Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 7.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Kültürü oluşturan unsurlar arasındaki etkileşime bir örnek veriniz.


 2. Cevap: Dil ve tarih arasındaki etkileşim Açıklama:

  Dil, kültürün aktarılmasında önemli bir rol oynar. Tarih ise bir toplumun deneyimlerini ve değerlerini şekillendirir. Dilin evrimi, tarihsel olaylardan etkilenirken, aynı zamanda tarihin anlaşılmasını ve aktarılmasını sağlar. 3. Kültürel unsurların yeni değer ve gelenekleri oluşturmadaki rolünü tartışınız.


 4. Cevap: Değişen toplumsal dinamikler, yeni değer ve geleneklerin oluşumuna yol açar. Kültürel unsurlar, bu değişimlere uyum sağlamak için evrimleşir ve yeni değerler ve gelenekler yaratılmasına katkıda bulunur. Açıklama:

  Kültür, statik değil dinamik bir kavramdır ve sürekli değişim halindedir. Toplumlar ve bireyler değiştikçe, kültürel unsurlar da bu değişimleri yansıtacak şekilde yeniden şekillenir. 5. Kültürel mirasın dilin korunmasındaki önemini açıklayınız.


 6. Cevap: Kültürel miras, bir toplumun dilini korur ve gelecek nesillere aktarır. Dil, kültürel birikimin ve değerlerin somut bir tezahürüdür. Açıklama:

  Kültürel miras, bir toplumun düşüncelerini, duygularını ve hikayelerini dile getiren, dilin sürekliliğinin sağlanmasına yardımcı olur. 7. Medeniyet kavramını açıklayınız.


 8. Cevap: Medeniyet, bir toplumun kültürel, sosyal, ekonomik ve politik alanlardaki gelişmişlik düzeyini ifade eder. Açıklama:

  Medeniyet, bir toplumun sahip olduğu bilgi, teknoloji, sanat, hukuk ve diğer unsurların bir araya gelmesiyle oluşan karmaşık bir yapıdır. 9. Din, medeniyet üzerinde hangi ahlaki temelleri oluşturabilir?


 10. Cevap: Din, değerleri, etik normları, sosyal adaleti, insan haklarını ve toplumsal ilişkileri etkileyerek ahlaki temeller oluşturabilir. Açıklama:

  Dinî öğretiler genellikle doğru ile yanlış arasındaki sınırları belirten değerler ve etik ilkeler içerir. Ayrıca sosyal adaleti ve eşitliği teşvik eder, insan haklarına saygıyı vurgular ve toplumsal ilişkileri düzenlemeye yardımcı olur. 11. Hukukun üstünlüğü ve adalet, medeniyeti nasıl etkiler?


 12. Cevap: Hukukun üstünlüğü ve adalet, düzen, güvenlik, hak eşitliği ve adalet yoluyla medeniyeti etkiler. Açıklama:

  Hukukun üstünlüğü, toplumsal ilişkileri düzenler ve bireysel hakları korur. Adalet, herkesin eşit muamele görmesini sağlar, toplumda dengeyi korur ve insan haklarına saygı gösterilmesini temin eder. 13. Kültür ve medeniyet arasındaki temel farkları özetleyiniz.


 14. Cevap: * Kapsam: Kültür daha dar kapsamlıdır, belirli bir grupla ilişkili değerleri ve uygulamaları içerir. Medeniyet daha geniş bir kapsamdadır ve bir toplumun genel ilerleme düzeyini yansıtır. * Unsurlar: Kültür dil, gelenek görenekler ve yaşam tarzı gibi unsurları içerir. Medeniyet, bilim, sanat ve ekonomi gibi daha kapsamlı unsurları kapsar. * Değişim: Kültür zaman içinde daha hızlı değişebilir, med文明iyet ise genellikle daha yavaş değişir. Açıklama:

  Kültür ve medeniyet, bir toplumun gelişimini anlamamıza yardımcı olan birbirini tamamlayan kavramlardır. 15. Yunus Emre'nin Türk kültürüne katkılarından üç örnek veriniz.


 16. Cevap: * Dil ve ifade zenginliği * İnsan sevgisi ve hoşgörü * İslam kültürü ve ahlaki değerler Açıklama:

  Yunus Emre, Türk dilinin gelişimine, evrensel insanlık değerlerinin yayılmasına ve İslam kültürünün kökleşmesine önemli ölçüde katkı sağlamıştır. 17. Hacı Bayram Veli'nin öğretilerinin Türk kültürüne katkılarını belirtiniz.


 18. Cevap: * İslam'ın anlaşılır kılınması * Töre ve geleneklerle uyum * Hoşgörü ve birlik mesajları Açıklama:

  Hacı Bayram Veli'nin öğretileri, Türklerin İslam'ı kendi gelenekleriyle harmanlamasına ve bu yeni dini anlayışı günlük yaşamlarına entegre etmesine yardımcı olmuştur. 19. Hacı Bayram Veli'nin şiirlerinin Türk tasavvuf müziğine etkilerini yazınız.


 20. Cevap: * Melodik yapıya ilham kaynağı olması * Bestecilere malzeme sağlaması Açıklama:

  Hacı Bayram Veli'nin şiirlerinin sade ve anlamlı dili, Türk tasavvuf müziğinin gelişiminde önemli bir etken olmuştur. 21. Âşık Veysel Şatıroğlu'nun Türk folkloruna katkılarını açıklayın.


 22. Cevap: Âşık Veysel, halk şiiri geleneğini sürdürerek Türk folklorunu yaşatmıştır. Halk müziği aracılığıyla Türk geleneklerini, yaşam tarzını ve manevi değerleri yansıtmıştır. Eserleri, halkın kendine ait bir kültür taşıma bilincini güçlendirmiştir. Açıklama:

  Âşık Veysel'in şiirleri ve türkülerinde Türk halkının günlük hayatı, inançları ve değerleri yer almaktadır. Eserleri, Türk folklorunun korunması ve gelecek nesillere aktarılması için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. 23. Âşık Veysel'in eserlerinin Türkçe'ye yaptığı katkıyı açıklayınız.


 24. Cevap: Âşık Veysel'in eserleri, Türkçe'nin zenginleşmesine yardımcı olduğu için Türk halkına hitap ettiği ve dilin evrenselleşmesine destek olduğu ölçüde Türkçe'ye katkı sağlamıştır. Açıklama:

  Âşık Veysel, eserlerinde sade, anlaşılır ve içten bir dil kullanarak halkın duygularına hitap etmiştir. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Âşık edebiyatında aşk teması işlenmez.
  (.....) 2. Karacaoğlan, Türk halk müziğinin önemli bir temsilcisidir.
  (.....) 3. Dede Korkut, Köroğlu ve Gevheri, âşık edebiyatının önde gelen isimleridir.
  (.....) 4. Âşık Dertli'nin şiirleri, doğa sevgisini işlemez.
  (.....) 5. Dadaloğlu'nun destanları, Osmanlı Devleti'nin barış dönemlerini konu alır.
  (.....) 6. Karacaoğlan, şiirlerinde duygusal derinlikten yoksundur.
  (.....) 7. Âşık edebiyatında toplumsal olaylar işlenmez.
  (.....) 8. Âşık Veysel, geleneksel halk şiiri geleneğimize katkı sağlamamıştır.
  (.....) 9. Türk halk müziği, Karacaoğlan'ın eserlerinden etkilenmemiştir.
  (.....) 10. Âşık Veysel'in eserleri, Türk kültürünün manevi değerlerini yansıtmaz.

 26. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. Y 5. Y 6. Y 7. Y 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama: 27. Eşleştirmeleri Yapın

  a. Dil
  b. Sanat
  c. Değerler ve İnançlar
  d. Gelenek ve Görenekler
  e. Teknoloji ve Bilim
  f. Gıda ve Giyim
  g. Eğitim ve İletişim
  1. Toplumun estetik anlayışını ve duygu ifadesini yansıtır.
  2. İnsanlar arasında iletişimi sağlar.
  3. Toplumun benimsediği etik ve ahlaki değerler.
  4. Toplumun teknolojik ve bilimsel birikimi.
  5. Bir toplumun geçmişten gelen alışkanlıkları ve ritüelleri.
  6. Bir toplumun kültürel kimliğini yansıtır.
  7. Kültürün aktarılmasında ve paylaşılmasında önemli rol oynar.

 28. Cevap: Açıklama: 29. Aşağıdaki boşlukları uygun olan kelimelerle doldurunuz.

  1. Kültür, bir toplumun ......... ve yaşam tarzını içeren geniş bir kavramdır.
  2. Kültürün unsurları arasında ......... ve ......... yer alır.
  3. Kültür, bireylerin bir araya gelmesini ve bir ......... oluşturmasını sağlar.
  4. Kültür, zaman içinde ......... geçirerek sürekli değişir.
  5. Medeniyet, kültürün ......... çerçevesini kapsar.
  6. Medeniyet, bir toplumun ......... ve ......... gelişmişliğini ifade eder.
  7. Sosyal adalet, toplum içindeki bireyler arasında adil bir ......... sağlanmasını ifade eder.
  8. Eşitlik, toplumda bireyler arasında ......... ayrımcılık yapılmamasıdır.
  9. Medeniyet, bireylerin temel ......... saygı göstermeyi ve korumayı içerir.
  10. Medeniyet, sadece ekonomik ......... ile değil, aynı zamanda sosyal adalet ile de ölçülür.

 30. Cevap: 1. değerleri, inançları, normları, sanatı, gelenekleri 2. dil, sanat 3. toplum 4. evrim 5. daha geniş 6. bilgi, teknoloji 7. paylaşım 8. cinsiyet, ırk, din 9. haklarına 10. başarı Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca Seçmeli kültür ve medeniyetimize yön verenler 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, kültürü oluşturan unsurlar arasındaki etkileşimleri anlayacaklardır.

Öğrenciler, kültürel unsurların yeni değer ve geleneklerin oluşumundaki rolünü anlayacaklardır.

Kültürel mirasın dilin korunmasındaki rolünü kavrama.

Medeniyet kavramının tanımını yapabilme.

Öğrenciler, dinin medeniyetin ahlaki temellerini şekillendirmedeki rolünü anlayacaklar.

Öğrenciler, hukukun üstünlüğü ve adaletin medeniyetteki önemini anlayacaklar.

Kültür ve medeniyet arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ayırt etmek.

Öğrenci, Yunus Emre'nin Türk kültürüne yaptığı temel katkıların farkına varır.

Öğrenciler, Hacı Bayram Veli'nin öğretilerinin Türk kültürünün şekillenmesindeki rolünü kavrar.

Öğrenciler, Hacı Bayram Veli'nin şiirlerinin Türk müziğine olan katkısını öğrenir.

Âşık Veysel Şatıroğlu'nun Türk folkloruna yaptığı katkıları kavramak.

Öğrenciler, Âşık Veysel'in eserlerinin Türkçe'ye yaptığı katkıları anlayabilecektir.

* Âşık edebiyatının özelliklerini ve önemli temsilcilerini öğrenmek * Karacaoğlan'ın âşık edebiyatındaki önemini anlamak * Türk halk müziği ve kültürüne âşık edebiyatının katkılarını fark etmek * Âşık Veysel'in Türk folkloru ve geleneksel yaşam biçimine yaptığı katkıları öğrenmek

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 7.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.