Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 5.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için neler yapılabilir?


 2. Cevap: Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için yapılabilecek şeyler şunlardır: * Devletin kültürel mirası koruma yasaları çıkarması ve bu yasaların uygulanmasını sağlaması * Toplumun kültürel mirası koruma konusunda bilinçlendirilmesi * Eğitim ve öğretim sisteminde kültürel mirasın korunması konusunda derslerin verilmesi * Müze, arşiv ve kütüphanelerin desteklenmesi * Kültürel mirasın belgelenmesi ve envanterinin çıkarılması * Kültürel mirasın turistik amaçlı kullanılması Açıklama:

  Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için birçok şey yapılabilir. Bunlardan en önemlisi, devletin kültürel mirası koruma yasaları çıkarması ve bu yasaların uygulanmasını sağlamasıdır. Toplumun da kültürel mirası koruma konusunda bilinçlendirilmesi gerekir. Eğitim ve öğretim sisteminde kültürel mirasın korunması konusunda derslerin verilmesi de önemlidir. Müze, arşiv ve kütüphanelerin desteklenmesi de kültürel mirasın korunması için önemlidir. 3. Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının toplum üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?


 4. Cevap: Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının toplum üzerindeki olumlu etkileri şunlardır: * Toplumun kimliğini ve bütünlüğünü koruması * Tarih bilincini oluşturması * Toplumsal bağları güçlendirmesi * Sanat ve yaratıcılığın devamını sağlaması * Dili koruması * Turizm ve ekonomik potansiyeli artırması * Saygı ve hoşgörüyü teşvik etmesi Açıklama:

  Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması, toplum üzerinde birçok olumlu etkiye sahiptir. Bu etkiler, toplumun kimliğini ve bütünlüğünü korumasından, turizm ve ekonomik potansiyeli artırmasına kadar uzanmaktadır. Kültürel mirasın korunması, aynı zamanda farklı kültürler arasındaki saygıyı ve hoşgörüyü teşvik eder. 5. Medeniyet kavramını açıklayınız.


 6. Cevap: Medeniyet, bir toplumun bilgi, teknoloji, sanat, ekonomi ve sosyal düzenindeki gelişmişliğini ifade eden kapsamlı bir kavramdır. Açıklama:

  Medeniyet, kültürün daha geniş bir çerçevesini kapsar ve bir toplumun ilerleme, uygarlık düzeyini ve kültürel zenginliğini yansıtır. 7. Sosyal adaletin medeniyetin sosyal yapısındaki rolü nedir?


 8. Cevap: Sosyal adalet, medeniyetin sosyal yapısının temel unsurlarından biridir ve toplum içindeki bireyler arasında adil bir paylaşımı sağlar. Açıklama:

  Sosyal adalet, gelir eşitsizliği, fırsat eşitsizliği ve sosyal sınıf ayrımlarının azaltılmasını hedefler. 9. Yunus Emre'nin İslam kültürüne ve ahlaki değerlere olan katkıları nelerdir?


 10. Cevap: - İslam'ın hoşgörü, sevgi, birlik ve barış prensiplerini vurgulaması - İslam kültürünün yayılmasına katkıda bulunması - Türkçenin gelişimine katkı sağlaması Açıklama:

  Yunus Emre'nin eserleri, İslam'ın temel prensiplerini vurgulayarak hoşgörü, sevgi, birlik ve barış gibi evrensel değerleri ön plana çıkarmaktadır. Yunus Emre'nin tasavvufi düşünceyle yoğrulmuş eserleri, İslam'ın özündeki insan sevgisi, hoşgörü, birlik ve barış mesajlarını zengin bir şekilde dile getirir. 11. Yunus Emre'nin evrensel mesajının özellikleri nelerdir?


 12. Cevap: - İnsan sevgisi - Hoşgörü - Kardeşlik - Evrensel insanlık değerleri Açıklama:

  Yunus Emre'nin eserleri, insan sevgisi, hoşgörü ve kardeşlik gibi evrensel insanlık değerlerini vurgulayarak kültürler arası etkileşime önemli bir katkı sağlar. Onun eserlerindeki bu evrensel değerler, sadece Türk kültürüyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda farklı kültürlerle de bağ kurar. 13. Yunus Emre'nin Türk halk şiiri geleneğine yaptığı katkılar nelerdir?


 14. Cevap: Yunus Emre, Türk halk şiiri geleneğine sade bir dil kullanımı, anlaşılır anlatım ve doğaçlama gibi unsurları getirerek katkıda bulunmuştur. Açıklama:

  Yunus Emre, halk şairliği geleneğine sıkı sıkıya bağlıydı ve eserlerinde bu geleneğin özelliklerini yansıttı. Onun sade dili, anlaşılır anlatımı ve doğaçlama gibi unsurları kullanması, Türk halk şiiri geleneğinin gelişmesine önemli katkılarda bulundu. 15. Hacı Bayram Veli'nin öğretileri İslam'ın Türk kültürüyle buluşmasında nasıl bir rol oynamıştır?


 16. Cevap: Hacı Bayram Veli, İslam'ı anlaşılır kılmak, töre ve geleneklerle uyumlaştırmak ve hoşgörü ve birlik mesajları vermek suretiyle İslam'ın Türk kültürüyle buluşmasında önemli bir rol oynamıştır. Açıklama:

  Hacı Bayram Veli, öğretilerinde İslam'ın temel kavramlarını sade bir dil ve özgün bir üslupla anlatarak halkın bu kavramları daha yakından benimsemesini sağlamıştır. Ayrıca, Türk kültürünün geleneksel unsurlarını koruyarak İslam'ı bu değerlerle bütünleştirmiştir. Bununla birlikte, şiirlerinde hoşgörü, sevgi, birlik ve beraberlik gibi evrensel mesajlar vererek toplumun bu birleşimi daha organik bir şekilde kabul etmesine yardımcı olmuştur. 17. Akşemseddin'in istişare kültürüne olan katkılarını açıklayınız.


 18. Cevap: Akşemseddin, Osmanlı'da istişare kültürünün güçlenmesine katkıda bulunmuş önemli bir isimdir. Devlet adamlarına danışmanlık yaparak, onlara ilim ve ahlak alanındaki değerlerle donanmış bir perspektif sunmuştur. İslam hukukundan ilham alarak, devletin yönetiminde adaletin korunması ve toplumun refahının sağlanması amacını güdülmüştür. Açıklama:

  Akşemseddin'in istişare kültürüne olan katkıları, Osmanlı'da karar alma süreçlerinde istişarenin ön planda tutulmasını sağlamıştır. Bu sayede, devlet adamları arasında farklı görüşlerin paylaşılması, ortak akıl ve bilgeliğin kullanılması, Osmanlı yönetim anlayışında temel bir ilke haline gelmiştir. 19. Hacı Bayram Veli'nin ahlaki değerlerin yayılmasındaki rolünü açıklayınız.


 20. Cevap: Hacı Bayram Veli, öğretilerinde ahlaki değerlere vurgu yaparak toplumun ahlaki gelişimine katkıda bulunmuştur. Adalet, dürüstlük, sevgi gibi değerlerin ön plana çıkması, toplumun güçlü bir ahlaki temele sahip olmasına yardımcı olmuştur. Açıklama:

  Hacı Bayram Veli'nin ahlaki değerlerin yayılmasındaki rolü, İslam dininin temel ahlaki ilkelerini toplum hayatına yansıtmaya yönelik çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Onun öğretileri, insanların birbirlerine karşı saygılı ve hoşgörülü olmalarını, dürüst ve adil davranmalarını, iyiliği ve güzelliği yaymalarını teşvik etmiştir. 21. Âşık Veysel Şatıroğlu'nun eserlerinde işlediği evrensel temalardan üç tane örnek veriniz.


 22. Cevap: * Adalet * Sevgi * Hoşgörü Açıklama:

  Âşık Veysel'in eserlerinde evrensel temalara yer vermesi, onun sadece Türk kültürüne değil, tüm insanlığa hitap eden bir sanatçı olduğunu göstermektedir. 23. Âşık Veysel'in eserlerinin dil özellikleri nelerdir? Açıklayınız.


 24. Cevap: * Sade * Anlaşılır * İçten Açıklama:

  Âşık Veysel'in eserlerinde kullandığı dil, halkın anlayabileceği bir dildir. O, şiirlerinde günlük hayatta kullanılan kelimeleri ve ifadeleri kullanmış ve bu sayede eserlerini halkın beğenisine sunmuştur. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Yunus Emre, eserlerinde İslam tasavvufunu yoğun bir şekilde işlemiştir.
  2. (.....) Anadolu kültürünün oluşumuna Yunus Emre’nin katkıları olmamıştır.
  3. (.....) Yunus Emre, halk şiirinin önemli temsilcilerinden biridir.
  4. (.....) Yunus Emre, şiirlerinde sade ve anlaşılır bir dil kullanmıştır.
  5. (.....) Yunus Emre, aşkı ve sevgiyi şiirlerinin ana teması yapmıştır.
  6. (.....) Yunus Emre’nin eserlerindeki düşünceler evrenseldir.
  7. (.....) Yunus Emre’nin öğretileri, Türklerin İslam’ı daha kolay benimsemelerine yardımcı olmuştur.
  8. (.....) Yunus Emre, eserlerinde töre ve geleneklere yer vermemiştir.
  9. (.....) Hacı Bayram Veli, Türk tasavvuf müziğinin önemli isimlerinden biridir.
  10. (.....) Hacı Bayram Veli, şiirlerinde Allah sevgisini konu edinmiştir.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama:

  1. Yunus Emre, eserlerinde İslam tasavvufunu yoğun bir şekilde işlemiştir. 2. Anadolu kültürünün oluşumuna Yunus Emre’nin katkıları olmamıştır. 3. Yunus Emre, halk şiirinin önemli temsilcilerinden biridir. 4. Yunus Emre, şiirlerinde sade ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. 5. Yunus Emre, aşkı ve sevgiyi şiirlerinin ana teması yapmıştır. 6. Yunus Emre’nin eserlerindeki düşünceler evrenseldir. 7. Yunus Emre’nin öğretileri, Türklerin İslam’ı daha kolay benimsemelerine yardımcı olmuştur. 8. Yunus Emre, eserlerinde töre ve geleneklere yer vermemiştir. 9. Hacı Bayram Veli, Türk tasavvuf müziğinin önemli isimlerinden biridir. 10. Hacı Bayram Veli, şiirlerinde Allah sevgisini konu edinmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Seçmeli kültür ve medeniyetimize yön verenler dersi 2.dönem 1.yazılı soruları; açık uçlu sorulardan mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Bu soru, öğrencilerin kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için neler yapılabileceğini anlamalarını ve bu konuda kendi başlarına neler yapabileceklerini düşünmelerini sağlamaktadır.

Bu soru, öğrencilerin kültürel mirasın korunmasının toplum üzerindeki olumlu etkilerini anlamalarını ve bu mirasın korunması için neden çaba gösterilmesi gerektiğini kavramalarını sağlamaktadır.

Öğrenciler, medeniyet kavramının anlamını ve kapsamını anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, sosyal adaletin medeniyetin sosyal yapısındaki önemini anlayabileceklerdir.

- Öğrenciler, Yunus Emre'nin İslam kültürüne ve ahlaki değerlere olan katkılarını anlayabileceklerdir. - Öğrenciler, Yunus Emre'nin Türkçenin gelişimine olan katkılarını anlayabileceklerdir.

- Öğrenciler, Yunus Emre'nin evrensel mesajının özelliklerini anlayabileceklerdir. - Öğrenciler, Yunus Emre'nin kültürler arası etkileşime olan katkılarını anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, Yunus Emre'nin Türk halk şiiri geleneğine yaptığı katkıları anlayabilecekler.

Öğrenciler, Hacı Bayram Veli'nin öğretilerinin İslam'ın Türk kültürüyle buluşmasındaki rolünü anlayabilecekler.

Akşemseddin'in istişare kültürüne olan katkılarını ve bu katkılarının önemini anlamak.

Hacı Bayram Veli'nin ahlaki değerlerin yayılmasındaki rolünü ve bu rolün önemini anlamak.1.

Öğrenciler, Âşık Veysel'in evrensel temalara olan vurgusunu anlayarak, onun sadece bir Türk şairi değil, aynı zamanda dünya çapında bir düşünür olduğunu kavrayacaklardır.

Öğrenciler, Âşık Veysel'in dil özelliklerini anlayarak, onun şiirlerinin halk tarafından neden bu kadar sevildiğini kavrayacaklardır.

1. Yunus Emre’nin eserlerindeki tasavvuf öğretisini daha iyi anlayabiliriz. 2. Anadolu kültürünün oluşumuna katkıda bulunan unsurlara ilişkin bilgi sahibi olabiliriz. 3. Halk şiirinin özelliklerini ve önemini daha iyi kavrayabiliriz. 4. Yunus Emre’nin şiirlerinde kullanılan dili daha iyi anlayabiliriz. 5. Yunus Emre’nin şiirlerinde işlediği aşk ve sevgi temasının önemini daha iyi kavrayabiliriz. 6. Yunus Emre’nin eserlerindeki evrensel düşünceleri daha iyi anlayabiliriz. 7. Yunus Emre’nin öğretilerinin Türklerin İslam’ı benimsemesine olan katkısını daha iyi anlayabiliriz. 8. Yunus Emre’nin eserlerinde töre ve geleneklere ilişkin düşüncelerinin olmadığını daha iyi anlayabiliriz. 9. Hacı Bayram Veli’nin Türk tasavvuf müziğine olan katkısını daha iyi anlayabiliriz. 10. Hacı Bayram Veli’nin şiirlerinde işlediği Allah sevgisi temasının önemini daha iyi kavrayabiliriz.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 5.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.