Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Türklerde evlilik yoluyla kurulan aile yapısına ne ad verilir?

  A) Oğuz    B) Urug    C) Bod    D) İl    

 2. Cevap: O Açıklama:

  Türklerde evlilik yoluyla kurulan aile yapısına oğuz adı verilir. 3. Aşağıdakilerden hangisi eski Türklerde aile düzenini ifade eder?

  A) Oğuzlug    B) Urug    C) Bodun    D) İl    

 4. Cevap: A Açıklama:

  Eski Türklerde aile düzeni "oğuzlug" olarak adlandırılır ve soy, sop, aile, klan, nesil anlamına gelir. 5. Eski Türklerde ataerkil aile yapısının oluşmasında hangi faktörler etkili olmuştur?

  A) Siyasi, sosyal ve ekonomik faktörler
  B) Coğrafi faktörler
  C) Kültürel faktörler
  D) Dinsel faktörler

 6. Cevap: ( Açıklama:

  Eski Türklerde ataerkil aile yapısının oluşmasında siyasi, sosyal ve ekonomik faktörler etkili olmuştur. Siyasi faktörler arasında devletin güçlü olması ve babanın aile içindeki otoritesinin güçlenmesi sayılabilir. Sosyal faktörler arasında ise avcılıktan hayvancılığa geçiş ve göçebe yaşam tarzı sayılabilir. Ekonomik faktörler arasında ise mal mülk sahibi olma ve mirasın babadan oğula geçmesi sayılabilir. 7. Eski Türklerde ailede annenin rolü nasıldı?

  A) Annenin aile içinde hiçbir rolü yoktu.
  B) Annenin aile içinde söz hakkı vardı.
  C) Anne, ailenin başıydı.
  D) Anne, çocukların bakımından sorumluydu.

 8. Cevap: B Açıklama:

  Eski Türklerde ailede annenin de söz hakkı vardı. O, her şeyden önce erkeğin "evdeş"i yani ev arkadaşı idi. Bundan dolayı annenin yeri babanın diğer akrabalarından daha ileri olurdu. Babanın malı anneye kalırdı. Çocukların vasisi de anne idi. 9. Eski Türklerde aile tiplerinden biri olan "ana ailesi"nde kimler yer alırdı?

  A) Baba, anne, evlenmemiş çocuklar
  B) Dede, nine, torunlar
  C) Amca, hala, teyze
  D) Kayınvalide, kayınpeder, elti

 10. Cevap: B Açıklama:

  Ana ailesi, eski Türk toplumunda "baba ailesi"nin yanı sıra görülen aile tiplerinden biridir. Ana ailesinde dede, nine ve torunlar yer almaktadır. 11. Eski Türklerde çok eşliliğin yaygın olduğu, töreye göre ikinci eşin ilk eşin rızası olmadan alınamadığı döneme ait bir anlatım aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?

  A) Dede Korkut Hikâyeleri       B) Kutadgu Bilig               
  C) Divanü Lügati't-Türk         D) Tarih-i Enbiya ve'l-Mülûk   
                                 

 12. Cevap: A Açıklama:

  Dede Korkut Hikâyeleri'nde, Dirse Han Oğlu Boğaç Han Destanı'nda Dirse Han'ın çocuğu olmadığı için farklı bir muameleye tabi tutulduğu anlatılmaktadır. Buna rağmen ikinci bir eş almayı tercih etmemiştir. Dirse Han’ın hatunundan bir süre sonra çocuğu olmuştur. 13. Eski Türklerde kalının miktarını belirleyen nedir?

  A) Ailenin ekonomik durumu    B) Kızın güzelliği           
  C) Erkeğin mesleği            D) Kızın yaşı                
                               

 14. Cevap: A Açıklama:

  Kalının miktarı ve niteliği, ailenin ekonomik durumuna göre değişiklik gösterir. 15. Eski Türklerde evlilik törenlerinde hangi sembol kullanılırdı?

  A) Mendil    B) Yüzük    C) Çiçek    D) Takı    

 16. Cevap: A Açıklama:

  Eski Türklerde evlilik törenlerinde kız, evlenmeye razı olduğunu gösteren bir "rızalık" sembolü verirdi. Bu sembol, bütün Türk illerinde "mendil" idi. 17. Türklerde sağdıç ne anlama gelir?

  A) Damadı temsil eden kişi
  B) Gelinin erkek kardeşi
  C) Damat ve gelinin yakın akrabası
  D) Gelinin yardımcılarından biri

 18. Cevap: A Açıklama:

  Türklerde sağdıç, güveyi temsil eden kişiydi. Genellikle güveyin erkek kardeşi veya yakın akrabası olurdu. 19. Eski Türklerde evlilik öncesinde erkek tarafından kız tarafına verilen kalın nedir?

  A) Başlık parası     B) Çeyiz            
  C) Düğün armağanı    D) Saçı             
                      

 20. Cevap: A Açıklama:

  Eski Türklerde evlilik öncesinde erkek tarafından kız tarafına verilen kalın, başlık parası olarak adlandırılırdı. Başlık parası, kızın ailesine verilen bir tür tazminat niteliğindeydi ve kızın kaybından dolayı oluşan boşluğu kapatmayı amaçlıyordu. 21. Türklerde çocuk adını kendi hakkı ile kazanmaktadır. Bir kahramanlık gösterdikten sonra çocuğun adı düzenlenen toy sonrasında topluma duyurulmaktadır. Bu uygulama hangi Türk devletinin hangi destanında anlatılmaktadır?

  A) Oğuz Kağan Destanı        B) Dede Korkut Hikâyeleri   
  C) Kırgız Destanı            D) Kutadgu Bilig            
                              

 22. Cevap: B Açıklama:

  Dede Korkut Hikâyeleri’nde Dirse Han Oğlu Boğaç Han Destanı’nda çocukların adını kazanma biçimi anlatılmaktadır. 23. Eski Türk toplumunda çocuklara ad verilirken hangi unsurlara dikkat edilmektedir?

  A) Hayvanların isimlerine
  B) İyi karakter özelliklerine
  C) Ruhların ve cinlerin isimlerine
  D) Tanrısal isimlere

 24. Cevap: C Açıklama:

  Eski Türk toplumunda çocuklara ad verilirken ruhların ve cinlerin isimlerine dikkat edilmekteydi. Böylece çocuğun hayatına müdahale etmelerinin önüne geçilmeye çalışılırdı. 25. Eski Türklerde evliliklerde en çok hangi özelliklere dikkat edilirdi?

  A) Ailelerin sosyal statüsü
  B) Kişilerin fiziksel görünüşü
  C) Kişilerin ekonomik durumu
  D) Kişilerin akrabalık ilişkileri

 26. Cevap: A Açıklama:

  Eski Türklerde evliliklerde ailelerin sosyal statüsü önemli bir rol oynuyordu. Ailelerin birbirlerine denk olması beklenirdi. 27. Grenard'ın Türk ailesi hakkındaki görüşlerine göre, Doğu Türkistan Türklerinde çok karılılık ne şekilde mümkün olabilir?

  A) İlk karının rızası alınmak şartıyla
  B) İkinci veya üçüncü karıların aynı şehirde bulunması şartıyla
  C) Mollaların izni alınmak şartıyla
  D) İlk karının ölümünden sonra

 28. Cevap: A Açıklama:

  Grenard'ın Türk ailesi hakkındaki görüşlerine göre, Doğu Türkistan Türklerinde çok karılılık ancak ilk karının rızası alınmak şartıyla mümkündür. Bu adet pek yaygın değildir ve genellikle zengin tüccarlar arasında görülür. 29. Sop'ta hangi tür akrabalık ilişkisi egemendir?

  A) Kişisel akrabalık     B) Maşeri akrabalık     
  C) Ekonomik akrabalık    D) Dini akrabalık       
                          

 30. Cevap: B Açıklama:

  Sop'ta maşeri akrabalık ilişkisi egemendir. Maşeri akrabalık, bireylerin kendilerinden önceki nesile ait erkeklerle kadınlara ayrı unvanlar vermesi ve kendilerinden sonra gelen nesile ait erkeklere ve kızlara da ayrı isimler vermesidir. 31. Türk aile yapısının son aşaması nedir?

  A) Boy    B) Sop    C) Soy    D) Aşiret    

 32. Cevap: D Açıklama:

  Aşiret, Türk aile yapısının son aşamasıdır. Aşiret, bir veya daha fazla boyun birleşmesiyle oluşan geniş bir topluluktur ve bireylerin birbirlerine kan bağıyla bağlı olduğu bir gruptur. 33. Eski Türklerde aile yapısının ne olduğunu en iyi hangi kaynaklardan öğrenebiliriz?

