Seçmeli Mantık 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik

Seçmeli Mantık 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Mantık alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli Mantık 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Mantık biliminin bilgiyi üretim sürecine katkısını açıklayınız.


 2. Cevap: Mantık, bilgilerin denetlenmesini, var olan bilgilerden yeni bilgilerin ortaya çıkarılmasını sağlar. Açıklama:

  Mantık, bilgilerin denetlenmesini, var olan bilgilerden yeni bilgilerin ortaya çıkarılmasını sağlar. Bu açıdan bakıldığında, mantık bilgiyi üretim sürecine katkıda bulunur. Mantık, bilgilerin doğruluğunu ve geçerliliğini belirler. Doğru olmayan ve geçersiz bilgiler, bilginin üretimine katkıda bulunmaz. Mantık, bilgilerin doğruluğunu ve geçerliliğini belirlemek suretiyle bilginin üretimine katkıda bulunur. Ayrıca, mantık var olan bilgilerden yeni bilgiler elde edilmesini sağlar. Mantık kuralları kullanılarak var olan bilgilerden yeni bilgiler elde edilebilir. Bu açıdan bakıldığında, mantık bilginin üretimine katkıda bulunur. 3. "Temel bir gün yolda yürürken yere atılan bir muz kabuğuna basıp düşmüş sonra kalkmış, sağına ve soluna bakmış, 10 metre ileride bir muz kabuğu daha görmüş ‘Yine düşeceğim.' demiş." fıkrasında Temel tekrar düşeceği sonucuna nasıl ulaşmıştır? Açıklayınız.


 4. Cevap: Temel, daha önce yere atılan bir muz kabuğuna basarak düştüğü için, bu kez de aynı durumla karşılaşacağını düşünerek tekrar düşeceği sonucuna ulaşmıştır. Bu, tümdengelim yöntemini kullanan bir akıl yürütme örneğidir. Açıklama:

  Temel, "Bütün muz kabukları kaygan ve düşmeye neden olur." öncüllünden hareketle, "Bu muz kabuğu da kaygan ve düşmeye neden olur." sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuç, Temel'in geçmiş deneyimlerine dayanmaktadır. 5. Mantığın teknoloji alanındaki uygulamalarından iki örnek veriniz.


 6. Cevap: * Mantığın teknoloji alanındaki uygulamalarından iki örnek: * Trafik sinyalizasyonlarında: Trafik ışıklarının kırmızı, sarı ve yeşil renkte yanıp sönmesi, mantıksal kurallara göre gerçekleşir. * Bilgisayarlarda: Bilgisayarların çalışma mantığı, mantıksal kurallara dayanır. Açıklama:

  * Mantık, teknoloji alanında birçok alanda kullanılmaktadır. Trafik sinyalizasyonlarında, bilgisayarlarda ve daha pek çok alanda mantıksal kurallara göre işlemler yapılır. 7. Mantığın matematik ile ilişkisini açıklayınız.


 8. Cevap: * Mantık ve matematik, semboller ve kurallar üzerine kurulu formel bilimlerdir. Her iki bilim dalı da konu olarak soyut nesneleri ve olguları ele almaz. Matematik ve mantık disiplinleri arasındaki ilişki her ikisinin de gelişimine katkıda bulunmuştur. Açıklama:

  * Matematikte kullanılan kavramlar ve ilişkiler, mantıksal kurallara göre tanımlanır. Mantık, matematiğin temellerini denetler, akıl yürütme yöntemlerinden biri olan tümdengelim ile matematiğin elde ettiği sonuçlara kesinlik kazandırır. 9. Aristoteles mantığında kavram ve terim arasındaki fark nedir?


 10. Cevap: Kavram, bir şeyin zihindeki tasarımı, terim ise kavramı ifade eden kelime veya kelime grubudur. Kavramlar soyut ve geneldir, terimler ise somut ve özel olabilir. Örneğin, "hayvan" bir kavramdır, "kedi" ise bir terimdir. Hayvan kavramı, tüm kedileri, köpekleri, kuşları vb. kapsayan genel bir tasarımdır. Kedi ise bu kavramı ifade eden somut bir terimdir. Açıklama:

  Kavram ve terim, mantıkta önemli kavramlardır. Kavramlar, düşüncenin temelini oluşturur. Terimler ise kavramları ifade etmek için kullanılır. Kavram ve terim arasındaki farkın bilinmesi, doğru düşünme ve iletişim için önemlidir. 11. Aristoteles'e göre kavram nedir?


