ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI S.KİMYA 12.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI

ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI S.KİMYA 12.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI sınavı 12.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI S.KİMYA 12.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI CEVAPLARI

 1. Hangi eter reaksiyonu, okzidasyon reaksiyonu sonucunda gerçekleşir?

  A) Asit klorürüyle reaksiyon    B) Alkol ile reaksiyon         
  C) Halojenlerle reaksiyon       D) Amonyak ile reaksiyon       
  E) Eterler okzide olamazlar.   

 2. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B) Alkol ile reaksiyon şeklindedir. Alkollerin oksidasyonu sonucu karboksilik asitler veya aldehit/ketonlar oluşabilir. Bu reaksiyonlar genellikle bir oksidasyon ajanı olan KMnO4 veya K2Cr2O7 gibi güçlü bir oksitleyici ile gerçekleştirilir. 3. Hangisi yanlıştır?

  A) Alkol molekülleri hidrojen bağlarıyla birbirlerine bağlanabilirler.
  B) Alkol molekülleri su molekülleriyle hidrojen bağları kurabilirler.
  C) Alkoller, hidrokarbonlardan bir hidrojen atomunun yerine bir hidroksil (-OH) grubunun gelmesiyle oluşur.
  D) Alkolün kaynama noktası karbonhidratlarınkine benzer şekilde artar.
  E) Alkol molekülleri asit-katalizliğinde bazlara dönüşebilirler.

 4. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı, D şıkkıdır. Alkolün kaynama noktası hidrokarbonlarınkinden daha düşüktür, çünkü hidroksil (-OH) grubu hidrokarbonların sahip olmadığı ek bir polar bağ içerir. Alkol molekülleri hidrojen bağları, su molekülleriyle hidrojen bağları kurma ve bazlara dönüşme özellikleriyle tanınır. 5. Birincil bir alkolden asit kataliziyle üretilen ürün nedir?

  A) Aldehit    B) Keton    C) Karboksilik asit    D) Eter    E) Amonyak

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A) Aldehit'tir. Birincil bir alkolden asit kataliziyle üretilen ilk ürün aldehittir. Alkolün oksidasyonu, birincil alkollerde aldehitlere ve daha sonra karboksilik asitlere dönüşen iki basamaklı bir süreçtir. 7. Alkolün yanması ne sonuç verir?

  A) Su, karbondioksit ve enerji açığa çıkar.
  B) Su ve karbondioksit açığa çıkar.
  C) Su, karbonmonoksit ve enerji açığa çıkar.
  D) Su, oksijen ve enerji açığa çıkar.
  E) Karbonmonoksit, oksijen ve enerji açığa çıkar.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda, alkolün yanması sonucu su, karbondioksit ve enerjinin açığa çıktığı belirtilmektedir. Alkol molekülleri oksijenle reaksiyona girerek parçalanır ve bu reaksiyon sonucu su ve karbondioksit gazları açığa çıkar. Bu reaksiyon aynı zamanda enerji açığa çıkardığından, alkol yanması sırasında ısı ve ışık gibi enerji biçimleri de meydana gelebilir. 9. Hangi fonksiyonel grup, oksijen atomuna bağlı iki alkil grubundan oluşur?

  A) Alkol    B) Ester    C) Amin    D) Aldehit    E) Karboksilik asit

 10. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A) Alkol'dür. Alkol, oksijen atomuna bağlı bir veya daha fazla alkil grubu içeren bir organik bileşiktir. Alkollerin genel formülü R-OH'dir. Alkil grupları, hidrokarbon zincirlerinden oluşur ve alkolün özelliklerini belirler. Alkoller, birçok endüstriyel ve tıbbi uygulama için kullanılırlar ve ayrıca birçok alkollü içecek ve parfüm gibi tüketici ürünlerinde de bulunurlar. 11. Hangi fonksiyonel grup, azot atomuna sahip olan organik bileşikleri ifade eder?

  A) Alkol    B) Eter    C) Aldehit    D) Amin    E) Karboksilik asit

 12. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Amin" dir. Aminler, organik bileşiklerin bir fonksiyonel grubudur ve en az bir azot atomuna bağlı en az bir hidrojen atomu içerirler. Aminlerin birçok önemli biyolojik rolü vardır, örneğin proteinlerin yapı taşlarını oluştururlar ve nörotransmitterler gibi sinirsel iletimde rol oynarlar. 13. Hangi fonksiyonel grup, karbonil grubunu (-CO-) içeren organik bileşikleri ifade eder?

  A) Alkol    B) Eter    C) Aldehit    D) Amin    E) Karboksilik asit

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Aldehit"tir. Aldehit, bir karbonil grubunu (-CO-) içeren organik bileşiklerdir ve genellikle -CHO şeklinde yazılır. Bu fonksiyonel grup, organik kimyada önemli bir rol oynar ve çeşitli bileşiklerin sentezinde kullanılır. Aldehitlerin birçok özelliği vardır, örneğin reaktiviteleri yüksektir ve kolayca oksitlenebilirler. 15. Aşağıdakilerden hangisi organik bileşiklerin özellikleri arasında yer almaz?

  A) Yanıcı olmaları
  B) Genellikle suda çözünür olmaları
  C) Isıya karşı dirençli olmaları
  D) Doğal kaynaklardan elde edilebilmeleri
  E) Hidrokarbonlar gibi karbon ve hidrojen atomları içermeleri

 16. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Isıya karşı dirençli olmaları" olarak verilmiştir. Organik bileşikler, çoğunlukla suda çözünür ve yanıcıdır. Ayrıca, hidrokarbonlar gibi karbon ve hidrojen atomları içerirler ve genellikle doğal kaynaklardan elde edilirler. 17. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi amonyak çözeltisiyle reaksiyona girerek karboksilik asit oluşturur?

  A) Etil alkol    B) Metanol    C) Propanal    D) Propanonitril    E) Etil metil eter

 18. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A" şıkkı olan etil alkol'dür. Etil alkol, amonyak çözeltisi ile reaksiyona girerek karboksilik asit oluşturur. Amonyak çözeltisi, alkoldeki -OH grubunu amonyakın -NH2 grubu ile değiştirerek bir amino alkil bileşiği oluşturur. Bu amino alkil bileşiği, oksidasyonla karboksilik asitlere dönüştürülebilir. 19. Aşağıdakilerden hangisi alkolleri karboksilik asitlere dönüştüren bir reaksiyon değildir?

  A) Oksidasyon     B) Dehidrasyon    C) Esterleştirme
  D) Hidroliz            E) Fermentasyon

 20. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Esterleştirme" olarak belirtilmiştir. Alkoller, oksidasyon, dehidrasyon, hidroliz ve fermentasyon gibi reaksiyonlarla karboksilik asitlere dönüştürülebilirken, esterleştirme reaksiyonu karboksilik asitleri alkollere dönüştürür. Esterleştirme reaksiyonunda, bir alkollü hidroksil grubu ve bir karboksilik asit grubu birleştirilerek ester adı verilen bir bileşik oluşturulur. 21. Aşağıdakilerden hangisi bir esterin özellikleri arasında yer almaz?

  A) Hoş kokulu olmaları
  B) Suda çözünür olmaları
  C) Kolay uçucu olmaları
  D) Polimerize olabilmeleri
  E) Esterleştirme reaksiyonlarıyla sentezlenebilmeleri

 22. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı B şıkkıdır, yani esterlerin suda çözünür olmaları özelliklerinden biri değildir. Esterler organik bileşiklerdir ve genellikle hoş kokuları ve kolay uçucu olmalarıyla bilinirler. Ayrıca polimerize olabilme özelliklerine sahiptirler ve esterleştirme reaksiyonlarıyla sentezlenebilirler. 23. Aşağıdakilerden hangisi alkenleri hidrojenle doyurarak alkana dönüştüren bir reaksiyon değildir?

  A) Elektrofilik katılma       B) Hidrojenasyon             
  C) Oksidasyon                 D) Halojenasyon              
  E) Katalitik hidrojenasyon   

 24. Cevap: C Açıklama:

  C) Oksidasyon. Alkenler, elektrofilik katılma, hidrojenasyon, halojenasyon ve katalitik hidrojenasyon gibi reaksiyonlarla alkana dönüştürülebilirler. Ancak, oksidasyon reaksiyonu alkenlerin alkana dönüştürülmesinde kullanılmaz. Bu reaksiyon, alkenlerin karbon atomlarına oksijen atomları eklenmesiyle birlikte oksitlenmelerine neden olur. Bu sorunun çözümü için, alkenlerin hidrojenle doyurulması reaksiyonlarının bilinmesi gerekmektedir. Ayrıca, reaksiyon tiplerinin de farklılaştırılması ve oksidasyon reaksiyonunun alkenlerin alkana dönüştürülmesinde kullanılmadığının bilinmesi gerekmektedir. 25. Hidrokarbonlarda, bir alkana bir hidrojen atomu yerine bir metil (CH3) grubu eklenmesi sonucunda oluşan bileşiklere ne ad verilir?

  A) Alkenler                    B) Alkinler                   
  C) Aromatik hidrokarbonlar     D) Halojenli hidrokarbonlar   
  E) İzomerler                  

 26. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkı olan "Alkil grubu"dur. Alkana bir hidrojen atomunun yerine bir metil grubu (CH3) eklenmesi sonucunda oluşan bileşiklere alkil grubu denir. Bu bileşikler, organik kimyada sıkça kullanılır ve özellikle yan zincir olarak proteinlerin yapısında bulunurlar. 27. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi alkendir?

  A) CH3CH2OH     B) C2H5Br    C) CH3CH2CH3
  D) C2H2                E) CH3CH2CHO

 28. Cevap: D Açıklama: 29. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi, bir alkenin hidrojen atomlarına brom ilavesi sonucunda elde edilir?

  A) CH3CH2OH       B) CH3CH2Br    C) CH3CH2CH3
  D) CH3CHBrCH3    E) CH3CH2CHO

 30. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D seçeneğidir, çünkü alkenlerin hidrojen atomlarına brom ilavesi sonucu halojenli hidrokarbonlar oluşur ve CH3CH=CH2 bileşiğinin hidrojen atomlarına brom eklenmesi sonucunda CH3CHBrCH3 bileşiği oluşur. 31. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi asetik asit ile reaksiyona girerek etil asetata dönüştürülebilir?

  A) Metanol               B) Etilen glikol        
  C) Propanol              D) Bütanol              
  E) Metil t-butil eter   

 32. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Bütanol. Asetik asit, bir alkollü çözelti ile reaksiyona girerek, ester oluşumuna neden olur. Bütanol, asetik asit ile reaksiyona girerek etil asetata dönüştürülebilir. Bu reaksiyon Fischer esterifikasyonu olarak bilinir. 33. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi doğada mevcut olan organik bileşiklerden biridir?

  A) Karbonat    B) Sodyum hidroksit    C) Laktik asit
  D) Amonyak    E) Potasyum klorür

 34. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Laktik asit" dir. Laktik asit, doğada bulunan organik bileşiklerden biridir ve süt ürünlerinin mayalanması sırasında oluşur. Organik bileşikler, karbon ve hidrojen gibi elementler içeren ve genellikle canlı organizmalar tarafından üretilen bileşiklerdir. 35. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi aldehit değildir?

  A) Propionaldehit    B) Butanal    C) Pentanal    D) Metil formiat    E) Etanal

 36. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Metil formiat"tır çünkü metil formiat esterdir, aldehit değildir. Aldehitler ve esterler karboksilli asitlerin türevleridir. Aldehitlerde karbonil grubu RCHO şeklindedirken, esterlerde RCOOR şeklindedir. Bu soru organik kimya ve fonksiyonel gruplar konusunu test etmektedir. 37. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi bir karboksilik asittir?

  A) Formaldehit    B) Metil alkol    C) Etilen glikol    D) Formik asit    E) Metil bütanoat

 38. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "D) Formik asit"tir. Formik asit, metanolün oksidasyonu sonucu oluşan bir karboksilik asittir. Formaldehit, metanolün oksidasyonu sonucu oluşan bir aldehit olduğu için cevap değildir. Metanol ve etilen glikol, alkol sınıfında yer alırken, metil bütanoat bir esterdir. 39. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi doymuş bir hidrokarbon değildir?

  A) Etan    B) Metan    C) Pentan    D) Hekzan    E) Etin

 40. Cevap: E Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "E) Etin" olarak verilmiştir. Etin, bir çift bağa sahip olan bir hidrokarbondur ve bu nedenle doymamış bir hidrokarbon olarak sınıflandırılır. Diğer seçenekler ise doymuş hidrokarbonlardır. Bu soru, organik kimya konusundaki temel bilgileri test etmektedir. KYorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI S.KİMYA 12.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI Detayları

ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI S.KİMYA 12.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Ocak 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI S.KİMYA 12.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI Testini Çöz tıklayın. ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI S.KİMYA 12.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI S.KİMYA 12.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI S.KİMYA 12.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • HAYATIMIZDA KİMYA
  1. Biyomoleküller
  2. Margarinler
  3. Petrol Rafinasyonu
  4. Polimerler
  5. Yağ Üretimi
  6. Yüzey Aktif Maddeler

Ayrıca

kimyasal reaksiyonlarda oksidasyon ve indirgenme süreçlerinin anlaşılmasıdır.

kimyada oksidasyon reaksiyonlarını ve alkol fonksiyonel grubunu anlama becerisini ölçmektedir.

Kimya alanında temel reaksiyonları ve bu reaksiyonlarda açığa çıkan ürünleri anlamayı ölçmektedir.

Organik bileşiklerin çeşitli fonksiyonel gruplarını tanımlayabilme.

organik kimyanın temel fonksiyonel gruplarını tanımak ve özelliklerini anlamaktır.

Organik bileşiklerin özellikleri hakkında temel bilgi ve anlayışa sahip olup olmadıklarını ölçmektedir.

Organik kimya alanındaki bileşiklerin özelliklerini ve kimyasal reaksiyonlarını anlama ve yorumlama becerisini ölçer.

Kimya alanındaki temel reaksiyonları anlayarak, kimyasal dönüşümleri yorumlama ve kimya bilgisini günlük hayatta kullanabilme.

Esterlerin özelliklerini tanımlamayı ve bu özelliklerin kimyasal özelliklerine nasıl bağlı olduğunu anlamayı içerir.

Kimya alanında, farklı reaksiyon türleri ve bunların uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir.

Organik kimyaya giriş düzeyindeki bilgiyi ölçmektedir.

Cevap anahtarı D) C2H2'dir. Çünkü alkeler sadece karbon ve hidrojen atomlarından oluşurlar ve en basit alken eten (C2H4) iken, C2H2 daha basit bir yapıya sahip olan bir alkindir. Alkenlerin çift bağları varken, alkilerin tek bağları vardır.

Organik kimya konusunda öğrencilerin temel bilgilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Asetik asit ve alkollü çözeltilerinin ester oluşumu reaksiyonlarını anlama ve esterlerin nasıl sentezlenebileceğini bilmektir.

Organik bileşiklerin doğal kaynakları ve özellikleri hakkında bilgi gerektirir.

Aldehit ve esterler arasındaki yapısal farklılıkları ve karboksilli asit türevlerini tanımlama yeteneklerini ölçmektedir.

Kimya alanındaki temel kavramları ve farklı bileşik sınıflarını ayırt etme becerisini ölçmektedir.

Hidrokarbonlar hakkında temel kavramları anlamaları gerekmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI S.KİMYA 12.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI sınavı 12.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI S.KİMYA 12.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 1 kere doğru, 14 kere yanlış cevap verilmiş.

ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI S.KİMYA 12.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI S.KİMYA 12.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI S.KİMYA 12.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI S.KİMYA 12.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.