NUSAYBİN ÖZEL MEKTEBİM FEN LİSESİ

NUSAYBİN ÖZEL MEKTEBİM FEN LİSESİ sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. NUSAYBİN ÖZEL MEKTEBİM FEN LİSESİ CEVAPLARI

 1. I. Türkiye ülke kodu: .tr
  II. Almanya ülke kodu: .de
  III. Amerika ülke kodu: .us
  Yukarıda verilen ülke kodları ve ülke eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I, II ve III                B) I ve II
  C) II ve III                   D) I ve III
  E) Yalnız II

 2. Cevap: A

 3. Bir yazın, bilim ya da sanat yapıtını yaratan kişinin, bu yapıtla ilgili haklarının tümüdür. Verilen tanım hangisine aittir?

  A) Telif Hakkı                    B) GPL
  C) Creative Common        D) Etik Değerler
  E) Veri Güvenliği

 4. Cevap: A

 5. I. Bilgisayar veriyi hafızada saklar
  II. Parola, büyük/küçük harfler ile noktalama işaretleri ve özel karakterler içermelidir
  III. Bilgisayara antivirüs ve internet güvenlik programları kurularak bu programların sürekli güncel tutulmaları sağlanmalıdır
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I, II ve III              B) I ve II
  C) Yalnız II              D) I ve III
  E) II ve III

 6. Cevap: A

 7. I. Bilgisayarın eskiye oranla daha yavaş çalışıyor olması
  II. Bilgisayarın sık sık yanıt vermemesi ve donması
  III. Bilgisayarın güncelleme yapması
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bilgisayara virüs bulaştığını gösterir?

  A) Yalnız II                   B) I, II ve III
  C) II ve III                     D) I ve III
  E) I ve II

 8. Cevap: B

 9. Bilişim üzerinden işlenilen tüm suçlara ne denir?

  A) Bilişim Suçu        B) Siber Suç            C) Sanal Suç
  D) VR Suç               E) İnternet Suçu

 10. Cevap: A

 11. Aşağıdakilerden hangisi ile bigisayarımıza bulaşmış zararlı yazılımları temizleyebiliriz?

  A) Office programlarıyla        B) İnternet tarayıcılarıyla
  C) Anti-Virüs programlarla    D) Crack programlarıyla
  E) Adobe programlarıyla

 12. Cevap: C

 13. Programlama hatalarını bulma ve düzeltme işlemine ne denir?

  A) Publish        B) Debug        C) Runtime
  D) Export         E) İmport

 14. Cevap: B

 15. Sabit ve değişkenler arasındaki ilişkileri gösteren, eşitlik ve ifadelerde kullanılan işaret ve sembolleri ifade edilen kavram hangisidir?

  A) Fonksiyon        B) Değişken        C) Veri
  D) Operatör          E) Döngü

 16. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Operatör şeklindedir. Operatörler, sabit ve değişkenler arasındaki ilişkileri gösteren ifadelerde kullanılan işaret ve sembollerdir. Operatörler, matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Örneğin, toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*), bölme (/) gibi operatörler sabit ve değişkenler arasındaki ilişkiyi ifade eden matematiksel ifadelerde kullanılır. 17. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi sayısal veri türüne ait değildir?

  A) 49.99                    B) 10654876542
  C) 34217                   D) TR0600006543L
  E) 67

 18. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) TR0600006543L" olmalıdır. Çünkü diğer ifadeler sayısal veri türüne aittirken, bu ifade bir IBAN numarası gibi alfanümerik bir yapıya sahiptir. Sayısal veri türü yalnızca rakamlardan oluşan değerleri ifade ederken, alfanümerik veri türü hem rakamları hem de harfleri içerebilir. Dolayısıyla, "D) TR0600006543L" ifadesi sayısal veri türüne ait değildir. Çözüm açıklaması olarak, soruda verilen ifadelerin yapılarının incelenmesi ve sayısal veri türüne ait olan ifadelerin belirlenmesi gerektiği vurgulanabilir. 19. I. Oluşturulan değer, tırnak içinde belirtilir
  II. Büyük ve küçük harf duyarlıdır
  III. Karakterler sadece sayıdan oluşsa bile hesaplama işlemlerinde kullanılamaz.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri alfanümerik/karakter veri türleri için doğrudur?

