Ortaokul 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Ortaokul 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Türkiye'nin en çok ihraç ettiği 3 ürünü sıralayınız.


 2. Cevap: * Motorlu kara taşıtları * Ana metaller * Makine ve teçhizat Açıklama:

  Bu ürünler Türkiye'nin ihracat gelirlerinin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. 3. Türkiye'nin uluslararası alanda üstlendiği siyasi rolü örneklendiriniz.


 4. Cevap: İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki faaliyetleri. Açıklama:

  Türkiye, İİT'de İslam ülkelerinin ortak hareket etmesi için aktif rol almaktadır. 5. Monarşi yönetim şeklinin özelliklerini yazınız.


 6. Cevap: Monarşi yönetim şeklinin özelliklerini yazınız.şi yönetim şeklinin özelliklerini yazınız. Açıklama: 7. Kuvvetler ayrılığı ilkesini tanımlayınız.


 8. Cevap: Kuvvetler ayrılığı ilkesi, devlet yetkisinin yasama, yürütme ve yargı olmak üzere farklı organlarda kullanılmasını ifade eder. Bu sayede devlet güçleri birbirini denetleyebilir ve birbirine baskı yapması engellenir. Açıklama:

  Kuvvetler ayrılığı ilkesinde her bir devlet gücü farklı bir organda temsil edilir. 9. Demokrasiyi tanımlayınız ve temel özelliklerini belirtiniz.


 10. Cevap: Demokrasi, halkın egemen olduğu ve yöneticilerini seçerek kendi kendisini yönettiği yönetim biçimidir. Temel özellikleri arasında eşitlik, özgürlük, hukukun üstünlüğü ve çoğunluğun yönetimi ile azınlığın haklarının korunması ilkeleri yer alır. Açıklama:

  Demokrasi, halkın iradesine dayanan bir yönetim sistemidir. Demokratik yönetimlerde insanlar eşit ve özgürdür, kanunlar herkes için geçerlidir ve yönetim çoğunluğun iradesi doğrultusunda hareket ederken azınlığın hakları da korunur. 11. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda güvence altına alınan kişisel haklardan bahsediniz.


 12. Cevap: Yaşama hakkı, özel hayatın ve aile hayatının gizliliği, konut dokunulmazlığı Açıklama:

  Kişisel haklar, doğuştan sahip olduğumuz ve vazgeçilmez olan haklardır. 13. Hayvancılık faaliyetlerini üçe ayırınız.


 14. Cevap: * Büyükbaş hayvancılık * Küçükbaş hayvancılık * Kümes hayvancılığı Açıklama:

  Metinde, hayvancılık faaliyetlerinin büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık ve kümes hayvancılığı olarak üçe ayrıldığı belirtilmektedir. 15. Tükenebilir (yenilenemeyen) enerji kaynaklarını üç örnek vererek açıklayınız.


 16. Cevap: * Taş kömürü: Isı enerjisi yüksektir, demir-çelik sanayisinde ve elektrik üretiminde kullanılır. * Linyit: Isı enerjisi düşük, elektrik üretiminde ve ısınma amaçlı kullanılır. * Doğal gaz: Çevreye en az zarar veren fosil yakıt, termik santrallerde elektrik üretiminde kullanılır. Açıklama:

  Bu sorunun amacı, tükenebilir enerji kaynaklarını tanımlamayı ve örnekler vermeyi öğretmektir. 17. Kamu hizmeti nedir? Üç örnek veriniz.


 18. Cevap: Kamu hizmeti, devletin vatandaşların ortak ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı yatırımlardır. Örnekler: * Eğitim * Sağlık * Ulaşım Açıklama:

  Kamu hizmetleri, vatandaşların refahı ve toplumsal gelişim için gereklidir. 19. Tıbbi mesleklerde hangi kişilik özelliği önemlidir? Açıklayınız.


 20. Cevap: Sabırlı olmak Açıklama:

  Tıbbi mesleklerde hastalarla uzun süreli ve dikkatli bir şekilde ilgilendikleri için sabır önemli bir kişilik özelliğidir. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Tarımsal faaliyetler, sulama imkânlarının iyi olduğu yerlerde gelişir.
  2. (.....) Enerji ihtiyacı olmayan bir işletme için sermaye unsuru önemli değildir.
  3. (.....) Tekstil sanayisi, genellikle pamuk yetiştirilen bölgelerde kurulur.
  4. (.....) Ulaşım, yatırım yapmak için gerekli olmayan bir unsurdur.
  5. (.....) Küçükbaş hayvancılık, bozkırın yaygın olduğu yerlerde yapılır.
  6. (.....) Petrol rafinerileri, petrolün bol olduğu yerlerde kurulur.
  7. (.....) Turizm sektörü, doğal güzelliklerin bulunduğu bölgelerde gelişir.
  8. (.....) Yağ fabrikaları, zeytin veya ayçiçeği yetiştiriciliğinin yoğun olduğu yerlerde kurulur.
  9. (.....) Et ve süt işletmeleri için hayvancılık potansiyelinin yüksek olması önemlidir.
  10. (.....) Enerji santralleri, enerji kaynaklarının bol olduğu yerlerde kurulur.

 22. Cevap: D, Y, D, Y, D, D, D, D, D, D Açıklama:

  Cevap:, doğru olan ifadelerin başına "D", yanlış olan ifadelerin başına "Y" konularak verilmiştir. 23. Eşleştirmeleri Yapın:

  a. Tam bağımsızlık
  b. Yurtta barış dünyada barış
  c. Komşu devletlerle barış içinde yaşama
  d. Devletlerin eşitliği
  e. Karşılıklılık (mütekabiliyet)
  1. Komşularımızla ve bütün devletlerle iyi geçinmek
  2. Uluslararası ilişkilerde devletlerin siyasi olarak eşit olması
  3. Yurtta ve dünyada barış ortamına katkıda bulunmak
  4. Millî sınırlar içinde bağımsız yaşamak
  5. Uluslararası ilişkilerde karşılıklı güven ve saygıyı hedef tutmak

 24. Cevap: 1-c 2-d 3-b 4-a 5-e Açıklama: 25. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  1. Kültür
  2. Toplumun ayırt edici niteliklerinden oluşur
  3. Hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel ögeler
  4. Örf ve âdetler
  5. Temel mantığı "kullan at"
  6. Çağımızda iletişimle iç içe geçmiş durumdadır
  7. Kimliği oluşturur
  8. Sanatı
  9. Popüler kültür ögelerine örnek
  10. Baklava
  Önermeler:
  a. Market
  b. Kültür
  c. Tablet
  d. Kazak
  e. Fast food
  f. Güreş
  g. Kültür
  h. Yörük
  ı. Baklava
  j. Popüler kültür

 26. Cevap: 1. g 2. b 3. j 4. f 5. e 6. g 7. b 8. f 9. e 10. ı Açıklama:

  * Kültür, bir toplumu diğer toplumlardan ayıran, kimliğini oluşturan yaşayış ve düşünüş tarzıdır. Kültürün ayırt edici nitelikleri arasında sanatı, inançları, örf ve âdetleri yer alır. * Popüler kültür, belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel ögelerin bütünüdür. Temel mantığı "kullan at"tır. Popüler kültür ögelerine örnek olarak fast food, tablet ve market verilebilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Ortaokul 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Ortaokul 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • : İPEK YOLUNDA TÜRKLER ÖĞRENME ALANI: KÜLTÜR VE MİRAS 1
  1. Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk toplumlarının siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
  2. Dönemin devlet adamları ve Türk büyüklerinin hayatından yararlanarak ilk Türk- İslam devletlerinin siyasal, sosyal ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur
  3. Günümüz Türk Silahlı Kuvvetleri’ni ilk Türk devletlerinin ordusu ile ilişkilendirerek,
  4. İpek Yolu’nun toplumlar arası siyasal, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü fark eder
  5. İslamiyet’in ortaya çıkışı, yayılışı ve Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasî, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder
  6. Örnek incelemeler yoluyla kutlama ve törenlerimizdeki uygulamaların kültürümüzü oluşturan unsurlarla ilişkisini değişim ve süreklilik açısından değerlendirir.
  7. Orta Asya ilk Türk devletleri ve Türk-İslam devletlerinin Türk kültür, sanat ve estetik anlayışına katkılarına kanıtlar gösterir
  8. Orta Asya ilk Türk toplumlarının kültürel özellikleriyle yaşadıkları yerlerin coğrafî özelliklerini ilişkilendirir.
  9. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önemini ve görevlerini kavrar.

Ayrıca Ortaokul 6.sınıf sosyal bilgiler dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Türkiye'nin ihracat ürünlerini tanımak

Öğrenciler, Türkiye'nin uluslararası alandaki siyasi rolünü anlayacaktır.

Kuvvetler ayrılığı ilkesinin devlet yönetimindeki önemini anlar.

Demokrasi kavramını ve temel özelliklerini anlar.

Öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda yer alan kişisel hakları öğrenecektir.

Hayvancılık faaliyetlerinin çeşitlerini öğrenme.

Öğrenciler, tükenebilir enerji kaynaklarının tanımını ve örneklerini öğrenir.

Kamu hizmetinin tanımını anlayabilmek ve örnekler verebilmek.

Öğrenciler, tıbbi mesleklerde sabrın önemini anlarlar.

* Coğrafi özellikler ve ekonomik faaliyetler arasındaki ilişkiyi anlama * Yatırım yapmak için gerekli unsurları belirleme * Doğru yatırım kararları verme becerisi geliştirme

Öğrenciler, kültür ve popüler kültür kavramlarını ayırt edebilecekler ve bu kavramların modern toplumdaki etkilerini anlayabileceklerdir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri