SABAHATTİN ZAİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ DKAB 1. DÖNEM 2. SINAV SORULARI

SABAHATTİN ZAİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ DKAB 1. DÖNEM 2. SINAV SORULARI sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. SABAHATTİN ZAİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ DKAB 1. DÖNEM 2. SINAV SORULARI CEVAPLARI

 1. Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk (iman) ile eğrilik belirginleşmiştir…”
  (Bakara suresi, 256. ayet)
  “Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.”
  (Kâfirun suresi, 6. ayet)
  Bu ayetler aşağıdakilerden hangisinin önemini göstermektedir?

  A) Doğruluğun önemini
  B) İrade özgürlüğünün önemini
  C) Başka dinleri yok etmek gerektiğini
  D) Kâfirlerin toplumdan sürmek gerektiğini
  E) Kâfirin İslam toplumunda yaşama hakkının olmadığını

 2. Cevap: B Açıklama:

  Verilen ayetler, B) İrade özgürlüğünün önemini göstermektedir. İslam dini, insanları dini inançları konusunda zorlamaz ve her bireyin kendi iradesiyle inançlarına yönlendirilmesine vurgu yapar. Ayetlerde, dinde zorlama olmadığı ve herkesin kendi inancına sahip olabileceği ifade edilmektedir. 3. Bir adam: Yâ Resûlallah, cennete girmeme sebep olacak ve beni cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle, dedi. Resûlullah : Allah’a ibadet et ve O’na hiçbir şeyi ortak koşma, namaz kıl, zekât ver, akrabalık ilişkilerini gözet, buyurdu.”
  Bu hadis aşağıdaki konuların hangisine örnek olabilir?

  A) İman bilgi ilişkisi          B) İman ikrar ilişkisi
  C) İman amel ilişkisi         D) İman ihlas ilişkisi
  E) İman tasdik ilişkisi

 4. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) İman amel ilişkisi olacaktır. Verilen hadiste, bir adamın cennete girmesini ve cehennemden uzaklaşmasını sağlayacak ameli sorması üzerine Resûlullah'ın verdiği cevap, inançla (iman) birlikte amel etmenin önemini vurgular. Bu nedenle hadis, iman ile amel arasındaki ilişkiyi yani İman amel ilişkisini örneklemektedir. 5. Peygamber efendimize gönderilen ilk sure aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bakara        B) Yasin        C) Alak
  D) Fatiha         E) Ayetel Kürsi

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Alak. Peygamber efendimize gönderilen ilk sure "Alak" suresidir. Bu sure, Kur'an'ın ilk vahyedilen bölümüdür ve Peygamber Efendimize Hira Mağarası'nda inmiştir. 7. Bir Müslüman;
  Günah işlerse, (içki, kumar) veya
  Kul hakkı yerse, (dedikodu, iftira) veya
  İbadet etmezse, (namaz, oruç)
  Allah’a olan imanı, inancı hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

  A) Günah işlediği için dinden çıkmıştır.
  B) Kul hakkı yediği için Müslümanlığı bitmiştir.
  C) Yukarıdaki eylemler önemli değil, en önemlisi kalbimizi temiz tutmaktır.
  D) İmanı, inancı zayıflamış, güçsüzleşmiştir. 
  E) İmanı gider. İmansız olur.

 8. Cevap: D Açıklama:

  Bu soruda doğru cevap, Müslümanın günah işlemesi veya ibadetlerini yerine getirmemesi durumunda imanının zayıfladığını ve güçsüzleştiğini ifade eden D şıkkıdır. İslam inancına göre, günah işlemek veya ibadetleri aksatmak imanı tamamen yok etmez, ancak imanın gücünü etkileyebilir. 9. Asra yemin ederim ki İnsan muhakkak ziyandadır Ancak………………………………………………………………………………….
  Yukarıda verilen Asr Suresinin mealinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmelidir?

  A) ”…Yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım dileriz”
  B) ” …Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır”
  C) ”…Kuşkusuz namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten meneder…”
  D) ”…O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes…”
  E) ”Allah, O’ndan başka ilah yoktur…”

 10. Cevap: B Açıklama:

  Asr Suresi, insanların değerini ve yaşam sürelerinin kısalığını vurgulayan bir suredir. Boş bırakılan yere B) "…Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır" ayeti gelmelidir, çünkü bu ayet insanların birbirlerine doğru yolu göstermeleri, adaleti ve sabrı tavsiye etmeleri gerektiğini ifade eder. Cevap: B) "…Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır" 11. Kelime olarak kulluk ,itaat, boyun eğme, ibadet etme anlamlarına gelir. Allah’ın rızasını elde edebilmek için emirlerini içtenlikle yerine getirip yasaklarından kaçınmak demektir.
  Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ulûhiyyet          B) İhsan         C) Ubudiyyet
  D) Nübüvvet          E) Risalet

 12. Cevap: C Açıklama:

  Metinde verilen tanım, kulluk kavramını tanımlamaktadır. Kulluk, Allah'a itaat etme, boyun eğme ve ibadet etme anlamlarını içerir. Bu, insanların Allah'ın rızasını kazanmak için emirlerini içtenlikle yerine getirmeleri ve yasaklarından kaçınmaları anlamına gelir. Bu nedenle, bu tanım "Ubudiyyet" kavramını ifade etmektedir. Ubudiyyet, Allah'a kulluk etme ve O'na boyun eğme anlamına gelir. 13. Âyet ve hadislerde Allah’a nispet edilen Allah'a ait güzel isimlere ne denir?

  A) Ef'âl-i mükellefîn               B) Esbâb- ı nüzûl
  C) Erhamer-râhimîn              D) Eşref-i mahlûkât
  E) Esmâ-i Hüsnâ

 14. Cevap: E Açıklama:

  Allah'a ait güzel isimlere "Esmâ-i Hüsnâ" denir. Bu isimler Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde Allah'ın niteliklerini ifade eder ve insanlara Allah'ın güzelliklerini anlama fırsatı sunar. Bu isimler, Allah'ın sıfatlarını ve karakterini yansıtır. 15. Gerçekliği ispatlanamayan ve kişiden kişiye değiştiği için alimler tarafından bilgi kaynağı olarak kabul edilmeyen yollar aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

  A) Akıl- Vahiy - İlham
  B) Rüya – İlham - Duyular
  C) Rüya – İlham - Akıl
  D) Rüya – İlham – Keşif
  E) Akıl – Rüya - Sezgi

 16. Cevap: B

 17. “Ey peygamber, kalpleri iman etmediği halde, ağızlarıyla inandık diyenler ve Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin”( Maide Suresi 41. ayet)
  “Kalbi îmân ile mutmain olduğu hâlde zorlananlar dışında, her kim imanından sonra küfre kalbini açarsa, mutlaka onların üzerine Allâh’tan bir gazap gelir ve kendilerine çok büyük bir azap vardır.”(Nahl Suresi 106. ayet)
  Yukarıdaki ayeti kerimelerde vurgulanan durum aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İmana ulaşmada doğru bilgiden hareket etme
  B) İmanın dil ile ikrarının gerekliliği
  C) İmanın kuvvetlenmesinde salih amellerin yeri
  D) İman etmede kalbin tasdikinin önemi
  E) İmanın azalmasını veya çoğalmasını sağlayan durumlar

 18. Cevap: B

 19. İslam’da bilginin kaynaklarından ve bilgi elde etme yollarından biridir. İslam düşüncesinde bunlara ‘herhangi bir etkenle kendisine ait özelliğini kaybetmemiş işitme, görme, koku alma, tatma ve dokunma melekeleri’ denir. Çünkü elde edilen bilginin doğru olabilmesi için bu melekenin sağlam olması gerekir.
  Bu parçada hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Doğru haber     B) Salim Duyular    C) Selim akıl
  D) Hayal gücü      E) Sezgi

 20. Cevap: B

 21. Aşağıdakilerden hangisi dinin özünü oluşturan unsurlardan değildir?

  A) Akıl                       B) Mutlak itaat        C) Özgür irade
  D) Ahlak felsefesi      E) Yüce varlık

 22. Cevap: D

 23. İslam dininde inanılması farz olan iman esaslarına, dinin temel kural ve hükümlerine İslam akaidi denir. İslam akaidinin temelinde iman vardır. İman kelime olarak güven duygusu içinde tasdik etmek, tereddüt ve şüphe etmeden, gönül huzuruyla bağlanmak anlamına gelir. İmanın zıddı inkârdır. İman eden kimseye mümin, inkâr eden kimseye de kâfir denir.
  Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

  A) İman ile ihlas arasındaki ilişki nedir?
  B) İslam akaidi neleri kapsar?
  C) İmanın zıddı olan kavram nedir?
  D) İmanın sözlük anlamı nedir?
  E) Mümin ile kafir arasındaki fark nedir?

 24. Cevap: A

 25. Aşağıdaki ayetlerin hangisi iman amel ilişkisi konusuyla ilgili değildir?

  A) “Bunlar Allah’a ve âhiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten menederler ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir.”
  B) “İlâhınız bir tek Allah’tır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, Rahmândır, Rahîmdir.”
  C) “İman edip salih ameller işleyenler ise cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.”
  D) “İnsanlar, denenip sınanmadan, sadece “İman ettik” demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar?”
  E) “Görenle görmeyen bir olmaz, iman edip salih ameller işleyen ile kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar kıt düşünüyorsunuz!”

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) "İlâhınız bir tek Allah’tır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, Rahmândır, Rahîmdir." şeklindedir. - Soruda iman amel ilişkisi konusuyla ilgili olan ayetin hangisi olmadığı sorulmaktadır. - Ayetler incelendiğinde, A, C, D ve E seçeneklerinde iman amel ilişkisine dair ifadeler bulunmaktadır. - Ancak B seçeneğinde ise iman amel ilişkisine dair bir ifade bulunmamaktadır. Bu ayet sadece Allah'ın birliği ve rahmeti hakkında bilgi vermektedir. 27. Bilgiye ulaşıp onu üretebilen bir varlık olarak insanın ulaşamayacağı bilgiler de bulunmaktadır. Bu tür bilgi alanına gayb denir ve bunlara ulaşmak ancak vahiy ile mümkün olabilir.
  Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisine yalnızca vahiy yoluyla ulaşılabilir?

  A) Evrenin yaratılışındaki evreler
  B) İyi kötü davranışların neler olduğu
  C) Geçmiş toplumların nasıl yaşadıkları
  D) Ahiret hayatında nelerle karşılaşılacağı
  E) Doğru sözün ölçütünün neler olabileceği

 28. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Ahiret hayatında nelerle karşılaşılacağı şeklindedir. - Soruda, insanın ulaşamayacağı bilgilere gayb denildiği ve bu tür bilgilere ancak vahiy yoluyla ulaşılabileceği ifade edilmektedir. - Seçenekler incelendiğinde, A, B, C ve E seçeneklerinde insanların doğal olarak ulaşabilecekleri bilgilere veya düşünme ve gözlem yoluyla elde edilebilecek bilgilere yer verilmektedir. - Ancak D seçeneği, ahiret hayatında nelerle karşılaşılacağı gibi bilgilerin insanın doğal olarak ulaşamayacağı bilgilere örnek olarak verilmektedir. Bu tür bilgilere ancak vahiy yoluyla erişilebilir. 29. Bir kimsenin mümin olabilmesi için kelime-i şehadeti kalben onaylaması gerekir.
  Bu cümledeki “onaylamak” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İtiraz etmek     B) İman etmek         C) Tasdik etmek
  D) İnkâr etmek     E) İkrar etmek

 30. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Tasdik etmektir. "Onaylamak" kelimesinin anlamı, bir şeyi doğru veya geçerli olarak kabul etmek, tasdik etmek veya onaylamaktır. Verilen cümlede "onaylamak" kelimesi, kelime-i şehadeti kalben kabul etmek anlamında kullanılmıştır. Bu durumda, "onaylamak" kelimesi tasdik etmek anlamına gelir. Diğer seçenekler (itiraz etmek, iman etmek, inkâr etmek, İkrar etmek) ise kelimenin anlamını tam olarak ifade etmemektedir. 31. Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer varlıklardan ayıran özelliklerden biri değildir?

  A) Konuşmak      B) Yiyip içmek      C) İnanmak
  D) Yazmak          E) Düşünmek

 32. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Yiyip içmek. - Soruda, insanı diğer varlıklardan ayıran özelliklerden biri olmayan seçeneğin hangisi olduğu sorulmaktadır. - İnsanın diğer varlıklardan ayıran özelliklerin sıralandığı seçenekler arasında, B) Yiyip içmek insanı diğer varlıklardan ayıran bir özellik değildir. - Diğer seçenekler olan konuşmak, inanmak, yazmak ve düşünmek, insanın diğer canlılardan farklılaşmasını sağlayan özelliklerdir. - Dolayısıyla, doğru cevap B) Yiyip içmek. 33. İnsan “Ben kimim?”, “Niçin yaratıldım?”, “Nereden geldim nereye gidiyorum?” gibi anlam sorularına cevap bulmaya çalışır.
  Bu sorulara en tatmin edici cevabı aşağıdakilerden hangisi verebilir?

  A) Tarihi birikim
  B) Bilimsel literatür
  C) İlahi kaynaklı din
  D) İçinde yaşanılan kültür
  E) Gelenek ve görenekler

 34. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) İlahi kaynaklı din'dir. İnsanın anlam sorularına en tatmin edici cevabı, genellikle kişinin inanç sistemine, değerlere ve dünya görüşüne bağlıdır. Din, insanın kimlik, yaratılış amacı ve hayatın anlamıyla ilgili sorulara cevap sunan bir çerçeve sağlar. İlahi kaynaklı dinler, insanın varoluşsal sorularına cevaplar sunar ve anlam arayışında önemli bir rol oynar. 35. İslam dinine göre aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin yapılış amacı olamaz?

  A) Nimetlerden dolayı Allah’a teşekkür etmek
  B) Dindarlığı ile tanınan bir insan olmak
  C) Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak
  D) Allah’ın emrini yerine getirmek
  E) Ahirette kurtuluşa ermek

 36. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Dindarlığı ile tanınan bir insan olmak. - Soruda, İslam dinine göre ibadetlerin yapılış amacıyla ilgili bir soru sorulmaktadır. - İslam dinine göre ibadetlerin amacı, Allah'a teşekkür etmek, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak, Allah'ın emrini yerine getirmek ve ahirette kurtuluşa ermek gibi nitelikleri içerir. - Ancak, "Dindarlığı ile tanınan bir insan olmak" ibadetlerin yapılış amacı olarak İslam dininde geçerli bir amaç değildir. İbadetler Allah'a yönelik bir kulluk eylemi olarak yapılır ve dindarlık, ibadetlerin bir sonucu veya yan ürünüdür, amaç değildir. - Dolayısıyla, doğru cevap B) Dindarlığı ile tanınan bir insan olmak. 37. İnsanın temel özellikleriyle uyumlu din, fıtrat dini olan İslam’dır. Kur’an-ı Kerim’de bu tabiiliği ve saflığı ifade eden kavramlardan biri de ---- tir. ---- Allah’ın (c.c.) başlangıçtan itibaren insanlara bildirdiği, insanın tabiatına en uygun olan tevhid dinidir. Kur’an-ı Kerim’de bu sıfatla birlikte en çok adı geçen peygamber Hz. İbrahim’dir.
  Parçada boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

  A) Naiflik           B) Haniflik        C) Kadimlik
  D) İstikamet      E) Sahihlik

 38. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Haniflik'tir. Parçada belirtilen boşluklara getirilmesi gereken kavram "Haniflik"tir. Haniflik, insanın doğal fıtratına uygun olan, saflığı ve doğruluğu ifade eden bir kavramdır. İslam dininin temel özelliklerinden biri olan Haniflik, Allah'ın başlangıçtan itibaren insanlara bildirdiği, tevhid dininin en uygun ve doğru olduğunu ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de bu kavramla birlikte en çok adı geçen peygamber ise Hz. İbrahim'dir. Parçada İslam'ın insanın temel özellikleriyle uyumlu ve fıtrata uygun bir din olduğu vurgulanmaktadır. Bu uyumu ifade eden kavram ise Haniflik'tir. Haniflik, doğallığı, saflığı ve doğruluğu ifade eden bir terimdir ve İslam dininin temel prensiplerinden biridir. Ayrıca, Kur'an-ı Kerim'de bu kavramın en çok Hz. İbrahim ile ilişkilendirildiği belirtilmektedir. 39. “Şüphesiz, Allah’ı ve peygamberlerini inkâr edenler, Allah’a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, ‘(Peygamberlerin) kimine inanırız, kimini inkâr ederiz.’ diyenler ve böylece bu ikisinin (imanla küfrün) arasında bir yol tutmak isteyenler var ya; işte onlar gerçekten kâfirlerdir. Biz de kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.” (Nisâ suresi, 150-151. ayetler.)
  “Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “O’nun elçileri arasında ayrım yapmayız…” (Bakara suresi, 285. ayet.)
  Verilen ayetlerde vurgulanan asıl konu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Peygamberlere iman etmenin gerekliliği.
  B) İmana yanaşmayan inkârcıların akıbetleri.
  C) Müminlerin, inkârcılara olan üstünlükleri.
  D) İmanın bir bütün olduğu ve bölünemeyeceği.
  E) İnkârcılar için hazırlanan büyük azabın varlığı.

 40. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) İmanın bir bütün olduğu ve bölünemeyeceği. İlk ayette, Allah'ı ve peygamberlerini inkâr edenlerin, Allah'a inanıp peygamberlere inanmayarak ayrım yapmak isteyenlerin ve iman ile küfür arasında bir yol tutmak isteyenlerin gerçekten kâfir oldukları ifade edilmektedir. Bu ayet, imanın bir bütün olduğunu ve bölünemeyeceğini vurgulamaktadır. İkinci ayette ise peygamberlerin arasında ayrım yapılmayacağı ifade edilmektedir. Bu da imanın bir bütün olduğunu ve peygamberlere eşit bir şekilde inanmanın gerekliliğini göstermektedir. Dolayısıyla, verilen ayetlerde vurgulanan asıl konu, imanın bir bütün olduğu ve bölünemeyeceğidir. 41. ------; Allah’ın (c.c.) bir ve tek olduğuna ihlasla (samimiyetle) inanıp Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğini kabul etmek, onun Kur’an-ı Kerim aracılığıyla getirdiklerine inanmak ve bunlara teslim olmaktır.
  Bu inanca sahip kimseye ------ denir.
  Metindeki boşluklara getirilmesi gereken iki kavram sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tevekkül      Mütevekkil
  B) İman            Mümin
  C) İhlas            Muhlis
  D) Takva         Muttaki
  E) Kemal         Kamil

 42. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı B) İman - Mümin'dir. İlk cümlede, bir ve tek olan Allah'a inanmak ve Hz. Muhammed'in peygamberliğini kabul etmek ifade edilmektedir. Bu inanç, İslam'ın temel prensiplerinden biridir. İkinci cümlede ise, bu inanca sahip olan kişiye "Mümin" denildiği belirtilmektedir. Verilen metinde, bir ve tek olan Allah'a inanmak, Hz. Muhammed'in peygamberliğini kabul etmek ve onun getirdiklerine teslim olmak İslam'ın inanç esaslarını ifade eder. Bu inancı taşıyan kimseye "Mümin" denir. İman, İslam dini için temel bir kavramdır ve Mümin, inançlarıyla bu kavramı hayata geçiren kişidir. Dolayısıyla, metindeki boşluklara gelmesi gereken kavramlar sırasıyla İman ve Mümin'dir. 43. Din duygusu, fıtri (doğuştan gelen) bir özelliktir. İnanmak insanın doğuştan beraberinde getirdiği bir duygudur. İnsanın maddi, bedensel ihtiyaçları olduğu gibi ruhunun da ihtiyaçları vardır. İnsan ruhunun bu dünyada yalnız ve sahipsiz olmadığını bilmesi ve sığınılacak yüce varlığı bulması çok önemlidir. Bu yüzden insan her zaman ve her yerde yüce, kudretli ve ulu bir varlığa sığınma, ona güvenme ve ondan yardım dileme ihtiyacını hissetmiştir.
  Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

  A) İnsanın sadece fizyolojik ihtiyaçları yoktur.
  B) Din duygusu insanın özünde bulunan bir tohum gibidir.
  C) Din duygusu belli bir yaşa geldikten sonra insanın içinde oluşur.
  D) Gücü sonsuz olan bir yaratıcıya inanıp sığınmak insanın bir ihtiyacıdır.
  E) Yüce bir varlığa inanmak, insanın yalnızlık duygusundan kurtulmasına yardımcı olur.

 44. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı şıkkı "C) Din duygusu belli bir yaşa geldikten sonra insanın içinde oluşur" olmalıdır. İşte çözüm açıklaması ve kazanımı: Parçada belirtilen ifadeleri dikkate aldığımızda, din duygusunun insanın doğuştan beraberinde getirdiği bir özellik olduğu ve insanın ruhunun da ihtiyaçları olduğu vurgulanmaktadır. Bu nedenle, din duygusunun belirli bir yaşa geldikten sonra oluştuğunu ifade eden "C) Din duygusu belli bir yaşa geldikten sonra insanın içinde oluşur" ifadesi parçadan ulaşılamaz bir ifadedir. 45. Peygamberler aracılığıyla gönderilen, akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleriyle hayırlı olan şeylere sevk eden ilahî kurallar bütünü.
  Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

  A) Din             B) Ahlak        C) İlahiyat
  D) İbadet        E) İslam

 46. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı şıkkı "A) Din" olmalıdır. İşte çözüm açıklaması ve kazanımı: Verilen tanımda, peygamberler aracılığıyla gönderilen, akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleriyle hayırlı olan şeylere sevk eden ilahî kurallar bütünü ifadesi din kavramını tanımlamaktadır. Diğer seçenekler olan ahlak, ilahiyat, ibadet ve İslam bu tanıma uymamaktadır. 47. Aşağıdakilerden hangisi İslam alimlerinin yaptıkları din tanımlarındaki ortak yönlerden biri değildir?

  A) Tek ve yüce varlık olan Allah’ın (c.c.) vahyini esas alır.
  B) Akıl sahibi insanların özgür iradeleriyle tercih edilir.
  C) Zamana ve mekâna göre özünde değişiklik yoktur.
  D) Esas ve ilkeleri bilimsel veriler ışığında belirlenir.
  E) İnsanları iyi ve hayırlı işler yapmaya yönlendirir.

 48. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı şıkkı "D) Esas ve ilkeleri bilimsel veriler ışığında belirlenir." değildir. İşte çözüm açıklaması ve kazanımı: İslam alimlerinin yaptıkları din tanımlarının ortak yönleri arasında, tek ve yüce varlık olan Allah'ın vahyini esas almaları, akıl sahibi insanların özgür iradeleriyle tercih edilmeleri ve zamana ve mekâna göre özünde değişiklik göstermemeleri bulunmaktadır. Ayrıca, insanları iyi ve hayırlı işlere yönlendirmeleri de ortak bir yön olarak kabul edilir. Ancak, dinin esas ve ilkelerinin bilimsel veriler ışığında belirlenmesi, genel olarak İslam alimlerinin yaptıkları din tanımlarında bir ortaklık olarak görülmez.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
SABAHATTİN ZAİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ DKAB 1. DÖNEM 2. SINAV SORULARI Detayları

SABAHATTİN ZAİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ DKAB 1. DÖNEM 2. SINAV SORULARI 6 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için SABAHATTİN ZAİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ DKAB 1. DÖNEM 2. SINAV SORULARI Testini Çöz tıklayın. SABAHATTİN ZAİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ DKAB 1. DÖNEM 2. SINAV SORULARI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

SABAHATTİN ZAİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ DKAB 1. DÖNEM 2. SINAV SORULARI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


SABAHATTİN ZAİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ DKAB 1. DÖNEM 2. SINAV SORULARI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İBADET TEMİZLİK VE İBADET
  1. İbadet Kavramı
  2. İbadet-Temizlik İlişkisi
  3. Mekân ve Çevre Temizliği
  4. Namaza Hazırlık: Abdest
  5. Niçin İbadet Edilir?
 • HZ. MUHAMMED HZ. MUHAMMED'İN HAYATI
  1. Hz. Muhammed'in İslâm'ı Yayma Çabaları
  2. Hz. Muhammed'in Vefatı
  3. Hz. Muhammmed'in Doğduğu Ortam
  4. Hz. Muhammmed'in Doğumu Çocukluğu ve Gençliği
  5. Hz. Muhammmed'in Toplumsal Barışa Yönelik Etkinlikleri

Ayrıca

İrade özgürlüğü kavramını anlama ve değerlendirme becerisi.

Dinî kavramlar arasındaki ilişkileri anlama ve bu ilişkileri günlük hayata uygulayabilme yeteneği geliştirilir.

İslam tarihindeki önemli olayları ve ilkeleri bilmek.

İslam'da imanın güçlü veya zayıf olabileceğini anlamak ve dini konularda hatalı inançlardan kaçınmak.

Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin anlamını ve bağlamını anlayabilme becerisi.

Bu soru, din eğitimi veya ilahiyat alanında temel kavramları anlama ve tanımlama yeteneğini ölçmektedir.

İslam'da Allah'a ait güzel isimleri öğrenme ve anlama yeteneği.

İman amel ilişkisi konusunda ayetleri anlama ve ayetler arasında farklılıkları belirleme.

Gayb kavramının anlaşılması ve vahiy yoluyla erişilebilecek bilgilere örneklerin belirlenmesi.

"Onaylamak" kelimesinin anlamını doğru bir şekilde anlama ve tasdik etmek anlamıyla ilişkilendirme.

İnsanı diğer varlıklardan ayıran özellikleri tanıma ve ayırt etme.

İnsanın anlam arayışı ve varoluşsal sorulara dinin sağladığı cevapları anlama.

İslam dinine göre ibadetlerin yapılış amacını anlama ve dindarlığın ibadetlerin bir sonucu olduğunu kavrama.

İslam dininin insanın fıtratına uygun olduğunu, saflığı ve doğruluğu temsil eden Haniflik kavramını anlamaktayız.

İmanın bir bütün olduğunu ve bölünemeyeceğini anlama.

İslam'ın temel inançlarından biri olan iman kavramını ve bu inanca sahip olan kişinin Mümin olduğunu öğrenmek.

Bu soru, öğrencilerin metindeki ifadeleri anlama ve değerlendirme yeteneklerini test etmeyi amaçlamaktadır.

Bu soru, öğrencilerin din kavramını anlama ve doğru şekilde tanımlama becerilerini ölçmeyi hedeflemektedir.

Bu soru, öğrencilerin İslam alimlerinin din tanımlarını anlama ve analiz etme becerilerini ölçmeyi hedeflemektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

SABAHATTİN ZAİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ DKAB 1. DÖNEM 2. SINAV SORULARI sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

SABAHATTİN ZAİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ DKAB 1. DÖNEM 2. SINAV SORULARI Testi İstatistikleri

Bu sınav 22 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 197 kere doğru, 114 kere yanlış cevap verilmiş.

SABAHATTİN ZAİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ DKAB 1. DÖNEM 2. SINAV SORULARI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

SABAHATTİN ZAİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ DKAB 1. DÖNEM 2. SINAV SORULARI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız SABAHATTİN ZAİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ DKAB 1. DÖNEM 2. SINAV SORULARI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

SABAHATTİN ZAİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ DKAB 1. DÖNEM 2. SINAV SORULARI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri