Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Kültürün temel unsurlarından biri hangisidir?

  A) Dil    B) Coğrafya    C) Ekonomi    D) Nüfus    

 2. Cevap: A Açıklama:

  Dil, kültürün en önemli unsurlarından biridir ve toplum içindeki iletişimi sağlar. 3. Kültürü etkileyen faktörlerden biri hangisidir?

  A) Tarih    B) Teknoloji    C) Üretim    D) Hepsi    

 4. Cevap: D Açıklama:

  Kültür, tarih, teknoloji ve üretim gibi çeşitli faktörlerden etkilenir. 5. Kültürel unsurların etkileşimi hangi sonuca yol açar?

  A) Yeni değerlerin ve geleneklerin oluşumu
  B) Kültürel kimliğin yok olması
  C) Kültürel değişimin engellenmesi
  D) Toplumsal karmaşaya neden olması

 6. Cevap: A Açıklama:

  Kültürel unsurların etkileşimi, yeni ifade biçimleri ve normların ortaya çıkmasına yol açarak kültürel değişime katkıda bulunur. 7. Kültürel mirasın korunmasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Toplumun kimliğini güçlendirmek
  B) Turizm için gelir elde etmek
  C) Geçmişteki hataları unutmak
  D) Teknolojik ilerlemeyi teşvik etmek

 8. Cevap: A Açıklama:

  Kültürel miras, bir toplumun kimliğini tanımlayan temel unsurları içerir ve korunması bu kimliğin devamlılığını sağlar. 9. Kültürel mirasın korunmasının en önemli nedenlerinden biri hangisidir?

  A) Turistik potansiyel oluşturmak
  B) Geçmişteki hataları hatırlamak
  C) Toplumun kimliğini korumak
  D) Ekonomik gelir sağlamak

 10. Cevap: C Açıklama:

  Kültürel miras, bir toplumun kendine özgü kimliğini belirleyen temel unsurları içerir. 11. Kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasıyla kazanılan faydalardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tarihsel bilinç oluşmaz
  B) Yaratıcılık gelişmez
  C) Dil korunmaz
  D) Sanat ve kültür canlı tutulur

 12. Cevap: D Açıklama:

  Kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması, sanat eserlerinin ve yaratıcı anlayışın korunmasını sağlar. 13. Medeniyetin ahlaki temellerini oluşturmada önemli bir rol oynayan unsurdur:

  A) Eğitim    B) Din    C) Hukuk    D) Teknoloji    

 14. Cevap: B Açıklama:

  Din, toplumun değerlerini, etik normlarını ve ahlaki prensiplerini belirleyerek medeniyetin ahlaki temellerini oluşturur. 15. Hukukun üstünlüğü, medeniyetin düzenini ve güvenliğini sağlanmasında aşağıdaki işlevlerden birini yerine getirir:

  A) Ahlaki prensiplerin ortaya koyulması
  B) Kültürel zenginliğin korunması
  C) Hukuki güvencelerin sağlanması
  D) Sosyal adaletin tesis edilmesi

 16. Cevap: C Açıklama:

  Hukukun üstünlüğü, bireylerin hukuk kuralları tarafından korunan haklara sahip olmasını ve bu hakların ihlali durumunda yargıya başvurma hakkına sahip olmasını sağlar. 17. Teknolojik gelişmelerin medeniyet üzerindeki etkilerinden biri hangisidir?

  A) Ekonomiyi çeşitlendirir
  B) Çevre kirliliğine neden olur
  C) Sosyal eşitsizliği azaltır
  D) Toplumun geleneklerini yok eder

 18. Cevap: A Açıklama:

  Teknolojik gelişmeler, endüstriyel sektörlerde üretim süreçlerini verimli hale getirerek ekonomiyi çeşitlendirir. 19. Sanayileşmenin medeniyet için bir dezavantajı hangisidir?

  A) İstihdam yaratır
  B) Ekonomiyi geliştirir
  C) Çevresel etkilere neden olabilir
  D) Kültürel çeşitliliği korur

 20. Cevap: C Açıklama:

  Sanayileşme, çevresel kirlilik ve kaynakların tükenmesi gibi çevresel etkilere neden olabilir. 21. Yunus Emre'nin halk edebiyatına en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Divan edebiyatına karşı çıkması
  B) Halk dilini şiire sokması
  C) Sufi düşüncelerini yayması
  D) Mistisizmi benimsemesi

 22. Cevap: B Açıklama:

  Yunus Emre, Divan edebiyatına karşı çıkarak halkın anlayabileceği bir dilde eserler vermiştir. 23. Yunus Emre'nin eserlerinde en çok hangi temalar işlenmiştir?

  A) Aşk, sevgi ve birlik
  B) Savaş, yiğitlik ve mertlik
  C) Doğa, mevsimler ve köy hayatı
  D) Zenginlik, güç ve şan

 24. Cevap: A Açıklama:

  Yunus Emre'nin eserlerinde aşk, sevgi, birlik, insan sevgisi gibi tasavvufi idealler öne çıkar. 25. Yunus Emre'nin eserlerinin Türkçe'ye yaptığı en önemli katkı nedir?

  A) Yeni kelimeler türetmesi
  B) Sade bir dil kullanması
  C) Şiirsel teknikler geliştirmesi
  D) Farklı dillerden alıntılar yapması

 26. Cevap: B Açıklama:

  Yunus Emre, eserlerinde halkın anlayabileceği bir dil kullanarak Türkçe'nin gelişimine katkıda bulunmuştur. 27. Yunus Emre'nin şiirlerinde öne çıkan temalardan biri hangisidir?

  A) Savaş ve kahramanlık
  B) Evrensel insanlık değerleri
  C) Siyasi sorunlar
  D) Kişisel çıkarlar

 28. Cevap: B Açıklama:

  Yunus Emre'nin şiirlerinde sevgi, hoşgörü, birlik ve merhamet gibi evrensel insanlık değerleri sıklıkla işlenir. 29. Yunus Emre'nin şiirlerindeki hangi tema, insanların Allah'a duyduğu sevgi ve bağlılığı vurgular?

  A) Aşk    B) Sevgi    C) Hoşgörü    D) Merhamet    

 30. Cevap: A Açıklama:

  Yunus Emre'nin şiirlerindeki "aşk" teması, insanın Allah'a olan sevgisini ve ona ulaşma özlemini ifade eder. 31. Hacı Bayram Veli'nin öğretilerinin Türk İslam anlayışına katkısı nedir?

  A) İslam'ı Türk kültür ve gelenekleriyle bağdaştırdı.
  B) Türklerin İslam'ı benimsemesini kolaylaştırdı.
  C) Tasavvufi düşünceyi halkın anlayabileceği bir dilde aktardı.
  D) Hepsi

 32. Cevap: D Açıklama:

  Hacı Bayram Veli'nin öğretileri, İslam'ı Türk kültür ve gelenekleriyle bütünleştirerek, Türklerin İslam'ı daha kolay benimsemelerine yardımcı oldu ve tasavvufi düşünceyi halkın anlayabileceği bir dilde aktardı. 33. Hacı Bayram Veli'nin öğretilerinin İslam'ın Türklerce benimsenmesine yaptığı katkı nedir?

  A) İslam'ı daha katı yorumlamıştır.
  B) İslam'ı anlaşılır ve samimi hale getirmiştir.
  C) İslam'ın yayılmasını engellemiştir.
  D) Türkleri diğer dinlerden uzaklaştırmıştır.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Hacı Bayram Veli, İslam'ı anlaşılır ve samimi bir şekilde halka aktarmıştır. Bu, Türklerin bu dine daha kolay yakınlaşmasını sağlamıştır. 35. Akşemseddin'in eğitimdeki rolüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Osmanlı'nın ilk medresesini kurmamıştır.
  B) Fatih Sultan Mehmed'in eğitiminde yer almamıştır.
  C) Osmanlı toplumunun bilimsel gelişimine katkı sağlamamıştır.
  D) Modern eğitim sisteminin temellerini atmıştır.

