Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik

Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. İslam denizciliğinin gelişimine katkıda bulunan üç faktör nedir?


 2. Cevap: 1. İslam'ın yayılması için yapılan deniz seferleri 2. Ticaret yollarının güvenliğini sağlama ihtiyacı 3. Denizcilik alanındaki bilimsel çalışmalar Açıklama:

  Müslümanlar, İslamiyet'in yayılması için Habeşistan'a yapılan hicret sırasında denizden ilk defa faydalanmıştır. Mekke'nin Şuaybe Limanı açıklarında görülen korsanlara karşı verilen mücadele İslam denizcilik tarihinin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Müslümanların başarısı ile sonuçlanan bu mücadele Peygamberimizin sağlığında çıkılan tek deniz seferi olmuştur. Hz. Osman zamanında ilk İslam donanması oluşturulmuş ve Bizans'a karşı kazanılan Zatü's-Savari Savaşı, ilk büyük deniz savaşı olarak kabul edilmiştir. Bu gelişmeden itibaren Müslümanlar denizcilik konusunda ilerleme kaydetmeye başlamıştır. Ticaret yollarının güvenliğini sağlama ihtiyacı da Müslüman denizciliğinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Müslüman tüccarlar, VII. yüzyıldan itibaren Akdeniz'de ve Hint Okyanusu'nda ticaret yapmaya başlamıştır. Bu ticari faaliyetler için güvenli deniz yollarına ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle Müslümanlar, denizciliğin gelişmesi için çalışmalar yapmıştır. Denizcilik alanındaki bilimsel çalışmalar da Müslüman denizciliğinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Müslüman bilim adamları, gemicilik, pusula ve diğer denizcilik araçları konusunda çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar, Müslümanların denizlerde daha güvenli ve etkili bir şekilde seyahat etmelerini sağlamıştır. 3. İslam dünyasında kartografinin gelişmesinde etkili olan bilim dalları nelerdir?


 4. Cevap: * Astronomi * Fizik coğrafya * Matematik * Jeodezi Açıklama:

  Bu bilim dallarındaki ilerlemeler, haritacılığın daha doğru ve detaylı hale gelmesini sağlamıştır. 5. XIII. yüzyılda İslam dünyasında hastanelerin yönetiminde uygulanan ilkeler hakkında bilgi veriniz.


 6. Cevap: Hastaneler, vakıf ve devlet desteğiyle yönetiliyordu. Hastanelerde ırk, din ve mezhep ayrımı yapılmadan her hastanın tedavisi ücretsiz olarak yapılıyordu. Hastanelerde eczane, kütüphane ve öğrencilerin eğitim göreceği salonlar bulunurdu. Açıklama:

  İslam dünyasında hastaneler, devletin ve vakıfların desteğiyle yönetiliyordu. Hastanelerde ırk, din ve mezhep ayrımı yapılmadan her hastanın tedavisi ücretsiz olarak yapılıyordu. Hastanelerde eczane, kütüphane ve öğrencilerin eğitim göreceği salonlar bulunurdu. 7. XIII. yüzyılda İslam dünyasında tıp eğitimi nasıl veriliyordu?


 8. Cevap: Tıp eğitimi, hastanelerde bulunan merkezlerde, özel okullarda ve ünlü bir hekimin yanında usta-çırak ilişkisi içinde veriliyordu. Medreselerin kurulmasıyla birlikte ise tıp eğitimi medreselerde verilmeye başlanmıştır. Açıklama:

  XIII. yüzyılda İslam dünyasında tıp eğitimi, hastanelerde bulunan merkezlerde, özel okullarda ve ünlü bir hekimin yanında usta-çırak ilişkisi içinde veriliyordu. Medreselerin kurulmasıyla birlikte ise tıp eğitimi medreselerde verilmeye başlanmıştır. 9. Endülüs'te Müslümanların bilimde ulaştığı seviye ile ilgili neler söylenebilir?


 10. Cevap: Endülüs'te Müslümanlar, bilimde çok yüksek bir seviyeye ulaşmışlardır. Bu dönemde, cebir, geometri, astronomi ve tıp bilimlerinde büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Açıklama:

  Endülüs'te Müslümanların bilimde ulaştığı seviye ile ilgili şunlar söylenebilir: * Bağdat ve Şam gibi dönemin ünlü bilim merkezleriyle olan ilişkiler, hükümdarların desteği, coğrafi konumun kültürel etkileşim için uygun olması gibi nedenler bilimin gelişmesine ve çok sayıda bilim insanının yetişmesine ortam hazırlamıştır. * Endülüs'te yetişen başlıca bilim insanları şunlardır: Murâdî, Mecrîtî, Zahravî, Zerkâlî, Câbir b. Eflah ve İbn Tufeyl. * Endülüs'te bilimsel çalışmaların büyük bir kısmı matematik, astronomi, tıp ve felsefe alanlarında yapılmıştır. * Endülüs'te yapılan bilimsel çalışmalar, daha sonra Avrupa'nın bilimsel gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. 11. İbn Heysem'in yaptığı deneyde, bir mumun önüne konulan diyaframın deliğinden geçen ışığın duvara yansıması sonucu oluşan görüntüye ne ad verilir?


 12. Cevap: Mumdan gelen ışığın diyaframın deliğinden geçerek duvara yansıması sonucu oluşan görüntüye "ters görüntü" veya "kamera obscura görüntüsü" denir. Açıklama:

  Deneyde, mumun önüne konulan diyafram ışığın önünü kapatır. Mumdan gelen ışık, diyaframın deliğinden geçerek duvara yansır. Bu yansıma sonucu duvarda ters bir mum görüntüsü oluşur. 13. El-Biruni'nin en önemli eserleri nelerdir?


 14. Cevap: El-Biruni'nin en önemli eserleri şunlardır: * Kitabu'l-Saydala (Şifalı bitkiler ve ilaç yapımı hakkında) * Kitabu'l-Cemâhir fi Ma'rifeti'l Cevâhir (Kıymetli taşlar ve metaller kitabı) * Tahdîd Nihâyât el-Emâkin li-Tashîh Mesâfât el-Mesâkin (Mekânların sınırlarının belirlenmesi ve meskûn yerler arasındaki mesafelerin düzeltilmesi) * el-Kânûn el-Mes'udi (Mesud Kanunu) * Kitâb Makâlîd'İlm el-Hey (Astronominin anahtarları) Açıklama:

  El-Biruni'nin eserleri, çeşitli bilim alanlarını kapsıyordu. O, matematikte, astronomide, coğrafyada, tarihte ve tıpta önemli çalışmalar yapmıştır. 15. Gazâlî'nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi veriniz.


 16. Cevap: Gazâlî, 1058 yılında Horasan'ın Tus şehrinde doğmuştur. İlk öğrenimini Tus şehrinde alan Gazâlî daha sonra Curcan ve Nişabur şehirlerinde eğitimini tamamlamıştır. Mantık, fıkıh, fizik ve metafizik alanlarında yaptığı çalışmalarından dolayı bazen mutasavvıf, bazen filozof, bazen de kelamcı olarak anılmıştır. Gazâlî, Hüccetü'l-İslâm (İslam'ın dayanağı) ve Zeynü'd-dîn (dinin süsü) gibi isimlerle anılmıştır. Açıklama:

  Gazâlî, İslam dünyasının yetiştirdiği en önemli düşünürlerden biridir. Eserleri, İslam düşüncesinin gelişmesinde büyük rol oynamıştır. En önemli eserlerinden biri olan İhyâü Ulûmi'd-Din (dinî ilimlerin ihyası), İslam dünyasında büyük ilgi görmüştür. 17. X. yüzyılda İslam coğrafyasında hangi iki önemli okul bulunuyordu?


 18. Cevap: Irak Coğrafya Okulu ve Belh Coğrafya Okulu. Açıklama:

  Irak Coğrafya Okulu, çalışmalarını genel ve tasvirî coğrafya konularında yoğunlaştırmıştır. Belh Coğrafya Okulu ise çalışmalarını İslam coğrafyası üzerine yoğunlaştırmıştır. 19. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz

  1. El-Mecûsî'nin Kâmil es-Sınâ'a et-Tıbbiyye adlı eseri matematik alanında yazılmıştır. (.....)
  2. Ebû Zeyd Ahmed b. Sehl el-Belhî, Türkçeye "Beden ve Ruh Sağlığı" şeklinde tercüme edilen eseriyle bilinir. (.....)
  3. El-Mecûsî, kalbin ventrikülleri arasında anatomik bir geçit olduğunu öne süren ilk bilim insanıdır. (.....)
  4. Ebû Zeyd Ahmed b. Sehl el-Belhî, ruhsal hastalıkların bedensel hastalıklardan daha fazla olduğu görüşünü savunmuştur. (.....)
  5. El-Mecûsî, psikosomatik hastalıkların erken dönem temsilcilerinden birisidir. (.....)
  6. El-Belhî'nin "Beden ve Ruh Sağlığı" adlı eserinde dengeli beslenmenin önemi vurgulanmaktadır. (.....)
  7. El-Belhî'ye göre mide ve bağırsak hastalıklarının tedavisi için ilaç alınmamalı, az yemek yenmelidir. (.....)
  8. El-Mecûsî, kılcal damar kan dolaşımını keşfederken W. Harvey'den sonra yaşamıştır. (.....)
  9. Belhî, ruhsal rahatsızlıkların bedensel hastalıklara bağlı olarak ortaya çıktığını ancak bu durumun ruhsal rahatsızlıkların bedensel olanlardan tamamen bağımsız olarak ortaya çıktığı şeklinde anlaşılmaması gerektiğini ifade etmiştir. (.....)
  10. El-Mecûsî, 1127 yılında Stephanus Antiochienus tarafından yazılan bir eserle tanınmıştır. (.....)

 20. Cevap: 1. Y 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. Y 9. D 10. D Açıklama:

  1. El-Mecûsî'nin Kâmil es-Sınâ'a et-Tıbbiyye adlı eseri tıp alanında yazılmıştır. 2. Ebû Zeyd Ahmed b. Sehl el-Belhî, Türkçeye "Beden ve Ruh Sağlığı" şeklinde tercüme edilen eseriyle bilinir. 3. El-Mecûsî, kalbin ventrikülleri arasında anatomik bir geçit olduğunu öne süren ilk bilim insanı değildir. 4. Ebû Zeyd Ahmed b. Sehl el-Belhî, ruhsal hastalıkların bedensel hastalıklardan daha fazla olduğu görüşünü savunmuştur. 5. El-Mecûsî, psikosomatik hastalıkların erken dönem temsilcilerinden birisidir. 6. El-Belhî'nin "Beden ve Ruh Sağlığı" adlı eserinde dengeli beslenmenin önemi vurgulanmaktadır. 7. El-Belhî'ye göre mide ve bağırsak hastalıklarının tedavisi için ilaç alınmamalı, az yemek yenmelidir. 8. El-Mecûsî, kılcal damar kan dolaşımını keşfederken W. Harvey'den önce yaşamıştır. 9. Belhî, ruhsal rahatsızlıkların bedensel hastalıklara bağlı olarak ortaya çıktığını ancak bu durumun ruhsal rahatsızlıkların bedensel olanlardan tamamen bağımsız olarak ortaya çıktığı şeklinde anlaşılmaması gerektiğini ifade etmiştir. 10. El-Mecûsî, 1127 yılında Stephanus Antiochienus tarafından yazılan bir eserle tanınmıştır. 21. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  a. Ali Kuşçu
  b. Gıyâseddin Cemşid el-Kâşî
  c. Uluğ Bey
  d. Kadızâde
  e. Tûsî
  f. Şâtır
  g. Regiomontanus
  h. Kopernik
  1. Semerkant Gözlemevi'nin yöneticisiydi.
  2. "Güneş Merkezli Evren" teorisini ortaya attı.
  3. Zîc-i Gürganî adlı eseri yazdı.
  4. Er-Risalet-i fethiyye adlı eseri yazdı.
  5. Günümüzde Tûsî Çifti diye adlandırılan teoremi ortaya attı.
  6. Semerkant Gözlemevinde çalıştı.
  7. Astronom Regiomontanus olarak bilinir.
  8. Kopernik'in çalışmalarını etkiledi.
  9. Ay için bir düzenek önerdi.
  10. Semerkant Gözlemevinin faaliyetlerini etkiledi.

 22. Cevap: 1.d, 2.h, 3.c, 4.a, 5.e, 6.b, 7.g, 8.f, 9.f, 10.g Açıklama:

  Ali Kuşçu, Uluğ Bey'in Semerkant Gözlemevi'nin yöneticisiydi. Semerkant Gözlemevi'nde yapılan gözlem ve hesaplamalar günümüz astronomi değerlerine oldukça yakındır. Kopernik, "Güneş Merkezli Evren" teorisini ortaya attı. Uluğ Bey, Zîc-i Gürganî adlı eseri yazdı. Ali Kuşçu, Er-Risalet-i fethiyye adlı eseri yazdı. Tûsî, günümüzde Tûsî Çifti diye adlandırılan teoremi ortaya attı. Şâtır, Ay için bir düzenek önerdi. Regiomontanus, Kopernik'in çalışmalarını etkiledi. Regiomontanus, Kopernik'in çalışmalarını etkiledi. Regiomontanus, Astronom Regiomontanus olarak bilinir. Semerkant Gözlemevinin faaliyetleri, başta İstanbul Gözlemevi ile Hindistan’da açılan gözlemevleri olmak üzere hem Doğu’da hem de Batı’da açılan modern gözlemevlerini etkilemiştir. 23. Aşağıda verilen ifadeleri tamamlayınız.

  a. Camera Obscura deneyinde, ışık kaynağı bir _____ üzerine yerleştirilir.
  b. Camera Obscura deneyinde, ışık kaynağı bir _____ üzerine yansıtılır.
  c. Camera Obscura deneyinde, ışık kaynağı bir _____ üzerine kırılır.
  d. Camera Obscura deneyinde, ışık kaynağı bir _____ üzerine düşer.
  e. Camera Obscura deneyinde, ışık kaynağı bir _____ üzerine odaklanır.

 24. Cevap: a. ekrana, b. aynaya, c. merceğe, d. duvara, e. görüntüye Açıklama:

  Bu soru, Camera Obscura deneyinin kurulumunu ve çalışma prensibini anlamaya yöneliktir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Detayları

Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Seçmeli İslam Bilim tarihi dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak yeni sınav sitemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, İslam denizciliğinin gelişimine katkıda bulunan faktörleri öğrenmiş olur. Vasco da Gama'nın Hindistan'a ulaşmasında hangi İslam kaynaklarından yararlandığı hakkında bilgi veriniz. Cevap: Vasco da Gama, Hindistan'a ulaşmak için Ahmed İbn Mâcid'in kılavuzluğunda hareket etmiştir. Ahmed İbn Mâcid, XV. yüzyıldaki İslam denizciliği hakkında önemli bilgiler veren Ummanlı bir denizcidir. Açıklama: İbn Mâcid, Vasco da Gama'ya denizcilik bilimiyle ilgili önemli bilgiler vermiş ve onun Hindistan'a ulaşmasını kolaylaştırmıştır. Kazanım: Öğrenciler, Vasco da Gama'nın Hindistan'a ulaşma sürecinde İslam kaynaklarından yararlandığını ve bu kaynakların Vasco da Gama'ya nasıl yardımcı olduğunu öğrenmişlerdir.

Öğrenciler, İslam dünyasında kartografinin gelişmesinde etkili olan bilim dallarını öğrenmişlerdir.Soru 1

Öğrenciler, XIII. yüzyılda İslam dünyasında hastanelerin nasıl yönetildiğini anlar.

Öğrenciler, XIII. yüzyılda İslam dünyasında tıp eğitiminin nasıl verildiğini anlar.

Öğrenciler, Endülüs'te Müslümanların bilimde ulaştığı seviye ve bu seviyenin Avrupa'nın bilimsel gelişmesine olan katkısını öğrenecektir.

Bu deney, ışığın düz çizgiler üzerinde yayıldığını ve ışığın renginin değiştirilemeyeceğini gösterir.

El-Biruni'nin eserlerinin çeşitli bilim alanlarına olan katkılarını anlamak ve onun çok yönlü bir bilim adamı olduğunu kavramak.

Öğrenciler, Gazâlî'nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi sahibi olurlar.

Öğrenci, X. yüzyılda İslam coğrafyasında bulunan iki önemli okulu ve çalışmalarını öğrenecektir.

1. X. yüzyılda İslam dünyasında tıp alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. 2. El-Mecûsî ve Ebû Zeyd Ahmed b. Sehl el-Belhî gibi önemli hekimler yaşamıştır. 3. El-Mecûsî'nin Kâmil es-Sınâ'a et-Tıbbiyye adlı eseri tıp alanında önemli bir başvuru kaynağı olmuştur. 4. El-Belhî'nin "Beden ve Ruh Sağlığı" adlı eseri beden ve ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi ele almıştır. 5. El-Mecûsî ve El-Belhî'nin çalışmaları günümüz tıp biliminin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır.

Öğrenciler, İslam dünyasında astronomi alanında yapılan çalışmaları ve bu çalışmaların Batı dünyasına etkilerini açıklayabilir

Öğrenciler, Camera Obscura deneyinin kurulumunu ve çalışma prensibini öğreneceklerdir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  9.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri