Seçmeli 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Başı Sınav - Klasik

Seçmeli 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Başı Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Kültürün maddesel ögesine üç örnek veriniz.


 2. Cevap: * Araçlar * Yapılar * Giysiler Açıklama:

  Kültürün maddesel ögesi, insan faaliyetinin somut ürünlerini içerir ve toplumun teknolojik ve ekonomik gelişimini yansıtır. 3. Kültürün bilişsel boyutunu açıklayınız ve üç örnek veriniz.


 4. Cevap: Kültürün bilişsel boyutunu açıklayınız ve üç örnek veriniz.rün bilişsel boyutunu açıklayınız ve üç örnek veriniz. Açıklama:

  Kültürün bilişsel boyutunu açıklayınız ve üç örnek veriniz. Cevap: Kültürün bilişsel boyutu, insanların değerleri, inançları, anlam kodları ve referans noktaları hakkındaki fikir ve ideallerini içerir. Örnekler: * Geleneksel aile yapısına ilişkin inançlar * Bilimsel kanıtlara dayalı gerçeklik anlayışı * Belirli bir dine ait ritüeller ve dogmalarbilişsel boyutunu açıklayınız ve üç örnek veriniz. Cevap: Kültürün bilişsel boyutu, insanların değerleri, inançları, anlam kodları ve referans noktaları hakkındaki fikir ve ideallerini içerir. Örnekler: * Geleneksel aile yapısına ilişkin inançlar * Bilimsel kanıtlara dayalı gerçeklik anlayışı * Belirli bir dine ait ritüeller ve dogmalar 5. Dukhaların yaşam tarzı hakkında bilgi veriniz.


 6. Cevap: Göçebe hayatı sürerler, avlanırlar, yemiş toplarlar ve ortaklaşmacı bir toplum olarak doğayla uyum içinde yaşarlar. Açıklama:

  Dukhaların kültürel özellikleri ve yaşam şekli hakkında bilgi almak. 7. Dukhaların liderlik yapısı nasıldır?


 8. Cevap: Toplumda lider yoktur ve kararlar herkesin katılımıyla ortaklaşa alınır. Açıklama:

  Dukhalar eşitlikçi bir topluma sahiptir ve liderlik yapısı yoktur. Tüm kararlar, topluluk üyelerinin fikir birliğiyle alınır. 9. Teknoloji hangi bakımlardan toplumları değişime zorlamaktadır? Belirleyiniz.


 10. Cevap: * Üretim biçimleri * Sosyal ilişkiler * Kültürel aktarım * Eğitim gereksinimleri Açıklama:

  Teknoloji, üretim yöntemlerini değiştirir, yeni işler yaratır ve bazıları ortadan kaldırılır. Ayrıca, iletişim ve bilgiye erişim biçimlerini de etkileyerek toplumsal ilişkileri şekillendirir. Ayrıca, teknolojik ilerlemeler, kültürel aktarımı ve sürekli eğitimi zorunlu kılar. 11. Kitle iletişim araçlarının toplumsal değişme üzerindeki etkilerini açıklayınız.


 12. Cevap: * Bilgi ve fikirlerin yayılması * Kamuoyunun şekillenmesi * Sosyal normların ve değerlerin değiştirilmesi * Siyasi katılımın arttırılması Açıklama:

  Kitle iletişim araçları, bilgi ve fikirlerin hızlı bir şekilde yayılmasını sağlayarak kamuoyunu şekillendirir ve sosyal normları ve değerleri etkiler. Ayrıca, siyasi katılımı teşvik ederek toplumsal değişimi kolaylaştırır. 13. Küresel ekonominin temeli nedir?


 14. Cevap: Bilgi toplumunun ortaya çıkardığı sanal etkinlikler, örneğin bilgisayar yazılımı, medya ürünleri ve Genel Ağ'a dayalı hizmetler. Açıklama:

  Küresel ekonomi artık tarıma veya sanayiye değil, bilgi çağına uygun etkinliklere dayanmaktadır. 15. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarının (USTK) işlevi nedir?


 16. Cevap: Uluslararası sorunları ele almak, siyasi kararlar vermek ve hükûmet organlarıyla iş birliği yapmak. Açıklama:

  USTK'lar, ülkeleri ve toplulukları birbirine bağlayan ve küresel yönetişime katkıda bulunan bağımsız kuruluşlardır. 17. Toplumsal çözülmeyi doğuran sebepler nelerdir?


 18. Cevap: * Sanayileşme * Göç dalgaları ve kentleşme * Hızlı ve dengesiz sosyokültürel değişim * Ahlaki gerileme Açıklama:

  Toplumsal çözülme, aile yapısında değişiklik, eğitim kurumlarındaki dönüşüm ve geleneksel değerlerin erozyonu gibi birçok faktörün neden olduğu karmaşık bir süreçtir. Ayrıca, ekonomik problemler ve bireylerin hızlı toplumsal değişime uyum sağlama güçlüğü gibi ahlaki ve bireysel faktörler de çözülmede rol oynar. 19. Sosyolojik perspektiften toplumsal yapı unsurlarını tanımlayınız.


 20. Cevap: * Kurumsal yapı (aile, eğitim, din, ekonomi, siyaset, hukuk, ahlak) * Demografik yapı (nüfusun büyüklüğü ve bileşimi) Açıklama:

  Toplumsal yapı, toplumun işleyişini ve düzenini sağlayan kurumsallaşmış davranış kalıplarından oluşan bir bütündür. Bu yapının temel unsurları, bireyler arası ilişkilerden ortaya çıkan kurumlar ve nüfusun büyüklüğü ve kompozisyonudur. 21. Feodal Avrupa'da tabakaların belirlenme kriterini açıklayınız.


 22. Cevap: Tabakalar, askeri savunma ve üretim ilişkilerindeki rollere dayanarak belirlenmekteydi. Soylular ve askerler üst tabakayı, tüccarlar ve zanaatkârlar orta tabakayı, köylüler ise alt tabakayı oluşturmaktaydı. Açıklama:

  Feodal sistemde tabakalar, askeri ve ekonomik fonksiyonlar ile belirleniyor ve hak ve sorumluluklar sözleşmelerle düzenleniyordu. 23. Kast sistemi ve zümre sistemi arasındaki temel farkı açıklayınız.


 24. Cevap: Zümre sisteminde, tabakalar arasındaki geçiş sınırlı da olsa mümkündü (örneğin kralın unvan vermesiyle), ancak kast sisteminde tabakalar arası geçiş imkansızdı. Açıklama:

  Kast sistemi, dini inançlarla güçlendirilmiş kapalı bir tabakalaşma biçimidir, zümre sistemi ise daha açık ve hareketli bir tabakalaşma biçimidir. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Yabancı kelimelerin kullanımı kültürel yozlaşmaya yol açabilir.
  2. (.....) Yabancı kelimeler, bir dilin zenginleşmesine katkıda bulunmaz.
  3. (.....) İşletme sahipleri, yabancı kelimeleri marka bilinirliği oluşturmak için kullanırlar.
  4. (.....) Yabancı kelimeler, bir dilin anlaşılmasını zorlaştırabilir.
  5. (.....) Geleneksel oyunların tanıtımı için yabancı kelimeler faydalı olabilir.
  6. (.....) Kültürümüzü korumak için yabancı kelimelerin kullanımını en aza indirmeliyiz.
  7. (.....) Yabancı kelimelerin kullanımı, globalleşmenin bir sonucudur.
  8. (.....) Herhangi bir dilde yabancı kelimelerin bulunması doğaldır.
  9. (.....) İşletmelerin yabancı kelime kullanması, yerli üretimi desteklemeyle çelişir.
  10. (.....) Yabancı kelimeler, kişisel kimliğimizi zayıflatabilir.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Yabancı kelimelerin aşırı kullanımı, bir dilin kendi yapısını zayıflatabilir ve kültürel kimliğin kaybolmasına yol açabilir. 2. Yabancı kelimeler, bir dilin zenginleşmesine katkıda bulunmak yerine, yerel ifadelerin kullanımını azaltır. 3. İşletme sahipleri, yabancı kelimeleri hedef kitleleriyle daha iyi bağlantı kurmak ve uluslararası görünmek için kullanırlar. 4. Aşırı yabancı kelime kullanımı, metinlerin anlaşılmasını ve akıcılığını bozabilir. 5. Geleneksel oyunların tanıtımında yabancı kelimeler kullanmak, onların küresel bir bağlamda tanınmasına yardımcı olabilir. 6. Kültürel mirasımızı korumak için, yabancı kelimelerin kullanımını sınırlamak ve yerel dilimize öncelik vermek önemlidir. 7. Küreselleşme, kültürler arasındaki etkileşimi artırarak yabancı kelimelerin yayılmasına katkıda bulunur. 8. Bir dilin evrimi sürecinde yabancı kelimelerin benimsenmesi doğaldır, ancak bu benimseme ölçülü olmalıdır. 9. Yerli üretimi desteklemek, yabancı kelimelerin kullanımının azaltılmasıyla da ilişkilidir, çünkü bu kelimeler genellikle yabancı ürünleri ve markaları temsil eder. 10. Yabancı kelimelerin aşırı kullanımı, kişinin kendi kültürel kimliğiyle olan bağını zayıflatabilir. 27. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın

  a) Toplumsal bütünleşme
  b) Toplumsal çözülme
  c) Toplumsal değerler
  d) Toplumsal normlar
  e) Toplumsal kurumlar
  1) Bireylerin kişisel haklara saygı duyduğu toplumsal anlayış
  2) Toplumun kendi içinde bütünleşmesini sağlayan bağlar
  3) İnsanların hayatlarının gidişatını yönlendirebildikleri anlayış
  4) Toplumsal hayatın gündelik akışında çöküş
  5) Toplumun içinde yaşadığı kurallar ve düzenlemeler

 28. Cevap: 1) a 2) b 3) c 4) d 5) e Açıklama:

  Toplumsal bütünleşme, toplumu bir arada tutan bağlarla sağlanır. Toplumsal değerler ve normlar, bireylerin ve grupların davranışlarını şekillendirir. Toplumsal kurumlar, toplumun işleyişini sağlar. Toplumsal çözülme, toplumu bir arada tutan bağların zayıflamasıdır. 29. Eşleştirmeleri yapın

  a) Rekabet
  b) Çatışma
  c) İş birliği
  1) İki veya daha fazla taraf arasında, amaçlarına ulaşmak için girdikleri bir etkileşim biçimi
  2) İki veya daha fazla taraf arasındaki anlaşmazlıkların şiddete dönüştüğü durum
  3) İki veya daha fazla tarafın ortak hedeflere ulaşmak için birlikte çalışması

 30. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Detayları

Seçmeli 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Başı Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Seçmeli 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Başı Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Seçmeli sosyoloji dersi 2.dönem 1.sınav soruları, 11.sınıflar için klasik türde müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, kültürün maddesel ögesinin önemini fark edebilecekler.

Kültürün bilişsel boyutunu ve örneklerini anlama.

Farklı kültürlerin yaşam tarzlarını anlamak. Dukhaların geleneksel geçim kaynakları nelerdir? Cevap: Yabani hayvan avcılığı ve doğadan topladıkları bitkiler. Açıklama: Dukhalar, atalarından kalan göçebe yaşam tarzını sürdürmektedirler ve geçimlerini avcılık ve toplayıcılıkla sağlamaktadırlar. Kazanım: Dukhaların kültürel ve ekonomik özelliklerini anlama.

Dukhaların toplumsal ve siyasi örgütlenmesini anlama.

Öğrenciler, teknolojinin toplumsal değişimi yönlendiren temel faktörleri anlayacaktır.

Öğrenciler, kitle iletişim araçlarının toplumsal değişmedeki rolünü takdir edecektir.

Öğrenciler, küresel ekonominin değişen doğasını anlayacaklardır.

Öğrenciler, küresel bağlamda sivil toplumun rolünü takdir edeceklerdir.

Öğrenciler, toplumsal çözülmeyi tetikleyen çeşitli nedenleri anlayabilecektir.

Öğrenciler, toplumsal yapıyı oluşturan temel bileşenlerin önemini kavrayabileceklerdir.

Feodal Avrupa'daki tabakalaşma sisteminin temel özelliklerini anlamak.

Kast sistemi ve zümre sistemi arasındaki temel farkı kavramak.

* Öğrenciler, yabancı kelimelerin kullanımının kültürel etkilerini anlayacaklardır. * Öğrenciler, işletmelerin yabancı kelimeleri kullanma nedenlerini değerlendirebileceklerdir. * Öğrenciler, kültürlerini korumak için yabancı kelimelerin kullanımını dengelemenin önemini fark edeceklerdir. * Öğrenciler, küreselleşmenin ve dil değişiminin yabancı kelimelerin kullanımındaki rolünü anlayacaklardır. * Öğrenciler, kişisel kimliklerinin korunmasıyla yabancı kelimelerin kullanımı arasındaki ilişkiyi inceleyeceklerdir.

Toplumsal bütünleşme, çözülme ve diğer ilgili kavramları anlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Seçmeli 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Sosyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Sosyoloji Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Sosyoloji Dersi Ünite Özetleri