 36. Cevap: D Açıklama:

  Akşemseddin'in kurduğu medrese, Osmanlı'daki modern eğitim sisteminin temelini oluşturmuştur. 37. Karacaoğlan'ın eserlerinin Türk halk müziğindeki önemi nedir?

  A) Sadece destan türünde eserler vermiştir.
  B) Günümüzde hala repertuarın vazgeçilmez parçalarıdır.
  C) Modern etkilerden uzak, geleneksel Türk müziğini yansıtır.
  D) Toplumsal sorunlara odaklanan eserler kaleme almıştır.

 38. Cevap: B Açıklama:

  Karacaoğlan'ın koşma, türkü ve destan türündeki eserleri, Türk halk müziğinin temel repertuarını oluşturmaktadır. 39. Âşık edebiyatında özgün dil kullanımının amacı nedir?

  A) Şairlerin üstünlüğünü vurgulamak
  B) Dinleyicilerin dikkatini dağıtmak
  C) Halkın duygularını ve düşüncelerini anlaşılabilir kılmak
  D) Edebi düzeyi artırmak

 40. Cevap: C Açıklama:

  Âşık edebiyatında şairler, halkın anlayabileceği bir dil kullanırlar. Bu, halkın eserlere bağlanmasını ve duygusal derinliklerini hissetmesini sağlar. 41. Âşık Veysel'in eserlerinde kullandığı dilin Türkçenin zenginleşmesine katkısı nedir?

  A) Karmaşık ve anlaşılmaz bir dil kullanır.
  B) Sade, anlaşılır ve içten bir dil kullanır.
  C) Yabancı sözcükler ve deyimlerle dolu bir dil kullanır.
  D) Klasik Türkçeyi olduğu gibi korur.

 42. Cevap: B Açıklama:

  Âşık Veysel, halkın duygularına hitap etmek için sade ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. 43. Âşık Veysel'in şiirlerinde hangi manevi değerler vurgulanmaktadır?

  A) Nefret, kıskançlık ve hırs    B) Allah, aşk, sevgi ve doğa    
  C) Zenginlik, şöhret ve güç      D) Savaş, çatışma ve yıkım      
                                  

 44. Cevap: B Açıklama:

  Âşık Veysel'in şiirlerinde Allah, aşk, sevgi ve doğa gibi manevi değerler önemli bir yer tutar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Seçmeli kültür ve medeniyetimize yön verenler dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, cevap ve açıklamalı sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

Kültür kavramını ve unsurlarını anlamak

Kültürü etkileyen faktörleri bilmek

Kültürel unsurlar arasındaki etkileşimi anlama

Kültürel mirasın korunmasının önemini kavrama

Kültürel mirasın önemini kavramak

Kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının faydalarını bilmek

Toplumda dinin rolünü anlamak.

Hukukun üstünlüğünün önemini kavramak.

Teknolojik gelişmelerin medeniyet üzerindeki etkilerini anlama

Sanayileşmenin medeniyet üzerindeki olumsuz etkilerini anlama

Kültür ve Medeniyet Dersi, Yunus Emre'nin Halk Edebiyatına Katkıları

Kültür ve Medeniyet Dersi, Yunus Emre'nin Tasavvufi Düşünceleri

Türkçe'nin gelişimiyle ilgili bilgileri edinme

Yunus Emre'nin şiirlerinin temaları hakkında bilgi edinme

KMYV.2.2.1. Yunus Emre'nin tasavvufi İslam'ı Türk halk şiiriyle birleştirmesinin etkilerini açıklar.

KMYV.2.2.2. Hacı Bayram Veli'nin kültür ve medeniyetimize katkılarını açıklar.

İslam'ın Türk kültüründeki rolünü anlama

Osmanlı Devleti'nin eğitim sistemini inceleme

Türk halk müziğinin önemli isimlerini ve eserlerini tanıma.

Âşık edebiyatının özelliklerini anlama.

Türkçenin gelişimini anlama

Türk halk şiirinin manevi yönünü anlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 6 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 8 kere doğru, 10 kere yanlış cevap verilmiş.

Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.