daha çok savaş yoluyla çözülmekle beraber, diplomatik yöntemler de kullanılmaktadır. 5. Uluslararası ilişkilerde iş birliği, daha çok diplomatik yöntemlerle sağlanmaktadır. Ancak, ekonomik, siyasi, askeri vb. alanlarda da iş birliği anlaşmaları imzalanarak iş birliği sağlanabilir. 6. Uluslararası ilişkilerde çatışmalar, devletlerin güvenliğini tehdit eder. Çünkü çatışmalar, savaşlara yol açabilir ve savaşlar, devletlerin kaynaklarını tüketerek güvenliğini zayıflatır. 7. Uluslararası ilişkilerde iş birliği, devletlerin güvenliğini güçlendirir. Çünkü iş birliği, devletlerin ortak tehditlere karşı daha güçlü bir şekilde mücadele etmelerini sağlar. 8. Uluslararası ilişkilerde çatışmalar, daha çok ikili ilişkilerde yaşanır. Ancak, çok taraflı ilişkilerde de çatışmalar yaşanabilir. Örneğin, NATO ve Rusya arasındaki çatışma, uluslararası bir çatışmadır. 9. Uluslararası ilişkilerde iş birliği, daha çok çok taraflı ilişkilerde yaşanır. Çünkü çok taraflı ilişkilerde, devletlerin ortak çıkarlarını korumaları daha kolaydır. 10. Uluslararası ilişkilerde çatışmalar ve iş birliği, birbirini tamamlayan iki olgudur. Çünkü çatışmalar, iş birliğini gerektirir. Örneğin, iki devlet arasında yaşanan bir çatışmayı çözmek için iş birliği yapılması gerekir. 27. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) İlk Çağ'da uluslararası ilişkiler, devletlerin topraklarını genişletme politikaları doğrultusunda yürütülmüştür.
  2. ( ) İlk Çağ'da uluslararası ilişkilerde savaş, en yaygın kullanılan yöntem olmuştur.
  3. ( ) İlk Çağ'da diplomasi, uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynamıştır.
  4. ( ) İlk Çağ'da uluslararası ilişkilerde, dini faktörler önemli bir rol oynamıştır.
  5. ( ) İlk Çağ'da uluslararası ilişkilerde, kültürel faktörler önemli bir rol oynamıştır.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D Açıklama:

  1. Cümle, İlk Çağ'da uluslararası ilişkilerin temel amacının devletlerin topraklarını genişletme olduğunu ifade etmektedir. Bu cümle, uluslararası ilişkilerin tarih boyunca en önemli amacının devletlerin çıkarlarını korumak olduğunu gösteren bir cümledir. Bu nedenle, doğrudur. 2. Cümle, İlk Çağ'da uluslararası ilişkilerin en yaygın yönteminin savaş olduğunu ifade etmektedir. Bu cümle, tarih boyunca savaşın uluslararası ilişkilerin en yaygın yöntemi olduğunu gösteren bir cümledir. Bu nedenle, doğrudur. 3. Cümle, İlk Çağ'da diplomasinin uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynadığını ifade etmektedir. Bu cümle, tarih boyunca diplomasinin uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynadığını gösteren bir cümledir. Bu nedenle, doğrudur. 4. Cümle, İlk Çağ'da uluslararası ilişkilerde dini faktörlerin önemli bir rol oynadığını ifade etmektedir. Bu cümle, tarih boyunca dini faktörlerin uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynadığını gösteren bir cümledir. Ancak, İlk Çağ'da bu faktörün diğer dönemlere göre daha az etkili olduğu söylenebilir. Bu nedenle, yanlıştır. 5. Cümle, İlk Çağ'da uluslararası ilişkilerde kültürel faktörlerin önemli bir rol oynadığını ifade etmektedir. Bu cümle, tarih boyunca kültürel faktörlerin uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynadığını gösteren bir cümledir. Bu nedenle, doğrudur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

Seçmeli Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Seçmeli Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Seçmeli uluslar arası ilişkiler dersi 1.dönem 2.sınav soruları; açık uçlu sorulardan müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Uluslararası ilişkiler disiplininin temel kavram ve kuramlarını tanımlar.

Uluslararası ilişkilerin temel aktörlerini açıklar.

Uluslararası ilişkiler disiplinini oluşturan alt dalların, uluslararası ilişkilerin farklı boyutlarını incelediğini kavrar.

Uluslararası hukukun temel aktörlerini, konusunu ve temel özelliklerini kavrar.

Uluslararası ilişkiler alanında aktörlerin ilişki türlerini çatışma ve iş birliği olarak açıklayabilir.

Uluslararası çatışmaların nedenlerini açıklayabilir.

Uluslararası ilişkilerde çatışmaların çözümünde kullanılan caydırma stratejisinin amacı, karşı tarafın davranışını değiştirmeyi sağlamaktır.

Uluslararası ilişkilerde iş birliği, devletlerin ortak çıkarlarını gerçekleştirmek amacıyla birbirleriyle işbirliği yapmalarıdır.

İlk Çağ'da uluslararası ilişkilerde diplomasinin rolünü kavrar.

İlk Çağ'da devletler arasındaki ilişkilerin temel özelliklerini kavrar.

* Orta Çağ'da uluslararası ilişkileri etkileyen faktörleri açıklar.

* Orta Çağ'da uluslararası ilişkileri etkileyen faktörleri açıklar.

* Uluslararası ilişkilerde çatışma ve iş birliği kavramlarını açıklayabilme * Uluslararası ilişkilerde çatışmaların nedenlerini açıklayabilme * Uluslararası ilişkilerde iş birliğinin önemini açıklayabilme * Uluslararası ilişkilerde çatışma ve iş birliği arasındaki ilişkiyi açıklayabilmeİlk Çağ'da Uluslararası İlişkiler

1. İlk Çağ'da uluslararası ilişkilerin temel amacını açıklayabilme. 2. İlk Çağ'da uluslararası ilişkilerin en yaygın yöntemini açıklayabilme. 3. İlk Çağ'da diplomasinin uluslararası ilişkilerde oynadığı rolü açıklayabilme. 4. İlk Çağ'da dini faktörlerin uluslararası ilişkilerde oynadığı rolü açıklayabilme. 5. İlk Çağ'da kültürel faktörlerin uluslararası ilişkilerde oynadığı rolü açıklayabilme.Orta Çağ'da Uluslararası İlişkiler

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Uluslar Arası İlişkiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Seçmeli Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Uluslar Arası İlişkiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.