MND ORT. 6.SINIF FEN 2. DÖNEM 2. YAZILISI

MND ORT. 6.SINIF FEN 2. DÖNEM 2. YAZILISI sınavı 6.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. MND ORT. 6.SINIF FEN 2. DÖNEM 2. YAZILISI CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

  1. Maddenin birim hacminin kütlesine ................ denir.
  2. Yoğunluk, maddenin ayırt edici bir .................... 'dir.
  3. Yoğunluk, maddenin kütlesinin hacme .................... oranıdır.
  4. Yoğunluk birimi, kütle biriminin hacim birimine .................... oranıdır.
  5. Yoğunluğun birimi ....................'dır.
  6. Katı, sıvı ve gazların yoğunlukları farklıdır.
  7. Sıvıların yoğunlukları, eşit kollu .................. ile ölçülür.
  8. Katıların yoğunlukları, dereceli .................... kullanılarak ölçülür.
  9. Gazların yoğunlukları, .................... kullanılarak ölçülür.
  10. Yoğunluğu büyük olan maddeler, yoğunluğu küçük olan maddelere göre daha .................. batarlar.

 2. Cevap: 'a. yoğunluk, b. özellik, c. bölünmesi, d. bölünmesi, e. g/cm³, f. çünkü, g. terazide, h. silindir, i. piknometre, j. çabuk' Açıklama:

  'Yoğunluk, bir maddenin birim hacminin kütlesidir. Yoğunluk, maddenin ayırt edici bir özelliğidir. Yoğunluk, maddenin kütlesinin hacme bölünmesiyle hesaplanır. Yoğunluk birimi, kütle biriminin hacim birimine bölünmesiyle elde edilir. Yoğunluğun birimi g/cm³'tür. Katı, sıvı ve gazların yoğunlukları farklıdır. Sıvıların yoğunlukları, eşit kollu terazide ölçülür. Katıların yoğunlukları, dereceli silindir kullanılarak ölçülür. Gazların yoğunlukları, piknometre kullanılarak ölçülür. Yoğunluğu büyük olan maddeler, yoğunluğu küçük olan maddelere göre daha çabuk batarlar.' 3. Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

  1. Isı alışverişi sırasında sıcaklığı daha yüksek olan maddeye __________ enerjisi verilir.
  2. Sıcaklığı daha yüksek olan maddenin tanecikleri daha __________ hareket eder.
  3. Isı alışverişi, maddelerin taneciklerinin hareketleri __________ etkiler.
  4. Isı ileten maddeler __________ olarak adlandırılır.
  5. Isı yalıtan maddeler __________ olarak adlandırılır.
  6. Tencere tabanları genellikle __________ maddelerden yapılır.
  7. Tencere kulpları genellikle __________ maddelerden yapılır.
  8. Isı yalıtımı, farklı sıcaklıktaki iki bölge arasında ısı akışını __________ amacıyla yapılan uygulamalardır.
  9. Isı yalıtımı için kullanılan malzemelere __________ adı verilir.
  10. Binalarda ısı yalıtımı yapmak, enerji __________ sağlar.

 4. Cevap: 1. ısı 2. hızlı 3. hızlandırır 4. ısı iletkeni 5. ısı yalıtkanı 6. ısı iletkeni 7. ısı yalıtkanı 8. azaltmak 9. yalıtım malzemeleri 10. tasarrufu Açıklama:

  1. Isı alışverişi, sıcaklığı daha yüksek olan maddeden sıcaklığı daha düşük olan maddeye doğru gerçekleşir. 2. Sıcaklığı daha yüksek olan maddenin tanecikleri daha hızlı hareket eder ve daha fazla enerji taşırlar. 3. Isı alışverişi, maddelerin taneciklerinin hareketlerini hızlandırır veya yavaşlatır. 4. Isı ileten maddeler, ısıyı iyi iletirler ve tanecikleri arasındaki boşluk azdır. 5. Isı yalıtan maddeler, ısıyı iyi iletmezler ve tanecikleri arasındaki boşluk fazladır. 6. Tencere tabanları genellikle ısı iletkeni maddelerden yapılır çünkü bu maddeler ısıyı iyi iletir ve yemeklerin daha hızlı pişmesini sağlar. 7. Tencere kulpları genellikle ısı yalıtkanı maddelerden yapılır çünkü bu maddeler ısıyı iyi iletmez ve tutulduğunda elin yanmasını önler. 8. Isı yalıtımı, farklı sıcaklıktaki iki bölge arasında ısı akışını azaltmak amacıyla yapılan uygulamalardır. 9. Isı yalıtımı için kullanılan malzemelere yalıtım malzemeleri adı verilir. 10. Binalarda ısı yalıtımı yapmak, enerji tasarrufu sağlar ve enerji maliyetlerini azaltır. 5. Maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk miktarı, maddenin fiziksel hâline göre değişir. Aşağıdakilerden hangisi maddenin fiziksel hâline göre tanecikleri arasındaki boşluk miktarının sıralamasını azdan çoka doğru olarak verir?

  A) Katı > Sıvı > Gaz    B) Sıvı > Gaz > Katı   
  C) Sıvı > Katı > Gaz    D) Gaz > Sıvı > Katı   
                         

 6. Cevap: A Açıklama:

  Tanecikler arası boşluk miktarı, katı hâlde en az miktardayken sıvı hâlde daha fazla, gaz hâlde ise en fazladır. 7. Isı yalıtımı, binalarda enerji kaybını azaltmak için kullanılan bir uygulamadır. Aşağıdakilerden hangisi ısı yalıtımının faydalarından biri değildir?

  A) Enerji tasarrufu sağlar.
  B) Çevre kirliliğini azaltır.
  C) Binaların ömrünü uzatır.
  D) Binaların maliyetini düşürür.

 8. Cevap: D Açıklama:

  Isı yalıtımı, binaların maliyetini düşürmez. Aksine, ısı yalıtım malzemeleri genellikle pahalıdır. 9. Gaz yakıtlar arasında yer alan doğal gaz, yeraltı kayaçlarının içinde bulunan bir fosil yakıttır. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğal gaz hakkında yanlıştır?

  A) Doğal gaz, temiz bir yakıt türüdür.
  B) Doğal gaz, yenilenebilir bir enerji kaynağıdır.
  C) Doğal gaz, çevre dostu bir yakıt türüdür.
  D) Doğal gaz, evlerde ısınma ve yemek pişirme amaçlı olarak kullanılır.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Doğal gaz, yenilenebilir bir enerji kaynağı değildir. Doğal gaz, fosil yakıt olarak bilinir ve sınırlı miktarda bulunurlar. 11. Aşağıdakilerden hangisi katı yakıt değildir?

  A) Kömür    B) Odun    C) Motorin    D) Linyit    

 12. Cevap: C Açıklama:

  Motorin, petrolden elde edilen bir sıvı yakıttır. Kömür, odun, fuel-oil ise katı yakıt çeşitleridir. 13. Aşağıdakilerden hangisi yakıtların insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?

  A) Küresel ısınmaya neden olma
  B) Hava kirliliğine yol açma
  C) Su kaynaklarının kirlenmesine sebep olma
  D) Orman varlığını koruma

 14. Cevap: D Açıklama:

  Yakıtların kullanımı küresel ısınmaya, hava kirliliğine ve su kaynaklarının kirlenmesine neden olabilir. Ancak orman varlığını korumaya olumlu etkisi yoktur. 15. Soba zehirlenmelerinden korunmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

  A) Soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalıdır.
  B) Soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde baca gazı sızdırmazlığı sağlanmalıdır.
  C) Sobanın bulunduğu yer sık sık havalandırılmalıdır.
  D) Hepsi

 16. Cevap: D Açıklama:

  Soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalı, soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde baca gazı sızdırmazlığı sağlanmalı ve sobanın bulunduğu yer sık sık havalandırılmalıdır. 17. Aşağıda verilenlerden hangisi sesin yayılma hızı ile ilgili değildir?

  A) Ses, havada sudan ve kumdan daha hızlı yayılır.
  B) Ses, katı cisimden sıvı cisimlere göre daha hızlı yayılır.
  C) Ses, vakumda yayılmaz.
  D) Ses, her ortamda aynı hıza sahiptir.

 18. Cevap: D Açıklama:

  Sesin yayılma hızı, ortamın yoğunluğuna göre değişir. Vakumda ses yayılmaz. Bu nedenle, ses her ortamda aynı hıza sahip olamaz. 19. Aşağıdakilerden hangisi sesin yayılma hızını etkilemez?

  A) Ortamın sıcaklığı    B) Ortamın basıncı     
  C) Ortamın yoğunluğu    D) Ortamın nemi        
                         

 20. Cevap: D Açıklama:

  Sesin yayılma hızı, ortamın sıcaklığı, basıncı ve yoğunluğu tarafından etkilenir. Ortamın nemi ise sesin yayılma hızını etkilemez. 21. Ses dalgalarının engele çarparak enerjisinin azalmasına ne denir?

  A) Sesin Yansıması      B) Sesin İletilmesi    
  C) Sesin Kaybolması     D) Sesin Soğurulması   
                         

 22. Cevap: D Açıklama:

  Ses dalgalarının engele çarparak enerjisinin azalmasına veya engel tarafından tutulmasına sesin soğurulması denir. 23. Sesin maddesel ortamda yayılmasına ne denir?

  A) Sesin Yansıması     B) Sesin İletilmesi   
  C) Sesin Kaybolması    D) Sesin Soğurulmas   
                        

 24. Cevap: B Açıklama:

  Ses dalgalarının engele çarpıp geldiği ortama geri dönmesine sesin yansıması denir. Sesin maddesel ortamda yayılmasına ise sesin iletilmesi denir. 25. Ses dalgalarının engele çarpıp geldiği ortama geri dönmesine ne denir?

  A) Sesin Yansıması      B) Sesin İletilmesi    
  C) Sesin Kaybolması     D) Sesin Soğurulması   
                         

 26. Cevap: A Açıklama:

  Ses dalgalarının engele çarpıp geldiği ortama geri dönmesine sesin yansıması denir. 27. Aşağıdaki yapılardan hangisi, sesin yalıtılması için en uygun malzemelerden biri olarak kabul edilir?

  A) Cam    B) Plastik    C) Sünger    D) Metal    

 28. Cevap: C Açıklama:

  Sünger, gözenekli yapısı sayesinde sesi soğurur ve yalıtır. Cam, plastik ve metal ise sesi iyi yalıtmazlar. 29. Ses yalıtımında kullanılan malzemelerden biri olan strafor köpüğün özelliklerinden biri nedir?

  A) Sert ve yoğun olması
  B) Yumuşak ve gözenekli olması
  C) Su geçirgen olması
  D) Isı yalıtımı sağlamaması

 30. Cevap: B Açıklama:

  Ses yalıtım malzemeleri genellikle yumuşak ve gözeneklidir. Bu malzemelerin sesi soğurma özellikleri yüksektir. 31. Ses yalıtımı hangi alanlarda uygulanır?

  A) Evlerde, okullarda ve iş yerlerinde
  B) Açık hava tiyatrolarında
  C) Konser salonlarında
  D) Tüm seçenekler

 32. Cevap: D Açıklama:

  Ses yalıtımı, evlerde, okullarda, iş yerlerinde, açık hava tiyatrolarında ve konser salonlarında olmak üzere birçok alanda uygulanır. 33. Akustik düzenleme yapılırken nelere dikkat edilir?

  A) Salonun büyüklüğüne
  B) Salonun yüksekliğine
  C) Koltukların açılarına ve yüzey kaplama malzemelerine
  D) Tüm seçenekler

 34. Cevap: D Açıklama:

  Akustik düzenleme yapılırken salonun büyüklüğü, yüksekliği, koltukların açıları ve yüzey kaplama malzemeleri gibi birçok faktöre dikkat edilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
MND ORT. 6.SINIF FEN 2. DÖNEM 2. YAZILISI Detayları

MND ORT. 6.SINIF FEN 2. DÖNEM 2. YAZILISI 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 14 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. MND ORT. 6.SINIF FEN 2. DÖNEM 2. YAZILISI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

MND ORT. 6.SINIF FEN 2. DÖNEM 2. YAZILISI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Boşluk Doldurma
 • Test


MND ORT. 6.SINIF FEN 2. DÖNEM 2. YAZILISI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ELEKTRİĞİN İLETİMİ
  1. Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler
  2. İletken ve Yalıtkan Maddeler
 • DÜNYA’MIZ, AY, YAŞAM KAYNAĞIMIZ GÜNEŞ
  1. Dünya, Güneş ve Ay’ın Şekil ve Büyüklüklerinin Karşılaştırılması
  2. Dünyamızın Katman Modeli
  3. Dünyamızın Uydusu Ay

Ayrıca

'Öğrenciler, yoğunluk kavramını açıklayabilir, yoğunluğu hesaplayabilir ve günlük yaşamda yoğunluğun önemini açıklayabilir

* Öğrenciler, ısı alışverişinin maddelerin tanecik yapısı üzerindeki etkilerini kavrarlar. * Öğrenciler, ısı iletkeni ve ısı yalıtkanı maddeleri ayırt edebilirler. * Öğrenciler, ısı yalıtımının önemini ve günlük hayattaki uygulamalarını açıklayabilirler. * Öğrenciler, ısı yalıtım malzemelerinin özelliklerini karşılaştırabilirler. * Öğrenciler, ısı yalıtımı yaparak enerji tasarrufu sağlanabileceğini anlarlar.

Maddelerin tanecikli yapısını ve tanecikleri arasındaki boşluk miktarının maddenin fiziksel hâline göre değiştiğini açıklar.

Öğrenciler, ısı yalıtımının faydalarını açıklayabilir.

Öğrenciler, gaz yakıtlar arasındaki doğal gazın özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklayabilirler.1. Aşağıdakilerden hangisi yenilenemeyen enerji kaynağıdır? A) Güneş enerjisi B) Rüzgâr enerjisi C) Doğal gaz D) Jeotermal enerji Cevap: C) Doğal gaz Açıklama: Doğal gaz, milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların kalıntılarının yer altına gömülerek zamanla fosilleşmesi sonucu oluşmuştur. Bu nedenle doğal gaz, yenilenemeyen bir enerji kaynağıdır. Kazanım: Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını ayırt edebilme.

Yakıt çeşitlerini ayırt edebilme.

Yakıtların insan ve çevre üzerindeki etkilerini açıklayabilme.

Soba zehirlenmelerinden korunmak için alınabilecek önlemleri öğrenir.

Sesin, yayılma hızı, çeşitli ortamlarda sesin duyumu

Sesin yayılma hızını etkileyen faktörleri açıklayabilmek.

Sesin yalıtımı ve soğurulmasını ayırt eder.

Sesin yayılma şeklini açıklar.

Sesin yansımasını açıklar.

Ses yalıtımında kullanılan malzemeleri bilir.

Ses yalıtımında kullanılan malzemelerin özelliklerini bilir.

Ses yalıtımının uygulandığı alanları bilir.

Akustik düzenleme yapılırken dikkat edilmesi gereken faktörleri bilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

MND ORT. 6.SINIF FEN 2. DÖNEM 2. YAZILISI sınavı 6.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

MND ORT. 6.SINIF FEN 2. DÖNEM 2. YAZILISI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

MND ORT. 6.SINIF FEN 2. DÖNEM 2. YAZILISI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız MND ORT. 6.SINIF FEN 2. DÖNEM 2. YAZILISI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

MND ORT. 6.SINIF FEN 2. DÖNEM 2. YAZILISI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri