Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Eski Türk aile yapısı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Çekirdek aile yapısı yaygındı.
  B) Geniş aile yapısı baskındı.
  C) Ataerkil yapı görülmezdi.
  D) Kadınların söz hakkı yoktu.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Eski Türk aile yapısı, karı, koca ve çocuklardan oluşan çekirdek aile şeklinde idi. 3. Türklerde evlilik için aşağıdakilerden hangisi genellikle geçerli idi?

  A) Siyasi sebepler      B) Ekonomik nedenler   
  C) Aşk                  D) Aile zorlaması      
                         

 4. Cevap: A Açıklama:

  Eski Türkler sıklıkla siyasi sebeplerle evlilikler yaparlardı. 5. Eski Türklerde boy beylerinin seçiminde hangi faktörler dikkate alınmıştır?

  A) Güç ve servet          B) Cesaret ve doğruluk   
  C) Aile kökeni            D) Dış görünüş           
                           

 6. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, "Boy beylerinin önemi Orhun Kitabeleri’nde de dikkat çekmektedir. Kitabelerde kağanın milletten önce beylere hitap ettiği görülür. ... Boy beylerinin seçiminde cesaret sahibi olmaları, doğruluktan ayrılmamaları, ekonomik güç gibi hususlara dikkat edilmiştir." denilmektedir. 7. Eski Türk toplumunda "bodun" yapısının temelini oluşturan sosyal birimler hangileridir?

  A) Aileler    B) Boylar    C) Klanlar    D) Uruglar    

 8. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, "Bodunlar, boyların bir araya gelmesiyle meydana gelmiş siyasi yapılardır." denilmektedir. 9. Türk toplumunda annenin sorumluluklarından biri neydi?

  A) Oğlanları yetiştirmek    B) Kızları yetiştirmek     
  C) Aileyi yönetmek          D) Avlanmak

 10. Cevap: B Açıklama:

  Paragraf 4'te annenin kızı yetiştirmekten sorumlu olduğu belirtilmektedir. 11. Eski Türklerde evliliği belirleyen unsurlardan biri hangisidir?

  A) Aşk                  B) Siyasi sebepler     
  C) Ekonomik çıkarlar    D) Ailenin isteği      
                         

 12. Cevap: B Açıklama:

  Eski Türklerde ittifak antlaşmaları yapmak için evlilikler yapılırdı. 13. Eski Türklerde aile tipinin hangisi olduğu görüşü yaygındır?

  A) Nükleer aile    B) Geniş aile     
  C) Baba ailesi     D) Ana ailesi     
                    

 14. Cevap: A Açıklama:

  Eski Türk aile yapısı, çekirdek aile veya nükleer aile biçimindedir. 15. Eski Türklerde kayın biraderlere ne denirdi?

  A) Yenğge    B) Yurç    C) Eçi    D) Kükü    

 16. Cevap: B Açıklama:

  Kayın biraderlere "yurç" denirdi. 17. Kalın, Eski Türklerde evlilik için verilen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Düğün hediyesi    B) Çeyiz            
  C) Öncül mihir       D) Nikah bedeli     
                      

 18. Cevap: C Açıklama:

  Kalın, Türklerde kadına evlilik öncesinde verilen öncül mihirdir. 19. Eski Türklerde evlilik için baba kızının onayını almadan erkek tarafına cevap verebilir miydi?

  A) Evet, verebilirdi.
  B) Hayır, veremezdi.
  C) Sadece belli koşullar altında verebilirdi.
  D) Bu konuda bir bilgi yoktur.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Eski Türklerde baba, kızının evlenip evlenmeyeceğine karar veremezdi ve kızının onayını almadan erkek tarafına cevap veremezdi. 21. Eski Türklerde kız tarafının evlilikten önce yaptığı bir gelenek neydi?

  A) Sağdıç seçme       B) Nikâh kıyma       
  C) Kuşak bağlama      D) Çeyiz hazırlama   
                       

 22. Cevap: C Açıklama:

  Kuşak bağlama, kız tarafının evlilikten önce kızlarının beline bağladığı bir gelenekti. 23. Hangi kavram, Türklerde genç kızlıktan kadınlığa geçişi temsil eder?

  A) Saçı            B) Gelin kuşağı   
  C) Al kuşak        D) Münderü        
                    

 24. Cevap: B Açıklama:

  Gelin kuşağı, genç kızlıktan kadınlığa geçiş anlamı taşır. 25. Türklerde çocuklara isim verilme şekli nasıldı?

  A) Doğumda sabit olarak verilen bir isimle çağrılırlardı.
  B) Bir kahramanlık gösterdikten sonra topluma duyurulan bir isim verilirdi.
  C) Ebeveynleri tarafından rastgele seçilen bir isimle çağrılırlardı.
  D) Soyad ile birlikte verilen bir isimle çağrılırlardı.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Eski Türklerde erkek çocuklar, bir kahramanlık gösterdikten sonra düzenlenen toy sonrasında topluma duyurulan bir isim alırlardı. 27. Eski Türklerde evlat edinme uygulaması hangi sebeplerden dolayı yapılırdı?

  A) Ailenin neslini devam ettirmek
  B) Yalnızlık çekmemek
  C) Mal varlığını çoğaltmak
  D) Prestij kazanmak

 28. Cevap: A Açıklama:

  Türkler, neslin devam etmesine ve ocağın tütmesine büyük önem verdikleri için evlat edinme uygulamasına başvururlardı. 29. Eski Türklerde evlilikler genellikle hangi şekilde gerçekleştirilirdi?

  A) Akraba evliliği         B) Boy dışından evlilik   
  C) Toplu törenler          D) Zorla evlendirme       
                            

 30. Cevap: B Açıklama:

  Eski Türklerde akraba evlilikleri tercih edilmez, evlilikler genellikle boy dışından gerçekleştirilirdi. 31. Eski Türk aile yapısında hangi unsurun önemi vurgulanmıştır?

  A) Kadın    B) Erkek    C) Çocuk    D) Yaşlılar    

 32. Cevap: A Açıklama:

  Eski Türk aile yapısında kadınlar evin sahibi olarak görülür ve ailede önemli bir yere sahiptiler. 33. E. Durkheim'in fikrine göre Doğu Türkistan Türklerindeki aile tipi hangi evrimsel aşamadan doğmuştur?

  A) Pederşahlık    B) Maderilik    C) Pederîlik    D) Çok evlilik    

 34. Cevap: B Açıklama:

  Durkheim'e göre Doğu Türkistan Türklerindeki aile tipi, maderî (ana ailesi) tipinin değişmiş bir şeklidir. 35. Gökalp'e göre, Türk aile yapısının temel öğesi olarak gördüğü nedir?

  A) Boy    B) Sop    C) Soy    D) Pederî aile    

 36. Cevap: A Açıklama:

  Gökalp, aileyi toplumun temelinde görür ve boyu Türk aile yapısının temel öğesi olarak tanımlar. 37. Eski Türk ailelerinde ana soyu ile baba soyu arasındaki ilişki nasıldı?

  A) Baba soyu ana soyundan üstündü.
  B) Ana soyu ile baba soyu eşitti.
  C) Ana soyu baba soyundan daha güçlüydü.
  D) Ana soyu ve baba soyu tamamen ayrıydı.

 38. Cevap: B Açıklama:

  Eski Türk ailelerinde "soy" kavramı hem erkek hem de kadın tarafından gelen akrabaları kapsıyordu ve iki taraf da hukuki açıdan eşitti. 39. "Pederî aile" kavramı hangi aile türünü ifade eder?

  A) Baba otoritesinin egemen olduğu aile.
  B) Kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu aile.
  C) Hem baba hem de anne tarafından akrabaları içeren aile.
  D) Sadece asabelerden oluşan aile.

 40. Cevap: B Açıklama:

  Pederî aile, özgürlükçü ve eşitlikçi bir aile yapısıdır ve akrabalar hem baba hem de anne tarafından gelir. 41. Gökalp'e göre, eski Türklerde "evlilik ailesi" kavramının tam olarak gerçekleşmesi için hangi unsur gereklidir?

  A) Devletin aile hukuku yasaları
  B) Töre ve geleneklerin uygulanması
  C) Akran olmayan evlilikler
  D) Çok karılılığın yaygın olması

 42. Cevap: A Açıklama:

  Gökalp, gerçek "evlilik ailesi" kavramının oluşması için devlet tarafından eşitlik ve adalet ilkelerine göre kurumsal aile yasalarının çıkarılmasının gerekli olduğunu savunur. 43. Mehmet İzzet'in eski Türk aile yapısı hakkındaki eleştirisi nedir?

  A) Gökalp'in görüşünün bilimsel kanıtlara dayanmadığıdır.
  B) Eski Türk aile yapısının tek tip olmadığını kabul etmediğidir.
  C) Yeni aile tipinin yaygınlaştırılmasında yanlış bir yol izlendiğini savunduğudur.
  D) İslâm hukukunun ıslahına karşı çıktığıdır.

 44. Cevap: B Açıklama:

  Mehmet İzzet, Gökalp'in eski Türk aile yapısının evlilik ailesi benzeri bir yapıya sahip olduğu görüşünü, Türk kavimlerinin farklı zaman ve mekanlarda yaşadığı için ayrı aile tiplerine sahip olabileceği nedeniyle eleştirir. 45. İslamiyet'in kabulü ile birlikte Türk aile yapısında hangi yeni özellik ortaya çıkmıştır?

  A) Geniş aile
  B) Eş seçme özgürlüğü
  C) Evlilikten sonra kadının babanın evinden ayrılması
  D) Çok eşli evliliklerin yaygınlaşması

 46. Cevap: A Açıklama:

  İslamiyet'in kabulü ile birlikte Türk aile yapısı daha geniş ve ataerkil bir yapı kazanmıştır. 47. Eski Türk ailelerinde, diğer topluluklardan farklı olarak hangisi mevcut değildi?

  A) Kadının hür olması          B) Leviratus sistemi          
  C) Yakın akraba ile evlenme    D) Çocukların satılması       
                                

 48. Cevap: D Açıklama:

  Eski Türk ailesinde çocukların satılmasına rastlanmamaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Seçmeli Türk sosyal hayatında aile dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Eski Türk aile yapısının temel özelliklerini anlamak.

Türklerde evliliğin amacını kavramak.

Eski Türklerde boy beylerinin seçiminde cesaret ve doğruluğun önemli faktörler olduğunu öğrenir.

Eski Türk toplumunda "bodun" yapısının temelini boyların oluşturduğunu öğrenir.

Eski Türk aile yapısında anne ve baba rollerini kavramak.

Eski Türklerin aile yapısını anlama.

Türk aile yapısının temel özelliklerini bilir.

Türk akrabalık terminolojisini anlar.

Eski Türklerde kalın geleneğini anlama.

Eski Türklerde evlilik kararında aile bireylerinin rolünü anlama.

Eski Türklerde evlenme adetlerini öğrenme.

Eski Türklerde aile ve evlilik anlayışını kavrar.

Türklerde isim verme geleneğini öğrenme

Eski Türklerde evlat edinme nedenlerini öğrenme

Eski Türklerde evlilik geleneklerini öğrenmek

Eski Türklerde kadının aile içindeki rolünü anlamak

Türk aile yapısının evrimini anlamak.

Türk aile yapısının temel öğelerini anlama

Aile yapılarının tarihsel gelişimini anlama.

Aile yapılarının farklılıklarını belirleme.

Eski Türk aile yapısının gelişimsel özelliklerini fark etmek.

Farklı bilim insanlarının eski Türk aile yapısı hakkındaki görüşlerini karşılaştırabilmek.

Türk aile yapısının İslamiyet sonrası değişimlerini öğrenme.

Türk sosyal hayatında ailenin yapısı ve diğer topluluklardan farklı özellikleri.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.