Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav (Klasik)

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. Eski Türk ailesinin yapısı nasıldı?


 2. Cevap: Çekirdek aile Açıklama:

  Eski Türk ailesi, karı, koca ve çocuklardan oluşan çekirdek aile şeklindedir. 3. Eski Türklerde görülen farklı aile tipleri nelerdir?


 4. Cevap: Geniş aile, ataerkil aile, anaerkil aile Açıklama:

  Eski Türklerde geniş aile, ataerkil aile ve anaerkil aile olmak üzere farklı aile tipleri görülmektedir. 5. Türklerde aile içinde eğitimin nasıl gerçekleştirildiği hakkında bilgi veriniz.


 6. Cevap: Türklerde aile içinde eğitim, çocuğun doğumundan itibaren başlardı. Çocuk, öncelikle annesinden ve babasından eğitim alırdı. Daha sonra, çocuğun eğitimi akrabaları ve yakın çevresi tarafından sürdürüldü. Açıklama:

  Türklerde aile içinde eğitim, çocuğun doğumundan itibaren başlardı. Çocuk, öncelikle annesinden ve babasından eğitim alırdı. Daha sonra, çocuğun eğitimi akrabaları ve yakın çevresi tarafından sürdürüldü. Çocuklara, ata binme, ok atma, güreş gibi beceriler öğretiliyordu. Kız çocuklarına ise, ev işleri ve çocuk bakımı öğretiliyordu. Türklerde aile içinde eğitim, çocuğun topluma uyum sağlamasını ve Türk kültürünü öğrenmesini sağlamak amacıyla yapılırdı. 7. Eski Türklerin aile yapısını etkileyen faktörler nelerdir?


 8. Cevap: Eski Türklerin aile yapısını etkileyen faktörler arasında bozkır coğrafyası, konargöçer yaşam biçimi, töre ve gelenekler, ekonomik şartlar ve dini inançlar yer almaktadır. Açıklama:

  Bozkır coğrafyası ve konargöçer yaşam biçimi, Türklerin aile yapısının geniş olmasına neden olmuştur. Töre ve gelenekler, aile içi ilişkileri düzenlemiştir. Ekonomik şartlar, ailenin geçimini sağlama biçimini etkilemiştir. Dini inançlar ise, aile içindeki değerlerin oluşumunda etkili olmuştur. 9. Türklerde nişanlanma ve evlenme törenleri nelerdir?


 10. Cevap: Nişanlanma töreni, “küçük düğün” olarak adlandırılır ve kız ve erkek tarafının rızasıyla gerçekleşir. Evlenme töreni ise, “ulu düğün” olarak adlandırılır ve erkek tarafının kız evine gelmesiyle başlar. Açıklama:

  Türklerde nişanlanma ve evlenme törenleri, toplumsal birlik ve beraberliği pekiştiren önemli merasimlerdir. Bu törenlerde, kız ve erkek tarafı bir araya gelerek, evlilik kararını kutlar ve gelecekteki yaşamlarını birlikte geçirme sözü verirler. 11. Türklerde nikâh kıyma ve evliliğin yürürlüğe girmesi hakkında bilgi veriniz.


 12. Cevap: Türklerde nikâh kıyma, resmî veya dinî bir görevli önünde yapılması gereken bir zorunluluk değildir. Evlilik, dinî bir akit sayılmaz ve evlenenlerin ve ailelerinin rızasıyla gerçekleşir. Evliliğin yürürlüğe girmesi ise, çocuğun doğmasına bağlıdır. Açıklama:

  Türklerde nikâh kıyma ve evliliğin yürürlüğe girmesi, hukuki açıdan farklılık gösterir. Nikâh kıyma, resmî veya dinî bir görevli önünde yapılması gereken bir zorunluluk değildir ve evlilik, dinî bir akit sayılmaz. Evliliğin yürürlüğe girmesi ise, çocuğun doğmasına bağlıdır. 13. Eski Türklerde aile hukuku nasıl korunmaktadır? Açıklayınız.


 14. Cevap: Eski Türklerde aile hukuku töre tarafından korunmaktadır. Töre, toplumda geçerli ve hâkim unsurdur. Ailenin korunması töre sayesinde mümkündür. Açıklama:

  Töre, adalet, iyilik, fedakârlık, eşitlik ve kişilik gibi değişmez prensiplerin bulunduğu anayasa hükmündedir. Töre, devleti yönetenler dâhil olmak üzere toplumdaki bütün fertler için geçerlidir. Töre, aile kurumunun korunmasını ve toplumdaki mensubiyet fikrinin pekiştirilmesini sağlamaktadır. 15. Eski Türk aile yapısı hakkında bilgi veriniz.


 16. Cevap: Eski Türk aile yapısı, erkek egemen bir yapıya sahipti. Ailenin başında baba bulunmaktaydı ve tüm kararları o almaktaydı. Anne ise çocukların bakım ve eğitimi ile ilgilenmekteydi. Çocuklar ise aileye karşı itaat ve saygı göstermek zorundaydı. Açıklama:

  Eski Türk aile yapısı, Türk toplumunun temel taşıydı ve toplumun devamlılığını sağlamaktaydı. Aile, ekonomik, sosyal ve kültürel bir birimdi. Aile üyeleri arasında sıkı bir iş bölümü vardı ve herkes kendi görevini yerine getirirdi. 17. Türk aile yapısını etkileyen faktörler nelerdir?


 18. Cevap: Türk aile yapısını etkileyen faktörler şunlardır: * Ekonomik koşullar * Sosyal ve kültürel değişimler * Dini inançlar * Eğitim * Medya Açıklama:

  Türk aile yapısını etkileyen faktörler arasında ekonomik koşullar, sosyal ve kültürel değişimler, dini inançlar, eğitim ve medya yer almaktadır. Ekonomik koşullar, ailenin gelir düzeyini ve yaşam tarzını etkileyerek, aile yapısını da etkilemektedir. Sosyal ve kültürel değişimler, ailedeki rolleri ve ilişkileri etkileyerek, aile yapısında da değişikliklere yol açmaktadır. Dini inançlar, aile değerlerini ve normlarını belirleyerek, aile yapısını da etkilemektedir. Eğitim, bireylerin bilgi ve becerilerini artırarak, onların aile hayatına ilişkin tutum ve davranışlarını da etkilemektedir. Medya ise, aile hakkındaki mesajları yayarak, aile yapısını da etkilemektedir. 19. Gökalp'in aile sınıflamasında üçüncü sırayı hangi kavram almaktadır?


 20. Cevap: Soy Açıklama:

  Gökalp'in aile sınıflamasında üçüncü sırayı 'Soy' almaktadır. Aile sınıflamasında ilk sırada 'Boy', ikinci sırada 'Sop' ve dördüncü sırada 'Pederî Aile', beşinci ve son sıraya 'Evlilik Ailesi' yerleşmektedir. 21. Eski Türklerde aile içi ilişkiler nasıldı?


 22. Cevap: Eski Türklerde aile içi ilişkiler, sevgi ve saygı üzerine kuruluydu. Erkek ve kadın eşit haklara sahipti ve aile kararları ortak olarak alınıyordu. Çocuklar, anne ve babaları tarafından sevgi ve şefkatle büyütülüyordu. Açıklama:

  Eski Türklerde aile içi ilişkiler, günümüzdeki aile içi ilişkilerden oldukça farklıydı. Aile, sadece anne, baba ve çocuklardan oluşmuyordu. Ailenin geniş bir yapısı vardı ve birçok akraba aynı çatı altında yaşıyordu. Bu nedenle, aile içi ilişkiler daha karmaşık ve hiyerarşikti. 23. İslâmiyet'in kabulü Türk aile yapısını nasıl etkilemiştir?


 24. Cevap: İslâmiyet'in kabulü ile Türk aile yapısında bazı değişiklikler olmuştur. Baba hukukuna dayanan demokratik ve eşitlikçi aile tipinde değişmeler olmuştur. Baba soyu ailesindeki bazı değişmelerin Türk ailesini modern aile tipine doğru götürmesi beklenirken, İslâmiyet ile birlikte eski Arap şekillerinin ve Yunanistan'daki ataerkil ailenin etkileri görülmeye başlamıştır. Açıklama:

  İslâmiyet'in kabulü ile Türk aile yapısında bazı değişiklikler olmuştur. Baba hukukuna dayanan demokratik ve eşitlikçi aile tipinde değişmeler olmuştur. Baba soyu ailesindeki bazı değişmelerin Türk ailesini modern aile tipine doğru götürmesi beklenirken, İslâmiyet ile birlikte eski Arap şekillerinin ve Yunanistan'daki ataerkil ailenin etkileri görülmeye başlamıştır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....)Türklerde evlilik çarşı ve pazarlarda gerçekleşirdi.
  2. (.....) Türkler evlilikten önce kız istemeye giderlerdi.
  3. (.....) Evlilikte en önemli şey kadının güzelliğidir.
  4. (.....) Eski Türklerde evlilikte erkek tarafı kız tarafına başlık parası öderdi.
  5. (.....) Türklerde evlilik sadece aile büyüklerinin isteğiyle gerçekleşirdi.
  6. (.....) Evlilikten sonra kadın yeni kocasının ailesiyle yaşamaya başlardı.
  7. (.....) Türklerde evlilik törenleri oldukça gösterişli ve uzun sürerdi.
  8. (.....) Türklerde evlilik bir antlaşmadır.
  9. (.....) Eski Türklerde evlilik öncesi gençler özgürce istedikleriyle bir araya gelemezlerdi.
  10. (.....) Türklerde üç çeşit nikah yöntemi vardı.

 26. Cevap: 1. Y 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. Y Açıklama:

  1. Türklerde evlilik çarşı ve pazarlarda gerçekleşmezdi, ailelerin rızası ile yapılır ve söz kesme töreni ile başlardı. 2. Türkler evlilikten önce kız istemeye giderlerdi. 3. Evlilikte en önemli şey kadının güzelliği değil, erkeğin ve kadının birbirini sevip saymasıdır. 4. Eski Türklerde evlilikte erkek tarafı kız tarafına başlık parası öderdi. 5. Türklerde evlilik sadece aile büyüklerinin isteğiyle gerçekleşmezdi, kadın ve erkeğin de kendi rızaları olmalıydı. 6. Evlilikten sonra kadın yeni kocasının ailesiyle yaşamaya başlardı. 7. Türklerde evlilik törenleri oldukça gösterişli ve uzun sürerdi. 8. Türklerde evlilik bir antlaşmadır. 9. Eski Türklerde evlilik öncesi gençler özgürce istedikleriyle bir araya gelemezlerdi, ailelerinin onayı gerekliydi. 10. Türklerde üç çeşit nikah yöntemi yoktu, sadece bir nikah yöntemi vardı.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Detayları

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 14 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Seçmeli Türk sosyal hayatında aile dersi 1.dönem 1.sınav soruları, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Eski Türklerin aile yapısı hakkında bilgi edinmek.

Eski Türklerde görülen farklı aile tipleri hakkında bilgi edinmek.

Türklerde aile içinde eğitimin nasıl gerçekleştirildiğini açıklayabilir.

Eski Türklerin aile yapısını etkileyen faktörleri öğrenir.

Türklerde nişanlanma ve evlenme törenlerinin önemini ve bu törenlerin toplumsal yaşamdaki yeri hakkında bilgi sahibi olur.

Türklerde nikâh kıyma ve evliliğin yürürlüğe girmesi hakkındaki hukuki düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olur.

Öğrenci, eski Türklerde aile hukukunun nasıl korunduğunu açıklayabilir.1.

Eski Türk aile yapısının özellikleri ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak.

Türk aile yapısını etkileyen faktörleri öğrenerek, ailenin toplumdaki rolü hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olunabilir.

Gökalp'in aile hakkındaki düşüncelerini ve aile sınıflamasını öğrenmek.

Eski Türklerde aile içi ilişkilerin nasıl olduğunu öğrenerek, aile yapısının tarihsel gelişimini anlayabilir ve günümüzdeki aile içi ilişkiler ile karşılaştırabiliriz.

Öğrenciler, İslâmiyet'in kabulünün Türk aile yapısı üzerindeki etkilerini öğrenecekler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.