Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 5.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. İslamiyet'ten önceki Türklerde bodun nedir?


 2. Cevap: Bodun, İslamiyet'ten önceki Türklerde boy ve urugların bir araya gelerek oluşturduğu siyasi yapıdır. Açıklama:

  Bodunlar sıkı işbirliğinin sonucunda meydana gelmiş siyasi yapılardır. Bodunların başında genellikle devletin merkezinden gönderilen erkin, ilteber veya şad unvanlı yüksek dereceli memurlar görev yapmıştır. 3. Eski Türklerde baba için kullanılan sözcükler nelerdi?


 4. Cevap: Kang, ata, ece, ici, ede, eye. Açıklama:

  Eski Türklerde baba için kullanılan sözcükler Kang, ata, ece, ici, ede, eye idi. Kang sözcüğü 11. yüzyıldan sonra değişime uğrayarak "ata" biçimine dönüşmüştür. Ece, ici, ede, eye ise Anadolu'da babaya hitap etmek için kullanılan sözcüklerdi. 5. Eski Türklerde aile geniş miydi yoksa çekirdek miydi?


 6. Cevap: Türk aile yapısı, kan akrabalığı esasına dayanmaktaydı. Çekirdek aile; karı, koca ve evlenmemiş çocuklardan oluşmaktaydı. Açıklama:

  Türkler, küçük aile yapısına sahiptiler. Çekirdek aile, ekonomik ve sosyal olarak bağımsız bir birimdi. Ailenin reisliği, genellikle baba tarafından yürütülmekteydi. 7. Eski Türklerde evlilik geleneğinin temel unsurlarından biri olan söz kesme hakkında bilgi veriniz.


 8. Cevap: Eski Türklerde söz kesme, evlilik için atılan en önemli adımdır. Söz kesme antlaşması at üzerinde yapılmış olup erkek tarafı ve kız tarafı at üzerine binmiş olarak karşılaşır ve böylece antlaşırlardı. Açıklama:

  Eski Türklerde söz kesme, değer verilen bir antlaşmadır ve evlilik bir nevi söz kesme ile başlar. 9. Türklerde evlilik nasıl gerçekleşir?


 10. Cevap: Nikâh kıyılması, kalın ve çeyizin ödenmesi, düğün töreni Açıklama:

  Türklerde evlilik, nikâh kıyılması, kalın ve çeyizin ödenmesi ve düğün töreni gibi adımlarla gerçekleşmektedir. 11. Eski Türkler, çocuk sahibi olduktan sonra hangi ritüelleri uyguluyorlardı?


 12. Cevap: Eski Türkler, çocuk sahibi olduktan sonra ad koyma, saç tıraşı ve sünnet gibi ritüeller uyguluyordu. Açıklama:

  Ad koyma töreni, çocuğun doğumundan birkaç gün sonra yapılırdı. Saç tıraşı töreni, çocuğun üç yaşına geldiğinde yapılırdı. Sünnet töreni ise, çocuğun yedi yaşına geldiğinde yapılırdı. Bu ritüeller, çocuğun aileye kabul edildiğini ve topluluğun bir parçası olduğunu gösteriyordu. 13. Eski Türklerde çocuk yetiştirme ve eğitimi nasıl, ne şekilde sağlanırdı?


 14. Cevap: Eski Türklerde çocuk yetiştirme ve eğitimi, çocuğun yaşına ve cinsiyetine göre değişiyordu. Erkek çocuklar, küçük yaşlardan itibaren ata binmeyi, ok atmayı ve kılıç kullanmayı öğrenirlerdi. Kız çocuklar ise, ev işlerini ve el sanatlarını öğrenirlerdi. Açıklama:

  Eski Türklerde çocuk yetiştirme ve eğitimi, çocuğun yaşına ve cinsiyetine göre farklılık gösteriyordu. Erkek çocuklar, küçük yaşlardan itibaren ata binmeyi, ok atmayı ve kılıç kullanmayı öğrenirken, kız çocuklar ise ev işlerini ve el sanatlarını öğrenirlerdi. 15. G. Richard'a göre, Türk aile tipleri nelerdir?


 16. Cevap: G. Richard'a göre, Türk aile tipleri şunlardır: - Maderî aile tipi (Yakut Türklerinde) - Pederşahî aile tipi (Kırgız Türklerinde) - İkisi arasında orta bir tip (Altay Türklerinde) Açıklama:

  G. Richard, Türk aile tiplerini ekonomik, toplumsal koşullara göre sınıflandırmıştır. 17. Eski Türklerde aile bağlarına örnekler veriniz.


 18. Cevap: Eski Türklerde aile bağları çok güçlüydü. Soy, Türklerin en önemli aile birimiydi ve soy bağıyla birleşen kişilere "soydaş" veya "ırkdaş" denilirdi. Soy, baba ve oğulları birlikte veya ayrı aileler halinde yaşayabilirdi. Eski Türklerde ailenin reisi baba idi ve baba, aile üyeleri üzerinde mutlak bir otoriteye sahipti. Aile üyeleri, babaya itaat etmek ve onun emirlerine uymak zorundaydı. Açıklama:

  Eski Türklerde aile, toplumun en önemli birimiydi ve aile bağları çok güçlüydü. Soy, Türklerin en önemli aile birimiydi ve soy bağıyla birleşen kişilere "soydaş" veya "ırkdaş" denilirdi. Soy, baba ve oğulları birlikte veya ayrı aileler halinde yaşayabilirdi. Eski Türklerde ailenin reisi baba idi ve baba, aile üyeleri üzerinde mutlak bir otoriteye sahipti. Aile üyeleri, babaya itaat etmek ve onun emirlerine uymak zorundaydı. 19. Eski Türklerde aile yapısı hakkında bilgi veriniz.


 20. Cevap: Eski Türklerde aile yapısı oldukça geniş ve karmaşıktı. Aile bireyleri, sadece anne, baba ve çocuklar değil, aynı zamanda büyükanne, büyükbaba, amca, teyze, dayı ve hala gibi akrabaları da kapsıyordu. Eski Türklerde aileler genellikle geniş bir çadırda yaşardı ve aile üyeleri arasında çok sıkı bir bağ vardı. Aile reisi baba idi ve baba, aile üyeleri üzerinde mutlak bir otoriteye sahipti. Aile üyeleri, babaya itaat etmek ve onun emirlerine uymak zorundaydı. Açıklama:

  Eski Türklerde aile yapısı oldukça geniş ve karmaşıktı. Aile bireyleri, sadece anne, baba ve çocuklar değil, aynı zamanda büyükanne, büyükbaba, amca, teyze, dayı ve hala gibi akrabaları da kapsıyordu. Eski Türklerde aileler genellikle geniş bir çadırda yaşardı ve aile üyeleri arasında çok sıkı bir bağ vardı. Aile reisi baba idi ve baba, aile üyeleri üzerinde mutlak bir otoriteye sahipti. Aile üyeleri, babaya itaat etmek ve onun emirlerine uymak zorundaydı. 21. İslâmiyet’in kabulü, Türk aile yapısında hangi değişikliklere yol açmıştır?


 22. Cevap: İslâmiyet’in kabulü, Türk aile yapısında şu değişikliklere yol açmıştır: a) Baba hukukuna dayanan demokratik ve eşitlikçi aile tipinde değişmeler olmuştur. b) Kadınların hakları kısıtlanmıştır. c) Çocuklar babanın egemenliği altında, onun emrine girmiş durumdadır. Açıklama:

  İslâmiyet’in kabulü, Türk aile yapısında önemli değişikliklere yol açmıştır. Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri, kadınların haklarının kısıtlanmasıdır. Ayrıca, çocuklar babanın egemenliği altında, onun emrine girmiş durumdadır. 23. Eski Türklerde ailenin yapısını ve özellikleri nelerdir?


 24. Cevap: Eski Türklerde aile, baba, anne ve çocuklardan oluşan çekirdek bir yapıya sahipti. Ailede mülkiyet, özel olarak babaya aitti ve kadınlar da miras hakkına sahipti. Kadınlar ayrıca toplum içinde özgürdü ve erkeklerle eşit haklara sahipti. Eski Türklerde ayrıca leviratus sistemi vardı. Bu sistem, bir erkeğin ölümü halinde dul kalan karısının, ölen erkeğin kardeşlerinden biriyle evlenmesini gerektiriyordu. Açıklama:

  Eski Türklerde aile, toplumun temel birimiydi. Aile, bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan ve onları koruyan bir yapıydı. Eski Türklerde ailenin yapısı, diğer topluluklardan farklıydı. Eski Türklerde aile, daha özgür ve eşitlikçi bir yapıya sahipti. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. ( ) Eski Türklerde, semiyenin adı ‘sip’tir.
  2. ( ) Soy, Batı Türklerinde yedinci göbeğe kadar çıkar.
  3. ( ) Soyun dışarısında kalanlar yabancı sayılmazlar.
  4. ( ) Pederî ailede akrabalar, yalnız asabelerden ibaretti.
  5. ( ) Pederî aile özgürlükçü ve eşitlikçi bir ailedir.
  6. ( ) Eski Türklerde din ile sihrin eşitliğinin erkekle kadının eşitliğine neden olduğunu daha önce belirten Gökalp, pederşahî ailede, ailenin ceddi bir mâbud (ibadet edilen) idi.
  7. ( ) Eski Türklerde pederşahî aile olmadığı için, ‘Manizm’ yoktur.
  8. ( ) Eski Türklerde bir delikanlı evlenecek yaşa gelince bir kahramanlık göstererek il meclisinden, milli bir ad alırdı.
  9. ( ) Eski Türklerde ‘miras’ın intikali için, baba ve annenin ölmesi gerekmezdi.
  10. ( ) Eski Türklerde bir genç evlenirken, karısını kendi babasının ocağına giderdi.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama:

  1. Eski Türklerde, semiyenin adı ‘sip’tir. 2. Soy, Batı Türklerinde yedinci göbeğe kadar çıkar. 3. Soyun dışarısında kalanlar yabancı sayılırlar. 4. Pederî ailede akrabalar, yalnız asabelerden ibaretti. 5. Pederî aile özgürlükçü ve eşitlikçi bir ailedir. 6. Eski Türklerde din ile sihrin eşitliğinin erkekle kadının eşitliğine neden olduğunu daha önce belirten Gökalp, pederşahî ailede, ailenin ceddi bir mâbud (ibadet edilen) idi. 7. Eski Türklerde pederşahî aile olmadığı için, ‘Manizm’ yoktur. 8. Eski Türklerde bir delikanlı evlenecek yaşa gelince bir kahramanlık göstererek il meclisinden, milli bir ad alırdı. 9. Eski Türklerde ‘miras’ın intikali için, baba ve annenin ölmesi gerekmezdi. 10. Eski Türklerde bir genç evlenirken, karısını kendi babasının ocağına giderdi. 27. Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle tamamlayınız.

  1. Türklerde aile, toplumun ve devletin temeli olarak .............
  2. Türk ailesi, İslamiyet öncesinde karı, koca ve çocuklardan oluşan ............. şeklindedir.
  3. Eski Türklerden itibaren çocuklar aile için değerlidir. Oğlanı yetiştirmek babanın görevi iken kızı yetiştirmek annenin görevidir. Bu durum Türklerde aile yapısının ............. olduğunu göstermektedir.
  4. Eski Türklerde geniş aile tipinin olduğu görüşü de bulunmaktadır. Bu görüş Türklerde akrabalık esasına göre önem kazanmaktadır. Aile yapısı eski kaynaklarda .............. olarak geçmektedir.
  5. Ailelerin bir araya gelmesiyle urug denilen aileler birliği yani oba meydana gelmiştir. Urugların bir araya gelmesiyle bod (boy, kabile), bodun (boylar birliği) ve il (devlet) ............
  6. Türkler belirli bir düzen içinde akrabalarıyla bir arada yaşamışlardır. Bu durum Türklerin .............. olduklarını göstermektedir.
  7. Boyların başında dayanışmayı güçlendiren, hak ve adaleti gözeten, boyun menfaatlerini koruyan, silahlı güç kullanmaya yetkili .............. vardır.
  8. Türklerde aile hayatı ............. yoluyla güvence altına alınmıştır. Aile hukuku töreye göre düzenlenmiştir.
  9. Miras, mülkiyet, ceza hukuku ............. belirlenmiştir.
  10. Türklerde devletin devamlılığının sağlanması amacıyla işlenen suçlar ..............

 28. Cevap: *1. Cümle aile denir.* *2. Cümle çekirdek yapı 'dir.* *3. Aile, tarafların akrabalık ilişkilerine dayali olarak oluşmuş ve toplumsal bir birlik 'tir.* *4. Cümle Koca, ailenin toplum olama anlayışının başlangıç 'vurgula'. *5. Cümle Aile, birbirine akrabalık bağı ile bağlı bulunan bireylerden toplamdan oluşur 'dir.* *6. Cümle çekirdeği toplum bünyenin 'denir.* *7. Cümle aile eski Türk toplumundaki bütün toplumsal 'tanımlanır.* *8. Cümle yavaş yavaş toplum vicdanıyla dolma 'yapılır.* *9. Cümle çocuğun anasının boyuna mensup 'öyledir.* *10. Cümle ataerkil topluma geçiş 'denir. Açıklama:

 29. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  1. Kalın
  2. Nişan
  3. Beşik kertmesi
  4. Evlilik
  5. Düğün
  6. Güvey
  7. Gelin
  8. Sağdıç
  9. Kuşak bağlama
  10. Gelin alma
  a. Evlenen oğlan
  b. Kız ve erkek çocukların daha beşikte iken nişanlanması geleneği
  c. Aile kurmanın yolu
  d. Evlenen kız
  e. Türk kültüründe, evlenen erkeğin ev hanımına arkası dönük verdiği bir kemer, kuşak.
  f. Evlenenlerin yeni bir yuvada birlikte yaşamaya başlaması
  g. Düğünde, güveyin erkek kardeşi veya yakın akrabası
  h. Törene katılan kalabalık için ikram olunan yemek
  i. Evlenilecek kızın ailesine verilen para, mal veya armağan
  j. Evliliğin sembolü olan tören

 30. Cevap: 1-i, 2-j, 3-b, 4-f, 5-h, 6-a, 7-d, 8-g, 9-e, 10-c Açıklama:

  Türk kültüründe evlenme ve düğün törenlerinin önemli bir yeri vardır. Bu törenlerde çeşitli gelenek ve görenekler uygulanır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma
 • EşleştirmeAyrıca Seçmeli Türk sosyal hayatında aile dersi 2.dönem 1.sınav soruları; açık uçlu sorulardan müfredata uygun olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, İslamiyet'ten önceki Türklerde bodun kavramını öğrenmiş olurlar.

Eski Türklerde baba için kullanılan sözcükleri öğrenmiş oldu.

Öğrenciler, eski Türk aile yapısının özelliklerini öğreneceklerdir.1.

Eski Türklerde söz kesmenin önemi ve nasıl yapıldığı hakkında bilgi sahibi olmak.

Öğrenciler, Türklerde evliliğin nasıl gerçekleştiğini öğreneceklerdir. Türklerde çocuk sahibi olmak neden çok arzulanmıştır? Cevap: Çocuk sahibi olmak, Türk toplumunda aile yapısının devamı ve itibarı için önemli görülmüştür. Açıklama: Eski Türklerde çocuksuz ailelerin itibarı düşüktü ve değersiz görüldüler. Dede Korkut Hikâyeleri'nde, Bayındır Han'ın her yıl düzenlediği toyda oğlu olanı ak otağa, kızı olanı kızıl otağa, oğlu kızı olmayanı kara otağa oturtması çocuksuz ailenin itibarının da olmadığını göstermektedir. Kazanım: Eski Türk toplumunda çocuk sahibi olmanın önemini ve neden arzulandığını öğrenir.

Eski Türklerin çocuk sahibi olduktan sonra uyguladıkları ritüelleri ve bu ritüellerin önemini öğrenir.

Eski Türklerde çocuk yetiştirme ve eğitimi hakkında bilgi sahibi olmak.

Öğrenciler, Türk aile yapısının farklı tiplerini öğrenebileceklerdir.

Eski Türklerde aile bağlarının güçlü olduğunu ve bu bağların toplumun temelini oluşturduğunu öğrenmiş oldum.

Eski Türklerde aile yapısının geniş ve karmaşık olduğunu ve aile üyeleri arasında çok sıkı bir bağ olduğunu öğrenmiş oldum.

İslâmiyet’in kabulünün Türk aile yapısına etkilerini anlamak.

Eski Türklerde ailenin yapısı ve özellikleri hakkında bilgi edinmek.

1. Eski Türklerde aile yapısının temel birimi olan semiyenin adını öğrenmiş oldum. 2. Türklerde soyun hangi göbeğe kadar uzandığını öğrendim. 3. Soyun dışarısında kalanların yabancı olarak kabul edilip edilmediklerini öğrendim. 4. Pederî ailede akrabaların sadece asabelerden oluşup oluşmadığını öğrendim. 5. Pederî ailenin özgürlükçü ve eşitlikçi bir aile olup olmadığını öğrendim. 6. Eski Türklerde din ile sihrin eşitliğinin erkekle kadının eşitliğine nasıl neden olduğunu öğrendim. 7. Eski Türklerde pederşahî aile olup olmadığını ve neden olmadığını öğrendim. 8. Eski Türklerde bir delikanlının evlenecek yaşa geldiğinde ne yaptığını öğrendim. 9. Eski Türklerde mirasın intikali için baba ve annenin ölmesinin gerekip gerekmediğini öğrendim. 10. Eski Türklerde bir gencin evlenirken karısını nereye götürdüğünü öğrendim

Türk kültüründe evlenme ve düğün törenlerinin önemini ve uygulanan gelenek ve görenekleri öğrenmek.1.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 5.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.