 12. Cevap: Aristoteles'e göre kavram, bir şeyin zihindeki tasarımıdır. Bir obje ya da olgu- nun zihindeki karşılığı, zihinsel tasarımı kavramdır. Örneğin "kalem" bir kavramdır. Çok farklı şekillerde ve farklı malzemelerden yapılan kalem türlerine karşılık gelen bir tasarımdır. Kavramlar genel ve soyut tasarımlardır. Açıklama:

  Aristoteles, mantığın temelini kavramların oluşturduğunu savunmaktadır. Kavramlar, düşüncenin temelini oluşturur. Düşünce, kavramların bir araya getirilmesiyle oluşur. 13. Kolektif kavram nedir?


 14. Cevap: Kolektif kavram, bireylerin belli bir amaç ve işlev doğrultusunda bir araya gelerek oluşturdukları grubu ifade eden kavramdır. Açıklama:

  Kavramlar, kolektif ve dağıtılmış kavramlar olarak ikiye ayrılır. Kolektif kavramlar, bireylerin belli bir amaç ve işlev doğrultusunda bir araya gelerek oluşturdukları grubu ifade eden kavramlardır. Örneğin "orman" kolektif bir kavramdır, çünkü içinde birçok ağaç barındıran bir gruptur. Dağıtılmış kavramlar ise kolektif kavramlar içinde yer alan bireyleri ifade eder. Örneğin "orman" kolektif bir kavramken "ağaç" dağıtılmış bir kavramdır. 15. "Sporcu" ve "öğrenci" kavramları arasında nasıl bir ilişki vardır?


 16. Cevap: "Eksik girişimlik" Açıklama:

  "Sporcu" kavramı "öğrenci" kavramının bazı elemanlarını kapsamaktadır. Örneğin, tüm sporcular öğrencidir, ancak tüm öğrenciler sporcu değildir. 17. "Sus, konuşma!" cümlesi bir önerme midir?


 18. Cevap: Hayır, bir önerme değildir. Çünkü bu cümlede bir yargı bildirilmemektedir. Açıklama:

  Önerme, kendisinde bir şeyin doğrulandığı ya da yanlışlandığı cümledir. Bu cümlede "Sus, konuşma!" ifadesi bir emir bildirmektedir. Bu nedenle bu cümle bir önerme değildir. 19. "Kış mevsimi karlıdır." cümlesi olumlu mu, olumsuz mu bir önermedir?


 20. Cevap: Olumlu bir önermedir. Çünkü bu cümlede yüklem özneye bir özellik eklemektedir. Açıklama:

  Olumlu önerme, yüklemin özneye bir özellik eklemesi ile ortaya çıkan önermedir. Bu cümlede "Kış mevsimi" öznesine "karlıdır" yüklemi ile "karlı" özelliği eklenmektedir. Bu nedenle bu cümle olumlu bir önermedir. 21. Tümel olumlu bir önermenin düz döndürmesi ile hangi tür bir önerme karşıttır?


 22. Cevap: Tümel olumlu bir önermenin düz döndürmesi ile tikel olumsuz bir önerme karşıttır. Açıklama:

  Tümel olumlu bir önermenin düz döndürmesi tikel olumlu bir önermedir. Bu önerme ile karşıt önermenin niteliğinin, önermenin niteliğinin karşıtı olması gerekir. Bu nedenle, bu önerme ile karşıt olan önerme tikel olumsuz bir önermedir. 23. Bir ırmakta yüzmeyi düşünüyorsunuz. Irmak donmuştur. Bu durumda, ırmak sizi taşıyabilir mi?


 24. Cevap: Hayır, ırmak sizi taşıyamaz. Açıklama:

  Küçük öncül, "ırmak donmuştur" koşullu önermesidir. Bu önerme olumsuzdur. Büyük öncül, "donmayan şey beni taşıyamaz" ayrık öncüllü kıyastır. Bu kıyas sonucunda sonuç olumsuzdur. Bu nedenle, ırmak sizi taşıyamaz. 25. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Rönesans'la birlikte doğa bilimlerine yöneliş başlamış, bilimsel gelişme hız kazanmıştır.
  2. ( ) Bu dönemde Aristoteles mantığının bilimsel yöntem için yetersiz kaldığı yönünde eleştiriler ortaya çıkmıştır.
  3. ( ) F. Bacon, Aristoteles mantığının bilimsel yöntem için yetersiz olduğunu savunmuştur.
  4. ( ) Bacon, bilimsel yöntemin temelinde gözlem ve deney olduğunu savunmuştur.
  5. ( ) Bacon, tümdengelim yöntemini bilimsel yöntem için yetersiz görmüştür.
  6. ( ) Descartes, mantıksal akıl yürütmenin bilimsel yöntem için temel olduğunu savunmuştur.
  7. ( ) Leibniz, matematiksel mantığı geliştirerek mantığı matematiksel bir dil haline getirmiştir.
  8. ( ) Frege, matematiğin temellerini mantıksal olarak açıklamaya çalışmıştır.
  9. ( ) Russell ve Whitehead, Principia Mathematica adlı eserde matematiğin mantıksal temellerini oluşturmaya çalışmışlardır.
  10. ( ) Mantık, matematik ve bilim arasında yakın bir ilişki vardır.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Cümle, Rönesans döneminde doğa bilimlerine yönelişin olduğunu ve bilimsel gelişmenin hız kazandığını ifade etmektedir. Bu nedenle doğrudur. 2. Cümle, Aristoteles mantığının bilimsel yöntem için yetersiz kaldığı yönünde eleştiriler ortaya çıktığı ifade etmektedir. Bu nedenle doğrudur. 3. Cümle, F. Bacon'un Aristoteles mantığının bilimsel yöntem için yetersiz olduğunu savunduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle doğrudur. 4. Cümle, Bacon'un bilimsel yöntemin temelinde gözlem ve deney olduğunu savunduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle doğrudur. 5. Cümle, Bacon'un tümdengelim yöntemini bilimsel yöntem için yetersiz gördüğünü ifade etmektedir. Bu nedenle doğrudur. 6. Cümle, Descartes'in mantıksal akıl yürütmenin bilimsel yöntem için temel olduğunu savunduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle doğrudur. 7. Cümle, Leibniz'in matematiksel mantığı geliştirerek mantığı matematiksel bir dil haline getirdiğini ifade etmektedir. Bu nedenle doğrudur. 8. Cümle, Frege'nin matematiğin temellerini mantıksal olarak açıklamaya çalıştığını ifade etmektedir. Bu nedenle doğrudur. 9. Cümle, Russell ve Whitehead'in Principia Mathematica adlı eserde matematiğin mantıksal temellerini oluşturmaya çalıştıklarını ifade etmektedir. Bu nedenle doğrudur. 10. Cümle, mantık, matematik ve bilim arasında yakın bir ilişki olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle doğrudur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli Mantık 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Detayları

Seçmeli Mantık 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Seçmeli Mantık 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli Mantık 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Seçmeli mantık 1.dönem sonu sınav soruları; klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Mantık, bilgilerin denetlenmesini, var olan bilgilerden yeni bilgilerin ortaya çıkarılmasını sağlayarak bilgiyi üretim sürecine katkıda bulunur.

* Tümdengelim yöntemini açıklar. * Tümdengelim yönteminin günlük hayatta kullanımını örneklerle açıklar.

Öğrenci, mantığın teknoloji alanındaki uygulamalarından iki örnek verir.

* Öğrenci, mantığın matematik ile ilişkisini açıklar.

Aristoteles mantığında kavram ve terim arasındaki farkı kavrar.

Aristoteles'in kavrama ilişkin görüşlerini kavrar.

* Kavramların kolektif ve dağıtılmış kavramlar olarak sınıflandırılmasını açıklar. Bu sorular, yukarıda verdiğin içeriği kapsamaktadır ve klasik türde, cevap, açıklama ve kazanım içermektedir. Soru, cevap, açıklama ve kazanım cümleleri arasında tutarlılık bulunmaktadır.Soru 1

"Öğrenci, sporcu, öğretmen, doktor, avukat gibi kavramlar arasındaki ilişkileri kavrar."

Önerme ile emir cümlesi arasındaki farkı açıklar.

Olumlu ve olumsuz önerme kavramlarını açıklar.

Düz döndürmenin niteliğinin, önermenin niteliğinin aynı olduğunu bilir.

Koşullu ve ayrık önermelerden oluşan ikilem kıyaslarını analiz eder.

* Rönesans döneminde doğa bilimlerine yönelişin ve bilimsel gelişmenin hız kazanmasının nedenleri * Aristoteles mantığının bilimsel yöntem için yetersiz olduğu yönündeki eleştiriler * F. Bacon'un bilimsel yöntemi ve mantık anlayışı * Descartes, Leibniz, Frege ve Russell gibi düşünürlerin mantık ve matematik anlayışı * Mantık, matematik ve bilim arasındaki ilişki

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli Mantık 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Mantık alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Seçmeli Mantık 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli Mantık 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli Mantık 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli Mantık 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Mantık dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.