Ortaokul Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Ortaokul Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 8.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. İslamiyet öncesi Türk toplumunda aileleri bir araya getiren sosyal yapıyı yazınız.


 2. Cevap: Boy Açıklama:

  Boy, aileler ve soyların bir araya gelmesiyle oluşan, bağımsız veya bir "il"e bağlı olarak hüküm süren siyasi yapıdır. 3. Kağan, eski Türk toplumunda nasıl bir konuma sahipti?


 4. Cevap: Devletin başkanı, siyasi teşkilatın lideri Açıklama:

  Kağan, Tanrı tarafından kendisine kut verildiğine inanılan, devleti temsil eden ve siyasi otoriteyi yürüten kişiydi. 5. Eski Türk kadınlarının önemli roller üstlendiği alanlardan üç örnek veriniz.


 6. Cevap: * Devlet işleri * Antlaşmalar * Siyasi evlilikler Açıklama:

  Türk kadınları sadece evin içinde değil, devlet işlerinde ve siyasi ilişkilerde de aktif rol oynamışlardır. 7. Eski Türk aile yapısında kardeşler için kullanılan sözcükleri belirtiniz.


 8. Cevap: * Kangdaş * Kangsık * Kengçi Açıklama:

  Eski Türklerde kardeşlerin baba soyundan gelenlere kangdaş, üvey kardeşlere kangsık ve son beşikte yatan en küçük çocuğa kengçi denirdi. 9. Eski Türklerde evliliğin geçerliliği için gerekli unsurları yazınız.


 10. Cevap: Oğlan ve kızın rızası, ailelerin karşılıklı onayı, söz kesme ve kalın ödeme. Açıklama:

  Evlilik, iki tarafın rızası ve ailelerin onaylanmasıyla geçerlilik kazanırdı. Söz kesme, evlilik anlaşmasını resmileştirirken, kalın ödeme gelinin ailesine verilen bir maddi fedakârlıktı. 11. Eski Türklerde görülen üç farklı evlenme çeşidini veriniz.


 12. Cevap: * Geleneksel evlenme: Eşit sosyal statüdeki kişiler arasında yapılan evlilik. * Kaçırma evlenme: Kızın rızası olmadan zorla kaçırılarak yapılan evlilik. * Damat kaçırma evlenme: Oğlanın kızın ailesinden izin almadan kaçırılarak yapılan evlilik. Açıklama:

  Eski Türklerde evlenme çeşitleri, sosyal statü ve aile ilişkileri gibi faktörlere göre değişmekteydi. 13. Eski Türk ailelerinde "Eşik"in neden kutsal kabul edildiği hakkında bilgi veriniz.


 14. Cevap: Evin girişini oluşturduğu için kutsallığın başlangıcı olarak görülmektedir. Açıklama:

  Türkler, eşik eşiğinden geçilirken ayağın basılmamasını sağlamışlardır. Bu nedenle eşik üzerine halı ya da kumaş serilmiştir. 15. Eski Türklerde "Çocuğu Olmayan Ailelerin İtibarı" hakkında bilgi veriniz.


 16. Cevap: Çocuksuz ailelerin itibarı oldukça düşük olarak kabul edilmekteydi. Açıklama:

  Çocuğu olmayan kadınlar değersiz görülürken, çocuksuz ailelerin sosyal statüsü de düşüktü. Bu durum, Dede Korkut Hikâyeleri'nde de belirtilmektedir. 17. Grenard'ın Doğu Türkistan Türklerinin aile yapısı hakkındaki görüşlerini açıklayınız.


 18. Cevap: - Kadınların özgür ve erkeklerle eşit olduğu demokratik bir aile yapısı vurgulanır. - Kalın yerine toyluk hediye edilir ve kadınlar ekonomik ve hukuki açıdan bağımsızdır. - Çok eşlilik ilk eşin rızası alınarak mümkündür, ancak yaygın değildir. Açıklama:

  Grenard, İslam öncesi Türk aile yapısının kadına saygı ve eşitlik ilkelerine dayandığına inanmaktadır. 19. Türklerde görülen aile tiplerini Richard'a göre belirtiniz.


 20. Cevap: - Maderî (ana ailesi) tipi: Yakut Türkleri - Pederşahî (baba ailesi) tipi: Kırgız Türkleri - Maderî ve pederşahî arasında orta bir tip: Altay Türkleri Açıklama:

  Richard, Türklerde çeşitli ekonomik ve toplumsal koşullara göre farklı aile tiplerinin görüldüğünü belirtmektedir. 21. İslâmiyet'in Türk aile yapısı üzerindeki etkilerini açıklayınız.


 22. Cevap: Fıkıh kurallarıyla ataerkil yapının etkisiyle "geniş Müslüman ailesi" oluşmuştur, babanın otoritesi artmış, kadınların hakları kısıtlanmıştır. Açıklama:

  İslâmiyet, Türk aile yapısında köklü değişikliklere neden olmuştur. 23. Eski Türk ailesinin diğer topluluklardan bazı farklılıklarını belirtiniz.


 24. Cevap: * Kan akrabalığına dayalı olması * "Pederî" aile yapısı * Küçük (dar) aile özelliği Açıklama:

  Eski Türk ailesinin yapısı, diğer topluluklardan farklı yönler gösterir. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Türk ailesinde baba korkusu veya baba baskısı yoktu.
  (.....) 2. Dede Korkut Hikayelerinde kadının kocasına bağlılığı net bir şekilde görülür.
  (.....) 3. Bamsı Beyrek hikayesinde kız ve erkek evladın eşit tutulduğu belirtilmektedir.
  (.....) 4. Eski Türk toplumlarında ana hakkı Tanrı hakkı sayılırdı.
  (.....) 5. Dede Korkut'a göre oğullar baba sözünü iki eylemezlerdi.
  (.....) 6. Marko Polo, Türk ailelerinde büyüklerin küçükler tarafından saygı gördüğünü gözlemlemiştir.
  (.....) 7. Eski Türk ailesi, devletin çekirdeği konumundadır.
  (.....) 8. Türklerde çok gelişmiş bir 'baba ailesi' vardı.
  (.....) 9. Türk aile yapısı göçebe yaşam nedeniyle çekirdek aile özelliği göstermiştir.
  (.....) 10. İslâmiyet'ten önce Türklerde monogam evlilik esastı.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 27. Eşleştirmeleri Yapın

  1. Eski Türklerde ailede mülkiyetin temeli
  2. Kadının korunmasını hedefleyen sistem
  3. Diğer topluluklarda görülen yakın akraba ile evlenme
  4. Kadınların yakılma adeti
  5. Çocukların öldürülmelerine rastlanan topluluklar
  6. Karısının çocuğu olması için başkasına takdim edilmesi
  7. Kardeşi ve kızlarıyla evlenme
  8. Karıların satın alınması adeti
  9. Diğer topluluklarda görülen, kadının hür olmaması
  10. Diri diri gömülme adeti
  Önermeler:
  a. Yunan, Roma, İran
  b. Çin, Yunan, Hind, Roma
  c. Prof. Dr. Ali ERKUL
  d. Yunan, Hind, Arap
  e. Arap
  f. Hind
  g. Hind, İran
  h. Yunan, Hind, Arap
  ı. Moğollar hariç diğer topluluklar
  i. Ailede ortaklık

 28. Cevap: 1. a 2. ı 3. a 4. f 5. b 6. d 7. g 8. h 9. ı 10. e Açıklama:

  Metin, eski Türklerde ve diğer topluluklarda aile yapısındaki farklılıkları ele almaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Ortaokul Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Ortaokul Türk Sosyal Hayatında Aile dersi 2.dönem sonu yazılı soruları açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Eski Türk toplumundaki aile yapısının daha geniş bileşenlerini anlama.

Eski Türk toplumundaki liderlik ve yönetim sistemini anlama.

Eski Türk kadınlarının toplumsal statüsünün yüksek olduğunu anlamak.

Eski Türk aile yapısında kardeşlik ilişkilerinin önemini kavramak.

Öğrenciler, eski Türklerde evliliğin oluşumu için gereken unsurları öğrenecektir.

Öğrenciler, eski Türklerde evliliğin farklı türlerini anlayacaktır.

Öğrenciler, eski Türk kültüründe eşik kavramının önemini kavrayabilecektir.

Öğrenciler, eski Türk toplumunda çocuk sahibi olmanın önemini ve aile yapısı üzerindeki etkilerini anlayabilecektir.

Doğu Türkistan Türklerinin aile yapısı hakkında bilgi edinebilme.

Türk aile yapısının çeşitliliğini kavrayabilme.

İslâmiyet'in Türk kültürüne etkilerini değerlendirme.

Eski Türklerin aile yapısını diğer kültürlerle karşılaştırma.

* Eski Türk ailesinin yapısı ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak. * Türk ailesinde kadının ve çocuğun yeri hakkında bilgi edinmek. * Ailenin devlet içindeki rolünü anlamak. * Türk aile yapısının İslâmiyet'in kabulüyle nasıl değiştiğini öğrenmek. * Göçebe yaşamın aile yapısı üzerindeki etkisini tespit etmek.

Metinle ilgili ana bilgileri çıkarabilme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 8.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.