  A) Gökalp'in çalışmalarından
  B) Mehmet İzzet'in çalışmalarından
  C) Divan-ı Lügat-it Türk'ten
  D) Kutadgu Bilig'den

 34. Cevap: A Açıklama:

  Gökalp, Türk aile sosyolojisinin kurucusu olarak kabul edilir ve çalışmları, Eski Türklerde aile yapısını anlamak için önemlidir. 35. Eski Türklerde kadınlar aile içinde nasıl bir konuma sahipti?

  A) Kadınlar erkeklere eşitti
  B) Kadınlar erkeklere itaat etmek zorundaydı
  C) Kadınlar erkeklere hizmet etmek zorundaydı
  D) Kadınlar sadece çocuk doğurma ve büyütmekle ilgileniyordu.

 36. Cevap: B Açıklama:

  Eski Türklerde kadınlar erkeklere itaat etmek zorundaydı ve onların isteklerine göre davranmak zorundaydı. 37. Eski Türklerde aile içerisinde kadının hür olması durumu aşağıdakilerden hangisinde görülmemektedir?

  A) Moğollar    B) Yunanlılar    C) Romalılar    D) Hindliler    

 38. Cevap: C Açıklama:

  Eski Türklerde aile içerisinde kadının hür olması durumu diğer topluluklarda hemen hiç görülmemektedir. Ancak Moğollar hariç diğer topluluklarda leviratus sistemi vardır. Bu sistem, kadının korunmasını hedefler ve kadının kocasının ölümünden sonra kocasının kardeşlerinden biriyle evlenmesini sağlar. 39. Eski Türklerde ailede mülkiyetin ortaklık esasına dayalı olduğu anlaşılmaktadır. Diğer topluluklarda ise ailede mülkiyetin aşağıdakilerden hangisine dayalı olduğu görülmektedir?

  A) Kaynaklara            B) Özel mülkiyete       
  C) Devlet mülkiyetine    D) Toprak mülkiyetine   
                          

 40. Cevap: B Açıklama:

  Eski Türklerde ailede mülkiyetin ortaklık esasına dayalı olduğu anlaşılmaktadır. Ancak diğer topluluklarda ailede mülkiyetin özel mülkiyete dayalı olduğu görülmektedir. Bu, özel mülkiyetin diğer topluluklarda daha yaygın olduğu anlamına gelir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 Detayları

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 14 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Seçmeli Türk sosyal hayatında aile dersi 2.dönem 1.sınava hazırlık test soruları 1, tamamı test formatında cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Türklerde evlilik yoluyla kurulan aile yapısının adını öğrenmek.

Eski Türklerde aile düzenini tanımlayabilme.

Eski Türklerde ataerkil aile yapısının oluşumunda etkili olan faktörleri öğrenmek.

Eski Türklerde ailede annenin rolünü öğrenmek.

Eski Türk aile tiplerini öğrenmek.

Eski Türklerde çok eşliliğin yaygın olduğu dönemi öğrenmek.

Eski Türklerde kalının önemini ve belirleyicilerini öğrenir.

Eski Türklerde evlilik törenlerinde kullanılan sembolleri öğrenir.

Türk kültüründe sağdıçlık kavramının önemini ve anlamını kavramak.

Eski Türklerde evlilik öncesinde verilen kalının anlamını ve işlevini öğrenmek.

Türklerde çocuk adını kendi hakkı ile kazanır.

Eski Türk toplumunda çocuklar adını kendi hakkı ile kazanır.

Eski Türklerde evliliklerde dikkat edilen özellikleri açıklayabilme.

Öğrenciler, Grenard'ın Türk ailesi hakkındaki görüşlerini bilirler.

Sop'taki akrabalık ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmak.

Türk aile yapısının aşamaları hakkında bilgi sahibi olmak.

Eski Türklerde aile yapısının kaynaklarını öğrenmek.

Eski Türklerde kadınların aile içindeki konumunu öğrenmek.

Eski Türklerde aile içerisinde kadının hür olması durumunu ve diğer topluluklarda kadının durumunu karşılaştırabilme.

Eski Türklerde ailede mülkiyetin ortaklık esasına dayalı olduğu ve diğer topluluklarda ailede mülkiyetin özel mülkiyete dayalı olduğu bilgisini öğrenme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 12 kere doğru, 28 kere yanlış cevap verilmiş.

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.