Ortaokul 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Sınav - Klasik

Ortaokul 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavı 8.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Namık Kemal, Türk milliyetçiliğinin öncülerinden biridir.
  2. (.....) Namık Kemal'in şiirlerinde Osmanlı tarihi işlenmemiştir.
  3. (.....) Namık Kemal, eğitim anlayışında ahlaki değerlere önem vermemiştir.
  4. (.....) Namık Kemal, Türk kültürüne katkıları olmayan bir şairdir.
  5. (.....) Namık Kemal'in eserlerinde özgürlük ve bağımsızlık kavramları yer almamıştır.
  6. (.....) Namık Kemal, Tanzimat'ın getirdiği toplumsal değişimlere karşıymıştır.
  7. (.....) Namık Kemal'in düşünceleri Türk modernleşme hareketlerini etkilememiştir.
  8. (.....) Namık Kemal'in eserleri günümüz edebiyatında incelenmemektedir.
  9. (.....) Namık Kemal, vatan sevgisini şiirlerinde işlemiştir.
  10. (.....) Namık Kemal, modernleşme ve aydınlanma fikirlerini savunmamıştır.

 2. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. Y 5. Y 6. Y 7. D 8. Y 9. D 10. Y Açıklama: 3. Kültürün oluşumunda rol oynayan unsurları listeleyiniz.


 4. Cevap: * Dil * Tarih * Din * Sanat * Gelenek ve Görenekler * Toplumsal Yapı ve İnsan İlişkileri Açıklama: 5. Kültürel unsurlar arasındaki etkileşime üç örnek veriniz.


 6. Cevap: 1. Dil ve Kültür: Dil, kültürel değerleri ve inançları yansıtır ve aktarmaya yardımcı olur. 2. Tarih ve Sanat: Tarihsel olaylar, sanatsal ifadelerde yansıtılır ve toplumun kimlik duygusuna katkıda bulunur. 3. Din ve Gelenek: Dini inançlar, töreleri ve gelenekleri şekillendirir ve sosyal normları etkiler. Açıklama: 7. Medeniyetin temel yapı taşlarını sayınız.


 8. Cevap: 1. Eğitim 2. Din ve Ahlak 3. Hukuk ve Adalet 4. Sanat ve Kültür 5. Teknoloji ve Sanayi Açıklama:

  Medeniyetin gelişimi ve sürdürülebilirliği, bu temel yapı taşlarının varlığına ve etkileşimine bağlıdır. 9. Medeniyetin ekonomik yönünü etkileyen unsurları açıklayınız.


 10. Cevap: - Ekonomik sistem ve organizasyon - Ticaret ve pazarlar - İnovasyon ve teknolojik ilerleme - İstihdam ve meslekler - Eğitim ve insan kaynakları - Altyapı ve ulaşım - Mali politikalar ve yatırım - Çevre duyarlılığı Açıklama:

  Medeniyetin ekonomik yönü, bu unsurların etkileşimiyle şekillenir ve sosyal adalet, eşitlik ve insan hakları prensipleri üzerinde temellenir. 11. Âşık Veysel Şatıroğlu'nun Türk folkloruna katkıları nelerdir?


 12. Cevap: Âşık Veysel Şatıroğlu, geleneksel halk şiiri geleneğini sürdürerek, Türk halk müziğini temsil ederek, halk kültürünü inceleyerek ve Türk toplumuyla bütünleşerek Türk folkloruna katkı sağlamıştır. Açıklama:

  Âşık Veysel, türkülerinde Türk halkının gelenek, yaşam biçimi ve değerlerini işlemiş ve bu değerlerin yaşatılmasında önemli bir rol oynamıştır. 13. Âşık Veysel'in eserlerinde işlediği evrensel temalardan üç örnek veriniz.


 14. Cevap: * İnsanlık değerleri * Ahlaki ilkeler * Sevgi ve hoşgörü Açıklama:

  Âşık Veysel'in eserleri, insanlık değerleri, ahlaki ilkeler ve sevgi ve hoşgörü gibi evrensel temaları kapsar. 15. Mevlana Celaleddin Rumi'nin öğretilerinde kâmil insan olmanın sorumluluklarını açıklayınız.


 16. Cevap: Kâmil insan olmak, Mevlana'ya göre sadece bireysel bir hedef değil, aynı zamanda topluma hizmet etme ve insanlığa yardım etme sorumluluğunu da içerir. Kâmil insan, sadece kendi manevi yükselişini değil, aynı zamanda çevresindeki insanların manevi gelişimine de katkıda bulunur. Açıklama:

  Mevlana'nın öğretileri, içsel dönüşümün yanı sıra sosyal sorumluluk ve yardımlaşmayı da vurgular. Kâmil insan, kendi manevi yolculuğunda ilerlerken aynı zamanda başkalarına da yol gösterici olur, yardımsever olur ve insanlığın iyiliği için çalışır. 17. Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerinde hangi kavramlar vurgulanır?


 18. Cevap: Hoşgörü, sevgi, sosyal adalet, yardımlaşma, kültürel çeşitlilik ve birlik mesajları. Açıklama:

  Hacı Bektaş Veli'nin öğretileri, hoşgörülü, sevgi dolu ve birlik içinde bir toplumun temelini oluşturan kavramlara odaklanır. 19. Biruni'nin dinler tarihi alanındaki eserlerinden birini belirtiniz.


 20. Cevap: El-Hindî Açıklama:

  Bu eser, Hinduizm ve diğer Hind dinlerine dair detaylı bilgiler içerir. 21. İslam Altın Çağı'nda bilim ve felsefe alanlarında öne çıkan ve Batı dünyasına büyük katkıları olan İbni Sina'nın felsefi konulardaki öğretilerinden üç tane örnek veriniz.


 22. Cevap: 1. Aristotelesçilik ve İbni Sina 2. Ontoloji ve Varlık Felsefesi 3. Mantık ve Akıl Yürütme Yetisi Açıklama:

  İbni Sina, felsefi konulardaki derin düşünceleriyle Batı dünyasını etkileyen bir düşünürdür. Aristotelesçiliği yorumlayarak kendi görüşlerini oluşturmuş ve ontoloji ile mantık alanındaki çalışmaları Rönesans dönemine kadar düşünce sistemlerini etkilemiştir. 23. Mimar Sinan'ın kentsel mekânlara yaptığı katkıları açıklayınız.


 24. Cevap: Mimar Sinan'ın kentsel mekânlara yaptığı katkıları şu şekilde sıralanabilir: * Şehir planlamasında cami, medrese, hamam gibi yapıların estetik ve düzenli bir şekilde yerleştirilmesi. * Camilerin etrafındaki avlular, medrese bahçeleri ve hamam çevrelerindeki düzenlemelerle kamusal alanların oluşturulması. * Su mühendisliği çalışmalarıyla şehirlerdeki su kullanımının düzenlenmesi ve su yollarının oluşturulması. * Cami ve medrese çevresindeki bahçelerle yeşil alanların oluşturulması. * Köprü inşaatlarıyla ulaşımın kolaylaştırılması ve kentsel bölgeler arasındaki bağlantının artırılması. Açıklama:

  Mimar Sinan'ın kentsel mekânlara yaptığı katkılar, sadece estetik bir bütünlük sağlamakla kalmamış, aynı zamanda şehirlerin işlevselliğini ve yaşam kalitesini de artırmıştır. 25. Mimar Sinan'ın eserlerinin zaman içinde ayakta kalmasını sağlayan faktörler nelerdir?


 26. Cevap: Mimar Sinan'ın eserlerinin zaman içinde ayakta kalmasını sağlayan faktörler: - Kaliteli Malzeme Kullanımı - Mimarlık Mühendislik Becerisi - Düzenli Bakım ve Restorasyon - Toplumsal ve Kültürel Değer - İşlevselliğin Sürekliliği Açıklama:

  Mimar Sinan, eserlerinde dayanıklı ve kaliteli malzemeler kullanmış, statik hesaplamalar yaparak depremlere dayanıklı yapılar inşa etmiştir. Ayrıca, düzenli bakım ve restorasyon çalışmaları, yapıların orijinalliğini korumasına yardımcı olmuştur. Toplumsal ve kültürel değerleri nedeniyle de toplumlar tarafından sahiplenilerek korunmuşlardır. Bazı eserlerin hala işlevselliğini sürdürmesi de yapıların ayakta kalmasına katkı sağlamıştır. 27. Türk dilinin korunması için düzenlenen etkinliklerden üç tane örnek veriniz.


 28. Cevap: Türkçe yazma ve okuma yarışmaları, yazar ve şair sohbetleri, dil bilinci kampanyaları Açıklama:

  Bu etkinlikler, dilin öğrenilmesini, gelişimini ve korunmasını desteklemektedir. 29. Şeyh Hamdullah'ın minyatür sanatına getirdiği yeniliklerden birini belirtin.


 30. Cevap: Renkli boya kullanımı Açıklama:

  Şeyh Hamdullah, minyatür sanatında renkli boya kullanımıyla tanınır. 31. Namık Kemal'in Türk kültürü üzerindeki etkilerini açıklayınız.


 32. Cevap: Namık Kemal, Türk edebiyatının ve dilinin gelişimine önemli katkılarda bulunmuş bir yazardır. Eserlerinde Türk tarihini ve kültürünü işlemiş, Türk halkının milliyetçilik duygularını uyandırmıştır. Açıklama:

  Namık Kemal, "Vatan Yahut Silistre" ve "İntibah" gibi eserlerinde Türklerin bağımsızlıklarını savunmuş, onları Osmanlı Devleti'nin çöküşünden sonra kendi kaderlerini tayin etmeye çağırmıştır. Ayrıca, Türkçe'nin sadeleştirilmesi için çalışmış ve Türkçenin saflaştırılması hareketinin öncülerinden olmuştur. 33. Namık Kemal'in Tanzimat Dönemi'ndeki siyasi duruşunu açıklayınız.


 34. Cevap: Siyasi bir figür olarak Namık Kemal, meşrutiyetin savunucusuydu. Despotizmi eleştirirken toplumsal adalet ve eşitlik ideallerini ön planda tuttu. Açıklama:

  Meşrutiyet, halkın yönetime daha fazla katılımını ve söz sahibi olmasını öngören bir yönetim biçimidir. Namık Kemal, Osmanlı Devleti'nde bu sistemin benimsenmesi için çaba sarf etmiş, adaletli bir yönetim için toplumsal adalet ve eşitlik ilkelerini savunmuştur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Detayları

Ortaokul 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Sınav - Klasik 9 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 3 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • KlasikAyrıca Ortaokul 8.sınıf kültür ve medeniyetimize yön verenler 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

* Namık Kemal'in Türk milliyetçiliğindeki rolünü anlamak. * Namık Kemal'in şiirlerinin millî duygu ve heyecanı artırdığını kavramak. * Namık Kemal'in eğitim anlayışının önemini kavramak. * Namık Kemal'in Türk kültürüne yaptığı katkıları öğrenmek. * Namık Kemal'in Türk milliyetçiliğine katkılarını anlamak. * Namık Kemal'in Tanzimat'ın getirdiği toplumsal değişimlere bakış açısını kavramak. * Namık Kemal'in düşüncelerinin Türk modernleşme hareketlerini etkilediğini anlamak. * Namık Kemal'in eserlerinin günümüz edebiyatında hâlâ değerli olduğunu öğrenmek. * Namık Kemal'in vatan sevgisini şiirlerinde işlediğini kavramak. * Namık Kemal'in modernleşme ve aydınlanma fikirlerini savunduğunu öğrenmek.

Kültürün oluşumunda rol oynayan çeşitli faktörleri tanımak.

Kültürel unsurlar arasındaki karşılıklı bağımlılığı ve etkileşimini anlamak.

Medeniyeti tanımlayan temel unsurlar hakkında bilgi edinilmesi

Medeniyetin ekonomik yönünü teşkil eden unsurları ve bunların medeniyet üzerindeki etkilerini anlama.

Öğrenciler, Âşık Veysel Şatıroğlu'nun Türk folkloruna yaptığı katkıları anlayabilecekler.

* Âşık Veysel'in eserlerinin evrensel niteliklerini anlamak.

* Mevlana Celaleddin Rumi'nin tasavvuf öğretilerinin toplumsal yönünü anlar. * Kâmil insan olmanın bireysel ve sosyal sorumluluklarını kavrar. * Yardımlaşma ve insanlığa hizmet etmenin önemini içselleştirir.

Hacı Bektaş Veli'nin felsefesinin temel öğelerini anlama. Ahilik teşkilatının İslami ilkelerle bütünleşmesinde

Öğrenciler, Biruni'nin dinler tarihi alanındaki çalışmalarını ve bunların önemini fark edebilecekler. İbni Sînâ'nın tıp alanındaki en önemli eseri nedir? Cevap: El-Kanun fi't-Tıbb Açıklama: Bu eser, Orta Çağ Avrupa'sında da ders kitabı olarak kullanılmıştır ve tıp alanında çığır açmıştır. Kazanım: İbni Sînâ'nın en önemli tıp eseri hakkında bilgi sahibi olmak.

Öğrenciler, İbni Sina'nın felsefi mirasını ve Batı düşüncesine yaptığı katkıları kavrayacaktır.

* Öğrenciler, Mimar Sinan'ın kente yaptığı çok yönlü katkıları anlayabilecektir. * Öğrenciler, kentsel mekânların planlanmasının estetik ve işlevsellik arasında dengeyi sağlaması gerektiğini öğrenecektir. * Öğrenciler, Mimar Sinan'ın çalışmalarının Osmanlı şehirlerinin gelişimi üzerindeki etkisini değerlendirebilecektir.

Öğrenciler, Mimar Sinan'ın eserlerinin uzun ömürlülüğünü sağlayan faktörleri anlayacak ve bu faktörlerin mimari mirasın korunmasındaki önemini kavrayacaktır.

Öğrenciler, Türk dilinin korunması için düzenlenen etkinliklerin önemini kavrarlar.Metin: Şeyh Hamdullah'ın Kültür ve Medeniyetimize Katkıları Şeyh Hamdullah hangi sanat dalında önemli bir isimdir? Cevap: Minyatür sanatı Açıklama: Şeyh Hamdullah, Osmanlı Devleti'nin önemli minyatür sanatçılarından biridir. Kazanım: Öğrenciler, Şeyh Hamdullah'ın sanat dalını öğrenir.

Öğrenciler, Şeyh Hamdullah'ın minyatür sanatına katkılarından birini öğrenir.

Öğrenciler, Namık Kemal'in Türk kültürü üzerindeki etkilerini anlayacaklardır.

Öğrenciler, Namık Kemal'in Tanzimat Dönemi'ndeki siyasi duruşunun temel unsurlarını anlayacak ve bu duruşun dönemin siyasi düşüncesi üzerindeki etkisini kavrayacaktır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavı 8.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.