  A) I, II ve III        B) I ve II        C) II ve III
  D) I ve III           E) Yalnız II

 20. Cevap: A Açıklama:

  Evet, doğru cevap A seçeneği olmalı. Özür dilerim, önceki yanıtımı düzeltmek istiyorum. Bu sorunun doğru cevap anahtarı A seçeneği olan "I, II ve III" olarak verilmiştir. Çözüm açıklaması olarak, alfanümerik/karakter veri türleri için verilen ifadeler doğrudur. Alfanümerik/karakter veri türleri, harfler (büyük ve küçük) ve sayılar içeren verilerdir. İfadelerde belirtilen özellikler şunlardır: I. Oluşturulan değer, tırnak içinde belirtilir: Alfanümerik/karakter veri türleri genellikle tırnak içinde ifade edilir. Örneğin, "Hello World" gibi bir metin değeri. II. Büyük ve küçük harf duyarlıdır: Alfanümerik/karakter veri türleri büyük ve küçük harfleri ayrı olarak değerlendirir. Yani "Hello" ve "hello" iki farklı değer olarak kabul edilir. III. Karakterler sadece sayıdan oluşsa bile hesaplama işlemlerinde kullanılamaz: Alfanümerik/karakter veri türleri sayısal hesaplamalarda kullanılamaz. Bu veri türü yalnızca metinsel ifadeleri temsil etmek için kullanılır. 21. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi sayısal veriler için doğru değildir?

  A) Sayısal veriler; açılar, uzaklık, nüfus, ücret, yarıçap gibi hesaplama sürecinde gerekli değerler için tanımlanır.
  B) Sayıların alabileceği en küçük ve en büyük değerler kullanılan bilgisayar ve programlama diline göre değişebilir.
  C) Çift tırnak içerisinde tanımlanırlar.
  D) Pozitif ya da negatif tam sayılar ve reel sayılar kullanılabilir
  E) Tüm sayı tiplerini içerir.

 22. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Çift tırnak içerisinde tanımlanırlar" olmalıdır. Çünkü sayısal veriler, sayısal değerlerin temsil edildiği veri türlerini ifade eder ve genellikle çift tırnak içinde tanımlanmazlar. Sayısal verilerin tanımlanması, genellikle rakamların doğrudan kullanılmasıyla gerçekleşir. Dolayısıyla, "C) Çift tırnak içerisinde tanımlanırlar" ifadesi sayısal veriler için doğru bir ifade değildir. Çözüm açıklaması olarak, sayısal verilerin tanımı ve özellikleri hakkında bilgi verilebilir, ayrıca sayısal verilerin genellikle çift tırnak içinde tanımlanmadığına dikkat çekilebilir. 23. I. True
  II. False
  III. Null
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri mantıksal veri değerlerindendir?

  A) Yalnız II     B) I ve II                C) II ve III
  D) I ve III        E) I, II ve III

 24. Cevap: B Açıklama:

  oğru cevap "B) I ve II" olmalıdır. Çünkü "True" (doğru) ve "False" (yanlış) mantıksal veri değerlerini temsil eder. "Null" ise bir mantıksal veri değeri değildir, değer olmayan veya belirsiz bir durumu ifade eder. Dolayısıyla, sadece I ve II seçenekleri mantıksal veri değerlerini temsil eder. 25. Problemin çözüm süreci boyunca asla değişmeyen değerlere ............... değerler denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) değişken        B) veri                C) sabit
  D) fonksiyon       E) operatör

 26. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevap anahtarı C seçeneği olan "sabit"tir. Soruda ifade edilen durum problemin çözüm süreci boyunca değişmeyen değerleri tanımlar. Bu tür değerlere "sabit" denir. Sabitler, bir kez tanımlandıktan sonra değerleri değiştirilemeyen ve süreç boyunca sabit kalan veri elemanlarıdır. Örneğin, bir programda kullanılan bir matematiksel sabit olan pi sayısı (3.14159...) gibi. 27. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi fonksiyonlar için doğru değildir?

  A) Her programlama dili, içerisinde kendine özgü fonksiyonlar barındırır
  B) Fonksiyonlar, bir çözüm sürecinin belirli parçaları olarak kullanılır
  C) Fonksiyonlar, kendilerine verilen isim ve ayraç içerisinde gönderilen veri ile tanımlanır.
  D) Fonksiyonlar program yaşam sürecinde yalnızca bir kez kullanılır.
  E) Belirli işlemleri yürüten ve sonuçları döndüren bir işlem kümesidir

 28. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevap anahtarı D seçeneği olan "Fonksiyonlar program yaşam sürecinde yalnızca bir kez kullanılır" ifadesidir. Fonksiyonlar programlama dillerinde belirli işlemleri yürüten ve sonuçları döndüren bir işlem kümesidir. Fonksiyonlar, bir programın farklı parçalarını modüler hale getirmek, tekrar kullanılabilirlik sağlamak ve kodun okunabilirliğini artırmak için kullanılır. Fonksiyonlar, program içerisinde birden fazla kez çağrılabilir ve kullanılabilirler. Ancak, verilen seçenekler arasında "Fonksiyonlar program yaşam sürecinde yalnızca bir kez kullanılır" ifadesi doğru değildir. Fonksiyonlar, programın farklı yerlerinde ve farklı zamanlarda birden fazla kez çağrılabilir ve kullanılabilirler. Fonksiyonlar, program içinde tekrar tekrar kullanılabilen yapılar olduğundan, programın yaşam süreci boyunca birden çok kez kullanılabilirler. 29. s=25
  a=15
  y=s+10
  Sum (s,a,y)
  Verilen fonksiyonun çıktısı hangisi olur?

  A) 15    B) 50    C) 65    D) 75    E) 0

 30. Cevap: D Açıklama:

  Evet, doğru cevap D seçeneği olan "75" olacaktır. Özür dilerim, hatalı bir yanıt verdim. İlk adımda, s değeri 25 olarak verilmiştir. İkinci adımda, a değeri 15 olarak verilmiştir. Üçüncü adımda, y=s+10 işlemi yapılır. Bu durumda y=25+10=35 olur. Son olarak, fonksiyon Sum(s,a,y) kullanılır. Bu fonksiyon, verilen değerleri toplamak için kullanılır. Sum(s,a,y) = s+a+y = 25+15+35 = 75. Sonuç olarak, verilen fonksiyonun çıktısı 75 olur. 31. I. Toplama:  +
  II. Bölme: /
  III. Çarpma: *
  Yukarıda verilen operatör ve sembol eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II        B) I ve II            C) I, II ve III
  D) I ve III           E) II ve III

 32. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) I, II ve III" olmalıdır. Çünkü yukarıda verilen operatör ve sembol eşleştirmeleri doğrudur. - "+" sembolü toplama işlemi için kullanılır. - "/" sembolü bölme işlemi için kullanılır. - "*" sembolü çarpma işlemi için kullanılır. - İlk ifadeye göre "+" sembolü toplama işlemi için kullanılır. - İkinci ifadeye göre "/" sembolü bölme işlemi için kullanılır. - Üçüncü ifadeye göre "*" sembolü çarpma işlemi için kullanılır. Bu nedenle, doğru cevap "C) I, II ve III" olacaktır. 33. giriş şeması
  Akış şemasında verilen simge hangisi için kullanılır?

  A) Giriş    B) Çıkış    C) Başla    D) İşlem    E) Bitir

 34. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A seçeneği olan "Giriş"tir. Çözüm açıklaması olarak, verilen akış şemasındaki simgenin "Giriş" simgesi olduğunu belirtelim: "Giriş" simgesi, kullanıcıdan veri girişi veya başka bir kaynaktan gelen verilerin alınması için kullanılır. Bu simge, programın dışarıdan veri alması gereken bir noktayı temsil eder. Örneğin, bir kullanıcıdan sayı girmesini isteyen bir programda "Giriş" simgesi kullanılabilir. Akış şemasında "Giriş" simgesi, programın başlamadan önce dış dünyadan gelen girişleri almasını sağlayan bir adımdır. 35. çıkış birimi
  Akış şemasında verilen simge hangisi için kullanılır?

  A) Giriş    B) Çıkış    C) Başla    D) İşlem    E) Bitir

 36. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Çıkış" olmalıdır. Verilen simge çıkışı temsil etmektedir. - Akış şemasında verilen simge, bir ok ve bir dikdörtgenin birleşiminden oluşur. - Bu simge genellikle çıkış işlemlerini temsil etmek için kullanılır. - Akış şemasında çıkış simgesi, programın sonuçlarını veya çıktılarını göstermek amacıyla kullanılır. - Bu simge, bilgiyi kullanıcıya veya başka bir sistem bileşenine göndermek için kullanılan bir çıkış işlemi olduğunu ifade eder. 37. karar
  Akış şemasında verilen simge hangisi için kullanılır?

  A) Atama    B) Çıkış    C) Karar    D) Döngü    E) Bitir

 38. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Karar" olmalıdır. Verilen simge kararı temsil etmektedir. - Akış şemasında verilen simge, bir rombus şeklinde bir simgedir. - Bu simge genellikle karar yapısını veya koşul ifadelerini temsil etmek için kullanılır. - Akış şemasında karar simgesi, belirli bir koşulu test etmek ve sonuca göre farklı yolları izlemek için kullanılır. - Bu simge, programın belirli bir durumu değerlendirmesini ve doğru veya yanlış olarak bir sonuca ulaşmasını sağlar. 39. Aşağıda verilenlerden hangisi akış şeması oluştururken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

  A) Yönergeler, simgelerin içine yazılmalıdır.
  B) Simgeler, içeriğindeki yazının rahatça okunabileceği kadar büyük yapılmalıdır.
  C) Akış şemasında bağlantı simgeleri kullanılmamalıdır.
  D) Bir akış şeması her zaman sayfanın başından başlar ve sonuna doğru gider
  E) Hatırlatıcı bilgiler simgenin yanına yazılabilir.

 40. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir. 1. Yönergeler, akış şeması simgelerinin içine yazılmalıdır. Bu yönergeler, simgelerin neyi temsil ettiğini ve ne iş yaptığını açıklar. Bu sayede akış şeması daha anlaşılır hale gelir. 2. Simgeler, içeriğindeki yazının rahatça okunabileceği kadar büyük yapılmalıdır. Böylece akış şeması okuyucular için daha anlaşılır olur ve içerdiği bilgiler daha kolaylıkla takip edilebilir. 3. Bir akış şeması her zaman sayfanın başından başlar ve sonuna doğru gider. Bu şekilde akışın izlenmesi ve programın veya sürecin mantığı daha iyi anlaşılır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
NUSAYBİN ÖZEL MEKTEBİM FEN LİSESİ Detayları

NUSAYBİN ÖZEL MEKTEBİM FEN LİSESİ 17 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 30 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için NUSAYBİN ÖZEL MEKTEBİM FEN LİSESİ Testini Çöz tıklayın. NUSAYBİN ÖZEL MEKTEBİM FEN LİSESİ yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

NUSAYBİN ÖZEL MEKTEBİM FEN LİSESİ sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


NUSAYBİN ÖZEL MEKTEBİM FEN LİSESİ Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PROBLEM ÇÖZME VE ALGORİTMALAR
  1. Doğrusal Mantık Yapısı İle Problem Çözme
  2. Döngü Yapısı İle Problem Çözme
  3. Farklı Algoritma Uygulamaları
  4. Karar Yapıları İle Problem Çözme
  5. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımlar
  6. Problem Çözme Süreci
  7. Problem Çözme Yaklaşımları
  8. Programlama Yapısı

Ayrıca

operatör kavramını anlama, matematiksel ifadelerdeki işaret ve sembollerin operatör olarak kullanımını anlama becerisi ile ilişkili bir kazanımı ölçmektedir.

Sayısal ve alfanümerik veri türlerini ayırt edebilme becerisi geliştirilmiş olur.

Alfanümerik/karakter veri türlerini anlamak ve kullanmak, programlama veya veri analizi gibi alanlarda metin tabanlı verileri doğru bir şekilde işlemek için önemlidir.

Sayısal verilerin doğru şekilde tanımlanması ve veri türlerinin kullanımıyla ilgili bilinç oluşturulmuş olur.

Mantıksal veri değerlerini tanıyabilmesi ve kullanabilmesi hedeflenir.

Sabitlerin tanımını ve kullanımını anlamak, programlama veya matematiksel problemleri çözerken değişmeyen değerlerin doğru şekilde kullanılmasını sağlar.

Fonksiyonların tanımını ve kullanımını anlamak, programlama dillerinde modüler ve yapılandırılmış kod yazmayı sağlar.

Kazanım olarak, bu soru öğrencilere matematiksel ifadeleri doğru bir şekilde çözebilmeyi, değişkenlerin değerlerini toplama işlemiyle birleştirmeyi ve doğru sonuçları elde etmeyi öğretir.

Öğrenciler, temel matematiksel operatörleri ve sembolleri doğru bir şekilde eşleştirebilme becerisi kazanarak matematiksel işlemleri gerçekleştirebilme yeteneklerini geliştirebilirler.

Akış şemalarını anlama ve simgeleri doğru bir şekilde tanımlama becerisini değerlendirir.

Öğrenciler, akış şemalarını anlama ve kullanma becerilerini geliştirirken, programın çıkışlarını temsil eden simgeleri tanıma ve yorumlama yeteneklerini kazanırlar.

Öğrenciler, akış şemalarını anlama ve kullanma becerilerini geliştirirken, karar yapısını temsil eden simgeleri tanıma ve yorumlama yeteneklerini kazanırlar.

Akış şemalarının doğru bir şekilde oluşturulmasına dikkat etme becerisini değerlendirir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

NUSAYBİN ÖZEL MEKTEBİM FEN LİSESİ sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

NUSAYBİN ÖZEL MEKTEBİM FEN LİSESİ Testi İstatistikleri

Bu sınav 15 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 215 kere doğru, 33 kere yanlış cevap verilmiş.

NUSAYBİN ÖZEL MEKTEBİM FEN LİSESİ Sınavını hangi formatta indirebilirim?

NUSAYBİN ÖZEL MEKTEBİM FEN LİSESİ sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız NUSAYBİN ÖZEL MEKTEBİM FEN LİSESİ sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

NUSAYBİN ÖZEL MEKTEBİM FEN LİSESİ sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.