Seçmeli 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik

Seçmeli 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti'nde hangi el sanatları ilgi görmüştür?


 2. Cevap: Nakkaşlık, tezhip, ebru, halı ve kilim dokuma Açıklama:

  Bu el sanatları, Osmanlı döneminde yaygındı ve toplum tarafından beğeniliyordu. 3. Tasavvuf Edebiyatı'nın diğer adı nedir?


 4. Cevap: Tekke Edebiyatı Açıklama:

  Tasavvuf Edebiyatı, genellikle tekkelerde yazılırdı ve mistik ve dini temalar işlerdi. 5. Cumhuriyet Dönemi'nde resim sanatının gelişimine katkı sağlayan devlet desteği örneklerinden birini veriniz.


 6. Cevap: Resmî nitelikteki sanat sergilerinde sanatçılara ödül verilmesi Açıklama:

  Devlet, sanatçıları desteklemek ve resim sanatının gelişmesine katkıda bulunmak için çeşitli imkânlar sunmuştur. 7. I. Ulusal Mimarlık Dönemi'nde görülen mimari unsurlardan üç örnek veriniz.


 8. Cevap: Taşırılan cumba metodu, farklı biçimli konsollar, mermer sütunlar ve çiniler Açıklama:

  Bu dönemde yapılan binalarda geleneksel mimari unsurlar modern bir yorumla kullanılmıştır. 9. Tanzimat Dönemi'nde açılan kız eğitim kurumlarının faydalarını yazınız.


 10. Cevap: Tanzimat Dönemi'nde açılan kız eğitim kurumlarının faydalarını yazınız.mat Dönemi'nde açılan kız eğitim kurumlarının faydalarını yazınız. Açıklama:

  Tanzimat Dönemi'nde açılan kız eğitim kurumlarının faydalarını yazınız. Cevap: * Okuyan kız çocuklarının sayısında artış * Bayan öğretmen yetiştirilmesi * Kadınların eğitim ve istihdam alanlarında daha aktif rol almasıdır.Dönemi'nde açılan kız eğitim kurumlarının faydalarını yazınız. Cevap: * Okuyan kız çocuklarının sayısında artış * Bayan öğretmen yetiştirilmesi * Kadınların eğitim ve istihdam alanlarında daha aktif rol almasıdır. 11. Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde eğitim alanında yapılan önemli reformları belirtiniz.


 12. Cevap: Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde eğitim alanında yapılan önemli reformları belirtiniz.n II. Abdülhamit Dönemi'nde eğitim alanında yapılan önemli reformları belirtiniz. Açıklama:

  Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde eğitim alanında yapılan önemli reformları belirtiniz. Cevap: * İlköğretimin anayasa ile zorunlu hâle getirilmesi * Okul ve sınıf ortamının yeniden düzenlenmesi * Meslek okullarına önem verilmesi * Kız okullarının açılmasıdır.. Abdülhamit Dönemi'nde eğitim alanında yapılan önemli reformları belirtiniz. Cevap: * İlköğretimin anayasa ile zorunlu hâle getirilmesi * Okul ve sınıf ortamının yeniden düzenlenmesi * Meslek okullarına önem verilmesi * Kız okullarının açılmasıdır. 13. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet Dönemi'nde ortaya koyduğu eğitim ilkelerinden üçünü yazınız.


 14. Cevap: * Çağdaşlık * Laiklik * Bilimsellik Açıklama:

  Bu ilkeler, Türk eğitim sisteminin temel felsefesini oluşturmuştur. 15. Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim alanındaki değişimlerin önemini açıklayınız.


 16. Cevap: Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan eğitim reformları, Türkiye'nin çağdaş ve gelişmiş bir toplum haline gelmesine önemli katkılar sağlamıştır. Bu değişimler arasında laik, demokratik ve çağdaş bir eğitim sisteminin benimsenmesi, eğitim birliğinin sağlanması, kızların eğitimine önem verilmesi ve okuma yazma oranlarının artırılması yer almaktadır. Bu gelişmeler, Türkiye'de bilgi ve beceri düzeyinin yükselmesine, vatandaşların aktif ve bilinçli olmasına ve ülkenin refahına katkı sağlamıştır. Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan eğitim reformları, Türkiye'nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynamıştır. 17. Kapitülasyonların kaldırılmasının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisini belirtiniz.


 18. Cevap: Yabancılara tanınan hukuki ve mali ayrıcalıkların kaldırılması, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını sağladı. Açıklama:

  Kapitülasyonlar, yabancıların Osmanlı topraklarında kendi yasalarına göre yargılanmalarına ve vergilerden muafiyetlerine izin veriyordu. 19. Lozan Antlaşması'nın dış borçlar konusunu nasıl düzenlediğini açıklayınız.


 20. Cevap: Osmanlı topraklarında kurulmuş olan diğer ülkelerle dış borçların paylaşılması yolu tercih edildi. Açıklama:

  Antlaşma, Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılması sonucu oluşan yeni devletlerin borçlarını üstlenmesini karara bağladı. 21. Devletçilik ilkesi hangi durumlarda uygulanır?


 22. Cevap: Yerli sermayenin yetersiz olması, yabancı sermayenin ilgisinin az olması ve ekonomik krizler. Açıklama:

  Devletçilik ilkesi, devletin ekonomiye müdahale ederek sanayileşmeyi ve ekonomik kalkınmayı hızlandırmayı amaçlar. 23. Tanzimat Fermanı'nın anayasal nitelik taşıyan hükümlerini açıklayınız.


 24. Cevap: * Vatandaşların can, mal ve ırz güvenliğinin sağlanması * Vergi ve askerlik işlerinde adaletin gözetilmesi * Kanunla tanımlanmayan suç ve cezanın olmaması * Yargılanmadan kimseye ceza verilememesi Açıklama:

  Tanzimat Fermanı, padişahın haklarını sınırlandırmış ve vatandaşların temel haklarını güvence altına almıştır. 25. Kanun-i Esasi'nin temel ilkeleri nelerdir?


 26. Cevap: Kanun-i Esasi'nin temel ilkeleri; halk egemenliği, milliyetçilik, eşitlik ve hürriyetçiliktir. Açıklama:

  Kanun-i Esasi, Osmanlı Devleti'nin ilk anayasasıdır ve hukuki vatandaşlık anlayışına dayanmaktadır. 27. Teşkilat-ı Esasîye'nin temel özelliği nedir? Savaş döneminde hazırlanmış olmasıyla bağlantısını kurarak açıklayınız.


 28. Cevap: Teşkilat-ı Esasîye'nin temel özelliği, temel hak ve hürriyetleri içermemesi ve savaş döneminde hazırlanmış olmasıdır. Açıklama:

  Savaş döneminde hazırlandığı için Teşkilat-ı Esasîye, temel hak ve hürriyetlere öncelik vermemiş, bunun yerine milliyetçilik ve halk egemenliği gibi ilkeleri vurgulamıştır. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (D/Y) Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyılda Sanayi Devrimi'ni tamamlamıştı.
  2. (D/Y) Loncalar, Osmanlı sanayinde önemli gelir kaynaklarıydı.
  3. (D/Y) Tanzimat'la birlikte yerli sanayi kurma çabaları başarılı oldu.
  4. (D/Y) Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılda dış borçlanma yoluna gitti.
  5. (D/Y) Osmanlı Devleti, dış borçlarının faizlerini düzenli olarak ödeyebiliyordu.
  6. (D/Y) Muharrem Kararnâmesi, alacaklıların çıkarlarını koruma amaçlıydı.
  7. (D/Y) Düyun-u Umumîye İdaresi, Osmanlı gelirlerinin bir kısmına el koyuyordu.
  8. (D/Y) Cumhuriyet'in ilk yıllarında dış ülkelerden bağımsız bir ekonomi hedefi vardı.
  9. (D/Y) Lozan Antlaşması, kapitülasyonları kaldırdı.
  10. (D/Y) Ticaret Mukavelenamesi, Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle ticaretini olumsuz etkiledi.

 30. Cevap: 1. Y 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama: 31. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) 1. Osmanlı Devleti, 1453'te İstanbul'u fethetti.
  2. (.....) 2. II. Viyana Kuşatması, 1683'te gerçekleşti.
  3. (.....) 3. Tanzimat Fermanı, 1839 yılında ilan edildi.
  4. (.....) 4. Balkan Savaşları, 1912 ve 1913 yıllarında yapıldı.
  5. (.....) 5. I. Dünya Savaşı, 1918 yılında sona erdi.
  6. (.....) 6. Kurtuluş Savaşı, 1923'te kazanıldı.
  7. (.....) 7. Türkiye Cumhuriyeti, 1923 yılında kuruldu.
  8. (.....) 8. Çok Partili Siyasi Hayat, 1946 yılında başladı.
  9. (.....) 9. Kıbrıs Barış Harekatı, 1974 yılında yapıldı.
  10. (.....) 10. Türkiye Avrupa Birliği'ne 2005 yılında aday oldu.

 32. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  Bu sorular, Türkiye tarihinin önemli olaylarını içermektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Detayları

Seçmeli 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Seçmeli 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Seçmeli 12.sınıf Tür kültür ve medeniyet tarihi dersi 2.dönem başı sınav soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nde gelişen farklı el sanatlarını öğrenecektir.

Öğrenciler, Tasavvuf Edebiyatı'nın özellikleri ve adlandırılması hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Cumhuriyet Dönemi'nde sanatın desteklenmesinin önemini anlama.

I. Ulusal Mimarlık Dönemi'nin ayırt edici özelliklerini öğrenme.

Tanzimat Dönemi'nde kız eğitiminin önemini ve sonuçlarını anlama.

Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde eğitim alanında yapılan gelişmeleri ve yenilikleri anlama.

Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim politikalarının temel ilkelerini anlamak.

Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan eğitim reformlarının önemini anlayabilmek.

Lozan Antlaşması'nın Türk ekonomisine olan katkılarını anlamak.

Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki ekonomik sorunları kavramak.

Öğrenci, devletçilik ilkesinin uygulama alanlarını bilir.

Tanzimat Fermanı'nın Osmanlı hukuk sistemindeki önemini kavrar.

Kanun-i Esasi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk sistemine etkilerini anlar.

Teşkilat-ı Esasîye'nin tarihsel bağlamını ve önemini anlar.

* Osmanlı ekonomisinin Sanayi Devrimi dönemindeki durumu. * Loncaların Osmanlı sanayindeki rolü. * Tanzimat'ın yerli sanayi üzerindeki etkileri. * Dış borçlanmanın Osmanlı ekonomisi üzerindeki sonuçları. * Muharrem Kararnâmesi'nin amacı ve etkileri. * Düyun-u Umumîye İdaresi'nin Osmanlı ekonomisindeki rolü. * Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki ekonomik hedefler. * Lozan Antlaşması'nın ekonomik boyutları. * Ticaret Mukavelenamesi'nin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri.

Bu soruları doğru cevaplamak, öğrencilerin Türkiye tarihinin önemli olaylarını bilmelerini ve kronolojik sıralarını anlamalarını sağlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Seçmeli 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri