Ortaokul 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Ortaokul 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Eski Türklerde aile yapısı genellikle nasıldı?

  A) Geniş aile       B) Çekirdek aile   
  C) Ortak aile       D) Karma aile      
                     

 2. Cevap: B Açıklama:

  Eski Türk ailesi, karı, koca ve çocuklardan oluşan çekirdek aile şeklindedir. 3. İslamiyet öncesi Türk toplumunda sosyal yapının en küçük birimi nedir?

  A) Urug    B) Aile    C) Boy    D) Bod    

 4. Cevap: B Açıklama:

  Ailenin Türk toplumunda en küçük ve temel sosyal birim olduğu belirtilmiştir. 5. Eski Türklerde boylara başkanlık eden kişilere ne denirdi?

  A) İlteber    B) Bodun    C) Bey    D) Kağan    

 6. Cevap: C Açıklama:

  Beyler, boyları temsil eden ve gerektiğinde iç dayanışmayı sağlayan kişilerdir. 7. "Ataç" sözcüğü Eski Türkçede hangi anlama gelir?

  A) Baba    B) Oğlan    C) Dede    D) Büyük baba    

 8. Cevap: B Açıklama:

  "Ataç" sözcüğü oğlan anlamına gelmekteydi ve babanın özelliklerini taşıdığına inanılıyordu. 9. Eski Türklerde çocukları yetiştirme sorumluluğu genellikle kimlere aitti?

  A) Anne ve babaya eşit olarak    B) Sadece babalara              
  C) Sadece annelere               D) Dedelere                     
                                  

 10. Cevap: B Açıklama:

  Eski Türk ailesinde oğlan çocukları yetiştirmek babaların, kız çocukları yetiştirmek ise annelerin göreviydi. 11. Eski Türklerde kadınların evdeki konumu nasıldı?

  A) Evin sahibi            B) Kocasına yardımcı     
  C) Çocuklardan sorumlu    D) Erkeklere tabiydi     
                           

 12. Cevap: A Açıklama:

  Eski Türk aile yapısında evin sahibi kadındı. Kadın, kocasına yardım etmekle birlikte, evin yönetiminden sorumluydu. 13. Eski Türklerde hangi aile tipi yaygın olarak görülmüştür?

  A) Çekirdek aile    B) Dar aile        
  C) Geniş aile       D) Ana ailesi      
                     

 14. Cevap: A Açıklama:

  Eski Türklerde kan akrabalığı esasına dayanan çekirdek aile yapısı görülmüştür. 15. Eski Türklerde evlilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Baba, kızının rızasını almaksızın onu istediği kişiye veremezdi.
  B) Levirat evliliği, dul kalan bir kadının ölünün erkek kardeşiyle evlenmesi anlamına gelir.
  C) Söz kesme merasimi, at üzerinde yapılırdı.
  D) Kalın, geline verilen bir hediyeydi.

 16. Cevap: D Açıklama:

  Kalın, damat ailesinin kız ailesine ödediği bir tür mal veya hayvan bedelidir. 17. Eski Türklerde kalın âdeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Kalının miktarı, ailenin ekonomik durumuna göre değişiyordu.
  B) Kalın, bir emek ve fedakârlık olarak görülmezdi.
  C) Baba, oğlunu evlendirmese bile oğul baba malından bir kısmını zorla alamazdı.
  D) Kalın, evliliğin meşruluğu için önemli değildi.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Kalının miktarı, ailenin ekonomik gücüne göre değişiklik gösterirdi ve evliliğin meşruluğu açısından önemliydi. 19. Türklerde düğüne "toy" denmesinin nedeni nedir?

  A) Törenin gösterişli olması
  B) Birlik ve dayanışma ruhunu yansıtması
  C) Çocuğun doğumu
  D) Evlilik antlaşmasının yapılması

 20. Cevap: B Açıklama:

  Türklerde düğünler, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu bünyesinde barındıran önemli merasimlerdir. 21. Kaşgarlı Mahmud'a göre "küdegü" sözcüğü neyi ifade eder?

  A) Gelin    B) Damat    C) Sağdıç    D) Yenge    

 22. Cevap: B Açıklama:

  "Küdegü" sözcüğü, Kaşgarlı Mahmud tarafından "güvey" anlamında kullanılmıştır. 23. Eski Türk toplumunda çocuksuz ailenin itibarı nasıldı?

  A) Saygı duyulurdu         B) İtibarlıydı            
  C) Değersiz görülüyordu    D) Yüksekti               
                            

 24. Cevap: C Açıklama:

  Çocuk sahibi olmak, ailenin itibarı için çok önemliydi. 25. Eski Türklerde çocukların geleceklerini ne belirlerdi?

  A) Aile ortamı          B) Devletin isteği     
  C) Dinî inançlar        D) Okulların eğitimi   
                         

 26. Cevap: A Açıklama:

  Eski Türkler'de çocukların geleceği, aile ortamında şekillenmekteydi ve erkek çocuklar bir kahramanlık göstererek kendi millî adlarını kazanırlardı. 27. Hangi ifade eski Türk aile hukukunda doğru DEĞİLDİR?

  A) Miras hukukunda bütün çocuklar ana ve babalarının malında pay sahibiydi.
  B) Baba sağken ev kurmuş oğullar mirastan pay alamazlardı.
  C) Evlenmemiş kız çocukları mirastan pay alırlardı.
  D) Baba yurdunda kalan en küçük oğul babanın malının vârisiydi.

 28. Cevap: C Açıklama:

  Evlenmemiş kız çocukları, çeyiz aldıkları için mirastan pay alamazlardı. 29. Eski Türklerde suçların cezalandırılmasında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınırdı?

  A) Sadece devlete karşı işlenen suçlar
  B) Sadece aileye karşı işlenen suçlar
  C) Hem devlete hem de aileye karşı işlenen suçlar
  D) Kişinin sosyal statüsü

 30. Cevap: C Açıklama:

  Eski Türklerde, hem devlete hem de aileye karşı işlenen suçlar cezalandırılırdı. 31. Doğu Türkistan Türklerinde kadınların hukuki hakları nasıldı?

  A) Hiçbir hakları yoktu.
  B) Sadece ev içinde çalışma hakkına sahiplerdi.
  C) Baba evi ile ilişkilerini kesmek zorundaydılar.
  D) Malları üzerinde tasarruf edebilirlerdi.

 32. Cevap: D Açıklama:

  Grenard'ın gözlemlerine göre Doğu Türkistan Türklerinde kadınlar, malları üzerinde tasarruf etme hakkına sahipti ve baba evi ile ilişkilerini kesmek zorunda değillerdi. 33. G. Richard'a göre Yakut Türklerinde aile tipi hangi temel üzerine kuruludur?

  A) Baba    B) Anne    C) Büyükbaba    D) Teyze    

 34. Cevap: B Açıklama:

  Richard, Yakut Türklerinde ailenin maderî, yani anne temelli bir yapıya sahip olduğunu belirtir. 35. Kırgızlardaki ailenin özelliği nedir?

  A) Sadece pederşahîdir.
  B) Sadece maderîdir.
  C) Hem pederî hem maderî unsurları vardır.
  D) Pederşahî ancak savaş zamanlarında birleşir.

 36. Cevap: C Açıklama:

  Gökalp, Kırgız ailesinin hem pederî hem de maderî özelliklere sahip olduğunu vurgulamıştır. 37. Eski Türklerde evlilik ilişkilerinde hangi kural geçerliydi?

  A) İçerden evlenme
  B) Dışarıdan evlenme
  C) Göçebe bir Türk ile evlenme
  D) Çok eşlilik

 38. Cevap: B Açıklama:

  Alıntıya göre Yakut Türklerinde dışarıdan evlenme kuralı geçerliydi. 39. Eski Türklerde evin sahibesinin simgesi olan sanem hangisiydi?

  A) Kısrakmeme      B) İnekmeme       
  C) Sığırheykeli    D) At heykeli     
                    

 40. Cevap: B Açıklama:

  Eski Türklerde ev sahibesinin simgesi "İnekmeme" olarak adlandırılıyordu. 41. Gökalp'e göre, eski Türk ailesi neye dayanıyordu?

  A) Yasalara               B) Töreye                
  C) Evlilik akdine         D) Kadının üstünlüğüne   
                           

 42. Cevap: B Açıklama:

  Gökalp, eski Türk ailesinin yalnızca töreye dayandığını savunuyordu. 43. İslamiyet'in Türk aile yapısı üzerindeki etkileri neler olmuştur?

  A) Baba otoritesinin güçlenmesi
  B) Kadınların haklarının azalması
  C) Ailenin genişlemesi
  D) Hepsi

 44. Cevap: D Açıklama:

  İslamiyet'in Türk aile yapısı üzerinde baba otoritesinin güçlenmesi, kadınların haklarının azalması ve ailenin genişlemesi gibi birden fazla etkisi olmuştur. 45. Eski Türk ailesi ile diğer toplulukların aileleri arasındaki farklardan biri nedir?

  A) Eski Türk ailesi kan akrabalığına dayanırken, diğer topluluklar evlenme birliğine dayanıyordu.
  B) Eski Türk ailesi pederi tipte iken, diğer topluluklar pederşahi veya maderşahi tipte idi.
  C) Eski Türk ailesi geniş aile yapısındayken, diğer topluluklar küçük aile yapısındaydı.
  D) Hiçbiri

 46. Cevap: B Açıklama:

  Eski Türk aileleri pederi tipte iken, diğer toplulukların aileleri pederşahi veya maderşahi tipte idi. Eski Türk ailesinin kan akrabalığına dayandığı ve küçük aile yapısına sahip olduğu diğer noktalarda da diğer topluluklarla farklıydı.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Ortaokul 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Ortaokul 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Ortaokul 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Ortaokul Türk Sosyal Hayatında Aile dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Eski Türk aile yapısını kavrar.

Türk sosyal yapısının özelliklerini bilmek

Eski Türk sosyal yapısının hiyerarşik düzenini anlamak

Eski Türk dilindeki aile kavramlarını tanımak

Eski Türk sosyal hayatındaki cinsiyet rollerini anlamak

Türk aile yapısındaki kadınların rolünü anlamak

Eski Türklerde aile yapısı hakkında bilgi sahibi olur.

Eski Türklerde evlilik kurumunu anlamak.

Eski Türklerde aile ekonomisinin evlilik kurumuna etkilerini kavramak.

Türk düğün gelenekleri hakkında bilgi edinme

Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-it Türk eserinden Türk kültürü hakkında bilgi edinme

Eski Türklerde aile yapısının önemini vurgulama.

Eski Türklerde aile yapısının özelliklerini açıklar.

Eski Türk aile hukuku hakkında bilgi edinme.

Eski Türk hukuk sistemini anlama.

Türk aile yapısında kadının hukuki statüsünü anlama.

Türk aile yapılarının çeşitliliğini ve nedenlerini açıklayabilme.

Farklı Türk boylarındaki aile yapılarını karşılaştırmak.

Türk sosyal hayatında evlilik kurumlarını anlama

Eski Türklerin aile yapısını anlama

Gökalp'in eski Türk aile yapısı hakkındaki görüşlerini kavrama

İslamiyet'in aile yapısı üzerindeki etkilerini kavrama.

Eski Türk aile yapısının diğer topluluklardaki aile yapılarından farklılıklarını belirleme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.