Lise Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2

Lise Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Uluslar Arası İlişkiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Lise Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Uluslararası ilişkiler bilim dalının alt dallarından biri olan diplomasi tarihi, hangi konuları incelemektedir?

  A) Devletlerin dış politika amaçlarını ve araçlarını
  B) Uluslararası sistemin işleyişinin genel kurallarını
  C) Devletlerin birbirleriyle kurdukları siyasi ilişkileri
  D) Uluslararası ilişkilerin tarihini
  E) Uluslararası hukukun temel kavramlarını

 2. Cevap: D Açıklama:

  Diplomasi tarihi, uluslararası ilişkilerin tarihini incelemektedir. Araştırmalarını bu alanda yapan bilim insanları, uluslararası ilişkilerin temel birimleri olan egemen devletlerin ortaya çıkışını, yıkılışını, birbirleriyle kurdukları siyasi ilişkileri, uluslararası sistemin dönüşümüne neden olan olayları, tarihsel bir bakış açısıyla ele alırlar. 3. Uluslararası ilişkiler disiplininin amacı nedir?

  A) Toplumlar arası ilişkileri bilimsel olarak açıklamak ve yorumlamak
  B) Toplumlar arası ilişkileri daha iyi yönetmek için öneriler geliştirmek
  C) Toplumlar arası ilişkileri daha adil ve barışçıl bir hale getirmek
  D) Toplumlar arası ilişkileri daha verimli bir hale getirmek
  E) Toplumlar arası ilişkileri daha sürdürülebilir bir hale getirmek

 4. Cevap: A Açıklama:

  Uluslararası ilişkiler disiplini, toplumlar arası ilişkileri bilimsel olarak açıklamak ve yorumlamak amacıyla kurulmuş bir bilim dalıdır. Bu nedenle, uluslararası ilişkiler disiplininin amacı, toplumlar arası ilişkileri daha iyi anlamamızı ve yorumlamamızı sağlamaktır. 5. 1648 Vestfalya Antlaşması'nın önemi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Modern uluslararası sistemin doğuşu olarak kabul edilir.
  B) Avrupa'da din savaşlarını sona erdirir.
  C) Almanya'nın bölünmüşlüğünü tescil eder.
  D) Hollanda ve İsviçre'nin bağımsızlıklarını tanır.
  E) Tüm devletlerin kendi ülkeleri ve halkları üzerindeki egemenlik haklarını teminat altına alır.

 6. Cevap: E Açıklama:

  1648 Vestfalya Antlaşması, modern uluslararası sistemin doğuşu olarak kabul edilir. Bu antlaşma ile devletlerin egemenliği, eşitliği ve toprak bütünlüğü ilkelerinin temelleri atılmıştır. 7. Uluslararası hukuk, aşağıdakilerden hangisi ile ilişkili bir disiplindir?

  A) Tarih             B) Siyaset bilimi   
  C) İktisat           D) Hukuk            
  E) Sosyoloji                             

 8. Cevap: D Açıklama:

  Uluslararası hukuk, uluslararası ilişkiler disiplininin bir alt dalı olan hukuk disipliniyle ilişkili bir disiplindir. Uluslararası hukuk, devletlerin ve uluslararası alandaki diğer aktörlerin birbirleriyle olan ilişkilerinde uymakla yükümlü oldukları kuralları inceleyen bir bilim dalıdır. 9. Realizme göre devletlerin uluslararası alandaki davranışlarına ilişkin en önemli varsayım nedir?

  A) Devletler, uluslararası alandaki davranışlarına rasyonel bir biçimde karar verir.
  B) Devletler, uluslararası alandaki davranışlarına çıkarlarını gözeterek karar verir.
  C) Devletler, uluslararası alandaki davranışlarına güçlerini artırarak karar verir.
  D) Devletler, uluslararası alandaki davranışlarına uluslararası hukuku gözeterek karar verir.
  E) Devletler, uluslararası alandaki davranışlarına uluslararası örgütleri gözeterek karar verir.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Realizme göre devletler, uluslararası alandaki davranışlarına rasyonel bir biçimde karar verir. Bu karar verme sürecinde, devletler kendi çıkarlarını gözetirler. Güçlerini artırmak, güvenliklerini sağlamak ve varlıklarını sürdürmek, devletlerin temel çıkarları arasında yer alır. 11. Realizme göre uluslararası ilişkileri açıklayıcı kavramlardan biri nedir?

  A) Güç    B) Güvenlik    C) Adalet    D) Barış    E) Hepsi    

 12. Cevap: E Açıklama:

  Realizme göre uluslararası ilişkileri açıklayıcı kavramlardan biri güçtür. Güç, devletlerin uluslararası alandaki davranışlarını etkileme yeteneğidir. Güç, askerî, ekonomik, siyasi ve diplomatik güç olmak üzere dört temel boyuttan oluşur. 13. Çoğulculuk yaklaşımına göre, devletler .... olarak kabul edilir.

  A) bütüncül bir aktör
  B) parçalardan oluşan bir sistem
  C) rasyonel bir aktör
  D) rekabet ve uzlaşma süreci
  E) pazarlık süreci

 14. Cevap: B Açıklama:

  Çoğulculuk yaklaşımına göre, devletler bütüncül bir aktör değil, bakanlıklar, çıkar grupları, yöneticiler, memurlar ve benzeri daha küçük parçalardan oluşan bir sistem olarak kabul edilir. Bu parçaların aralarındaki karmaşık etkileşimin dış politika yapım sürecindeki rolü dikkate alınmalıdır. 15. Çoğulculuk yaklaşımına göre, uluslararası sistemde .... yoluyla ulaşılan bir konsensüs (uzlaşma) olarak ifade edilmelidir.

  A) güç dengesi    B) rekabet    C) pazarlık    D) uzlaşma    E) işbirliği    

 16. Cevap: C Açıklama:

  Çoğulculuk yaklaşımına göre, devletler arasındaki karar alma süreci bir rekabet ve uzlaşma sürecidir. Burada vurgulanması gereken kavram pazarlıktır. Aktörler arasındaki koalisyonlar, karşıt koalisyonlar ve diğer aktörlerle yapılan pazarlıklarla ulaşılan bir konsensüs (uzlaşma) olarak ifade edilmelidir. 17. Uluslararası ilişkilerde ekonomi konusunda realist yaklaşımın temel iddiası aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ekonomik olaylar, uluslararası siyaseti gün geçtikçe daha fazla etkilemektedir.
  B) Serbest piyasa ekonomisi anlayışına dayanır.
  C) Askerî güç temeline dayanan devletçi ekonomiye de yer verir.
  D) Devletler arası iş birliği, güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol oynar.
  E) Devletin güvenliğini sağlamak için silahlanma ve güç kullanımı kaçınılmazdır.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Realistler, uluslararası ilişkileri devletler arasındaki bir güç mücadelesi olarak görürler. Bu nedenle, ekonomik olayların uluslararası siyaseti etkilediğini, ancak bu etkinin devletlerin güç dengesini değiştirmek için kullanabileceği bir araç olarak sınırlı olduğunu iddia ederler. 19. Uluslararası ilişkilerde devlet kavramının temel unsurlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sınırları belirlenmiş bir toprak parçasına sahip olmak.
  B) Halk.
  C) Hükûmet.
  D) Egemenlik.
  E) Ulus.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Uluslararası ilişkilerde devlet kavramı, sınırları belirlenmiş bir toprak parçasına sahip, halk tarafından oluşturulmuş ve egemen bir hükûmet tarafından yönetilen bir topluluk olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre, halk, uluslararası ilişkilerde devlet kavramının temel unsurlarından biridir. 21. Uluslararası ilişkilerde tırmanma, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

  A) Tarafların kendi çıkarları doğrultusunda ısrarcı oldukları aşama
  B) Karşı tarafın güvenlik ve hayati çıkarlarının tehdit edildiği algısıyla başlayan aşama
  C) Potansiyel gücün karşı tarafı vazgeçirmek için kullanılması
  D) İsteklerin karşı tarafa zorla kabul ettirilmesi için başvurulan şiddet yöntemi
  E) Karar vericiler tarafından bilinçli bir şekilde tercih edilen yöntem

 22. Cevap: B Açıklama:

  Tırmanma, uluslararası çatışmaların aşamalarından biridir. Herhangi bir tarafın güvenlik ve hayati çıkarlarının tehdit edildiği algısıyla başlar. Bu algı, tarafların birbirlerine yönelik tehdit ve eylemlerde bulunmalarına neden olur. 23. Uluslararası ilişkilerde caydırma, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

  A) Karşı tarafın güvenlik ve hayati çıkarlarının tehdit edildiği algısıyla başlayan aşama
  B) İsteklerin karşı tarafa zorla kabul ettirilmesi için başvurulan şiddet yöntemi
  C) Karar vericiler tarafından bilinçli bir şekilde tercih edilen yöntem
  D) Potansiyel gücün karşı tarafı vazgeçirmek için kullanılması
  E) Tarafların kendi çıkarları doğrultusunda ısrarcı oldukları aşama

 24. Cevap: D Açıklama:

  Caydırma, uluslararası ilişkilerde kullanılan bir stratejidir. Potansiyel gücün karşı tarafı vazgeçirmek için kullanılmasıdır. Caydırma stratejisi, karşı tarafın olası bir saldırısının maliyetinin yüksek olacağı algısını yaratarak onu caydırmak amacıyla kullanılır. 25. İlk Çağ’da uluslararası ilişkilerde kullanılan diplomatik yöntemlerden biri olan antlaşmaların hangi amaçlar doğrultusunda yapıldığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Devletler arasındaki sınırları belirlemek
  B) Devletler arasındaki ekonomik ilişkileri düzenlemek
  C) Devletler arasındaki siyasi ilişkileri düzenlemek
  D) Devletler arasındaki kültürel ilişkileri düzenlemek
  E) Devletler arasındaki tüm ilişkileri düzenlemek

 26. Cevap: C Açıklama:

  . 27. İlk Çağ'da devletler arası ilişkilerde kullanılan temel yöntemler nelerdir?

  A) Savaş ve diplomasi
  B) Savaş, diplomasi ve ticaret
  C) Ticaret ve diplomasi
  D) Savaş ve ticaret
  E) Sadece savaş

 28. Cevap: A Açıklama:

  İlk Çağ'da devletler arası ilişkilerde kullanılan temel yöntemler savaş ve diplomasidir. Savaş, devletlerin sınırlarını genişletmek, nüfuz alanlarını artırmak ve düşman devletleri ortadan kaldırmak için başvurdukları bir yöntemdir. Diplomasi ise, devletlerin aralarındaki anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmek için kullandıkları bir yöntemdir. 29. Orta Çağ'da Avrupa'da uluslararası ilişkileri etkileyen temel faktörlerden biri nedir?

  A) Feodalite       B) Hiyerarşi      
  C) Papa            D) Hristiyanlık   
  E) İslamiyet                         

 30. Cevap: A Açıklama:

  Feodalite, Orta Çağ'da Avrupa'da ortaya çıkan bir sosyal ve siyasi sistemdir. Bu sistemde toprak sahipliği, hükümdardan başlayarak bir hiyerarşik yapı içinde derebeylere kadar indirilmiştir. Feodalite, Orta Çağ'da Avrupa'da uluslararası ilişkilerin temelini oluşturan unsurlardan biridir. 31. Orta Çağ'da Avrupa'daki uluslararası ilişkileri iki ana konu üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu konular nedir?

  A) Hristiyan olanlar ile olmayanlar arasındaki ilişkiler ve Avrupa'daki hükümdarlarla feodal yönetimler arasındaki ilişkiler
  B) Hristiyan olanlar ile olmayanlar arasındaki ilişkiler ve Avrupa'daki şehir devletleriyle imparatorluklar arasındaki ilişkiler
  C) Avrupa'daki hükümdarlarla feodal yönetimler arasındaki ilişkiler ve Avrupa'daki şehir devletleriyle imparatorluklar arasındaki ilişkiler
  D) Hristiyan olanlar ile olmayanlar arasındaki ilişkiler ve Avrupa'daki dini kurumlarla devletler arasındaki ilişkiler
  E) Avrupa'daki şehir devletleriyle imparatorluklar arasındaki ilişkiler ve Avrupa'daki dini kurumlarla devletler arasındaki ilişkiler

 32. Cevap: A Açıklama:

  Orta Çağ'da Avrupa'daki uluslararası ilişkiler, Hristiyan olanlar ile olmayanlar arasındaki ilişkiler ve Avrupa'daki hükümdarlarla feodal yönetimler arasındaki ilişkiler olmak üzere iki ana konu üzerinde yoğunlaşmıştır. 33. Otuz Yıl Savaşları'nın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu'nun siyasi otoritesini güçlendirmek istemesi
  B) Katolik ve Protestan mezhepleri arasındaki mezhep mücadelesi
  C) Fransa'nın Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu'na karşı güçlenmesi
  D) Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da genişleme politikası izlemesi
  E) Avrupa'da yaşanan ekonomik krizler

 34. Cevap: B Açıklama:

  Otuz Yıl Savaşları, 1618-1648 yılları arasında Avrupa'da yaşanan bir din savaşıdır. Savaşın temel nedeni, Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu'nda Katolik ve Protestan mezhepleri arasındaki mezhep mücadelesidir. 35. Vestfalya Barışı'nın uluslararası ilişkilerdeki en önemli etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ulus devletlerin ortaya çıkmasını sağlaması
  B) Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu'nun parçalanmasını sağlaması
  C) Avrupa'da güç dengesinin değişmesine yol açması
  D) Uluslararası hukukun temellerini atması
  E) Avrupa'da din savaşlarının sona ermesini sağlaması

 36. Cevap: C Açıklama:

  Vestfalya Barışı, Avrupa'da güç dengesinin değişmesine yol açmıştır. Bu savaş sonucunda, Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu'nun parçalanması, Fransa'nın güçlenmesi ve İngiltere'nin uluslararası ilişkilerdeki etkisinin artması gibi gelişmeler yaşanmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 Detayları

Lise Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise uluslar arası ilişkiler dersi 1.dönem sonu yazılı hazırlık test soruları 2; mebisnavlari.com tarafından test formatında cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Uluslararası ilişkiler bilim dalının alt dallarından olan diplomasi tarihinin konusunu kavrar.

Uluslararası ilişkiler disiplininin amacını kavrar.

1648 Vestfalya Antlaşması'nın önemini kavrar.

Uluslararası hukukun ilişkili olduğu disiplinleri ayırt eder.

12.1.1. Uluslararası ilişkiler kuramlarını açıklar.

12.1.1. Uluslararası ilişkiler kuramlarını açıklar.

12.1.2.2 Uluslarararası ilişkiler disiplininin klasik kuramlarından çoğulculuğun temel özelliklerini açıklar.

12.1.2.3 Uluslarararası ilişkiler disiplininin klasik kuramlarından çoğulculuğun temel özelliklerini açıklar.

* Uluslararası ilişkilerde ekonomi konusunda realist yaklaşımı açıklar.

* Uluslararası ilişkilerde devlet kavramının temel unsurlarını açıklar.

* Uluslararası ilişkilerde çatışmanın aşamalarını açıklar.

* Uluslararası ilişkilerde caydırma stratejisini açıklar.

12.1.3.1. Uluslararası ilişkilerde kullanılan diplomatik yöntemleri açıklar.

İlk Çağ'da devletler arası ilişkilerde kullanılan temel yöntemleri ayırt eder.

Orta Çağ'da uluslararası ilişkilerin temel unsurlarını analiz eder.

Orta Çağ'da uluslararası ilişkilerin temel konularını açıklar.

Otuz Yıl Savaşları'nın temel nedenini açıklar.

Vestfalya Barışı'nın uluslararası ilişkilerdeki etkilerini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Uluslar Arası İlişkiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Uluslar Arası İlişkiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.